หมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช

เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลโพประจักษ์ และตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2563279,000|200,000|200,000|ใช้หมด20204151717341.pdf20209281948251.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3718]   วันที่รายงาน  [2/4/2563]

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2
1. ประสานงานพื้นที่ โดยติดต่อประสานงานกับสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด ผู้นำชุมชน และตัวแทนเกษตรแปลงใหญ่กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช ตำบลโพประจักษ์ และตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
2. คณะทำงานได้ลงพื้นที่สำรวจบริบท สภาพปัญหา ความพร้อมและความต้องการของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ พบว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมเขียวคาเวนดิชต้องการสร้างเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตของกลุ่ม ดังนั้นคณะวิจัยจึงวางแผนในการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการตลาด โดยคิดค้นรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
3. เก็บตัวอย่างกล้วยหอมเขียวคาเวนดิชจากเกษตรแปลงใหญ่ และอยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช
4. อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบสำรวจเพื่อสำรวจความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช

แผนที่จะทำในไตรมาสต่อไป
1. การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช เพื่อให้ได้ข้อมูลทางโภชนาการอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
2. การสำรวจความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น แป้งกล้วยหอมเขียวและการใช้ประโยชน์จากแป้งกล้วยในผลิตภัณฑ์อาหาร และกล้วยหอมทอด เป็นต้น
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน

ปัญหาอุปสรรค
จากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ทำให้เป็นอุปสรรคในการลงพื้นที่ จึงอาจต้องปรับบางกิจกรรม เช่น การสำรวจความต้องการของตลาด อาจต้องใช้การ on-line ในการเก็บแบบสอบถาม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจต้องรอดูสถานการณ์ จึงจะลงพื้นที่สำหรับการอบรมได้
 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3799]   วันที่รายงาน  [3/7/2563]

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3

 1. จากการสำรวจความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมเขียว โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 180 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักร้อยละ 57 และบริโภคกล้วยหอมเขียว 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 28 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยที่นิยมรับประทาน ได้แก่ กล้วยตาก กล้วยอบแห้ง ขนมจากกล้วย กล้วยฟรีซดาย และแป้งกล้วย ตามลำดับ เนื่องจากรสชาติของกล้วย หาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่าย เก็บรักษาไว้ได้นาน ราคาที่เหมาะสม ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของกล้วย รูปแบบบรรจุภัณฑ์ และปริมาณ ตามลำดับ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักกล้วยหอมเขียวและคุณค่าทางโภชนาการเชิงสุขภาพ รูปแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมเขียวที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เก็บรักษาได้นาน พกพาสะดวก ง่ายต่อการบริโภค และสามารถเพิ่มความแปลกใหม่ในการประกอบอาหาร เช่น ขนมอบกรอบจากกล้วยที่ไม่อมน้ำมันและดีต่อสุขภาพ และการนำแป้งกล้วยไปทำเป็นขนมและเครื่องดื่มที่สะดวกต่อการรับประทาน เป็นต้น
 2. จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมเขียวเพื่อเพิ่มมูลค่าของผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับประธาน/ผู้นำเกษตรกรกล้วยหอมเขียวแปลงใหญ่ สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด รวม 10 คน พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคจากการแปรรูปกล้วยหอมเขียวจำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
  1. แป้งกล้วยหอมเขียว
  2. แป้งสำเร็จรูปจากแป้งกล้วยหอมเขียว
  3. เครื่องดื่มชงพร้อมดื่มจากแป้งกล้วยหอมเขียว
  4. กล้วยหอมเขียวทอดด้วยระบบสุญญากาศ ซึ่งกล้วยหอมเขียวทอดนี้ได้ทำการพัฒนาร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีสีกลิ่นและรสชาติที่ดี และไม่อมน้ำมัน ถือเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (natural product) ไม่มีการปรุงแต่งกลิ่นรส เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
 3. ออกแบบตราสินค้าของหมู่บ้านกล้วยหอมเขียวในชื่อ “หอมท่าช้าง”ร่วมกับเกษตรกรกล้วยหอมเขียวแปลงใหญ่ และสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด

 

แผนที่จะทำในไตรมาสต่อไป

         การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมเขียวเพื่อเพิ่มมูลค่า กำหนดจัดในเดือนกรกฎาคม 2563

 

ปัญหาอุปสรรค

          จากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ทำให้เป็นอุปสรรคในการลงพื้นที่ ไม่สามารถอบรมหรือเสวนากับคนจำนวนมากได้ จึงได้ลงไปพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมเขียวร่วมกับประธาน/ผู้นำเกษตรกรกล้วยหอมเขียวแปลงใหญ่ สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด รวม 10 คน ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 แทน เมื่อสถานการณ์โรคระบาด covid-19 มีแนวโน้มเข้าสู่สภาวะปกติ จึงได้วางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563  

 

รูปภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 114,500
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3929]   วันที่รายงาน  [27/9/2563]

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4

 1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมเขียวเพื่อเพิ่มมูลค่า จำนวน 3 วัน ในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2563 ณ สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด ผู้เข้าร่วมอบรม 35 คน โดยนำกล้วยหอมเขียวตกเกรดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยหอมเขียว แป้งสำเร็จรูปจากแป้งกล้วยหอมเขียว (แป้งบราวนี่แครกเกอร์สำเร็จรูป) เครื่องดื่มชงพร้อมดื่มจากแป้งกล้วยหอมเขียว และกล้วยหอมเขียวทอดด้วยระบบสุญญากาศ
 2. ติดตามและประเมินผลในเดือนกันยายน 2563 เป็นการติดตามการใช้ประโยชน์และการมีรายได้จากองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดและอบรมไปแล้วในเดือนกรกฎาคม 2563
 3. จากการติดตามผลหลังจากอบรม 2 เดือน พบว่าสมาชิกในกลุ่มสามารถนำเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดไปสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและกลุ่มได้ ได้แก่ การแปรรูปแป้งกล้วยหอมเขียว เนื่องจากเป็นแป้ง Gluten-free จึงมีผู้บริโภคให้ความสนใจ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากกล้วยหอมตกเกรดราคากิโลกรัมละ 3 บาท เป็นแป้งกล้วยหอมเขียวกิโลกรัมละ 350 บาท มีการปรับฉลากและบรรจุภัณฑ์เพื่อทดลองตลาด มีการประชาสัมพันธ์และการขายออนไลน์ผ่าน Facebook “หอมท่าช้าง” และมีการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช นอกจากนี้ทางสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด ได้ต่อยอดและบูรณาการร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการทดลองตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยหอมเขียวอีกด้วย

 

การเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน

โครงการเสร็จสิ้นและบรรลุตามแผนที่กำหนด จากการดำเนินการสามารถดำเนินการได้ตามแผน โดยการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการเป็นไปตามกำหนดร้อยละ 100

 

รูปภาพประกอบ

 

ค่าใช้จ่าย : 85,500
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2564227,000|205,000|205,000|ใช้หมด2021531422121.pdf20211242058211.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4234]   วันที่รายงาน  [2/4/2564]

ผลการดำเนินงาน

1.      ประสานงานพื้นที่ โดยติดต่อประสานงานกับสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด ผู้นำชุมชน และตัวแทนเกษตรแปลงใหญ่กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช ตำบลโพประจักษ์ และตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

2.      จากผลการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช ปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดผลงานบริการวิชาการดีเด่นแผนงานบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีงบประมาณ 2563 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

3.      คืนข้อมูลจากผลการดำเนินงานปีที่ 1 ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานของปีที่ 2 (ปี พ.ศ. 2564) โดยเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

4.      วางแผนการดำเนินงานการทดสอบตลาดและการสร้างแบรนด์กับคณะทำงาน

5.      กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารท่าช้างเตรียมผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยหอมเขียว และผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วยหอมเขียว เพื่อทดสอบความต้องการของผู้บริโภค

6.      อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมเขียว

 

 

 

แผนที่จะทำในไตรมาสต่อไป

1.      การนำข้อคิดเห็นของผู้บริโภคมาทวนสอบกับกลุ่มผู้ผลิต เพื่อพัฒนาและปรับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด

2.      การออกแบบตราสินค้า ฉลากและบรรจุภัณฑ์ร่วมกับชุมชนให้ตรงกับความต้องการของตลาด และการประเมินความคุ้มค่าในการผลิตเชิงพาณิชย์

3.      การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ปรับคุณภาพของแป้งกล้วยหอมเขียว และการใช้ประโยชน์จากแป้งกล้วยในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ทองม้วน ขนมบราวนี่กล้วยกรอบ เป็นต้น

4.      การส่งเสริมการตลาดแบบ new normal และส่งเสริมให้สมาชิกมีการจดบันทึกและจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ฝึกบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัย 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4285]   วันที่รายงาน  [1/7/2564]

ผลการดำเนินงาน

 1. จากผลการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช ร่วมกับงานวิจัย (สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ) ทำให้ได้บทความวิจัยเรื่อง ผลของปริมาณแป้งกล้วยหอมเขียวทดแทนแป้งสาลีที่มีต่อคุณลักษณะของขนมปัง เผยแพร่ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เลขหน้า 1-13
 2. ดำเนินการทดสอบตลาด และนำข้อคิดเห็นของผู้บริโภคมาทวนสอบกับกลุ่มผู้ผลิต เพื่อพัฒนาและปรับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด เช่น การปรับรูปแบบจากผงแป้งเป็นบรรจุแคปซูล หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วยหอมเขียว
 3. การสร้างแบรนด์ ออกแบบตราสินค้า ฉลากและบรรจุภัณฑ์ร่วมกับกลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารท่าช้างให้ตรงกับความต้องการของตลาด และการประเมินความคุ้มค่าในการผลิตเชิงพาณิชย์
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สอดคล้องกับผลการทดสอบตลาดและความต้องการองผู้บริโภคร่วมกับกลุ่มแปรรูปและสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด เช่น ปรับคุณภาพของแป้งกล้วยหอมเขียว ตามข้อเสนอแนะของผู้บริโภคคือ ขนาดผงแป้งยังไม่ค่อยละเอียด แต่เมื่อรับประทานร่วมกับเครื่องดื่มหรือผงชงชนิดอื่น ทำให้รับประทานง่ายขึ้น และการใช้ประโยชน์จากแป้งกล้วยในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ทองม้วน ขนมบราวนี่กล้วยกรอบ เป็นต้น โดยปรับรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่สะดวกต่อการทานและพกพาง่าย
 5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การออกแบบและสร้างตราสินค้า และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วยหอมเขียว (ทองม้วนจากแป้งกล้วยหอมเขียว)
 6. การส่งเสริมการตลาดแบบ new normal ผ่านเพจ “หอมท่าช้าง” และช่องทาง Social media อื่นๆ
 7. ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในงาน Show & Share ของภาคกลางและภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2564 จัดโดย สป.อว.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่จะทำในไตรมาสต่อไป

 1. การส่งเสริมการตลาดแบบ new normal และส่งเสริมให้สมาชิกมีการจดบันทึกและจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ฝึกบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย

 

ปัญหาอุปสรรค

          สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้มีปัญหาการลงพื้นที่ จึงปรับเป็นลักษณะออนไลน์ในบางกิจกรรม

ค่าใช้จ่าย : 141,530
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4473]   วันที่รายงาน  [23/9/2564]

ผลการดำเนินงาน

 1. อบรมออนไลน์ (เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงปรับแผนเป็นการอบรมออนไลน์ผ่าน Google meet) ร่วมกับกลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารท่าช้าง และสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด เรื่อง การตลาด ตราสินค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค โดยวิทยากร ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ ไทยสม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ร่วมอภิปรายข้อคิดเห็นของผู้บริโภคมาทวนสอบกับกลุ่มผู้ผลิต เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดแบบ new normal และส่งเสริมให้สมาชิกมีการจดบันทึกและจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ฝึกบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
 2. คณะดำเนินงานได้ร่วมกันสร้างแบรนด์ ออกแบบตราสินค้า ฉลากและบรรจุภัณฑ์ร่วมกับกลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารท่าช้าง โดยประชุมและได้ข้อสรุปในการพัฒนาดังนี้

  1. ผงแป้งกล้วยปรับบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมและตรามความต้องการของผู้บริโภค โดยจะบรรจุเป็นซองยาว
  2. ทองม้วนจากแป้งกล้วยพัฒนาเป็นเวเฟอร์บรรจุในกระปุกพลาสติก
  3. มีการร่วมกันออกแบบตราสินค้าเพื่อสร้างการยอมรับร่วมกัน
 3. คณะดำเนินงานได้พัฒนาและปรับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ได้แก่
  1. การปรับรูปแบบจากผงแป้งเป็นบรรจุแคปซูล เพิ่มรสชาติ เช่น รสกาแฟ หรือใส่สมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน
  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วยหอมเขียวเป็นเวเฟอร์ โดยปรับรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่สะดวกต่อการทานและพกพาง่าย
 4. ข่าวประชาสัมพันธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียว เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้บริโภคทั่วไปได้รู้จักและเป็นการทำการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคทั่วไปได้ดี

     

 

    

 

    

 

     

 

 

แผนที่จะทำในไตรมาสต่อไป

          การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ และการทดลองตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาใหม่จากความต้องการของผู้บริโภค

 

ปัญหาอุปสรรค

          สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้มีปัญหาการลงพื้นที่และการใช้ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย จึงปรับเป็นลักษณะออนไลน์ในบางกิจกรรม

 

ค่าใช้จ่าย : 22,500
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4626]   วันที่รายงาน  [4/12/2564]

ผลการดำเนินงาน

 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ของแป้งกล้วยหอมเขียวร่วมกับสหกรณ์การเกษตรท่าช้างจำกัดและกลุ่มแปรรูปกล้วยและถนอมอาหาร  โดยปรับตามความต้องการของผู้บริโภค เน้นการจดจำและการดึงดูดผู้บริโภค และปรับบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย
 2. การวิเคราะห์ฉลากคุณค่าทางโภชนาการของผงแป้งกล้วยหอมเขียว
 3. การทดลองตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาใหม่จากความต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ ผงแป้งกล้วยหอมเขียว ผงแป้งกล้วยหอมเขียวผสมผสมุนไพร และเวเฟอร์จากแป้งกล้วยหอมเขียว โดยทดสอบตลาดที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 2564 ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564
 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดออนไลน์และการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ลงสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิทยากร ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ ไทยสม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 5. การเตรียมความพร้อมในการขอรับรองสถานที่ผลิตอาหาร โดยการสนับสนุนร่วมการงบประมาณจากสหกรณ์การเกษตรท่าช้างจำกัด สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการผลิตอาหาร และคณะวิจัยได้ร่วมวางผังสถานที่ผลิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองสถานที่ผลิตอาหาร

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 40,970
จำนวนผู้รับบริการ : 8
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง l_wijitra@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates