หมู่บ้านเตาเผาถ่าน

บ้านวังไม้ส้าน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก

หน่วยงานรับผิดชอบ : วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553399,244|183,640|183,640|ใช้หมด20123710371.pdf201237956491.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=11]   วันที่รายงาน  [29/6/2553]
1.ประชุมกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ ม.11 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก จำนวน 150 คน
2.ประสานความร่วมมือเครือข่ายกับม.นเรศวร และ มทร.ล้านนาตาก
3.ประสานความร่วมมือกับทางจังหวัดและ อบต.ในพื้นที่
4.จัดเตรียมวัสดุดำเนินการ
5.ประสานกลุ่มเป้าหมายกำหนดดำเนินการ
6.ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
7.ติดตามผล
8.สรุปผลการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่าย : 55,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1.โครงการได้รับการพิจารณา ล่าช้า ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนการดำเนินงาน
2.การเบิกงบประมาณจ่ายแทนกัน มีขั้นตอนและใช้เวลาการตัดโอนงบประมาณ ที่ใช้เวลา4-5 เดือน ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปกิบัติการ
แนวทางแก้ไข : 1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาหาแนวทางขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน ที่ลดขั้นตอน เพื่อให้การดำเนินงานให้บริการประชาชน เป็นไปตามแผนปฏิบัติการในรอบปี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=23]   วันที่รายงาน  [5/7/2553]
1. ประชุมสมาชิกผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 23 คน
2.จัดเตรียมวัสดุ
3.จัดสร้างต้นแบบเตาแก๊สชีวมวล 1 ชุด และเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้
1 ชุด
4. วางแผนการดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกของหมู่บ้าน
ค่าใช้จ่าย : 75,600
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : การโอนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาล่าช้ามาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้
แนวทางแก้ไข : ควรพิจารณาหาแนวทางในการโอนงบประมาณเบิกแทนกัน ที่ดำเนินการเบิกจ่ายได้รวดเร็วขึ้น เพื่อส่งผลให้การให้บริการลงถึงหมู่บ้านได้ทันตามแผนงาน
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2010751237261.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=50]   วันที่รายงาน  [13/9/2553]
1. จัดการประชุมชี้แจงนัดหมายการดำเนินโครงการกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 48 คน
2. จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตเตาเผาถ่าน 200 ลิตร และการเก็บน้ำส้มควันไม้
2.1 ฝึกปฏิบัติการทำเตาเผาถ่าน 200 ลิตร
2.2 ฝึกปฏิบัติการเก็บน้ำส้มควันไม้
3. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตเตาเผาถ่าน 200 ลิตร และการเก็บน้ำส้มควันไม้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 16 ราย
4. ติดตามผลการให้คำแนะนำการสร้างเตาเผาถ่าน และเก็บน้ำส้มควันไม้ กลุ่มเป้าหมาย 16 ราย
5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ค่าใช้จ่าย : 53,040
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : การโอนเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการ โดยเข้าระบบ GFMIS ของกองคลังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งการดำเนินการเบิกจ่ายแทนกันของกองคลังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีขั้นตอน และระยะเวลาล่าช้ามาก ในการแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกันมาให้สถานศึกษาเบิกจ่าย
แนวทางแก้ไข : ควรโอนเงินงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานมาให้กับสถานศึกษาโดยตรง เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินงานได้ตามแผน ตรงกับความต้องการ ปัญหา และระยะเวลาของชุมชน
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2010913168251.pdf
2554596,780|160,260||160,26020123121017121.pdf2012312102181.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง nimit_asai@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates