หมู่บ้านวาซาบิไทยบ้านดอนน้ำครก

บ้านดอนน้ำครก หมู่ที่ 2

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564300,000|200,000|200,000|ใช้หมด2021321118391.pdf202112301351471.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4252]   วันที่รายงาน  [5/4/2564]

รายงานความก้าวหน้าไตรมาสที่ 1
ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ข้าพเจ้า ดร. สมบัติ กันบุตร ได้เดินทางไปพบปะผู้นำชุมชนและชุมชนบ้านดอนน้ำครก ในการวางแผนงานโครงการหมู่บ้านวาซาบิไทย

ภาพที่ 1 นายสมชาย ศิริมาตย์ ผู้นำชุมชนเตรียมแปลงปลูกผักกาดขิ่วพันธุ์พื้นบ้านเพื่อขยายพันธุ์ในการปลูก

ภาพที่ 2 แปลงทดลองปลูกผักกาดขิ่วอินทรีย์ในการขยายพันธุ์เพื่อทำผ้าป่าเมล็ดพันธุ์

ภาพที่ 3 การวางแผนเครือข่ายในการขยายการปลูกผักกาดขิ่วอินทรีย์ในพื้นที่บ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย

ภาพที่ 4 สำรวจพื้นที่ในการปลูกผักกาดขิ่วของกลุ่มเครือข่ายที่สนใจเกษตรอินทรีย์

ค่าใช้จ่าย : 1,200
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4257]   วันที่รายงาน  [5/4/2564]

รายงานความก้าวหน้า ไตรมาสที่ 2 

ข้าพเจ้า ดร. สมบัติ กันบุตร และ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส ได้เดินทางไปพบปะผู้นำชุมชนและชุมชนบ้านดอนน้ำครก ในการวางแผนงานโครงการหมู่บ้านวาซาบิไทยภาพที่ 1 พบปะผู้นำชุมชนและคณะกรรมการในการดำเนินงานของหมู่บ้านวาซาบิไทย


ภาพที่ 2 วางแผนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 และกระบวนการผลิตผงผักกาดขิ่วของบ้านดอนน้ำครก


ภาพที่ 3 ต้นผักกาดขิ่วที่ใช้เก็บเมล็ดพันธุ์ในแปลงเพาะที่บ้านผู้นำชุมชนและคณะกรรมการในชุมชน


ภาพที่ 4 ผักกาดขิ่วที่สามารถนำมาปรุงอาหารได้และเก็บเป็นผักกาดดองหรือผงผักขิ่วตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาพที่ 5 เมล็ดพันธุ์ผักกาดขิ่ว ผักพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์สมุนไพร สามารถนำมาเป็นของชำร่วย ของฝาก และของที่ระลึกได้

รายงานผลโดย อาจารย์ ดร. สมบัติ  กันบุตร

ค่าใช้จ่าย : 2,080
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4604]   วันที่รายงาน  [1/10/2564]

รายงานความก้าวหน้าไตรมาสที่ 4

ดร. สมบัติ กันบุตร และ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส ได้เดินทางไปจัดอภิปรายเสวนาพบปะผู้นำชุมชนและชุมชนบ้านดอนน้ำครก ในการวางแผนงานโครงการหมู่บ้านวาซาบิไทย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในการยืดอายุผงผักขิ่ว และการผสมโปรตีนจากปลาแว่นแก้ว และสมุนไพรที่มีอยู่ชุมชนบ้านดอนน้ำครก

ภาพที่ 1 การพบปะผู้นำชุมชน สมาชิกกลุ่มในการทำผงผักขิ่ว และผู้อำนวยการ รพ.สต. บ้านดอนน้ำครก

ภาพที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ถึงวัตถุดิบ ผักกาดขิ่ว ปลาแว่นแก้ว และสมุนไพร ในการนำผสมเพื่อให้ได้ทั้งผงผักขิ่วและโปรตีน

ภาพที่ 3 การวิเคราะห์วัตถุดิบนอกฤดูกาล ยกตัวอย่างผักกาดขิ่วจะออกผลิตที่ดีในช่วงฤดูหนาว

ภาพที่ 4 พูดถึงคุณภาพของวัตถุดิบนอกฤดูกาล และการวางแผนในการปลูกผักกาดขิ่ว และหาพันธุ์พื้นเมืองจริงๆ
 

ค่าใช้จ่าย : 22,800
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4605]   วันที่รายงาน  [1/10/2564]

ดร. สมบัติ กันบุตร และ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส ได้เดินทางไปจัดอภิปรายเสวนาและสาธิตการทำผงผักขิ่วผสมปลาแว่นแก้ว งาดำ งาขาว น้ำตาล ซอสซีอิ้วขาว ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนน้ำครก ในโครงการหมู่บ้านวาซาบิไทย

ภาพที่ 5 ผู้อำนวยการของ รพ.สต. มาพบปะผู้นำชุมชนและสมาชิกบ้านดอนน้ำครกในการสาธิตทำผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 6 ส่วนประกอบการทำผงผักขิ่วโปรตีน งาขาวคั่ว งาดำคั่ว ซีอิ้วขาว น้ำตาลทรายแดง และปลาแว่นแก้วในการทดลองเพื่อได้สัดส่วนตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค

ภาพที่ 7 อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ  เพ็ญจำรัส ได้พูดถึงผงผักขิ่ว และส่วนผสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย

ภาพที่ 8 การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สะดวกกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4606]   วันที่รายงาน  [1/10/2564]

กิจกรรมการสร้างตราสินค้า โลโก้ และสโลแกน

ภาพที่ 1 ผู้นำชุมชนและสมาชิกบางท่านมาเป็นตัวแทนในการสร้างตราสินค้า โลโก้ สโลแกน และพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ภาพที่ 2 การออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งที่ตัวแทนชุมชนบ้านดอนน้ำครกต้องการนำเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมาย

ค่าใช้จ่าย : 2,500
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4607]   วันที่รายงาน  [1/10/2564]

ประสานและติดตามแปลงสาธิตในการปลูกผักกาดขิ่วนอกฤดูกาล และการเพาะพันธุ์ผักกาดขิ่วพื้นเมือง

ค่าใช้จ่าย : 2,500
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4608]   วันที่รายงาน  [1/10/2564]

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผงผักขิ่วบ้านดอนน้ำครก

ภาพที่ 1 บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระปุกขวดแก้วเพื่อถนอมผงผักขิ่วและเก็บไว้ได้นาน

ภาพที่ 2 บรรจุภัณฑ์ที่เป็นซองที่สะดวกต่อการพกพาและการรับประทาน

ภาพที่ 3 กล่องบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เป็นกล่องข้างนอกสำหรับใส่เป็นซอง

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=4611]   วันที่รายงาน  [16/10/2564]

กิจกรรมการติดตามแปลงเพาะพันธุ์พื้นเมืองของชุมชนบ้านดอนน้ำครกและการสำรวจเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ในการเก็บข้อมูลเข้าสู่มาตรฐาน

ภาพที่ สำรวจแปลงในการเข้าสู่มาตรฐาน PGS เพื่อเข้าสู่ Organic Thailand  Farm

ภาพที่ 2 มีการจัดการบริหารพื้นที่ในแปลงการเพาะปลูกที่ถูกต้องและตามระบบเกษตรอินทรีย์

ภาพที่ 3ที่สูงทีมเราก็หาข้อมูลในการสนับสนุนได้

ภาพที่ 4 สำรวจแล้วเป็นไปตามระบบเกษตรอินทรีย์ได้

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=4615]   วันที่รายงาน  [27/10/2564]

กิจกรรมการอบรมการสื่อการตลาดแบบออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังผู้บริโภค

ภาพที่ 1 อบรมการใช้มือถือในการทำการตลาดออนไลน์ในการสื่อสารผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านดอนน้ำครก

ภาพที่ 2 การสร้างคอนเทนท์ในการกระตุุุ้นผู้บริโภคในซื้อสินค้า

ภาพที่ 3 การใช้สื่อสารในการทำตลาดออนไลน์มีความสำคัญในสถานการณ์ New Normon

ค่าใช้จ่าย : 25,500
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=4616]   วันที่รายงาน  [27/10/2564]

กิจกรรมการอบรมมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์

ภาพที่ 1 การลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการ

ภาพที่ 2 ระบบเกษตรอินทรีย์ผสมกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการขับเคลื่อนชุมชนบ้านดอนน้ำครก

ภาพที่ 3 พัฒนาคน พัฒนาผลิตภัณฑ์ในการเข้าใจผลิตภัณฑ์อินทรีย์

ภาพที่ 4 มาตรฐานเป็นการสร้างคุณค่าต่อผลิตภัณฑ์ ผงผักขิ่วโรยกับขนมทองม้วน

ค่าใช้จ่าย : 47,800
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=4629]   วันที่รายงาน  [7/12/2564]

               อบรมการยกมาตรฐานในการเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์

ภาพที่ 1 การอบรมเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ในชุมชน

ภาพที่ 2  การซักถามขบวนการเข้าสู่ของระบบเกษตรอินทรีย์จากเกษตรปลอดภัย

ภาพที่ 3 การลงพื้นที่สำรวจระบบเกษตรอินทรีย์ของชุมชน

ภาพที่ 4 พื้นที่มีการใช้น้ำฝนในการเกษตรอินทรีย์

ค่าใช้จ่าย : 24,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=4630]   วันที่รายงาน  [8/12/2564]

                                                         การดูงานเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสาหร่ายน้ำจืด

ภาพที่ 1 ทีมดูงานการพัฒนาพื้นที่เกษตรอินทรีย์

ภาพที่ 2 การขยายเครือข่ายในการส่งเสริมการปลูกผักกาดขิ่วร่วมกับพระสงฆ์และผู้สูงอายุ

ภาพที่ 3 ดูกระบวนการทำสาหร่ายน้ำจืด (ไก) 

ภาพที่ 4 ผลิตภัณฑ์ผงผักกาดขิ่วทำเป็นแผ่นเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่

ภาพที่ 5 ผู้ประกอบการสาหร่ายน้ำจืด (ไก) อธิบายขั้นตอนในการทำผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 6 ผงผักกาดขิ่วจะพัฒนาให้เป็นแผ่นในการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่

ค่าใช้จ่าย : 16,620
จำนวนผู้รับบริการ : 28
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง sombat_kan@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates