การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน

หมู่8 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์

ส่งข้อความถึง napattaorn@vru.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates