หมู่บ้านส้มเขียวหวานปลอดภัยวังชิ้น

บ้านวังเบอะ หมู่ที่ 3

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564255,130|230,000|230,000|ใช้หมด2021321118231.pdf20211229915421.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4217]   วันที่รายงาน  [9/3/2564]

 

 
 


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมหารือเกี่ยวกับแผนดำเนินการเกี่ยวกับหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (ส้มวังชิ้น) กับผู้นำกลุ่มเกษตรกร ตำบลวังเบอะ อำเภอวังชิ้น ในเรื่องรูปแบบการจัดอบรม หัวเรื่องที่เกษตรกรต้องการ รวมถึงแนวทางการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ปัญหาของส้มในปัจจุบัน พร้อมแนะนำแบบฟอร์มที่สมาชิกกลุ่มทั้ง 50 ท่านต้องกรอก เพื่อให้ข้อมูลในเบื้องต้น

 

ค่าใช้จ่าย : 2,000
จำนวนผู้รับบริการ : 6
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4260]   วันที่รายงาน  [5/4/2564]

 

 

วันที่ 13 มีนาคม 2564 ได้ดำเนินการเรียกประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตส้มเขียวหวานบ้านวังเบอะ อำเภอวังชิ้น เพื่อทำการชี้แจงโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งชี้แจงส่วนงบประมาณ งานที่ต้องดำเนินการในปีแรก ในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การผลิตส้มอินทรีย์แบบ PGS เพื่อให้ได้ส้มที่มีคุณภาพ โดยมีเกษตรกรที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังมากมาย และมีการชี้แจงในเรื่องของการลงทะเบียนข้อมูลของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการส้มดังกล่าว และหลังจากนีั้ หัวหน้าโครงการจะเข้าเยี่ยมและตรวจสวนต่างๆ พร้อมรับฟังประเด็นปัญหาต่างๆ  ในเบีื้อต้นของการประชุมชี้แจง เกษตรกรให้ความสนใจ ซักถาม มีเสนอแนะประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการผลิตส้ม เช่น การเกิดโรค แมลงศัตรู เรื่องแหล่งน้ำ การผลิตปุ๋ย การทำสารสกัด น้ำหมักสูตรต่างๆ การทำฮอร์โมน การผลิตสารชีวภัณพ์ เป็นต้น

 

ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 38
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4441]   วันที่รายงาน  [15/9/2564]

รายงานความก้าวหน้าไตรมาสที่ 3
วันที่ 29 -30 พฤษภาคม 2564 การอบรมเรื่องมาตรฐานการผลิตส้มอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) พร้อมหาข้อตกลงร่วม คัดเลือกผู้นำ กรรมการ กฎระเบียบของกลุ่ม 

อบรมPGSส้มเขียวหวาน

อบรมPGSส้มเขียวหวาน

อบรมPGSส้มเขียวหวาน

อบรมPGSส้มเขียวหวาน

ค่าใช้จ่าย : 33,000
จำนวนผู้รับบริการ : 42
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4442]   วันที่รายงาน  [15/9/2564]

รายงานความก้าวหน้าไตรมาสที่ 3
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 การส่งเสริมและอบรมการลดต้นทุนการผลิตส้มให้มีคุณภาพ โดยการนำองค์ความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดแห้ง : ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง ปุ๋ยโบกาฉิ เพื่อเป็นการลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนในการผลิตส้มเขียวหวาน
 

สาธิตวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์แห้ง

สาธิตการทำปุ๋ยหมักด่วนหรือปุ๋ยโบกาฉิ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 26,000 บาท

ค่าใช้จ่าย : 26,000
จำนวนผู้รับบริการ : 28
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4443]   วันที่รายงาน  [15/9/2564]

รายงานความก้าวหน้าไตรมาสที่ 3
ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำ : ปุ๋ยน้ำผลไม้สุกสีเหลือง (ปุ๋ยหวาน) ปุ๋ยน้ำปลา ปุ๋ยน้ำแหนแดง

 

ค่าใช้จ่าย : 17,900
จำนวนผู้รับบริการ : 16
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4444]   วันที่รายงาน  [15/9/2564]

รายงานความก้าวหน้าไตรมาสที่ 3

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 สาธิตการเพาะเลี้ยงแหนแดง การทำน้ำหมักสมุนไพรป้องกันโรคและแมลงต่าง ๆ 
ค่าใช้จ่าย 22,800 บาท

การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง

การเพาะเลี้ยงแหนแดง เพื่อนำไปเพิ่มธาตุในโตรเจนในดิน

เพาะเลี้ยงแหนแดง


 

ค่าใช้จ่าย : 22,800
จำนวนผู้รับบริการ : 18
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4446]   วันที่รายงาน  [15/9/2564]

รายงานความก้าวหน้าไตรมาสที่ 3

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์ไว้ใช้เอง : เชื้อไตรโคเดอร์มา บาซิลัส ซับทิลิส บาซิลัส ทูริงจิเอนซีส เมตาไรเซียม บิวเวอร์เรีย บัสเซียน่า

เป็นการขยายเชื้อแบบแห้งและเปียก

ค่าใช้จ่าย 25,400 บาท

ค่าใช้จ่าย : 25,400
จำนวนผู้รับบริการ : 24
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=4447]   วันที่รายงาน  [15/9/2564]

รายงานความก้าวหน้าไตรมาสที่ 3

ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2564 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแปลงของสมาชิกผลิตส้มอินทรีย์ ในเรื่องการใช้กับดักล่อแมลง การตัดแต่งกิ่ง การปลิดผลส้ม

และการเกิดโรคและแมลงเข้าทำลาย ปัญหาต่าง ๆ แหล่งน้ำ การให้น้ำต้นส้ม 

ค่าใช้จ่าย 20,000 บาท

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 6
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=4448]   วันที่รายงาน  [15/9/2564]

 รายงานความก้าวหน้าไตรมาสที่ 4
วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 อบรมการขยายพันธุ์ส้มด้วยการเสียบยอด ติดตา และการทำแผนการผลิตส้มของกลุ่ม
ค่าใช้จ่าย 18,000 บาท
 

ค่าใช้จ่าย : 18,000
จำนวนผู้รับบริการ : 28
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=4449]   วันที่รายงาน  [15/9/2564]

รายงานความก้าวหน้าไตรมาสที่ 4 

วันที่ 11 กันยายน 2564 การจดบันทึกของแปลงและการจดรายรับรายจ่าย การเตรียมวิทยากรกลุ่ม การเตรียมข้อมูลวัสดุอุปกรณ์จัดตั้งหน่วยถ่ายทอดปัจจัยการผลิตส้มอินทรีย์ และเตรียมความพร้อมในการรับรองแปลง ค่าใช้จ่าย 12,000 บาท 

ค่าใช้จ่าย : 12,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=4661]   วันที่รายงาน  [29/12/2564]

เก็บดิน วิเคราะห์ดิน สารตกค้าง การใช้เครื่องมือวัด กรดด่าง และความหวานส้ม วันที่ 30 ตุลาคม 2564

เก็บตัวอย่างดินจากสวน

การวัดค่าความเป็นกรดด่างในดินด้วยเครื่องมือ

 

 

วิเคราะห์สารตกค้างในส้มด้วยชุดตรวสำเร็จรูป

ค่าใช้จ่าย : 37,900
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=4662]   วันที่รายงาน  [29/12/2564]

ประเมินและติดตามผลจากเกษตรกร ในวันที่ 13 และ 20 พฤศจิกายน 2564
 

ติดตามการผลผลิตปัจจัยการผลิตไว้ใช้เอง ลดต้นทุน

เกษตรกรจำนวน 10 รายได้ร่วมอบรมผู้ตรวจแปลงและขอรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมกับสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแพร่

ค่าใช้จ่าย : 12,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง jrbee@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates