หมู่บ้านวิทยาศาสตร์การผลิตข้าวอย่างครบวงจร บ้านกางกี่

บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ละติจูด 15.471320 ลองติจูด 103.388856

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564300,000|223,000|223,000|ใช้หมด202134135271.pdf20211227167111.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4430]   วันที่รายงาน  [11/9/2564]

ชื่อกิจกรรม : ชี้แจงและสำรวจพื้นที่การดำเนินงาน
คณะทำงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงโครงการและลงสำรวจข้อมูลบริบทกลุ่มเกษตรกร และบริบทพื้นที่การดำเนินโครงการ พบว่า เกษตรกรบ้านกางกี่ กลุ่มเกษตรกรเดิมมีหลายกลุ่ม เช่นกลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มปลูกข้าว กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ แต่ขาดการบริหารจัดการกลุ่ม และการรวมกลุ่มที่ชัดเจน มีผู้นำกลุ่มมีความสามารถ และเข้มแข็ง มีสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันมีเครือข่ายเกษตรกรชุมชนใกล้เคียง
 

ปัญหา / อุปสรรค : สถานที่ดำเนินกิจกรรม ไม่สะดวกต่อการดำเนินกิจกรรมบางลักษณะ
แนวทางการแก้ไข : ในบางกิจกรรมขอความอนุเคราะห์เครือข่ายเกษตรกร บ้านหนองฮี เพื่อใช้สถานที่ดำเนินกิจกรรม
 

ค่าใช้จ่าย : 15,340
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4431]   วันที่รายงาน  [11/9/2564]

ชื่อกิจกรรม : สังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิในชุมชน
คณะทำงานลงพื้นที่จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การสรุปปัญหาและความต้องการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีเกษตรกรบ้านกางกี่ นำโดย นายวิบูลย์ พลอามาตย์ และสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งการสังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิในชุมชน ชุมชนบ้านกางกี่นั้นมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวหอมมะลิไม่ว่าจะเป็น ข้าวต้มมัด ข้าวเม่า เป็นต้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่วนมากสามารถแปรรูปได้ แต่ยังไม่สามารถจำหน่ายหรือผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด

ค่าใช้จ่าย : 37,380
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4432]   วันที่รายงาน  [11/9/2564]

ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ
คณะดำเนินงานโครงการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ โดยได้รับเกียรติจากเกษตรกรต้นแบบ นายบรรจง แสนยะมูล ปราชญ์ชุมชนของจังหวัดมหาสารคาม และประธานกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายบ้านหยองยาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม การวางแผน และแนวคิดการพัฒนากลุ่ม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ให้กลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมได้นำไปประยุกต์และพัฒนากลุ่มของตนเองให้เข้มแข็งยั่งยืน

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4433]   วันที่รายงาน  [11/9/2564]

ชื่อกิจกรรม : ถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ
คณะผู้ดำเนินงานจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ โดยมีเกษตรกรบ้านกางกี่ ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เข้าร่วม โดยกิจกรรมเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องกระบวนการรวมกลุ่ม โครงสร้างและหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม การบริหารงานกลุ่ม โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมได้ร่วมกันจัดทำโครงสร้างการบริหารการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกางกี่ ดังนี้
โครงสร้างการบริหารการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกางกี่
ที่ปรึกษากลุ่ม
1. นายไพฑูรย์ จันทร์เสน ประธานกลุ่ม
2. นายวิบูลย์ พลมาตย์ รองประธานกลุ่ม
3. นายผ่าน บุญครอง ประชาสัมพันธ์กลุ่ม
4. นายไพฑูรย์ จันทร์เสน เหรัญญิกกลุ่ม
5. นางสาวศรีวัย บุตรวิเศษ เลขานุการกลุ่ม
6. นางสาวอมรรัตน์ ราชาอาจ เลขานุการกลุ่ม
2. บทบาทและหน้าที่การดำเนินงานในกลุ่ม
2.1 ที่ปรึกษากลุ่ม บทบาทและหน้าที่
 1) เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและให้การสนับสนุน
 2) เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
 3) ปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุ่มกำหนดและมอบหมาย
2.2 ประธานกลุ่ม บทบาทและหน้าที่
 1) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการของกลุ่ม
 2) เรียกประชุมคณะกรรมการ
 3 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามข้อบังคับและมติของคณะกรรมการ
2.3 รองประธานกลุ่ม บทบาทและหน้าที่
 1) มีอำนาจหน้าที่และประธานกลุ่ม
 2) สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 3) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานกลุ่มมอบหมายดำเนินการแทน
2.4 ประชาสัมพันธ์กลุ่ม บทบาทและหน้าที่
 1) มีอำนาจหน้าที่ผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ของกลุ่ม
 2) แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.5 เหรัญญิกกลุ่ม บทบาทและหน้าที่
 1) มีอำนาจหน้าที่รวบรวมจัดเก็บเอกสาร
 2) ดูแลรักษาเงินทุนหรือรายรับ รายจ่ายของกลุ่ม
 3) จัดทำบัญชี
2.6 เลขานุการกลุ่ม บทบาทและหน้าที่
 1) มีอำนาจหน้าที่ติดต่อประสานงานทั่วไป
 2) นัดหมายประชุมคณะกรรมการและสมาชิกของกลุ่มและจดบันทึกรายงานการประชุม
 3) รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม
2.7 สมาชิกกลุ่ม บทบาทและหน้าที่
 1) ร่วมมือในกิจการงานกลุ่ม
 2) รักษากฏระเบียยบของกลุ่ม
 

ค่าใช้จ่าย : 30,480
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4434]   วันที่รายงาน  [11/9/2564]

ชื่อกิจกรรม : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการข้าวโดยระบบจัดการข้าว G-RICE
คณะดำเนินงานโครงการ จัดกิจกรรม “นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าว” และถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการข้าวโดยระบบจัดการข้าว G-RICE ณ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โดยคุณธนากร สงวนตระกูล นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ จากหน่วยงานสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวและสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลการดำเนินกิจกรรมเกษตรกรได้รับองค์ความรู้เรื่อง นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าว
 

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4435]   วันที่รายงาน  [11/9/2564]

ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ มาใช้จัดการข้าวของกลุ่มแปลงใหญ่และข้าวอินทรีย์ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านการให้บริการในรูปแบบ Web และ Mobile Application
คณะดำเนินงานโครงการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ มาใช้จัดการข้าวของกลุ่มแปลงใหญ่และข้าวอินทรีย์ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านการให้บริการในรูปแบบ Web และ Mobile Application ณ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โดยคุณธนากร สงวนตระกูล นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ จากหน่วยงานสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ผลจากการจัดกิจกรรมมีกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรสนใจที่จะนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มลงทะเบียน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากผู้บริโภค (การตรวจสอบย้อนกลับ) เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และเกษตรกรได้ลงทะเบียนพื้นที่ทำเกษตรของตนในระบบข้อมูลของ GISTDA
 

ค่าใช้จ่าย : 17,780
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4436]   วันที่รายงาน  [11/9/2564]

ชื่อกิจกรรม : แปรรูปผลผลิต และสร้างตราสินค้าบรรจุภัณฑ์
คณะดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรม แปรรูปผลผลิต และสร้างตราสินค้าบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรบ้านกางกี่ ได้ศึกษาการแปรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิที่หลากหลาย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปาริชาติ ราชมณี และนางสาวญาณิศา โพธิ์รัตนโส เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ การนำข้าวหอมมะลิมาแปรรูปเป็นข้าวหอมมะลิเส้นอูด้ง หรือข้าวหอมมะลิเส้น และข้าวหอมมะลิแบบผงชงดื่ม โดยเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรและลงมือปฏิบัติการทำข้าวหอมมะลิเส้น และผงข้าวหอมมะลิด้วยตนเอง
 

ค่าใช้จ่าย : 42,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=4635]   วันที่รายงาน  [23/12/2564]

ชื่อกิจกรรม : ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การติดตาม ประเมินผลโครงการ คณะดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมการติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์การผลิตข้าวอย่างครบวงจร : บ้านกางกี่ ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านกางกี่ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 47 คน
 จากการดำเนินโครงการในรูปแบบของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยการฟังบรรยายจากวิทยากรและฝึกปฏิบัติจริงของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 50 คน จากการติดตามผล พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน (ร้อยละ 100) สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ และประเมินเป็นรายได้เสริม (รายได้เพิ่มนอกจากอาชีพประจำและใช้เวลาว่าง) โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 56.00 มีรายได้เสริมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 500 – 1,000 บาทต่อเดือน
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่าสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 56.00 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเพิ่มรายได้เฉลี่ย 500 – 1,000 บาทต่อเดือน ในขณะที่ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 44.00 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเพิ่มรายได้ 400 – 500 บาทต่อเดือน
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่าสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้หลังการอบรมทันที และคาดว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชุมชนหรือกลุ่ม และผู้เข้าร่วมโครงการคาดว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อในด้านการประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการแปรรูปผลผลิตฑ์ในชุมชนให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มชุมชน
ปัญหา / อุปสรรค : -
แนวทางการแก้ไข : -

ค่าใช้จ่าย : 30,020
จำนวนผู้รับบริการ : 47
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง kaapplied@hotmail.com a.sutthapintu@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates