ธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลา

บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 10 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564300,000|163,450|163,450|ใช้หมด2021341354191.pdf202110291954431.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4249]   วันที่รายงาน  [5/4/2564]

ผู้รับผิดชอบโครงการอยู่ในช่วงในแต่งตั้งคณะทำงาน เนื่องจากยังไม่ได้รับการโอนงบจากสำนักงานปลัดกระทรวง 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4380]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

การพัฒนาและการยกระดับธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลา

ได้แต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินกิจกรรมต่าง เรียบร้อย ในช่วงที่ผ่านมาติดขัดเรื่องสถานการณ์โควิดในพื้นที่ดำเนินการ 

จึงได้ประชุมว่างแผนและกำหนดจัดกิจกรรมผ่านการประชุมออนไลค์ และกำหนดจัดกิจกรรม ในพื้นที่ ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2564

ค่าใช้จ่าย : 2,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4418]   วันที่รายงาน  [6/9/2564]

การบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 “การพัฒนาและยกระดับธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลา”

ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยดินดำ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

วันที่ 2 สิงหาคม 2564

-การทำบัญชีครัวเรือน โดย อ.ภรภัทร ไชยสมบัติ

-การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน โดย อ.ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก

-การวิเคราะห์การลงทุนโดย อ.นราวุธ ระพันธ์คำ

วันที่ 3 สิงหาคม 2564

-การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ปลาแผ่น ปลาหย่อง โดย ผศ.ดร.พรรณนภา หาญมนตรี, ดร.สุเมธ เพียยุระ และ

ดร.ฐิตินันท์ เหมะธุลิน

ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4419]   วันที่รายงาน  [6/9/2564]

การนิเทศการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 “การพัฒนาและยกระดับธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลา”

ณ ฟาร์มเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลห้วยดินดำ

วันที่ 23-24 และวันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

 

นิเทศฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลห้วยดินดำ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4420]   วันที่รายงาน  [6/9/2564]

การนิเทศการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 “การพัฒนาและยกระดับธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลา”

ณ ฟาร์มเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลห้วยดินดำ

วันที่ 1,6,8,13,15,20 และวันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

 

นิเทศฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลห้วยดินดำ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4527]   วันที่รายงาน  [28/9/2564]

ารบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 “การพัฒนาและยกระดับธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลา”

ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยดินดำ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

วันที่ 2 สิงหาคม 2564

-การทำบัญชีครัวเรือน โดย อ.ภรภัทร ไชยสมบัติ

-การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน โดย อ.ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก

-การวิเคราะห์การลงทุนโดย อ.นราวุธ ระพันธ์คำ

วันที่ 3 สิงหาคม 2564

-การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ปลาแผ่น ปลาหย่อง โดย ผศ.ดร.พรรณนภา หาญมนตรี, ดร.สุเมธ เพียยุระ และ

ดร.ฐิตินันท์ เหมะธุลิน

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4528]   วันที่รายงาน  [28/9/2564]

ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโครงการการนิเทศการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 “การพัฒนาและยกระดับธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลา”

ณ ฟาร์มเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลห้วยดินดำ

ค่าใช้จ่าย : 11,450
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง h.rueangrit@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates