หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ผ้ากะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ บ้านป่างิ้ว ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564300,000|224,800|224,800|ใช้หมด2021511940501.pdf20211030142421.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4313]   วันที่รายงาน  [4/7/2564]

กิจกรรมที่ 1 การชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ กำหนดเป้าหมาย และจัดทำแผนพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม วันที่ 18 มิถุนายน 2564 โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ผ้ากะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ บ้านป่างิ้วตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยขี้แจงวัตถุประสงค์โครงการตลอดจนถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาความต้องการของชุมชน มีผู้ร่วมจำนวน 25 คน ประกอบด้วยผู้นำชุมชน แกนนำกลุ่มสตรีทอผ้า และกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ได้เข้ามาช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ด้านผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นในชุมชน ที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับจากการพัฒนาเส้นด้านฝ้ายจากวัสดุให้สีธรรมชาติที่มีความรู้และความคงทนต่อการใช้งาน รวมถึงแนวทางการเชื่อมโยงสู่การพัฒมนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในชุมชน  

 

กิจกรรมที่ 2 จัดทำข้อมูลศักยภาพของกลุ่มที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของกลุ่ม วันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ผ้ากะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ บ้านป่างิ้วตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมการจัดทำข้อมูลศักยภาพกลุ่มที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของกลุ่ม จากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้ได้ข้อมูลสมาชิกกลุ่มที่สามารถแบ่งได้ถึงศักยภาพด้านการพัฒนาเส้นด้ายฝ้าย การพัฒนาผืนผ้าเพื่อการแปรรูป การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการตกแต่ง และศักยภาพด้านการตลาด ส่งผลให้โครงการได้มีการวางแผนเพื่อการต่อยอดและพัฒนาทักษะให้แต่ละกลุ่มคน

ภาพประกอบกิจกรรมที่ 3 จัดทำฐานข้อมูลด้านการผลิตผืนผ้าของชุมชนที่สามารถนำมาเป็นทุนเพื่อการเพิ่มคุณค่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม วันที่ 26-27 มิถุนายน 2564โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ผ้ากะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ บ้านป่างิ้วตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดทำฐานข้อมูลด้านการพัฒนาผืนผ้าของชุมชน ผู้ดำเนินโครงการได้ทำการจัดทำฐานข้อมูลด้านการผลิตผืนผ้าของชุมชนที่สามารถนำมาเป็นทุนเพื่อการเพิ่มคุณค่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้โครงการได้ฐานข้อมูลด้านการผลิตผืนผ้าของชุมชนที่สามารถนำไปวางแผนเพื่อการออกแบบการผลิตผืนผ้าที่สามารถนำไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สร้างรายได้ให้กับชุมชน

ค่าใช้จ่าย : 25,250
จำนวนผู้รับบริการ : 65
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4422]   วันที่รายงาน  [9/9/2564]

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตเส้นด้ายฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2564 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะด้านการย้อมสีธรรมชาติบนเส้นด้ายฝ้าย โดยใช้ทรัพยากรให้สีธรรมชาติที่มีในชุมชน ผนวกภูมิปัญญาการย้อมสีผนวกกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เส้นด้าที่ผ่านการย้อมสีมีความคงทนต่อการใช้งาน มุ่งเน้นให้ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและมีการปลูกหมุนเวียนทดแทน (25 คน 107,900 บาท)

 

 

2.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตผืนผ้าจากเส้นด้ายฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ วันที่ 22-25 กรกฎาคม 2564 จัดฝึกอบรมการออกแบบและผลิตผืนผ้า โดยการถอดอัตลักษณ์ลวดลายเดิมของชุมชน ผนวกองค์ความรู้ทางศิลปะและการออกแบบ จากลวดลายมัดหมี่และลายเส้น ให้มีความร่วมสมัย ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า และให้เหมาะสมกับการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในอนาคต ซึ่งจะเห็นได้ว่าหน้ากว้างของผืนผ้ามีขนาดที่แตกต่างกัน เนื่องจากจะมีการนำผืนผ้าไปใช้แปรรูปเป็น (25 คน 88,000 บาท)

 

3. ประชุมสรุป ประเมินผลการดำเนินโครงการและวางแผนการทำงานปีต่อไป วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 การสรุปผลการดำเนินงานโดยการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านป่างิ้วสามารถที่จะทำการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีธรรมชาติโดยใช้องค์ความรู้เดิมผนวกกับองค์ความรู้ทางด้ายวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการผลิตผ้าทอกะเหรี่ยลวดลายใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี พร้อมที่จะดำเนินงานในปีต่อไป ซึ่งแผนงานที่จะดำเนินการต่อไป คือ การวางแผนการผลิตและผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรมด้านการแปรรูป การตลาดและการขายสินค้า รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับสู่ชุมชนอื่นต่อไป (25 คน 3,650 บาท)

ค่าใช้จ่าย : 199,550
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง vachirapoo@yahoo.co.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates