หมู่บ้านข้าวก่ำลืมผัว บ้านน้ำป้าก

หมู่บ้านน้ำป้าก

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564300,000|228,280|228,280|ใช้หมด2021511939481.pdf202110302138471.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4221]   วันที่รายงาน  [1/4/2564]

วันที่ 21 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่หมู่บ้านน้ำป้าก พบกับ หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจฯ  คุณลริสราพร มังคละ และคุณกัลยา อารินทร์  เพื่อหารือ เรื่องแผนการจัดทำการปรับเปลี่ยนแปลงปลูกข้าวอินทรีย์ ของการโครงการหมู่บ้านข้าวก่ำลืมผัว บ้านน้ำป้าก

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 2,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4314]   วันที่รายงาน  [4/7/2564]

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่หมู่บ้าน้ำป้าก เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยน เรื่องการสร้างความเข้าใจในการยกระดับและการพัฒนามาตรฐานปลอดภัยในกระบวนการผลิตข้าวก่ำลืมผัวและผลิตภัณฑ์จากข้าวลืมผัว

พิธีเปิดโดยผู้ใหญ่บ้าน

ภาพที่ 1 พิธีเปิดงานโดยผู้ใหญ่บ้าน

 

ภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การบรรยายกระบวนการปลูกข้าวเพื่อขอรับรองมาตรฐาน GAP 1

 

ภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การบรรยายกระบวนการปลูกข้าวเพื่อขอรับรองมาตรฐาน GAP 2

 

ภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่กระบวนกการปลูกข้าวตามมาตรฐาน GAP

ค่าใช้จ่าย : 15,800
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4545]   วันที่รายงาน  [29/9/2564]

กิจกรรมที่1 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยในกระบวนการผลิตข้าวก่ำลืมผัวและผลิตภัณฑ์จากข้าวลืมผัว (20,640) 50 คน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และ วันที่ 20 กรกฎคม 2564  การดำเนินงานติดต่อประสานงานกับศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่อง การยื่นของรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ให้แก่กลุ่มเกษตรกรพื้นที่ปลูกข้าว หมู่ที่ 7 บ้านน้ำป้าก ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ค่าใช้จ่าย : 4,640
จำนวนผู้รับบริการ : 3
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4546]   วันที่รายงาน  [29/9/2564]

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เข้าพื้นที่บ้านน้ำป้ากเพื่อประชุมกับแกนนำเกษตรกรในการเตรียมความพร้อมการอบรมการปรับปุรงพื้นที่เพื่อขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในด้านการทำนาข้าวลืมผัว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำรวจพื้นที่การจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในนาข้าวของกลุ่มเกษตรกร 

 

ค่าใช้จ่าย : 16,000
จำนวนผู้รับบริการ : 55
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4547]   วันที่รายงาน  [29/9/2564]

28 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นหมู่บ้านน้ำป้าก ประชุมกล่มหารือสำหรับเตรียมการอบรมเชิงปฎิบัติการ

- เรื่อง การเตรียมปุ๋ยหมักและปุ๋ยมูลไส้เดือน สำหรับใช้ในแปลงปลูก

- เรื่อง การแจ้งความคืบหน้าในการ ยื่นขอการรับรองแปลงปลูกแบบกลุ่ม (มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 23,300
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4548]   วันที่รายงาน  [29/9/2564]

31 สิงหาคม 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน และการผลิตปุ๋ยหมักไว้ใช้ในแปลงปลูกข้าว

การดำเนินงาน ประกอบไปด้วย

  1. การวิเคราะห์ปัจจัย/ต้นทุน ที่มีผลต่อกระบวนการผลิตข้าว และผลผลิตทางการเกษตร
  2. การทบทวนและสร้างความเข้าใจ เรื่อง การจดบันทึกข้อมูลของแปลงปลูก ตามข้อกำหนดของ GAP (8 หัวข้อ)
  3. การอบรมมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับเบื้องต้น (primary GMP)
  4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยหมักไว้ใช้ในแปลงปลูกเกษตร” เพื่อการลดต้นทุนและลดการใช้สารเคมีในแปลงปลูก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 61,200
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4549]   วันที่รายงาน  [29/9/2564]

กิจกรรมที่ 2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำลืมผัว

การทดลองทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ข้าวเหนียวลืมผัวเพาะงอก โดยศึกษาระยะเวลาการงอกและปริมาณสารสำคัญในข้าวเหนียวลืมผัวเพาะงอก

 

วันที่ 4-5 กันยายน 64 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการเพิ่มมูลค่าของข้าวกล้องลืมผัว

โดยในวันที่ 4 กันยายน 2564 บรรยายขั้นตอนและวิธีการทำข้าวกล้องลืมผัวเพาะงอก

 

ในช่วงบ่ายและวันที่ 5 กันยายน ได้ฝึกปฏิบัติการทำข้าวกล้องลืมผัวเพาะงอกตลอดจนถึงการบรรจุในถุงสูญญากาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 105,340
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง w_isara@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates