ท่องเที่ยวสุขภาพชุมชนวิถีนาเมืองลุง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ 36 หมู่ที่ 5 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564245,000|200,000|200,000|ใช้หมด20212221046551.pdf202112301645121.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4258]   วันที่รายงาน  [5/4/2564]
  • ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพวิถีนาเมืองลุง มีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมที่ 1  เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์ 2564, วันที่  14  กุมภาพันธ์ 2564และวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2564ประชุมหารือคณะทำงานเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการท่องเที่ยว , สุขภาพ (ภูมิปัญญาสุขภาพวิถีเมืองลุง) วัฒนธรรมการทำนา เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการ 

 

          จำนวนผู้เข้าร่วมในกิจกรรม

ครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วมผู้ประกอบการท่องเที่ยวพัทลุงและชมรมมัคคุเทศก์พัทลุง  จำนวน 6 คน และคณะทำงานโครงการ 3 คน

ครั้งที่ 2 ผู้เข้าร่วมชมรมหมอพื้นบ้านพัทลุง  จำนวน 5 คน และคณะทำงานโครงการ 3 คน

ครั้งที่ 3 ผู้เข้าร่วมเป็นเกษตรกรผู้ทำนาสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ จำนวน 5 คนและคณะทำงานโครงการ 3 คน

สิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม

ได้แผนการดำเนินการโครงการโดยการวางแผนเชื่อมโยงทุกวิถีของชุมชนเพื่อกำหนดกิจกรรมการดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว

ผลลัพธ์

ได้แผนการดำเนินการโครงการ

 

กิจกรรมที่  2  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการบริการนท่องเที่ยวสุขภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการรวมและรวบรวมข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการ  ระหว่างวันที่  5 มกราคม – 31 มีนาคม 2564

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม  จำนวน  1,000 บาท

          จำนวนผู้เข้าร่วมในกิจกรรม

คณะทำงานโครงการ 3 คน

สิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม

ได้ข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการโครงการโดยการวางแผนเชื่อมโยงทุกวิถีของชุมชนเพื่อกำหนดกิจกรรมการดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว

ผลลัพธ์

ได้แผนการดำเนินการโครงการ

 

 

กิจกรรมที่  3  สัมภาษณ์เครือข่ายภูมิปัญญาด้านสุขภาพทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่เพื่อนำมากำหนดรูปแบบกิจกรรม ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม  จำนวน  7,000 บาท

          จำนวนผู้เข้าร่วมในกิจกรรม

ปราชญ์ท้องถิ่นด้านต่าง ๆ คือ ด้านสุขภาพ  ด้านอาหาร  ด้านการเกษตร  จำนวน 7  คน และคณะทำงานโครงการ 3 คน

สิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม

ได้ข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการโครงการโดยการวางแผนเชื่อมโยงทุกวิถีของชุมชนเพื่อกำหนดกิจกรรมการดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว

ผลลัพธ์

ได้แผนการดำเนินการโครงการ

 

กิจกรรมที่  4  วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาสและความพร้อมของชุมชนในการคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและการขยายเครือข่ายนอกจากสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ   แบ่งเป็น 2 ช่วง กิจกรรม คือ ช่วงแรก วันที่ 4 มกราคม 2564 และข่วง 25 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม  จำนวน  2,000 บาท

          จำนวนผู้เข้าร่วมในกิจกรรม

ปราชญ์ท้องถิ่นด้านต่าง ๆ คือ ด้านสุขภาพ  ด้านอาหาร  ด้านการเกษตร  จำนวน 7  คน และคณะทำงานโครงการ 3 คน

สิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม

ได้ข้อมูลและได้รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมวางแผนกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการโครงการโดยการวางแผนเชื่อมโยงทุกวิถีของชุมชนเพื่อกำหนดกิจกรรมการดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว

ผลลัพธ์

ได้แผนการดำเนินการโครงการ และเครือข่ายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4294]   วันที่รายงาน  [2/7/2564]
  • ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยงของชุมชน (ได้เกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร เพราะพื้นที่เริ่มต้นในการพัฒนา)

ผลการดำเนินงานโครงการ

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19ทำให้การดำเนินการเชิงพื้นที่เป็นไปด้วยความอยากลำบากมากแต่อย่างไรคณะทำงานโครงการใช้กระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับหลายฝ่ายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผน โดยได้จัดกิจกรรมครั้งที่แบบปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกลุ่มย่อย ๆ (Focus Group)

 

จุดแข็ง

1. Man (คน)

-  สถาบันการศึกษา บุคลากร และนักวิชาการในส่วนงานพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ (อว.ส่วนหน้า) คือ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นหน่วยประสานงานหลักโดยการบูรณากับทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมกับคณะสุขภาพและการกีฬา สาขาการแพทย์แผนไทย  คณะอุตสาหกรรมการเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะวิทยาศาสตร์  และคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น และนอกจากนั้นชุมชนมีหน่วยงานหลักหลายหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติการอยู่แล้ว เช่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สาขาพัทลุง

2. Materials (วัตถุดิบ)

- มีผลผลิตจากการเกษตรที่สำคัญคือ ข้าว ได้แก่ ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมปทุม ข้าว กข.43ยางพารา พืชสมุนไพร กระจูด ปศุสัตว์ (สุกร โคเนื้อ ไก่ ปลาดุก) ประมงพื้นบ้าน และสมุนไพรพื้นบ้านที่มีเฉพาะถิ่น ที่มีจำนวนมากและสามารถนำไปแปรรูปเป็นสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรมได้

- มีสมุนไพรที่นำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ เช่น ตะไคร้ : ชาตะไคร้ ข่า : น้ำมันนวดข่า ใบคนที : ขนมคนที, ชาคนที พริกแกง : เครื่องแกง กล้วยน้ำว้า : ผงกล้วยน้ำว้าพร้อมดื่มและแป้งสำเร็จรูป และสามารถนำมาเชื่อมโยงรวมกลุ่มการผลิตได้ครอบคลุมตลอด Supply Chain และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชน

3. Management/Method (การบริหารจัดการ/วิธีการดำเนินการ)

- องค์กรภายในตำบลพนางตุงเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นองค์กรขนาดใหญ่และเข้มแข็งเพิ่มขึ้น

- สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับมาตรฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย

          1. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI (Geographical Indication)

          2. มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (Q)

          3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช)

          4. มาตรฐานอาหารและยา (อย.)

          5. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practices (GAP)

          6. ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม Participatory Guarantee Systems (PGS)

          7. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ International Federation of Organic     

              Agriculture Movements -  (IFOAM)

          8.ข้าวสังข์หยดได้มาตรฐาน International Federation of Organic  Agriculture Movements  (IFOAM) และได้ตราสัญลักษณ์การรับรอง PGS SPTA ORGANIC  GI CERTIFICATIONและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ USDA ORGANIC STANDARD

 

4. Environmental Resources ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

- มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะแก่การท่องเที่ยว เนื่องจากมีภูมิประเทศเป็นภูเขา (ควน) ทะเล และอุทยานนกน้ำทะเลน้อย เป็นทะเลสาบน้ำจืดมีเนื้อที่ผืนน้ำ ประมาณ 17,500ไร่ มีความกว้างประมาณ 5กิโลเมตร ยาวประมาณ 6กิโลเมตร ตั้งอยู่ตำบลพนางตุง และมีอาณาเขตเชื่อมต่อกับจังหวัดสงขลาส่งผลให้มีความสะดวกด้านการคมนาคม

5. Sufficiency Economy เศรษฐกิจพอเพียง

          - การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการดำเนินชีวิตของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยมีกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายในตำบลพนางตุงเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรที่สามารถต่อยอดการผลิตและเพิ่มมูลค่าด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต่อยอดในการ       ท่องเที่ยวในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

จุดอ่อน

          1. การเข้าถึงหน่วยงาน

                   การเข้าถึงหน่วยงานในการพัฒนาการจัดการความรู้ร่วมน้อยมาก เนื่องจากมีช่องว่างในการ       ติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนและหน่วยงาน

          2. ด้านสุขภาพ

                   โรคพิบัติ (โควิด 2019) เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019      ส่งผลให้การจ้างงานลดน้อยลง และถูกเลิกจ้าง

          3. รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย

                   ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระจูด การแปรรูปข้าว          และพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ และยังประสบปัญหาหลายประการ ได้แก่ ปัญหาภัยพิบัติทาง        ธรรมชาติ ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ

          4. กลุ่มวิสาหกิจชนมีผลกระทบด้านรายได้ลดน้อยลง

                   วิสาหกิจชุมชนที่มีการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่สามารถนำสินค้าไปจำหน่ายได้ เมื่อ      เทียบกับสถานการณ์ปกติ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีบริการท่องเที่ยวหรือศูนย์การเรียนรู้ที่ส่งผลกระทบโดยตรง ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวหายไปอย่างเห็นได้ชัด

          โอกาส

          1. Politics (การเมือง/นโยบาย/กฎเกณฑ์/กฎหมาย)

                   - นโยบายของจังหวัดพัทลุงสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร เช่น        ข้าว ยางพารา ปศุสัตว์ รวมทั้งส่งเสริมการประกอบการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายย่อย

                   - จังหวัดมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่เอื้อต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกที่       จะสร้างมูลค่าโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

                    - นโยบายรัฐบาลส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ภูมิ         ปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพมีความปลอดภัยตาม         มาตรฐานสากล และมีโอกาสในการขยายตลาด เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยบูรณาการความ       ร่วมมือระหว่างภาคเอกชนภาครัฐสถาบันการศึกษา วิสาหกิจชุมชนและชุมชน

                   - นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในการพัฒนาวิสาหกิจขนาด        กลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตร ศิลปหัตถกรรม และ        ผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น ๆ

                   - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการลงทุน       และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อม นำไปสู่  การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

                   - นโยบายรัฐบาลเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบ Clusterซึ่งจะเป็นโอกาสในการใช้    ประโยชน์จากนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนซึ่ง       สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

          2. Economic (เศรษฐกิจ)

                   - มีเส้นทางถนนสายหลักเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง       ทำให้มีความสะดวกในการกระจายการขนส่งสินค้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูปเชื่อมโยงห่วงโซ่          การผลิตกับจังหวัดใกล้เคียง

          3. Social (สังคมและวัฒนธรรม)

                   - สังคมประชากรสูงวัยเป็นโอกาสให้เกิดการพัฒนาสินค้าเชิงสุขภาพที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่มา         เพิ่มคุณค่าของสินค้าเพื่อป้อนสู่ตลาดทั้งในและนอกพื้นที่ เช่น การชาตะไคร้ การแปรรูปข้าวสังข์หยด   ฯลฯ ที่เหมาะกับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม

                   - กระแสการบริโภคสินค้าสุขภาพทำให้มีโอกาสในการผลิตสินค้าคุณภาพ ปลอดภัยและ           ตอบสนองต่อตลาดผู้บริโภค

          4. Technology (เทคโนโลยี)

                   - เทคโนโลยีช่วยในการเข้าถูกลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

                   - การจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์

          5. Environment (สิ่งแวดล้อม)

                   - ตำบลพนางตุงเป็นพื้นที่ปลายน้ำ เป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรที่หลากหลายเหมาะ           สำหรับส่งเสริมให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์

          6. Stakeholders (ลูกค้า/ผู้รับบริการ)

                   - ความต้องการของผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อตลาดเฉพาะกลุ่มหรือผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์       เฉพาะมากขึ้น เช่น ผ้ามัดย้อมที่ใช้สีจากธรรมชาติ อาทิ สีดินจากพื้นที่เขาลูกโด หัตถกรรมกระจูดที่มี    ลวดลายเฉพาะ

                   - ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า

                   - ผู้บริโภคนิยมสินค้าที่เป็นอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงของชุมชน

                    1. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวในตำบลพนางตุงไม่มีการพักค้างแรม

                   2. การพัฒนาในการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทน ทำให้สามารถส่งเสริมการนำพลังงาน         ทดแทนต่าง ๆ

                   3. ทรัพยากรในชุมชน เช่น กระจูดที่เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการประกอบอาชีพ เนื่องจากเป็น      อาชีพที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไม่ต่ำกว่า 100 ปี ซึ่งมีความจำเป็นต้องซื้อมาจากพื้นที่จังหวัด      ใกล้เคียงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จึงต้องการส่งเสริมการปลูกกระจูดในป่าพรุทะเลน้อยเพื่อยอด    การผลิตและสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

                    4. การเข้าถึงแหล่งงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพและการจัดสรรงบประมาณในการ          พัฒนากลุ่มไม่ได้บรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดในนามที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

          5. กลุ่มวิสาหกิจจำนวน 16 กลุ่ม 1 เครือข่าย ภายในตำบลพนางตุงยังขาดองค์ความรู้ การ        ถอดบทเรียนจัดการความรู้ การบริหารจัดการกลุ่ม การจัดกิจกรรม การวางแผนกระบวนการแบบ PACD

          2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการความรู้รูปแบบการท่องเชิงสุขภาพด้วยชุมชน

          3)กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ (GIS)โดยปฏิบัติการการบันทึกตำแหน่งแหล่งท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง

         4)ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ เชิงปฏิบัติการ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาฯ

         5) จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการทำแผนธุรกิจ (Business Model Canvaas)

  • พื้นที่ดำเนินการ

            ศูนย์สาธิตวิสาหกิจท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตั้งอยู่เลขที่  36  บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ

  • กลุ่มเป้าหมาย

       กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ เลขที่  36  หมู่ที่  5  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุงประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 51 คน ดังนี้

ค่าใช้จ่าย : 197,000
จำนวนผู้รับบริการ : 51
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4585]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

 

  • ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

1) ได้มีการคัดเลือกเกษตรกรในชุมชนเพื่อนำไปสู่กันพัฒนายกระดับให้ได้มาตรฐานต่อไป 

ผลการดำเนินงานโครงการ

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19ทำให้การดำเนินการเชิงพื้นที่เป็นไปด้วยความอยากลำบากมากแต่อย่างไรคณะทำงานโครงการใช้กระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับหลายฝ่ายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผน โดยได้จัดกิจกรรมครั้งที่แบบปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกลุ่มย่อย ๆ (Focus Group)

 (อยู่ระหว่างการขยายโครงการ สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564) ซึ่งขัั้นตอนการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการไปตามแผนกิจกรรม 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 51
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4671]   วันที่รายงาน  [30/12/2564]

1.ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2.จัดกิจกรรมอบรม
3. พัฒนาแนวทางการจัดทำแผนการตลาดของชุมชน 

4.กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ (GIS)โดยปฏิบัติการการบันทึกตำแหน่งแหล่งท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง

5.ประเมินปิดโครงการ 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง - ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates