หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์

ศูนย์เรียนรู้ “ไร่แสนดี เกษตรทฤษฎีใหม่” บ้านหนองยาง ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ค่าละติจูด 16.214351 ค่าลองติจูด 103.017689

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2563291,690|200,000||200,000202138111091.pdf202138153511.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2564237,000|187,550|187,550|ใช้หมด2021381445491.pdf202112271628361.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4332]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

รายงานในไตรมาสที่ 3 มีการดำเนินกิจกรรมโครงการลงพื้นที่ระดมความคิด ทบทวนผลการดำเนินงานปีที่ 1 จัดทำแผนการดำเนินงานปีที่ 2  และจัดทำแผนการท่องเที่ยว และจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วย วทน.   แลกเปลี่ยน และแบ่งปันประสบการณ์ การใช้เครื่องมือในกระบวนการทอผ้าให้ได้มาตรฐานและรวดเร็ว พร้อมถ่ายทำ ออกแบบ และจัดทำคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวหมู่บ้านต้นแบบเกษตรปลอดภัย

    ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

              1. เกษตรกรและผู้สนใจมีองค์ความรู้ด้าน วทน. และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

              2. เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในชุมชน

              3. มีนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่ม  และมีจำนวนเพิ่มขึ้น

              4. มีรายได้เพิ่มขึ้น

              5. เกษตรกรอยู่ดีกินดี มีสุขภาพดี

              6. มีเส้นทางและแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัยครบวงจรแห่งใหม่

 

   

 

ค่าใช้จ่าย : 20,050
จำนวนผู้รับบริการ : 48
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4556]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

       วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วย วทน. แลกเปลี่ยน และแบ่งปันประสบการณ์กับกลุ่มเป้าหมายในโครงการ คือ บ้านหนองแคน ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวิทยากรคือ นายชลิตรัฐ สุรฤทธิพงศ์  และนายอัมรินทร์  แดงน้อย จากอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือในกระบวนการทอผ้า การออกแบบลวดลายและเทคนิคการมัดหมี่  การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ บ้านหนองแคนมีสมาชิกกลุ่มทอผ้าที่มีความเข้มแข็ง แต่ประสบปัญหาด้านอุปกรณ์ในขั้นตอนการปั่นหลอดด้ายแบบใช้กงล้อ ที่ต้องใช้เวลาและกำลังคนค่อนข้างมากในการปั่น ชุมชนจึงมีความต้องการหาเทคนิควิธีการนำเครื่องมือเข้ามาช่วยในกระบวนการปั่นหลอดด้ายให้ได้มาตรฐานและรวดเร็วขึ้น 

        ซึ่งมอเตอร์ปั่นหลอดด้ายที่นำมาถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้  สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานให้แก่กลุ่มสมาชิกได้ โดยประหยัดทั้งเวลาและทุ่นแรง สามารถที่จะนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้รวดเร็วและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเครื่องปั่นหลอดด้ายยังสามารถใช้สำหรับค้นด้ายมัดหมี่ได้อีกด้วย  ถือเป็นการต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าได้เป็นอย่างดี  ประกอบกับเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่เป็นของฝากของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมในหมู่บ้านหนองแคน ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ของโครงการฯ

         วันที่ 4-5 กันยายน 2564 มีการลงพื้นที่ร่วมกับทีมคณะอาจารย์จากสาขาประมง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี  ไทเมืองพล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร่วมฤดีพานจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา เกษมศิริ  และนิสิตที่เรียนในสาขาประมง  เพื่อทำการสำรวจความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาในบึงกุย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ของโครงการฯ  โดยเมื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว จะจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วย วทน. แลกเปลี่ยน และแบ่งปันประสบการณ์ในการทำประมงพื้นบ้านที่เกิดการอนุรักษ์และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ให้กับกลุ่มเกษตรเป้าหมาย

         แผนการดำเนินกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2564 จะจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาสู่สวนเกษตรชุมชน การจัดการระบบตลาดผ่านสื่อออนไลน์  ทำแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวและจัดทำคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางได้อย่างสะดวกและเกิดความประทับใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน

         คู่มือเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในปี 2563 สามารถสืบคืนข้อมูลเพิ่มเติมหรือดาวโหลดไฟล์คู่มือได้ทางhttps://rinac.msu.ac.th/Ebook/Kosumphisaibook.pdf

          การดำเนินกิจกรรมโครงการโดยมีคุณบรรจง แสนยะมูล ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สร้างแนวทางให้กลุ่มเกษตรกรได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาลงมือปฏิบัติ  สร้างชุมชนต้นแบบได้อย่างเข้มแข็ง ทำให้ในปัจจุบันสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลสู่หมู่บ้านใกล้เคียง ที่มีความสนใจเข้าร่วมในโครงการเพิ่มเติมอีกในปี 2564 จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ 1) บ้านยางใหญ่ ตำบลยางน้อย  2) บ้านหัวขัว ตำบลแก้งแก  3) บ้านแห่เหนือ ตำบลหนองบอน  4) บ้านดอนกลอย ตำบลหัวขวาง  โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเสนอข้อคิดเห็นร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ในปี 2564 ซึ่งจะทำให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นอีกรวมเป็น 9 เส้นทาง 

         ในภาพรวมของโครงการดังกล่าวกลุ่มเกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเกิดรายได้ อีกทั้งมีความพร้อมในการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์อันเป็นจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอโกสุมพิสัยและจังหวัดมหาสารคาม ที่จะสามารถดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวให้เข้าไปสัมผัสความเป็นธรรมชาติกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

          และประการสำคัญเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านท่องเที่ยวแห่งนี้ คือ การได้นำผลผลิตเกษตรอินทรีย์ทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสที่พระองค์เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี 2563 และผู้ติดตามพระองค์ท่านได้สนใจเลือกผลผลิตดังกล่าวไปจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า

         วันที่ 9 กันยายน 2564  เวลา 10:00-11:00 น. รับการตรวจติดตามและตรวจรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริม วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน โดยสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับตัวแทนชุมชนกลุ่มเป้าหมายในโครงการ

        วันที่ 17 กันยายน 2564  เวลา 15:00-17:30 น. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในรายการ “วิถีวิทย์...พิชิตชุมชน” ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในชุมชน ซึ่งเป็นการมาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน เล่าความสำเร็จของการยกระดับหมู่บ้านด้วยการนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน ให้ได้รับประโยชน์ตามเป้าหมายของรัฐบาล  ของประเทศ  ที่ต้องการเห็นชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความเข้มแข็งยั่งยืน  ซึ่งการดำเนินโครงการ  ในครั้งนี้สู่ปีที่ 2 ที่พยายามนำเอาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ไปพัฒนาชุมชนและผู้ประกอบการในชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งได้เผยแพร่สตรีมแบบสด ผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.youtube.com/watch?v=U91QOq-sEpk  โดยมี นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  เป็นผู้ดำเนินรายการ

ค่าใช้จ่าย : 65,180
จำนวนผู้รับบริการ : 78
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4644]   วันที่รายงาน  [27/12/2564]

         การดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรอินทรีย์ครบวงจร มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วย วทน.  ให้กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ณ ศูนย์ปราชญ์ ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  โดยมีทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีพิธีมอบข้อมูลพรรณปลาที่ได้สำรวจพบในบึงกุย โดยมี อาจารย์ทม เกตุวงศา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ให้การต้อนรับ และกล่าวขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง 4 ท่าน  ตลอดจนเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในวันดังกล่าว ดังนี้

         สืบเนื่องจากได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับทีมคณะอาจารย์จากสาขาประมง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี  ไทเมืองพล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร่วมฤดีพานจันทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา เกษมศิริ  นายเอกลักษณ์ ยศสกุล และนิสิตที่เรียนในสาขาประมง  เพื่อทำการสำรวจความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาในบึงกุย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ของโครงการฯ  นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว  พร้อมได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วย วทน. แลกเปลี่ยน และแบ่งปันประสบการณ์ในการทำประมงพื้นบ้านที่เกิดการอนุรักษ์และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ให้กับกลุ่มเกษตรเป้าหมาย โดยมีนายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์ ประมงจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติมาเป็นทีมวิทยากรร่วมถ่ายทอด    องค์ความรู้ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ปราชญ์ ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

        ต่อจากนั้นได้มีพิธีมอบข้อมูลพรรณปลาที่ได้สำรวจพบในบึงกุย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชนได้ใช้เป็นฐานข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า    ให้แก่

             1. นายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์  ประมงจังหวัดมหาสารคาม

             2. นายนิวัติ โคตรบรรเทา   ประมงอำเภอโกสุมพิสัย     

             3. นายชูศักดิ์ วงชารี  ผู้ใหญ่บ้านดอนตูม ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย

         อีกทั้งได้มีทีมวิทยากรลงถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน และแบ่งปันประสบการณ์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในวันดังกล่าวภายใต้หัวข้อ“การสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรกับเทรนท่องเที่ยวยุคหลังโควิด-19”

และ “ผลผลิตปลอดสารอาหารปลอดภัยในเส้นทางท่องเที่ยว” ดังนี้

    1. อาจารย์ ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ  รองคณบดีฝ่ายจัดการทรัพยากรและพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

    2. นายปราโมทย์ วัฒนะ  อดีตเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 

    3. นางอรณต วัฒนะ  ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการ และอดีตหัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม 

         การดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าว โดยมีคณะทีมงาน ทีมวิทยากร และทีมผู้เชี่ยวชาญ ได้ร่วมกันผลักดันกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และมีบุคคลสำคัญยิ่งคือคุณบรรจง แสนยะมูล ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านหนองยาง เป็นผู้ที่สร้างแนวทางให้กลุ่มเกษตรกรได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาลงมือปฏิบัติ  สร้างชุมชนต้นแบบได้อย่างเข้มแข็ง ทำให้ปัจจุบันสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลสู่หมู่บ้านใกล้เคียงในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามและหมู่บ้านใกล้เคียงได้ให้ความสนใจเข้าร่วมในโครงการ จากเดิมปี 2564 มีหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ 5 หมู่บ้าน และในปี 2565 เข้าร่วมเพิ่มเติมอีก จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่                1. บ้านหัวขัว ตำบลแก้งแก จำนวน 27 คน 2. บ้านยางใหญ่ ตำบลยางน้อย จำนวน 21 คน3. บ้านดอนกลอย ตำบลหัวขวาง จำนวน 5 คน 4. บ้านท่าเดื่อ ตำบลหนองบอน จำนวน 10 คน5.บ้านหัวหนอง ตำบล       หนองบอน จำนวน 10 คน และ 6.บ้านแห่เหนือ ตำบลหนองบอน จำนวน 10 คน  โดยทั้ง 6 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เสนอข้อคิดเห็นเพื่อที่จะพัฒนาสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ในปี 2565 ซึ่งจะทำให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ รวมทุกเส้นทางเป็น 11 เส้นทาง อีกทั้งจะเกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือต่อไปข้างหน้าอีกด้วย อาทิเช่น 1. สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 2. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 3. สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม 4. สำนักงานประมงอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 5. คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8. คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9. คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดมหาสารคาม 11. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม 12. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า 13. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง 14. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก 15. องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย 16. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์ และ 17. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

         ในภาพรวมของโครงการดังกล่าวกลุ่มเกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเกิดรายได้เพิ่มขึ้นจากผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและจับจ่ายซื้อผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้กับหมู่บ้านในเส้นทางท่องเที่ยว  ที่มีทั้งทรัพยากรและมีความพร้อมในการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ อันเป็นจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอโกสุมพิสัยและจังหวัดมหาสารคาม ที่จะสามารถดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวให้เข้าไปสัมผัสความเป็นธรรมชาติกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนได้อย่างอบอุ่น

นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวและคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางได้อย่างสะดวกและเกิดความประทับใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน

         คู่มือเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สามารถสืบคืนข้อมูลเพิ่มเติมหรือดาวโหลดไฟล์คู่มือได้ทางhttps://rinac.msu.ac.th/Ebook/Kosumphisaibook.pdf

         ตลอดทั้งกิจกรรมโครงการที่ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วย วทน.  ให้กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในแต่ละครั้งนั้น จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านภาคีเครือข่าย ลงสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น CCNews-Live และสื่อ      โซเชียลอีกหลายช่องทาง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย

ค่าใช้จ่าย : 102,320
จำนวนผู้รับบริการ : 70
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง atcharee.t@msu.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates