หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ตามหาปลาลูกเบร่

กลุ่มสตรีบ้านชายคลอง เลขที่ 116 หมู่ที่ 11 บ้านชายคลอง

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564250,000|200,000|200,000|ใช้หมด20212221038551.pdf20211041428141.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4250]   วันที่รายงาน  [5/4/2564]

/online/cmo/fileuser/410/files/รายงานความก้าวหน้า-ไตรมาส-2-ปลาลูกเบร่.pdf

 

 • พื้นที่ดำเนินการ

วิสาหกิจชุมชนบ้านชายคลองปากประ หมู่ที่ 11 บ้านชายคลอง ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

 

 • กลุ่มเป้าหมาย

วิสาหกิจชุมชนบ้านชายคลองปากประ หมู่ที่ 11 บ้านชายคลอง ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สมาชิกจำนวน 50 คน

 

 • ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

มีการลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานของโครงการและอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ

การถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่จะดำเนินการตามแผนงาน ดังนี้

-การพัฒนาโรงอบแห้งปลาลูกเบร่ระบบไฮบริคพร้อมระบบกลับหัว

-การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโรงอบแห้งปลาลูกเบร่ระบบไฮบริดพร้อมระบบกลับเกลี่ย

-การสุ่มตรวจเชื้อในผลิตภัณฑ์ปลาลูกเบร่อบแห้งก่อนและหลังพัฒนาโรงอบแห้งระบบไฮบริค

-ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสุ่มตรวจเชื้อในผลิตภัณฑ์ปลาลูกเบร่อบแห้ง

 

 

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4290]   วันที่รายงาน  [2/7/2564]

เป็นการพัฒนาชุดตรวจอย่างง่ายสำหรับ Coliform bacteria  ซึ่งใช้เป็นแบคทีเรียดัชนีบ่งชี้คุณภาพอาหารและน้ำดื่ม เพราะจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหารและน้ำคือ แบคทีเรีย ไวรัส และโปรโตซัว โดยจุลินทรีย์เหล่านี้มีหลายชนิดที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งตรวจพบได้ในตัวอย่างอาหารและน้ำซึ่งมักมาจากการปนเปื้อนอุจจาระของมนุษย์และสัตว์ การที่จะบอกว่าอาหารและน้ำสะอาดเหมาะแก่การบริโภคจำเป็นต้องทำการตรวจหาจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคแต่ละชนิดจากตัวอย่างอาหารและน้ำนั้น แต่จุลินทรีย์ก่อโรคมีจำนวนมาก การตรวจจำแนกจุลินทรีย์แต่ละชนิดเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ดังนั้นการที่จะบ่งชี้ว่าอาหารหรือน้ำนั้นมีความปลอดภัยหรือไม่จึงนิยมตรวจหาจุลินทรีย์ดัชนี (microbial indicator)  จุลินทรีย์ดัชนีที่สำคัญชนิดหนึ่ง คือ แบคทีเรียกลุ่ม Coliform bacteria แม้ว่าการตรวจหาแบคทีเรียกลุ่ม Coliform bacteriaจะไม่ยุ่งยากสำหรับห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทางจุลชีววิทยา แต่ในกรณีชาวบ้านหรือวิสาหกิจชุมชนที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับการจำหน่าย อาจจะทำได้ยาก ดังนั้นการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยอย่างง่ายและรวดเร็ว ใช้ง่าย รวมทั้งการเก็บรักษาไม่ยุ่งยาก จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ลักษณะเด่นของ coliform bacteria

สามารถย่อย Lactose ได้ที่อุณหภูมิ 35 ± 0.5 °C ให้ผลเป็นกรดและแก๊ส การพัฒนาอาหารสำหรับการทดสอบจึงอาศัยคุณสมบัติดังกล่าว ที่แตกต่างจากแบคทีเรียกลุ่มอื่น

สูตรอาหารชุดทดสอบการปนเปื้อน coliform bacteria

Peptone .................................................................... 10.0 g

Oxgall........................................................................  20.0 g

Lactose...................................................................... 10.0 g

Bromocresol purple……………………………………0.04g

Deionized water จนครบ                        1000 mL

วิธีการเตรียม

ผสมส่วนประกอบทุกอย่างให้เข้ากัน และปรับ pH ให้ได้ 7.4 นำไปฆ่าเชื้อด้วยกระบวนการ autoclave  ที่ 121 °C เป็นเวลา 15 นาที                                                                       

หลักการชุดทดสอบ

ชุดทดสอบนี้อาศัยสมบัติของเชื้อโคลิฟอร์มที่สามารถใช้น้ำตาลแลคโตสและทำให้เกิดเป็นกรดและแก๊สภายใน24 - 48 ชั่วโมง ภาวะกรดที่เกิดขึ้นจะทำให้อาหารทดสอบเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลืองจากผลการทดสอบเชื้อโคลิฟอร์มในตัวอย่างปลาลูกเบร่ที่ใช้การตากแบบดั้งเดิม (ภาพที่ 10 ) พบว่าทำให้เปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลืองซึ่งแสดงว่ามี เชื้อโคลิฟอร์ม ปนเปื้อนในตัวอย่างซึ่งต่างกับการเตาอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบลมร้อนแบบชั้นวางที่มีการเปลี่ยนสีของชุดทดสอบ

ในการศึกษานี้ได้พัฒนาสูตรอาหารเพื่อยับยั้งแบคทีเรียชนิดอื่น ไม่ให้เจริญแข่งกับColiform bacteria ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลบวกเทียมเกิดขึ้น และทำการทดสอบกับวิธีมาตรฐานคือ MPN ร่วมกับการตรวจนับปริมาณจุลินทรีย์ในตัวอย่างโดยวิธี plate count agar เพื่อพิสูจน์ผลการใช้งานของชุดทดสอบร่วมด้วย

 • ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
 • การออกแบบและพัฒนา เตาอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบลมร้อนแบบชั้นวาง  เตาอบแห้งตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบราโดมออกแบบโดยใช้โปรแกรม SOLIDWORKS แบบ 3 มิติ  ขนาด กว้าง 3  x  4 สูง 2 เมตร (ภาพที่ 1)  โดยทำงานร่วมกับเครื่องอบลมร้อนด้วยไฟฟ้าแบบชั้นวางพร้อมระบบระบายความชื้นแบบอัตโนมัติด้วย Sensors.เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ / ความชื้น (ภาพที่ 2)  โดยใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ซึ่งประกอบด้วยพัดลมระบายความชื้น ขนาด 5 นิ้ว และ 10 นิ้ว อย่างละ 2 ตัว รวม 4 ตัว  โดยมีแหล่งให้ความร้อน 2 แหล่ง คือ ความร้อนจากดวงอาทิตย์ (Solar Green House) และ จากเครื่องอบลมร้อน (Hot air) แบบชั้นวางโดยใช้พลังงานไฟฟ้า (ภาพที่ 3) ขนาด 1.22 x 2.44 x 1.22 เมตร มีชั้นตะแกรงสแตนเลส ขนาด 0.75 x 1.00 เมตรจํานวน 10 ถาด (ภาพที่ 4) และมีการหมุนเวียนลมร้อนกลับมาใช้ประมาณ 30 – 60 เปอร์เซ็น 
 • โดยได้มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ในการใช้งาน วิธีการดูแลและบำรุงรักษาเตาอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบลมร้อนแบบชั้นวางแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชายคลองปากประ  ม.11 ต.ลำปำ อ.เมือง จ. พัทลุงจำนวน 2 ครั้งในช่วงปลายเดือนมีนาคม และ ต้นเดือน เมษายน พ.ศ 2564
 • การพัฒนาชุดตรวจทดสอบโคลิอร์มเพื่อตรวจสอบคุณภาพปลาลูกเบร่อบแห้งจุลชีววิทยาอย่างง่าย  
 • เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19  กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมการใช้งานชุดตรวจทดสอบโคลิอร์มเพื่อตรวจสอบคุณภาพปลาลูกเบร่อบแห้งจากอาหารจุลชีววิทยาอย่างง่าย จึงวางแผนจัดทำเป็น คลิปวิดีโด เพื่อทารอบรมแบบออนไลน์ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ  2564

   

  ·         พื้นที่ดำเนินการ

  วิสาหกิจ  :   วิสาหกิจชุมชนบ้านชายคลองปากประ

  รหัสทะเบียน :        5-93-01-09/1-0033

  ที่อยู่ :        เลขที่ 116 หมู่ที่ 11 ถนน ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

  โทรศัพท์ :   0918485919

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ·       กลุ่มเป้าหมาย

  o   รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

  วิสาหกิจชุมชนบ้านชายคลองปากประ116 ม.11 ต.ลำปำ อ.เมือง จ. พัทลุง ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 50 คน
ค่าใช้จ่าย : 195,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4567]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

ผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว รอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates