หมู่บ้านโคเนื้อหนองสระ เพื่อบริหารจัดการอาหารจากวัสดุเกษตรในท้องถิ่น และพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี (Good Farm Management)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคแม่พันธุ์บ้านหนองสระ

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564300,000|228,900|228,900|ใช้หมด2021511939311.pdf202112281525251.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4259]   วันที่รายงาน  [5/4/2564]

วันที่ 27 มีนาคม 2564 ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ หัวหน้าโครงการ ได้เขาพบสมาชิกกลุ่ม โดยมี นายนา อินกลม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคแม่พันธุ์บ้านหนองสระ และสมาชิกรวมจำนวน 11 คน ณ.บ้านหนองสระ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา  โดยได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ วางแผนการดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงรับฟังความต้องการของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร เพื่อที่จะได้นัดหมายกันถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงโคเนื้อต่อไป 

    

ค่าใช้จ่าย : 2,000
จำนวนผู้รับบริการ : 11
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4367]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

วันที่ 26 มิ.ย.64 ได้ทำกิจกรรมชี้แจงโครงการให้กลุ่มได้เข้าใจและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเพิ่มเติมจาก 22 รายในปี 2564 เป็น 60 รายในปี 2565 และวางแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน จนถึงสำรวจจำนวนโคของสมาชิกเพื่อเป็นการอัพเดทฐานข้อมูล กับตัวแทนกลุ่ม จำนวน 10 คน

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4368]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

วันที่ 5 ก.ค.2564 อบรมเรื่อง๒.๑ เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ การจัดการด้านพันธ์ อาหาร การจัดการทุ่งหญ้า และการควบคุมป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ ลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโคที่ระบาดในพื้นที่ทั่วประเทศไทยในขณะนี้ โดย รศ.ดร.โชค โสรัจกุุล และ ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ

ค่าใช้จ่าย : 38,000
จำนวนผู้รับบริการ : 39
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4369]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

วันที่ 3 ก.ค.2564 ตัวแทนกลุ่มโคเนื้อหนองสระจำนวน 5 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำกองปุ๋ยอัฉริยะ ณ.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัย ต.บ้านเหล่า เพื่อศึกษาและเชื่อมโยงการจำหน่ายมูลโค และดูวิธีการทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4610]   วันที่รายงาน  [5/10/2564]

วันที่ 2-3 กันยายน 2564 ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ และทีมงานนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท ลงพื้นที่สำรวจโคในกลุ่มเกษตรกรแต่ละราย และได้จัดทำแบบบันทึกพันธุ์ประวัติโค แนะนำเจ้าของให้มีการบันทึก และได้มอบเมล็ดหญ้าเนเปียร์ แร่ธาตุก้อน ถังหมักอาหารสัตว์ และถังสำหรับผ่าครึ่งใช้สำหรับเป็นที่ให้น้ำและอาหารสำหรับโค

  

   

ค่าใช้จ่าย : 105,000
จำนวนผู้รับบริการ : 21
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4657]   วันที่รายงาน  [28/12/2564]

อบรมการทำอาหารหมัก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดย รศ.ดร.โชค โสรัจกุล และ ดร.ขรรค์ชัย ดั้มเมฆ โดยบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ 

ค่าใช้จ่าย : 33,900
จำนวนผู้รับบริการ : 21
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4658]   วันที่รายงาน  [28/12/2564]

อบรมการผสมเทียมในโคเนื้อ การจับสัด และอบรมมาตรฐานฟาร์ม GFM โรค และการใช้ยาในโคเนื้อ วันที่ 11-12 ธันวาคม 2564 โดย ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ และทีมงานคุณไทฟาร์ม

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 16
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2565250,000|175,500||175,5002022315113321.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง somchartvet@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates