หมู่บ้านข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมบ้านโคกสะอาด

บ้านโคกสะอาด หมู่ 4 ต.อุ่นจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564300,000|200,000|200,000|ใช้หมด2021217101481.pdf202110291943411.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4247]   วันที่รายงาน  [5/4/2564]

ผู้รับผิดชอบโครงการอยู่ในช่วงในแต่งตั้งคณะทำงาน เนื่องพึ่งได้รับการโอนงบจากสำนักงานปลัดกระทรวง และได้รับการตรวจสอบระบบการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย และพึ่งได้รับรหัสที่สามารถการดำเนินโครงการได้ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4379]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

หมู่บ้านข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมบ้านโคกสะอาด

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมประชุมสร้างความเข้าใจ โครงการ การทบทวนแผนดำเนินงาน ติดตามประเมินผล และ

จัดทำรายงานผล โครงการ ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงฮังสามัคคีบ้านโคกสะอาด

กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมความรู้และแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 

(SDGsPGS)ได้ดำเนินการวางแผนอบรมร่วมกับสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสกลนคร ทั้งนี้ในเบื้องต้นจะดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในช่วง ต้นเดือนพฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด19 จึงไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้

ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4421]   วันที่รายงาน  [6/9/2564]

การประชุมสร้างความเข้าใจในโครงการและการทบทวนการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ผ่านมาของกลุ่ม

ใช้งบประมาณ 9300 บาท

-การส่งเสริมความรู้และแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม  (SDGsPGS)

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2564

ใช้งบประมาณ  75900 บาท

-การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักและปัจจัยการผลิต
 
วันที่ 20-21 สค 64
ใช้งบประมาณ  50400 บาท
 
 
-การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ในการทำกสิกรรมไร้สารพิษ 
 
 วันที่ 22-23 สค 64
ใช้งบประมาณ  61400 บาท
ค่าใช้จ่าย : 197,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4530]   วันที่รายงาน  [28/9/2564]

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2565250,000|193,080||193,0802022371345441.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง yuphin666@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates