การส่งเสริมการผลิตข้าวฮางงอกด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านหนองฮี

บ้านหนองฮี ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ละติจูด 15.504649 ลองติจูด 103.361931

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564300,000|208,230|208,230|ใช้หมด202134125951.pdf202112221058401.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4426]   วันที่รายงาน  [11/9/2564]

ชื่อกิจกรรม : สำรวจพื้นที่ทำการเกษตร
ผลการดำเนินงาน : ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่ได้เข้าสำรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่บ้านหนองฮี ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านเข้ามามีส่วนรวมในการสำรวจ พุดคุยถึงความต้องการ สภาพปัญหาที่ชุมชนต้องการได้รับการช่วยเหลือและพัฒนา จากการสำราจพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม คล้ายกระทะซึ่งจะลาดเอียงจากทางทิศตะวันออก สภาพดินเป็นดินทราย มีลำห้วยไหลผ่าน ซึ่งโดยปกติมีน้ำขังในลำห้วยตลอดปี มีพื้นที่ทั้งหมด 76 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 47,500 ไร่ อาชีพหลัก คือ ทำนา ส่วนอาชีพเสริม คือ เลี้ยงสัตว์ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพาะเห็ด รับจ้าง ทำไร่ อุตสาหกรรม ค้าขาย ผลผลิตที่ได้จากการทำนาคือข้าว ข้าวของบ้านหนองฮีส่วนใหญ่คือข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิของบ้านหนองฮีเป็นข้าวที่มีคุณภาพโดยได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์ ซึ่งในแต่ละปีผลผลิตข้าวของบ้านหนองฮีจะได้ปริมาณที่มาก ในบางครั้งหลังจากการขายข้าวก็ยังมีข้าวเหลืออยู่ จึงได้นำข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ขนมสังขยา ข้าวโป่ง เป็นต้น ดังนั้นภูมิปัญญาบ้านหนองฮีนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับข้าวในแต่ละวัน ทำให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของข้าวเป็นอย่างมาก
 

ค่าใช้จ่าย : 15,010
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4427]   วันที่รายงาน  [11/9/2564]

ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของอุโมงค์อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ผลการดำเนินงาน : ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานจัดหาวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ เข้ามาอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของอุโมงค์อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชุมชนบ้านหนองฮี ชาวบ้านในชุมชนได้รับองค์ความรู้ ดังนั้นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการที่จะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรนั้นมีคุณภาพที่สูงขึ้น คือ อุโมงค์อบพลังงานแสงอาทิตย์ อุโมงค์อบพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยการดึงความชื้นออกจากผลิตภัณฑ์นั้นได้ดียิ่งขึ้น และยังป้องกันมลภาวะ ฝุ่น และสิ่งเจือปนที่จะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 

ค่าใช้จ่าย : 24,190
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4428]   วันที่รายงาน  [11/9/2564]

ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนผลิตผลผลิตทางการเกษตร
ผลการดำเนินงาน : ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานจัดหาวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ เข้ามาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนผลิตผลผลิตทางการเกษตรให้ชุมชนบ้านหนองฮี ได้นำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวฮาง งอกมาส่งเสริมกลุ่ม โดยข้าวฮางงอกจะเป็นที่มีปริมาณคุณค่าทางอาหารสูงกว่าข้าวหอมมะลิและข้าวกล้อง และยังมีปริมาณน้ำตาลที่น้อยกว่าข้าวหอมมะลิตามท้องตลาด จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ปัญหาสำหรับผู้บริโภคในการรักสุขภาพ
 

ค่าใช้จ่าย : 61,500
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4429]   วันที่รายงาน  [11/9/2564]

ชื่อกิจกรรม : เทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิต
ผลการดำเนินงาน : ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานจัดหาวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตให้ชุมชนบ้านหนองฮี ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวที่ใช้การตากแดดนั้นยังมีสิ่งเจอปนและมีคุณภาพที่ยังไม่สูงนัก ทำให้ส่งผลต่อการจำหน่ายที่ผู้บริโภคต้องการความสะอาด ปลอดภัย ดังนั้นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการที่จะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรนั้นมีคุณภาพที่สูงขึ้น คือ อุโมงค์อบพลังงานแสงอาทิตย์ อุโมงค์อบพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยการดึงความชื้นออกจากผลิตภัณฑ์นั้นได้ดียิ่งขึ้น และยังป้องกันมลภาวะ ฝุ่น และสิ่งเจือปนที่จะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ปัญหา / อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
แนวทางการแก้ไข : ปฏิบัติตามประกาศและมาตรการป้องกันการแพร่แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดมหาสารคามและประกาศสาธารณสุขจังหวัด และการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่มให้ดำเนินการโดย ก่อนดำเนินกิจกรรมได้ทำหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมกับนายอำเภอพื้นที่โดยยึดห่วงเวลาตามประกาศจังหวัดมหาสารคามอนุญาตให้จัดกิจกรรม เพื่อให้ประสานไปยังหน่วยงานปกครองท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนได้รับทราบและป้องกัน และการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดที่นั่งห่างกัน 1-2 เมตร จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกินจำนวนที่จังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดประกาศ โดยใช้วิธีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม สถานที่ดำเนินกิจกรรมเป็นพื้นที่เหมาะสม
 

ค่าใช้จ่าย : 62,250
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4634]   วันที่รายงาน  [22/12/2564]

ชื่อกิจกรรม : ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
ผลการดำเนินงาน : จากการดำเนินโครงการในรูปแบบของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยการฟังบรรยายจากวิทยากรและฝึกปฏิบัติจริงของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 50 คน จากการติดตามผล พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 94 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ และประเมินเป็นรายได้เสริม (รายได้เพิ่มนอกจากอาชีพประจำและใช้เวลาว่าง) สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวฮางได้แก่ ผงข้าวฮางและเส้นอุด้งข้าวฮาง มีรายได้จากการขายผงข้าวฮาง 36,500 บาท คิดเป็นกำไรประมาณร้อยละ 70 และมีรายได้จากการขายเส้นอุด้งข้าวฮาง 16,000 บาท คิดเป็นกำไรร้อยละ 60
การจัดโครงการการส่งเสริมการผลิตข้าวฮางงอกด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : บ้านหนองฮี(SCI) ได้จัดทำการประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป โดยมีความพึงพอใจ ต่อโครงการในภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ 95.07 ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
 

ค่าใช้จ่าย : 45,280
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2565250,000|160,560|20,760|139,800202231699311.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4762]   วันที่รายงาน  [27/4/2565]

กิจกรรม: ชี้แจงและสำรวจพื้นที่การดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน: คณะทำงานลงพื้นที่สำรวจและประชุมหารือความร่วมมือ โดยมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการสำรวจ พุดคุยถึงความต้องการ สภาพปัญหาที่ชุมชนต้องการได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาตามประเด็นความต้องการของกลุ่ม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน
ปัญหา / อุปสรรค: รออนุมัติงบประมาณโครงการ
แนวทางการแก้ไข: สำรองงบประมาณส่วนตัวก่อน
 

ค่าใช้จ่าย : 20,760
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง a.sutthapintu@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates