หมู่บ้านมะแขว่น

ชุมชนบ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2563300,000|250,000|250,000|ใช้หมด20204221449201.pdf20201030113441.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3721]   วันที่รายงาน  [2/4/2563]

ปรับแก้ไขแผนงานโครงการ หารือกับทีมงานในการดำเนินการ ติดต่อประสานผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3839]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

 

ชื่อกิจกรรมตามแผน: การประชุม/เวทีเสวนา เพื่อกำหนดเป้าหมาย/แผนการดำเนินงาน สร้างความเข้าใจ บูรณาการภูมิปัญญาของชุมชนเกษตรอินทรีย์การคัดเลือกพันธุ์และการขยายพันธุ์ มะแข่วน

ผลการดำเนินงาน:  การลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยเรียนรู้ กลุ่มผู้ปลูกมะแขว่นเข้าร่วมกิจกรรมเบื้องต้น 32คน และมีกลุ่มเครือข่ายกลุ่มฮักน้ำจางเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการผลิตและการรับรองมาตรฐานผักอินทรีย์ และทำให้ทราบข้อมูลในด้านการปลูก พันธุ์ปลูกที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดทำให้มีเกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม การดูแลรักษา การปลูกแบบผสมผสาน การปลูกแบบร่วมกับธรรมชาติ การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การอบแห้ง และการตลาด


 

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 32
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3975]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

1. ชื่อกิจกรรมตามแผน:  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีการคัดเลือกพันธุ์และการจัดการปัจจัยการผลิต 

ผลการดำเนินงาน:  การฝึกอบรมการศึกษาความหลากหลายของสายต้นมะแขว่นการลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ปลูกมะแขว่นเข้าร่วมกิจกรรมเบื้องต้น 33คน ในวันที 6สิงหาคม 2563การวางแผนคัดเลือกพันธุ์สายต้นที่ดีสำหรับการทำเครื่องเทศประกอบอาหารและการอบแห้ง การบูรณาการในการจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนากลุ่มผู้ปลูกมะแขว่นและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพื่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 33
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3976]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

2. ชื่อกิจกรรมตามแผน: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีการจำแนกสายต้นมะแขว่น การจัดการธาตุอาหาร การรับรองมาตรฐานการผลิตมะแขว่น และการอบแห้งผลผลิตมะแขว่น 

ผลการดำเนินงาน:  การลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ปลูกมะแขว่นเข้าร่วมกิจกรรมเบื้องต้น 33คน ในวันที 27สิงหาคม 2563การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีการจำแนกสายต้นมะแขว่นในระยะการออกดอกของมะแขว่นสามารจำแนกสายต้นที่ให้ผลผลิตเร็ว การจัดการธาตุอาหารในดินและพืชในพื้นที่ที่มีการปลูกมะแข่วน การสาธิตการเก็บตัวอย่างดินสำหรับการวิเคราะห์ดิน การรับรองมาตรฐานการผลิตมะแขว่นโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง กรมวิชาการเกษตร และวิธีการอบแห้งผลผลิตมะแขว่นและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยากรจากสมาคมพัฒนาแม่เมาะในด้านการวางแนวทางการสร้างโรงอบมะแขว่น

 

 

ค่าใช้จ่าย : 70,000
จำนวนผู้รับบริการ : 33
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3977]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

3. ชื่อกิจกรรมตามแผน:  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีการขยายสายต้นมะแขว่นพันธุ์ดี และการวิเคราะห์ธาตุอาหารอย่างรวดเร็ว การวางแนวทางในด้านการรับรองมาตรฐานการผลิตมะแขว่น

ผลการดำเนินงาน:  การลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ปลูกมะแขว่นเข้าร่วมกิจกรรมเบื้องต้น 33คน ในวันที 23กันยายน 2563การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีการขยายสายต้นมะแขว่นพันธุ์ดี และการวิเคราะห์ธาตุอาหารอย่างรวดเร็ว การวางแนวทางในด้านการรับรองมาตรฐานการผลิตมะแขว่น โดยจะเน้นการขอรับรองพื้นที่ในรูปแบบการขอรับรองมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์

 

 

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 33
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4200]   วันที่รายงาน  [27/10/2563]

ข้อมูลผู้รับยริการ

เอกสารแนบ..

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2564300,000|210,000|210,000|ใช้หมด2021511943181.pdf2022111241151.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4359]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3(เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2564)

 

แผน หมู่บ้านหมู่บ้านมะแขว่น ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามข้อเสนอโครงการ (Gantt Chart)

1.จัดทำแผน การประสานงานและจัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชนและเครือข่าย

2.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

2.1.การปรับปรุงพันธุ์โดยการคัดเลือกสายพันและการขยายพันธุ์ดี

2.2.การขอรับรองมาตรฐาน GAP

2.3.การอบแห้งและแนวทางการแปรรูปมะแขว่นโดยการสะกัดน้ำมันหอมระเหย

2.4.การสร้างตราสัญญลักษณ์ของกลุ่มและแนวทางการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

3.การศึกษาดูงาน ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

(กลุ่มผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะแขว่น)

4.การบ่มเพาะ/ให้คำปรึกษา ด้าน วทน.

5.ติดตาม สรุปประเมินผล และจัดทำรายงาน

 

รายงาน P3

ชื่อกิจกรรมตามแผน: การประชุม/เวทีเสวนา เพื่อกำหนดเป้าหมาย/แผนการดำเนินงาน สร้างความเข้าใจการจัดการแผนการผลิตมะแขว่นการคัดเลือกพันธุ์และการขยายพันธุ์มะแข่วน

ผลการดำเนินงาน:  การจัดการแผนการผลิตมะแขว่น การคัดเลือกพันธุ์และการขยายพันธุ์มะแข่วน และการรวบรวมผลผลิตมะแขว่นในการทดสอบการสกัดน้ำมันหอมระเหย

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 20,000 บาท

 

ปัญหาอุปสรรค : ในช่วงก่อนมีปัญหาในด้าน Covid 19 ทำให้การลงพื้นที่ค่อนข้างลำบาก

 

แนวทางแก้ไข : การลงพื้นที่ใช้วิธีการพูดคุยผ่านโทรศัพท์ และการประชุมกับตัวแทน

 

ไฟล์แนบ : ไม่มี

 

วงเงินที่ได้รับอนุมัติและงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงณ วันที่30 มิถุนายน 256ภ

 

ได้รับอนุมัติ

210,000

บาท

ใช้จ่ายไป

20,000

บาท

เหลือจ่าย

190,000

บาท

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 33
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4693]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4(กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2564)

 

แผน หมู่บ้านหมู่บ้านมะแขว่น ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมตามข้อเสนอโครงการ (Gantt Chart)

1.จัดทำแผน การประสานงานและจัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชนและเครือข่าย

2.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

2.1.การปรับปรุงพันธ์ และการขยายพันธุ์

2.2.แนวทางการขอรับรองมาตรฐาน

2.3.การอบแห้งและการแปรรูปมะแขว่น

2.4.การสร้างตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม

3.การศึกษาดูงาน ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

(กลุ่มผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะแขว่น)

4.การบ่มเพาะ/ให้คำปรึกษา ด้าน วทน.

5.ติดตาม สรุปประเมินผล และจัดทำรายงาน

 

รายงาน P4

ชื่อกิจกรรมตามแผน: การประชุม/เวทีเสวนา เพื่อกำหนดเป้าหมาย/แผนการดำเนินงาน สร้างความเข้าใจการจัดการแผนการผลิตมะแขว่นการคัดเลือกพันธุ์และการขยายพันธุ์มะแข่วนและแนวทางการขอรับรองมาตรฐานแปลงมะแขว่น

 

ผลการดำเนินงาน:  การลงพื้นที่บ้านแม่ส้านร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ปลูกมะแขว่นเข้าร่วมกิจกรรมเบื้องต้น 33คน ในวันที่ 6กรกฎาคม 2564การทบทวนแผนการผลิตมะแขว่น การทบทวนข้อมูลการปลูกและการให้ผลผลิตของมะแขว่นในรอบการผลิตที่ผ่านมา การคัดเลือกพันธุ์และการขยายพันธุ์มะแข่วนโดยการให้เกษตรกรเก็บตัวอย่างผลผลิตมะแขว่นสำหรับการวิเคราะห์สารสำคัญ การรวบรวมผลผลิตมะแขว่นในการแปรรูปผลผลิต แนวทางการขอรับรองมาตรฐาน

 

 

 

 

 

 

ชื่อกิจกรรมตามแผน: การประชุม/เวทีเสวนา เพื่อกำหนดเป้าหมาย/แผนการดำเนินงาน สร้างความเข้าใจการจัดการแผนการผลิตมะแขว่นแนวทางการแปรรูปมะแขว่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างตาสัญลักษณ์ของกลุ่ม และการสะกัดน้ำมันหอมระเหย

 

ผลการดำเนินงาน:  การจัดการแผนการผลิตมะแขว่น การคัดเลือกพันธุ์และการขยายพันธุ์มะแข่วน และการผฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตมะแขว่น การทำน้ำพริกลาบมะแขว่น การทำพริกหม่าล่า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มสำหรับการติดผลิตภัณฑ์ และการทดสอบการสกัดน้ำมันหอมระเหย

 

 

 

ปัญหาอุปสรรค : ปัญหาการแพร่ระบาดของวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Covid 19) ทำให้การลงพื้นที่ค่อนข้างลำบาก

 

แนวทางแก้ไข : การลงพื้นที่ใช้วิธีการพูดคุยผ่านโทรศัพท์ หรือไลน์ และการประชุมกับตัวแทนผู้นำชุมชน

 

ไฟล์แนบ : ไม่มี

 

วงเงินที่ได้รับอนุมัติและงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงณ วันที่30 ธันวาคม  2564

 

ได้รับอนุมัติ

210,000

บาท

ใช้จ่ายไป

210,000

 

เหลือจ่าย

0

บาท

 

 

ค่าใช้จ่าย : 190,000
จำนวนผู้รับบริการ : 190000
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2565250,000|195,600||195,600
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4741]   วันที่รายงาน  [5/4/2565]

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2565)

 

แผน หมู่บ้านหมู่บ้านมะแขว่น ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามข้อเสนอโครงการ (Gantt Chart)

1.จัดทำแผน การประสานงานและจัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชนและเครือข่าย

2.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

1.การขอรับรองมาตรฐานพื้นที่

2.การแปรรูปมะแขว่น การสกัดน้ำมันหอมระเหย การใช้ประโยชน์ด้านอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ

3.การสร้างตราสัญญลักษณ์ของกลุ่มและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

4.การขอจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการผลิตและแปรรูปผลผลิต

3.การศึกษาดูงาน ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

การสร้างเครือข่ายกลุ่มผลิต การใช้ประโยชน์มะแขว่น และการตลาด

4.การบ่มเพาะ/ให้คำปรึกษา ด้าน วทน.การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น การสร้างวิทยากรกระบวนการในท้องถิ่น และอาสาสมัครวิทยาศาสตร์

5.ติดตาม สรุปประเมินผล และจัดทำรายงาน

 

รายงาน P2

ชื่อกิจกรรมตามแผน: จัดทำแผน การประสานงานและจัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชนและเครือข่าย

ผลการดำเนินงาน:  ปรับแก้ไขแผนการดำเนินงานหารือกับทีมงานในการวางแผนดำเนินงานในที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และ ประสานผู้นำชุมชนในที่ 6มีนาคม  พ.ศ. 2565สำหรับกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง chiti_s@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates