หมู่บ้านผลิตพืชผักปลอดภัยตามฤดูกาลแบบอัจฉริยะและครบวงจร กลุ่มบ้านโคกช้าง ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี

ต. หนองแซง อ. หนองแซง จ.สระบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564|150,000|150,000|ใช้หมด2021311718111.pdf202112311552441.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4245]   วันที่รายงาน  [5/4/2564]

กิจกรรมชี้แจ้งรายละเอียดโครงการหมู่บ้านผลิตพืชผักปลอดภัยตามฤดูกาลแบบอัจฉริยะและครบวงจรให้กับหัวหน้ากลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านโคกช้าง ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี รับทราบเกี่ยวกับการให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับพืช หรือ GAPและการทำและใช้สารชีวพันธ์ และการจัดทำสมุดบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น การสำรวจศัตรูพืช การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 1
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4539]   วันที่รายงาน  [29/9/2564]

กิจกรรมที่ 1 ชี้แจ้งรายละเอียดโครงการหมู่บ้านผลิตพืชผักปลอดภัยตามฤดูกาลแบบอัจฉริยะและครบวงจรให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านโคกช้าง ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี รับทราบเกี่ยวกับการให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับพืช หรือ GAP และการทำและใช้สารชีวภัณฑ์ และการจัดทำสมุดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น การสำรวจศัตรูพืช การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้น
ได้รับงบประมาณตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 1
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4540]   วันที่รายงาน  [29/9/2564]

กิจกรรมที่ 2 อบรมครั้งที่ 1 เรื่อง “มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับพืช หรือ GAP”
วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564
 

ค่าใช้จ่าย : 26,500
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4541]   วันที่รายงาน  [29/9/2564]

กิจกรรมที่ 3 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับพื้นที่และการปฏิบัติที่ดีสำหรับพืชให้กับเกษตรกร รายที่สนใจ และนำดินจากสถานที่จริงส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ

ค่าใช้จ่าย : 62,000
จำนวนผู้รับบริการ : 31
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4542]   วันที่รายงาน  [29/9/2564]

กิจกรรมที่ 4 ออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์สำหรับกลุ่มผลิตพืชผักปลอดภัยตามฤดูกาล
 

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 7
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4543]   วันที่รายงาน  [29/9/2564]

ค่าใช้จ่ายสมทบเข้ามหาวิทยาลัย 10 เปอร์เซ็นต์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4544]   วันที่รายงาน  [29/9/2564]

กิจกรรมที่ 5 จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในธันวาคม
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการการจัดสารชีวภัณฑ์และการใช้สารชีวภัณฑ์กับพืช ให้กับเกษตรกรจำนวน 40 คน อาจจะดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ถ่ายทอดผ่านคลิป และแจกวัตถุดิบให้นำกกลับไปทำที่บ้าน แล้วติดตามผล
การทำฮอร์โมนไข่
ฮอร์โมนนมสด
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและสมุนไพรไล่แมลง
การเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน​


กิจกรรมที่ 6 จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในธันวาคม
ตรวจสารพิษตกค้างในพืชผักปลอดภัยตามฤดูกาล ประมาณ 2 ชนิด และตรวจแหล่งน้ำ


 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=4668]   วันที่รายงาน  [30/12/2564]

ตรวจสารพิษตกค้างในพืชผักปลอดภัยตามฤดูกาล 2 ชนิด คือ ถั่วฝักยาว และพริก โดยตรวจสารพิษตกค้างในกลุ่ม Organophosphates 27 ตัว, Organochlorines 24 ตัว, Pyrethroids 6 ตัว และ Carbamate 12 ตัว

ค่าใช้จ่าย : 36,500
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง - ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates