หมู่บ้านผลิตและแปรรูปสมุนไพรดอกอัญชันออร์แกนิคในเชิงพานิชย์

หมู่บ้านสารคามพัฒนา ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ละติจูด 15.97626 ลองติจูด 103.42066

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564300,000|181,000|181,000|ใช้หมด2021341311191.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4406]   วันที่รายงาน  [5/9/2564]

ชื่อกิจกรรม : การติดต่อประสานงานในชุมชนและประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตดอกอัญชันออร์แกนิค
ผลการดำเนินงาน : ทีมวิจัยได้ดำเนินการติดต่อประสานงานทางชุมในช่วงเดือน ธันวาคม 2563 (ไตรมาสที่ 1) และประสานต่อเนื่องจนถึงเดือน มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2 ) โดยเข้าไปในพื้นที่และได้มีการประชุมร่วมกันกับกำนันตำบลเสือโก้ก เรื่องจุดประสงค์และเป้าหมายของโครงและผู้นำตำบลให้ความสนใจที่จะเริ่มต้นการดำเนินโครงการในพื้นที่เป้าหมาย คือ หมู่บ้านสารคามพัฒนา ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา เลี้ยงสัตว์ และมีการขยายผลไปยังเกษตรกรในหมู่บ้านธาราทิพย์ จึงทำให้โครงการในปี 2564 มีพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด 2 หมู่บ้าน โดยทางทีมวิจัยได้มีการประชุมร่วมประชุมและอภิปรายในร่วมกับชุมชนและพบว่าประเด็นปัญหาในพื้นที่ มีดังนี้ 1. เกษตรกรไม่มีรายได้เสริมจากอาชีพหลัก ส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยงโคเนื้อและทำการเกษตร เช่น ปลูกข้าว ปลูกหญ้า และมีสภาวะทางเศรษฐกิจในระดับพอมีพอกิน 2. ในชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องการแต่ยังขาดการการเชื่อมต่อระหว่างเกษตรกรและการเข้าถึงตลาดที่แท้จริง ทำให้เกิดปัญหาความไม่ต่อเนื่องและเกิดความไม่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจภายในครัวเรือน 3. ขาดการส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมการเกษตร และ 4.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส โควิด-19 ส่งผลให้เกิดความว่างงานเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดผลกระทบเรื่องรายได้ลดลงและเกิดการย้ายถิ่นฐานของแรงงานกลับภูมิลำเนา ซึ่งทำให้เกิดการว่างงานเกิดขึ้น ในชุมชนจึงต้องการอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในครัวเรือนต่อไป โดยจุดประสงค์ของโครงการได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 1 หมู่บ้านคือ หมู่บ้านสารคามพัฒนา แต่กลุ่มเป้าหมายในโครงการสามารถดำเนินการได้เกินเป้าหมายโดยมีจำนวนหมู่บ้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก 1 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านธาราทิพย์
ปัญหา / อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส โควิด-19 ทำให้การติดต่อประสานเป็นไปได้ล่าช้าและต้องงดการเข้าพื้นที่ในช่วงมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ ทำให้เกิดความล่าช้าในการประสานงานและดำเนินงาน
แนวทางการแก้ไข : เข้าพื้นที่โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19 กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 

ค่าใช้จ่าย : 28,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4407]   วันที่รายงาน  [5/9/2564]

ชื่อกิจกรรม : ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอบรม การเตรียมแปลงและดำเนินการปลูกดอกอัญชันออร์แกนิค
ผลการดำเนินงาน : ทีมวิจัยได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเตรียมแปลงปลูกดอกอัญชันในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้
1. ฝึกอบรมการเตรียมแปลงปลูกดอกอัญชัน โดยวิทยากร ผศ.ดร.สำราญ พิมราช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยวิทยากรได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำแนะนำตั้งแต่การเตรียมดิน การเตรียมแปลงปลูก การทำค้างดอกอัญชันให้สะดวกและมีความปลอดภัยต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตดอกอัญชันสดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งการให้ได้ผลผลิตดอกอัญชันที่ให้ผลผลิตสูงในการเด็ดยอดเพื่อให้ดอกอัญชันออกเพิ่มมากขึ้น ให้กับผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 40 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านธาราทิพย์ ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
2. การถ่ายทอดความรู้เบื้องต้น การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยวิทยากร อาจารย์สุนทร โชคสวัสดิ์ธนะกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งวิทยากรได้รับอนุญาตเป็นผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 40 คนได้รับข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมของแปลงปลูกดอกอัญชันในเบื้องต้น และเตรียมเข้ารับการถ่ายทอด ฝึกอบรม และส่งเสริมการดำเนินขอรับรองพื้นที่ปลูกดอกอัญชันออร์แกนิค จากกรมวิชาการเกษตรในกิจกรรมต่อไป
3. กิจกรรมการตรวจติดตามการเตรียมแปลงของเกษตรกรที่สนใจ โดยทีมวิจัย ประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.ฐานิดา ศรีหาวงศ์ และผู้ร่วมโครงการ อาจารย์ ดร.วุฒิศักดิ์ คุณุ พร้อมด้วยวิทยากร ผศ.ดร.สำราญ พิมราช และ อาจารย์สุนทร โชคสวัสดิ์ธนะกิจ ได้ไปตรวจติดตามพื้นที่การปลูก และให้คำแนะนำวิธีการเตรียมแปลงปลูกตลอดการบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างใกล้ชิด จำนวน 5 แปลง เพื่อเป็นแปลงปลูกดอกอัญชันอินทรีย์ต้นแบบต่อไป ณ พื้นที่แปลงที่ตั้งอยู่หมู่บ้านสารคามพัฒนา และหมู่บ้านธาราทิพย์
ปัญหา / อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส โควิด-19 ทำให้การติดต่อประสานเป็นไปได้ล่าช้าและต้องงดการเข้าพื้นที่ในช่วงมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ ทำให้การติดตามลงพื้นที่ไม่ต่อเนื่อง
แนวทางการแก้ไข : .จำกัดจำนวนคน.เข้าพื้นที่เข้าพื้นที่โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19 กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และจัดประชุมให้คำแนะนำการดำเนินการและการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์
 

ค่าใช้จ่าย : 67,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4408]   วันที่รายงาน  [5/9/2564]

ชื่อกิจกรรม: ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอบรม และส่งเสริมการดำเนินขอรับรองพื้นที่ปลูกดอกอัญชันออร์แกนิค จากกรมวิชาการเกษตร
ผลการดำเนินงาน : ยังไม่ดำเนินการและจะดำเนินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564
ปัญหา / อุปสรรค : ..ยังไม่ดำเนินการ..
แนวทางการแก้ไข : ...ยังไม่ดำเนินการ...

ค่าใช้จ่าย : 13,600
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4409]   วันที่รายงาน  [5/9/2564]

ชื่อกิจกรรม: ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติการทำแห้งดอกอัญชันออร์แกนิค มาตรฐานส่งออก ทีมวิจัยได้ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน : ทีมวิจัยได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตดอกอัญชันแห้งในช่วง วันที่ 14 -20 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมดังนี้
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวดอกอัญชันสดที่แปลงปลูกโดยทีมวิจัยประกอบด้วยหัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.ฐานิดา ศรีหาวงศ์ และ ผู้ร่วมโครงการ อาจารย์ ดร. วุฒิศักดิ์ คุณุ ได้ไปให้คำแนะนำวิธีการเลือกเก็บดอกสด โดยให้เกษตรกร เลือกเก็บเฉพาะดอกอัญชันที่ไม่มีน้ำค้างหลงเหลือที่กลีบดอกและเก็บเฉพาะดอกที่บานเต็มที่ในวันที่เก็บเท่านั้น เพื่อให้ได้คุณภาพดอกอัญชันแห้งที่ดีที่สุด
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอบรม การแปรรูปดอกอัญชันออร์แกนิคอบแห้ง มาตรฐานส่งออก โดยทีมวิจัยและวิทยากร อาจารย์ ปาริชาติ ราชมณี อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคนิคการตากดอกอัญชันสด ในภาชนะ เช่น กระด้งไม้ไผ่ และถาดสแตนเลส ที่สะอาดและมีการทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อและสิ่งแปลกปลอมแม้กระทั่งสารประกอบโลหะหนัก ในดอกอัญชันแห้ง
การฝึกปฏิบัติการการคัดเลือก แยกเกรดดอกอัญชัน และการบรรจุดอกอัญชันแห้งสำหรับส่งตลาดรับซื้อ โดยหัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.​ฐานิดา ศรีหาวงศ์ และวิทยากร อาจารย์อาจารย์ ปาริชาติ ราชมณี อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สอนวิธีคัดเลือกเกรดดอกอัญชัน ตามคุณภาพ โดยแบ่งเป็น 3 เกรด คือ เกรดเอ เกรด บี และเกรดรวม โดยดอกอัญชันที่สังเกตเห็นการปนเปื้อนของสปอร์เชื้อราให้คัดทิ้ง

ปัญหา / อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส โควิด-19 ทำให้การติดต่อประสานเป็นไปได้ล่าช้าและต้องงดการเข้าพื้นที่ในช่วงมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ ทำให้ต้องจำกัดผู้ปฏิบัติงานติดตามการดำเนินงานของเกษตรกร และให้การติดตามอย่างสม่ำเสมอได้อย่างเท่าที่ควร อาจส่งผลให้การรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินการปฏิบัติไม่ตรงตามเป้าหมายของทีมวิจัย
แนวทางการแก้ไข : จำกัดจำนวนคนเข้าพื้นที่โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19 กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และจัดประชุมให้คำแนะนำการดำเนินการและการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์
 

ค่าใช้จ่าย : 67,900
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4410]   วันที่รายงาน  [5/9/2564]

กิจกรรมอบรมกิจกรรมกลุ่มร่วมวิเคราะห์วางแผนพัฒนาหมู่บ้านและการวางแผนการตลาด การคิดวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตดอกอัญชัน การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีเกษตรกร
เนื่องจากโครงการและทีมวิจัยสามารถติดต่อตลาดที่รับซื้อดอกอัญชันแห้งให้แก่เกษตรกรที่สามารถผลิตได้ โดยในกลุ่มสามารถผลิตได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 จำนวนผลผลิตที่ผลิตได้คือ 10 กิโลกรัม และเกษตรกรสามารถขายได้ในราคาปัจจุบัน คือ 400 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีกำลังใจในการผลิตทั้งต่อตนเองและเกษตรกรผู้ที่สนใจ ดังนั้นโครงการจึงได้จัดกิจกรรมเพิ่มเติมคือ การอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้เกษตรกรสามารถประมาณต้นทุน รายจ่าย และรายรับ และสามารถบริหารจัดการทางด้านการเงินในระดับครัวเรือนได้ โดยท่านวิทยากร อาจารย์เกศจิตต์ ขามคุลา อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้อบรม ความสำคัญ ประโยชน์ และการนำไปใช้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีเกษตรกร โดยบัญชีจะช่วยทำให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งบัญชีเกษตรกรของผู้ปลูกดอกอัญชันจะทำให้ทราบต้น รายจ่ายและรายรับจากการผลิตดอกอัญชันอินทรีย์ด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดทั้งหมด 40 คน โดยทางโครงการจะมีการตรวจ ติดตามประเมินผล และให้คำชี้แจงในการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีเกษตรกรที่ต่อเนื่องต่อไปจนแน่ใจว่าเกษตรกรสามารถบันทึกได้อย่างสมบูรณ์ด้วยตัวเอง
ปัญหา / อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส โควิด-19 ทำให้การติดต่อประสานเป็นไปได้ล่าช้าและต้องงดการเข้าพื้นที่ในช่วงมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ ทำให้ต้องจำกัดผู้ปฏิบัติงานติดตามการดำเนินงานของเกษตรกร และให้การติดตามอย่างสม่ำเสมอได้อย่างเท่าที่ควร อาจส่งผลให้การรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินการปฏิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของทีมวิจัย
แนวทางการแก้ไข : ..จำกัดจำนวนคนเข้าพื้นที่โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19 กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และจัดประชุมให้คำแนะนำการดำเนินการและการติดตามผ่านการประชุมระบบออนไลน์
 

ค่าใช้จ่าย : 4,500
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4411]   วันที่รายงาน  [5/9/2564]

สรุปผลการดำเนินโครงการในภาพรวมโครงการสามารถดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรมตั้งแต่การปลูกดอกอัญชันที่ให้ผลผลิตสูงและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตดอกอัญชันแห้ง ได้สำเร็จตามจุดประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และยังไม่ดำเนินการในส่วนของการถ่ายทอด การฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอบรม และส่งเสริมการดำเนินขอรับรองพื้นที่ปลูกดอกอัญชันออร์แกนิค จากกรมวิชาการเกษตร และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 นอกจากนี้โครงการยังได้จัดกิจกรรมเพิ่มเติม คือการถ่ายทอดการจัดทำบัญชีครัวเรือน และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี รวมทั้งโครงการยังได้สร้างวิทยากรชุมชนที่เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตดอกอัญชันจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายวีระพันธ์ สังฆมณี นายนิพน ไปใหน นางสาวนิตยา คำนิมิต นางกนกวรรณ แก้วภา และนายสายสิน เกตุคำขวา และจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในนาม (“วิสาหกิจชุมชนผลิตดอกอัญชันออร์แกนิคเชิงพานิชย์ ตำบลเสือโก้ก”) เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของกิจกรรมและการประสานงานกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องในชุมชนตำบลเสื้อโก้กได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยโครงการได้สรุปภาพรวมในโครงการไว้ในตารางดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2565250,000|176,400|80,000|96,4002022371337351.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4756]   วันที่รายงาน  [21/4/2565]

1.กิจกรรมติดตามการขอรับรองพื้นที่เกษตรอินทรีย์ Organic Thailand
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ 18,000 บาท (สำรองงบประมาณส่วนตัวไปก่อนเนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการ)
ผลการดำเนินงาน: ทีมวิจัยได้ดำเนินการติดตามการขอรับรองพื้นที่เกษตรอินทรีย์ (organic Thailand) สำหรับการปลูกดอกอัญชันในพื้นที่เกษตรกรที่ดำเนินการมาในปีที่ 1 จำนวน 40 คน โดยเกษตรกรมีการเตรียมเอกสารการบันทึกแปลงปลูกและโฉนดที่ดินเพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดเพื่อดำเนินการตรวจแปลงเพื่อขอรับรองการปลูกพืชโดยกำหนดการตรวจแปลงประมาณช่วงเดือน พฤษภาคม 2565
จำนวนผู้รับบริการ: 40 คน จำนวนแปลงปลูกดอกอัญชัน 20 แปลง
ปัญหาและอุปสรรค: ยังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการ
แนวทางการแก้ไข : ......สำรองงบประมาณส่วนตัว
 

ค่าใช้จ่าย : 18,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4757]   วันที่รายงาน  [21/4/2565]

2.กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและอบรมระบบการบริหารจัดการแปลงปลูกพืชอินทรีย์ ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ 10,000 บาท
ผลการดำเนินงาน: เกษตรกรจำนวน 50 คนได้ดำเนินการรวมกลุ่มเพื่อเข้าขอรับรองระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS โดยมี คุณวีรพันธ์ สังฆมณี เป็นประธานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ จังหวัดมหาสารคาม โดยทางประธานฯและแกนนำชุมชน จำนวน 5 คน ได้เข้าไปร่วมประชุมกับท่านคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมวางแผนกิจกรรมของระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS
จำนวนผู้รับบริการ: 50 คน
ปัญหาและอุปสรรค: ยังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการ
แนวทางการแก้ไข : ......สำรองงบประมาณส่วนตัว
 

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4758]   วันที่รายงาน  [21/4/2565]

3.การถ่ายทอดและการจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตดอกอัญชันอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานระบบ GMP และเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการควบคุมคุณภาพดอกอัญชันให้ได้มาตรฐานส่งออก
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ 22,000 บาท
ผลการดำเนินงาน: ทีมวิจัยได้จัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคโนโลยีและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตดอกอัญชันอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานระบบ GMP ให้แก่เกษตรผู้ปลูกดอกอัญชันและมีผลผลิตดอกอัญชันแห้ง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของการผลิตดอกอัญชันแห้งตั้งแต่ขบวนการเก็บ การตากแห้ง และการคัดแยกดอกอัญชัน โดยการควบคุมด้วยเทคนิคการลดการปนเปื้อนเชื้อและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดอกอัญชัน นอกจากนี้ทางโครงการได้นำผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการควบคุมคุณภาพดอกอัญชันให้ได้มาตรฐานส่งออก และได้มีการผลิตโรงอบดอกอัญชันต้นแบบจำนวน 2 โรงเพื่อควบคุมคุณภาพของดอกอัญชันให้สะอาดปราศจากการปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอมจากธรรมชาติได้
จำนวนผู้รับบริการ เกษตรกร จำนวน 40 คน
ปัญหาและอุปสรรค: ยังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการ
แนวทางการแก้ไข : ......สำรองงบประมาณส่วนตัว
 

ค่าใช้จ่าย : 22,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4759]   วันที่รายงาน  [21/4/2565]

4.การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการถ่ายทอดองค์ความรู้การคัดเลือกและแยกเกรดดอกอัญชันแห้ง
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ 30,000 บาท
ผลการดำเนินงาน: ทีมวิจัยโครงการได้การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการถ่ายทอดองค์ความรู้การคัดเลือกและแยกเกรดดอกอัญชันแห้งโดยการแยกเกรดโดยแบ่งเกรดทั้งหมด 4 เกรด คือ เกรดเอ เกรดบี เกรดรวม และเกรดคัดทิ้ง โดยเกรดของดอกอัญชันจะมีราคาขายและราคารับซื้อจากโรงงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นเกษตรกรต้องมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการผลิตดอกอัญชันเกรดต่างๆ เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดและขายได้ราคามากที่สุด โดยหลังจากการอบรมแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่เข้าใจหลักการการผลิตและสามารถปฏิบัติได้ตามวิธีการผลิต
จำนวนผู้รับบริการ จำนวน 40 คน
ปัญหาและอุปสรรค: ยังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการ
แนวทางการแก้ไข : ......สำรองงบประมาณส่วนตัว
 

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4760]   วันที่รายงาน  [21/4/2565]

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates