หมู่บ้านต้นแบบผลิตโคเนื้อปลอดภัยแบบครบวงจร ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

11 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564300,000|227,280|227,280|ใช้หมด202134142291.pdf202110271128401.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4274]   วันที่รายงาน  [11/6/2564]

1. การสำรวจพื้นที่ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี (อบรม สาธิต)
ครั้งที่ 1 วันที่ 20-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1.การสำรวจพื้นที่การเลี้ยงโคเนื้อของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
2.ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี โดยอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
  2.1 แนวทางการจัดการฟาร์มโคเนื้อตามมาตรฐานการผลิตโคเนื้อปลอดภัย สำหรับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
  2.2การสุขาภิบาลเพื่อการผลิตโคเนื้อปลอดภัย ตามมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม Good Agriculture Practices (GAP)
  2.3 เทคโนโลยีการเพิ่มการผลิตเนื้อโคคุณภาพสำหรับตลาดระดับสูงโดยเพิ่มปริมาณการผสมเทียมโคเนื้อโดยใช้น้ำเชื้อพันธุ์สายเลือดยุโรป
โดยทีมวิทยากรดังนี้
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ.สมพงศ์ วงษ์มา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
2.สัตวแพทย์หญิง ดร.พิมพ์ชนก โล่ทองคำ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
4.นายสัตวแพทย์บุญสม พลรักษา (นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ จังหวัดนครราชสีมา)
5.นายประสิทธิ์ แก้วกุลธร (ผู้ก่อตั้งและดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา )
 

 

 

 

 

  

 

ค่าใช้จ่าย : 140,380
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4278]   วันที่รายงาน  [23/6/2564]

ครั้งที่ 2 วันที่ 29-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
1.ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี โดยอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
 1.1การใช้เทคโนโลยีออนไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและเทคนิคการสร้างตลาดโคเนื้อชุมชนออนไลน์
 1.2การสร้างช่องทางการตลาดของธุรกิจโคเนื้อชุมชน สำหรับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและสร้างเครือข่ายเกษตรในการพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายร่วมกัน
  1.3 แนวทางการจัดการศูนย์การเรียนรู้โคเนื้อวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยทีมวิทยากรดังนี้
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ.สมพงศ์ วงษ์มา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
2.สัตวแพทย์หญิง ดร.พิมพ์ชนก โล่ทองคำ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
4.นายประสิทธิ์ แก้วกุลธร (ผู้ก่อตั้งและดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา )

 

 

 

 

                                              
 

ค่าใช้จ่าย : 60,400
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4520]   วันที่รายงาน  [28/9/2564]

1.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล เชื่อมโยงเครือข่าย และรับการตรวจประเมินออนไลน์ 
ดังนี้
1.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สรุปโครงการเพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการตรวจประเมินและตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจโคเนื้อท่าลาดขาว
1.2 ถอดบทเรียน/องค์ความรู้จากการดำเนินงานกิจกรรม
1.3 รับฟังคำชี้แนะ ข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจประเมิน และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจโคเนื้อท่าลาดขาว
โดยคณะทำงานดังนี้
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ.สมพงศ์ วงษ์มา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
2.สัตวแพทย์หญิง ดร.พิมพ์ชนก โล่ทองคำ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
2. รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ ผลการประเมิน จัดทำรายงานผลฉบับสมบูรณ์
 

ค่าใช้จ่าย : 26,500
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง อีเมล์ spong0078@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates