หมู่บ้านผักอินทรีย์อัจฉริยะ(Organic Smart Farm) ปี 1 บ้านห้วยหว้า ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

บ้านห้วยหว้า หมู่ 3 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

หน่วยงานรับผิดชอบ : วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564300,000|139,650|139,650|ใช้หมด2021341424431.pdf2021106154721.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4248]   วันที่รายงาน  [5/4/2564]

มีการติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าของกลุ่มปลูกผักอินทรีย์บ้านห้วยหว้า หมู่ 3 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาภู  อย่างต่อเนื่อง เป็นกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์ เป็นกลุ่มที่พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาและได้มีปรึกษาหารือเตรียมพร้อมและการวางแผน ผู้นำกลุ่ม สมาชิก เครือข่าย เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง รพ.สต.ห้วยหว้าและภาคีเครือข่ายอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการร่วมกันเป็นไปอย่างมีปะสิทธิภาพ ภายใต้ภายใต้โครงการ หมู่บ้านผักอินทรีย์อัจฉริยะ(Organic Smart Farm)ปี 1บ้านห้วยหว้า ประจำปีงบประมาณ 2564 นี้ด้วย

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4535]   วันที่รายงาน  [29/9/2564]

การดำเนินงานโครงการในไตรมาส 4 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านผักอินทรีย์อัจฉริยะ (Organic Smart Farm) ห้วยหว้า ปี 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน  โดยมีเนื้อหา

1.        รู้จักโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง

2.        การใช้ประโยชน์โรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง

3.        ปฏิทินการเพราะปลูก

4.        เทคนิคการปลูกในโรงเรือน

5.        วัสดุอุปกรณ์ ในการการปลูกในโรงเรือนที่จำเป็น

ดำเนินโครงการดังกล่าว ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

วิทยากรบรรยายหลักการของโรงเรือนพลาสติกคัดเลิกแสง

วิทยากรบรรยายอุปกรณ์ภายในโรงเรือน smart farm

กระบวนการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

กระบวนการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

กระบวนการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

กระบวนการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

ค่าใช้จ่าย : 85,280
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4536]   วันที่รายงาน  [29/9/2564]

การดำเนินงานโครงการในไตรมาส 4 เมื่อวันที่ 17สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการแปลงเกษตรกรรายครัวเรือนและการจัดทำบัญชีครัวเรือน ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านผักอินทรีย์อัจฉริยะ (Organic Smart Farm) ห้วยหว้า ปี 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน  โดยมีเนื้อหา 

เทคนิคและแรงบันดาลใจในการจัดทำบัญชีครัวเรือน

1.       การจัดการแปลงรายครัวเรือน

2.       ประโยชน์การจัดการแปลงรายครัวเรือน

3.       เทคนิคในการจัดทำแปลงรายครัวเรือน

4.       เทคนิคและแรงบันดาลใจในการจัดทำบัญชีครัวเรือน

5.       ประโยชน์การจัดทำบัญชีครัวเรือน

ดำเนินโครงการดังกล่าว ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

วิทยากรปราชญ์ชาวบ้านให้หลักคิดการทำบัญชี

 

วิทยากรปราชญ์ชาวบ้านให้หลักคิดการทำบัญชี

 

วิทยากรปราชญ์แลกเปลี่ยนแนวคิด

วิทยากรปราชญ์แลกเปลี่ยนแนวคิด

วิทยากรปราชญ์แนะนำแอพใช้ทำบัญชีออนไลน์

แลกเปลี่ยนกับวิทยากรปราชญ์แนะนำแอพใช้ทำบัญชีออนไลน์

 

ค่าใช้จ่าย : 15,480
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4537]   วันที่รายงาน  [29/9/2564]

การดำเนินงานโครงการในไตรมาส 4 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยแบบปุ๋ยหมักจากขยะและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันกำจัดโรคผักอินทรีย์ ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านผักอินทรีย์อัจฉริยะ (Organic Smart Farm) ห้วยหว้า ปี 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน  โดยมีเนื้อหา

  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยแบบปุ๋ยหมักจากขยะ

 1. ประเภทของการทำปุ๋ยหมัก
 2. การทำปุ๋ยหมักจากขยะ
 3. วัสดุอุปกรณ์ ในการทำปุ๋ยหมักขยะที่จำเป็น
 4. ประโยชน์ของปุ๋ยหมักจากขยะ
 5. วิธีการนำไปใช้

 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันกำจัดโรคผักอินทรีย์

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อไตรโคเดอร์ม่า
 2. วัสดุอุปกรณ์ ในการทำเชื้อไตรโคเดอร์ม่า
 3. การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า
 4. การนำเชื้อราไตรโคเดอร์มาไปใช้ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช และการเก็บรักษาเชื้อรา
 5. การนำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าใช้ในสภาพแปลง (คลุกเมล็ดพืช/การใส่ลงไปในดิน/การพ่น/ การราดรอบโคน
 6. ประโยชน์เชื้อราไตรโคเดอร์

 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยแบบปุ๋ยหมักจากขยะ

 

วิทยากรบรรยายการผลิตปุ๋ยแบบปุ๋ยหมักจากขยะ

 

วิทยากรบรรยายการผลิตปุ๋ยแบบปุ๋ยหมักจากขยะ

 

วัสดุในการผลิตปุ๋ยแบบปุ๋ยหมักจากขยะ

 

มอบวัสดุในการผลิตปุ๋ยแบบปุ๋ยหมักจากขยะ

มอบวัสดุในการผลิตปุ๋ยแบบปุ๋ยหมักจากขยะ

 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันกำจัดโรคผักอินทรีย์

วิทยากรบรรยายการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า

วิทยากรบรรยายการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า

ฝึกปฎิบัติการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า

ฝึกปฎิบัติการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า

ฝึกปฎิบัติการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า

 

ค่าใช้จ่าย : 38,890
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง sayuen18@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates