หมู่บ้านเกษตรปลอดภัย บ้านหนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

บ้านหนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหสารคาม

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564300,000|200,000|200,000|ใช้หมด2021391013161.pdf202110261456531.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4381]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมกลุ่มร่วมวิเคราะห์วางแผนพัฒนาหมู่บ้านเกษตรปลอดภัย
ผลการดำเนินงาน :
ในกิจกรรมที่ 1 มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกผัก บ้านหนองเลา ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน มีวิทยากรเป็นผู้เสนอแนะและสรุปรวบรวมปัญหาที่ชุมชนมีความต้องการให้พัฒนา ซึ่งได้เข้าร่วมวางแผนกิจกรรมเพิ่มเติมจากที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการไปเบื้องต้นแล้ว พบว่า กลุ่มเกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปลูกพืชแบบเกษตรปลอดภัย ดังนี้
1.ชุมชนมีความต้องการให้จัดกิจกรรมอบรมหลักการปลูกพืชให้มีความปลอดภัย ใช้สารเคมีน้อยที่สุด เพื่อลดต้นทุนการผลิต และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย
2.ชุมชนมีความต้องการองค์ความรู้ในการพัฒนาปรับปรุงดินให้มีคุณภาพดีขึ้น ด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
3.ชุมชนมีความต้องการองค์ความรู้ในการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชผัก
ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะดำเนินการให้ความรู้เป็นกิจกรรมถัดไป
ปัญหา / อุปสรรค : -
แนวทางการแก้ไข : -

 

ค่าใช้จ่าย : 14,600
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4382]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเกษตรปลอดภัย
ผลการดำเนินงาน :
ในกิจกรรมที่ 2 มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกผัก บ้านหนองเลา ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน มีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการปลูกพืชผักแบบเกษตรปลอดภัย โดยหลังจากได้ให้ความรู้เบื้องต้นแก่ชุมชนแล้ว เกษตรกรมีความเข้าใจในการบริหารจัดการ การปลูกพืชผักอย่างถูกวิธี ตั้งแต่การเตรียมดิน เตรียมปุ๋ย การดูแล รักษาโรคพืชที่เกิดจากศัตรูพืชในแบบต่าง ๆ สามารถถ่ายอธิบายให้กับเกษตรกรคนอื่น รวมไปถึงสมาชิกภายในครอบครัวได้อย่างพอสังเขป
ปัญหา / อุปสรรค : -
แนวทางการแก้ไข : -
 

ค่าใช้จ่าย : 14,600
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4384]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาปุ๋ยสำหรับการเพาะปลูกพืช
ในกิจกรรมที่ 3 มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกผัก บ้านหนองเลา ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน มีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ ใช้หว่านในแปลงปลูก โดยนำเชื้อสดผสมกับรำข้าวละเอียดและปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอกเก่า) ในอัตราส่วน 1:4:100 โดยน้ำหนักซึ่งเชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) เป็นเชื้อราชั้นสูงที่เจริญได้ดีในดิน เศษซากพืช ซากสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และวัสดุอินทรีย์ตามธรรมชาติ ผลจากการเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร สามารถนำไปปฏิบัติกับแปลงปลูกได้ด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้อุปกรณ์ภายในครัวเรือน เช่น หม้อหุงข้าว ข้าวสาร ทัพพี กะละมัง เป็นต้น
ปัญหา / อุปสรรค : ยังไม่มีการติดตามผลจากการใช้เชื้อรากับแปลงปลูก เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีสถานการณ์ โควิดในชุมชน
แนวทางการแก้ไข : เลื่อนการติดตามผลในช่วงไตรมาศที่ 4

ค่าใช้จ่าย : 45,400
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4386]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาปรับปรุงดินให้มีความพร้อมสำหรับการปลูกพืชผักให้ปลอดภัย
ผลการดำเนินงาน :
ในกิจกรรมที่ 4 มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกผัก บ้านหนองเลา ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน มีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดผสมกับน้ำ โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดที่เตรียมไว้ผสมกับน้ำ ในอัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรหรือ 250 กรัม (เชื้อสด 1 ถุง) ต่อน้ำ 50 ลิตร ในช่วงของการเตรียมดินก่อนการปลูกพืช และใช้น้ำเชื้อสดฉีดพ่นลงดินบนแปลงปลูกหรือรอบโคนต้น หรือใต้ทรงพุ่มในระยะที่พืชกำลังเจริญเติบโตต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ เพื่อบำรุงดิน และป้องกันศัตรูพืชได้ ผลจากการเผยแพร่องค์ความรู้แก่เกษตรกร สามารถนำเชื้อราไปใช้ในแปลงปลูกได้เอง สามารถถ่ายทอดให้กับสมาชิกในชุมชนคนอื่น ๆ ได้ปฏิบัติตามได้ง่าย
ปัญหา / อุปสรรค : ยังไม่มีการติดตามผลจากการใช้เชื้อราในการพัฒนาปรับปรุงดินปลูก เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีสถานการณ์ โควิดในชุมชน
แนวทางการแก้ไข : เลื่อนการติดตามผลในช่วงไตรมาศที่ 4
 

ค่าใช้จ่าย : 42,900
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4402]   วันที่รายงาน  [31/8/2564]

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นวิทยากรต้นแบบการพัฒนาเพาะปลูกพืชผักให้ปลอดภัย
ผลการดำเนินงาน : ในกิจกรรมที่ 5 มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกผัก บ้านหนองเลา ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน มีวิทยากรจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการเป็นวิทยากรชุมชน ซึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบปลอดสาร สามารถถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรปลอดสารเบื้องต้นให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ ในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกำนันตำบลหนองเม็ก เป็นตัวแทนในการเป็นต้นแบบระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี มีเกษตรกรสนใจร่วมกิจกรรม และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อ และนำความรู้ไปปฏิบัติจริงไม่น้อยกว่า 10 ท่าน
 

ค่าใช้จ่าย : 42,900
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4403]   วันที่รายงาน  [31/8/2564]

ชื่อกิจกรรม : สรุปโครงการและบริหารจัดการโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน : 19,600 บาท. และค่าธรรมเนียมดำเนินกิจรรมของมหาวิทยาลัย 20,000 บาท
ผลการดำเนินงาน : ในกิจกรรมที่ 6 มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกผัก บ้านหนองเลา ตำบลหนองเม็ก อำเภอ นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ได้ร่วมกิจกรรมประเมินระดับความพึงพอใจในการให้ความรู้เรื่องเกษตรปลอดภัย แก่ชุมชนบ้านหนองเลา มีระดับความพึงพอใจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยากร มีระดับความพึงพอใจ 4.53 อยู่ในระดับดีมาก ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร มีระดับความพึงพอใจ 4.34 อยู่ในระดับดี ด้านความรู้ความเข้าใจ มีระดับความพึงพอใจ 4.89 อยู่ในระดับดีมาก และมีระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้นจากก่อนได้ร่วมกิจกรรม 95% และด้านวิทยากรชุมชน มีระดับความพึงพอใจ 4.67 อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยรวม 4.60 อยู่ในระดับดีมาก หลังจากได้ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้แล้ว กลับไปติดตามผลในพื้นที่ พบว่าชุมชน มีการองค์ความรู้ไปใช้กับแปลงปลูกจริง ซึ่งแปลงปลูกทั้งหมดในหมู่บ้านหนองเลา มีทั้งหมด 1,811 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ทำนา และมีพื้นที่ทำแปลงปลูกผัก ประมาณ 300 ไร่ จาก 30 ครัวเรือน พื้นที่ที่ดำเนินกิจกรรมโดยนำองค์ความรู้ไปใช้จริงประมาณ 100 ไร่ สามารถต่อยอดก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นแต่ละครัวเรือน ประมาณ 200 บาท/วัน/ครัวเรือน เนื่องจากผักที่เพาะปลูกได้นั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นจากเดิมมาก
 

ค่าใช้จ่าย : 39,600
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง parinyathongkam@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates