การพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านพืชผักสมุนไพรพื้นถิ่นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้ยั่งยืน ในพื้นที่บ้านสันเก้ากอม ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ชุมชนบ้านสันเก้ากอม

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564300,000|212,000|212,000|ใช้หมด2021511941271.pdf202112302126131.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4393]   วันที่รายงาน  [7/7/2564]

กำหนดการจัดกิจกรรมเวทีสัมมนาการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านพืชผักสมุนไพรพื้นถิ่น
ร่วมกับหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมของโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ
ณ บ้านสันเก้ากอม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

 

เวลา

กิจกรรม

08.00 น.  -  09.00  น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

09.00 น.  –  10.15  น.

แนะนำรายละเอียดการดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านพืชผักสมุนไพรพื้นถิ่นฯ

โดย อาจารย์เจนจิรา ฝั้นเต็ม

10.30 น. -  12.00  น.

แนวทางการจัดทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และการวิเคราะห์ต้นทุน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณธิภา เพชรบุญมี และคณะ

12.00 น.  -  13.00  น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.  –  14.30 น.

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร

โดย อาจารย์สมชาย บุญพิทักษ์

14.45น.  -  16.00 น.

แนวทางการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

โดย อาจารย์จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี

 


 

     

ค่าใช้จ่าย : 18,450
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4394]   วันที่รายงาน  [7/7/2564]

   โครงการการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านพืชผักสมุนไพรพื้นถิ่นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้ยั่งยืน ในพื้นที่บ้านสันเก้ากอม ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก                              จัดกิจกรรม ศึกษาดูงาน และขอรับคำแนะนำ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และ แปลงผักหมู่บ้านผักเชียงดาอินทรีย์ จังหวัดลำปาง 

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564

   

ค่าใช้จ่าย : 5,720
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4395]   วันที่รายงาน  [7/7/2564]

กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ต้นทุน การวางแผนการตลาด และการจัดการกลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านพืชผักสมุนไพรพื้นถิ่นบ้านสันเก้ากอม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2564 ณ บ้านเลขที่ ๒๘๕ หมู่ที่ ๖ บ้านสันเก้ากอม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

กำหนดการ

กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ต้นทุน การวางแผนการตลาด และการจัดการกลุ่ม

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2564

เวลา

กิจกรรม

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564

08.00 น.  -  09.00  น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

09.00 น.  –  12.00 น.

ความรู้เบื้องต้นและแนวทางในการจัดทำแผนธุรกิจอย่างง่าย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน มีใจเจริญ

12.00 น.  -  13.00  น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.  –  16.00 น.

ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจอย่างง่าย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพิน มีใจเจริญ

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564

08.00 น.  -  09.00  น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

09.00 น.  –  12.00 น.

การวิเคราะห์ต้นทุน การวางแผนการตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม

โดย ดร.สรินยา สุภัทรานนท์

12.00 น.  -  13.00  น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.  –  16.00 น.

ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุน การวางแผนการตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม

โดย ดร.สรินยา สุภัทรานนท์

 

หมายเหตุ  เวลา 10.15-10.30 น. และ 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

    

 

ค่าใช้จ่าย : 33,500
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4557]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

     เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในพื้นที่จังหวัดตาก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมาก ทำให้คณะทำงานไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงขอขยายเวลาดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่งวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ได้ลงนาม แบบตอบยืนยันการขอขยายเวลาและแผนปฏิบัติการช่วงเวลาการขอขยายเวลา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 3
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4672]   วันที่รายงาน  [30/12/2564]

 

 

ค่าใช้จ่าย : 32,770
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4673]   วันที่รายงาน  [30/12/2564]

วันที่ 10-11 ธันวาคม 64  จัดกิจกรรม การทำคุกกี้ผักเชียงดา และ โดนัทผักเชียงดา

ส่วนผสมคุกกี้ผักเชียงดา
แป้งบัวแดง 325 กรัม
ผงฟู 1 ช้อนชา
นมผง 1 ช้อนโต๊ะ
เนยเค็ม 225 กรัม
น้ำตาลทราย 130 กรัม
เกลือ 1/4 กรัม
ไข่ไก่ 1 ฟอง
ผงผักใบเชียงดา 2 ช้อนโต๊ะ (เพิ่มลดได้ตามชอบค่ะ)
น้ำร้อน 3 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ
1. นำผงผักเชียงดามาละลายในน้ำร้อนแล้วพักไว้ให้เย็น
2. นำของแห้งรวมกันแล้วร่อน แป้ง,ผงฟู,เกลือ,นมผง
3. นำเนยที่อ่อนตัวลงแต่ยังมีความเย็นอยู่อย่าให้เนยละลายจนเป็นน้ำหรือความเย็นไม่มี
4. ตีเนยพอแตกตัวก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปตีจนเนยมีสีจางลงฟูขาว
5. ไส่ใข่ไก่ลงไปตีจนเข้ากัน
6. ใส่ผงผักตีต่อจนเข้ากัน
7. ร่อนแป้งที่มีของแห้งรวมกันทยอยใส่ตีให้เข้ากันแล้วใส่แป้งจนหมด
8. เมื่อแป้งเข้ากันดีแล้วนำใส่ถุงปีบ
9. อบที่ไฟ 170องศาไฟบนล่างเป็นเวลา 15-20 นาที
10. เมื่อสุกแล้วพักให้เย็นตัวก่อน
 

 

2. การทำโดนัทจิ๋วผักเชียงดา
ส่วนผสม
 แป้งเค้ก 300 กรัม
น้ำตาลทราย 220 กรัม
ผงฟู 2 ช้อนโต๊ะ
ผงผักเชียงดา 1 ช้อนโต๊ะ
เกลือป่น 1/2 ช้อนชา
ไข่ไก่เบอร์2 3 ฟอง
นมจืด 230 กรัม
เนยละลาย 60 กรัม
วิธีทำ
1. ตอกไข่ไก่ใส่ชามผสม ตามด้วยน้ำตาลทราย ตีด้วยความเร็วกลางจนน้ำตาลเกือบละลายดี ถ้าไม่มีเครื่องตี ใช้ตะกร้อมือได้
2. ตามด้วยนมข้นจืด เกลือป่น และกลิ่นวานิลลาบัตเตอร์ ตีด้วยความเร็วกลางจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดี
3. จากนั้นใส่น้ำมันรำข้าวลงไป ตีด้วยความเร็วกลาง จนส่วนผสมเข้ากันดีอีกครั้ง
4. ร่อนแป้งและผงฟูลงไป แบ่งร่อนทีละครึ่ง ตีด้วยความเร็วต่ำจนแป้งเข้ากัน ปาดอ่างและก้นอ่าง ทำจนแป้งที่เตรียมไว้จนหมด ตีจนแป้งเนียนไม่เป็นเม็ด
5. อุ่นเตาสำหรับทำโดนัทให้ร้อนก่อน ทาพิมพ์ด้วยน้ำพืชบาง ๆ จนทั่ว ใส่ท็อปปิ้งลงไปตามชอบ บีบแป้งลงไป ปิดฝารอประมาณ 2 นาที ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นจิ้มออกมาจากพิมพ์ พักให้หายร้อนบน           ตระแกรง เป็นอันเสร็จ

ค่าใช้จ่าย : 39,521
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4674]   วันที่รายงาน  [30/12/2564]

วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2564
ถอดบทเรียน ติดตาม และประเมินผล ปิดโครงการ ปีที่1

  

ค่าใช้จ่าย : 82,039
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง gift.phanthipa@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates