หมู่บ้านขิงปลอดภัยแบบครบวงจร บ้านผาแดง ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

หมู่บ้านผาแดง

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564300,000|203,200|203,200|ใช้หมด2021511942451.pdf202112301618551.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4566]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

กิจกรรมที่1 การปลูกขิงปลอดภัยโดยใช้มูลไก่และจุลินทรีย์ในการสังเคราะห์แสงโดยมี อาจารย์ ดร. ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ  พร้อมคณะ  และนายประสิทธิ์ อมรศิริวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญในการปลูกขิงในพื้นที่ ร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ปัญหาในกระบวนการปลูกและดูแลขิงอย่างปลอดภัยครบวงจร  โดยโครงการดังกล่าวเป็นแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Community Incubator : SCI) คือ การนำองค์ความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาหมู่บ้านซึ่งต้องพัฒนาให้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีการใช้ วทน. ไปเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนที่มี กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

กิจกรรมที่ 2  การถ่ายทอดเทคโนโลยี การล้าง การอบแห้ง การแปรรูปจากขิงอ่อนและขิงแก่ เพื่อสร้างมูลค่า

 

 

กิจกรรมที่ 3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากขิงอ่อน และ ขิงแก่ เพื่อจำหน่าย

 

 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขิงประกอบด้วย 

1.ขิงอ่อนและขิงแก่อบน้ำผึ้ง

2.แยมขิง

3.ขิงฝอยอบแห้ง

 

ค่าใช้จ่าย : 106,300
จำนวนผู้รับบริการ : 53
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4669]   วันที่รายงาน  [30/12/2564]

กิจกรรมที่1การปลูกขิงปลอดภัยโดยใช้มูลไก่และจุลินทรีย์ในการสังเคราะห์แสง

การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายทอดประกอบด้วย การปลูกขิงปลอดภัยโดยใช้มูลไก่และจุลินทรีย์ในการสังเคราะห์ โดยอาจารย์ ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และนายประสิทธิ์ อมรสิริวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญที่ปลูกขิงมากที่สุดในบ้านผาแดงที่ใช้ภูมิปัญญาควบคู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่

จากการติดตามผล กระบวนการปลูกขิงพบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการนำแนวทางการปลูกขิงปลอดภัยไปเป็นแนวปฏิบัติจำนวน 23  ครัวเรือนและอีก 29 ครัวเรือนเข้าร่วมกลุ่มการแปรรูป โดยกระบวนการปลูกมีการติดตามผลของผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า 23 รายใช้ปุ๋ยมูลไก่ และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพบว่า จากการเก็บข้อมูลก่อนจะทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือน ธันวาคม ของแต่ละปีพบว่ามีน้ำหนักของขิงใกล้เคียงกันเมื่อเทียบการปลูกแบบดั้งเดิมซึ่งใช้สารเคมีควบคู่ และแบบขิงปลอดภัยครบวงจรใช้ปุ๋ยจากมูลไก่และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

กิจกรรมที่ 2  การถ่ายทอดเทคโนโลยี การล้าง การอบแห้ง การแปรรูปจากขิงอ่อนและขิงแก่ เพื่อสร้างมูลค่า

เทคโนโลยีการล้างช่วยชะล้าง เป็นเทคโนโลยีการล้างผักและผลไม้และผลิตผลทางการเกษตรด้วยน้ำโอโซน การปรับใช้โอโซนกับวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อควบคุมการเน่าเสีย และทำลายเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง และมีความปลอดภัยในการบริโภค ปัจจุบันมีการปรับใช้โอโซนในกระบวนการอาหาร และทางเกษตรกรรม อีกทั้งยังยอมรับว่าโอโซนเป็นสารที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยกับอาหาร (generally recognized as safe : GRAS)

เทคโนโลยีการทำขิงอบแห้ง เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กระบวนการดึงความชื้นออกจากวัตถุดิบที่นำมาอบแห้ง โดยส่วนใหญ่ใช้การถ่ายเทความร้อนไปยังวัตถุดิบที่ชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกโดยการระเหยอาศัยความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยโดยปกติจะใช้ความชื้นเป็นตัวบ่งบอกปริมาณของน้ำที่อยู่ในวัสดุ เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมสำหรับอบแห้งขิง อาศัยหลักการของปรากฏการณ์เรือนกระจก

กิจกรรมที่ 3การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากขิงอ่อน และ ขิงแก่ เพื่อจำหน่าย

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขิงประกอบด้วย  1.ขิงอ่อนและขิงแก่อบน้ำผึ้ง 2.แยมขิง  3.ขิงฝอยอบแห้ง  กลุ่มแปรรูปจำนวน 29 ครัวเรือนซึ่งกลุ่มขิงปลอดภัยแบบครบวงจรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก บุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับเกษตรอำเภองาว ร่วมกับหอการค้าจังหวัดลำปาง นำไปจำหน่ายตามโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว นิทรรศการในจังหวัดลำปาง และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิเช่น Shopee , เฟสบุค และในงานของจังหวัดลำปาง

 

ค่าใช้จ่าย : 96,900
จำนวนผู้รับบริการ : 53
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates