หมู่บ้านมะม่วงมหาชนก บ้านเหล่าค้อใหม่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

หมู่บ้านมะม่วงมหาชนก บ้านเหล่าค้อใหม่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2563300,000|230,000|230,000|ใช้หมด20204101320281.pdf202010291711421.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3878]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

กิจกรรม : จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในเรื่องแผนการพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน
ผลการดำเนินงาน : เนื่องจากช่วงดำเนินการระบาดของไวรัส โควิด 19 จึงไม่สามารถจัดประชุมได้แต่ได้ปรับกิจกรรมเป็นการปรึกษาทางออนไลน์ ทั้งในระดับผู้นำเกษตรกร หน่วยงานในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อสอบถามถึงปัญหาในการปลูกมะม่วงมหาชนก เพื่อหาทางแก้ไข โดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3879]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

กิจกรรม : ศึกษาดูงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่มีกิจกรรมนี้แล้ว
 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3880]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านการเพิ่มผลผลิตมะม่วงมหาชนกให้มีคุณภาพ
ผลการดำเนินงาน : กลุ่มนักวิจัยได้ อบรมเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตมะม่วงมหาชนกให้มีคุณภาพ ณ บ้านเหล่าค้อใหม่ ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โดยมีกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยเริ่มจากกระบวนการเก็บ จนถึงการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ เช่นมะม่วงกวน แยมมะม่วง ฯลฯ โดยภายในกิจกรรม มีการอบรมเกี่ยวกับการจัดเก็บมะม่วง การแปรรูปมะม่วง ให้ถูกสุขลักษณะตามหลักอนามัยเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ได้นำความรู้ไปใช้

ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3881]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

กิจกรรม : เทคโนโลยีการจัดการดิน ปุ๋ยและน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตมะม่วงมหาชนก
ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการลงพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง บ้านเหล่าค้อใหม่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดย
1) ไตรมาส 1 ตุลาคม – ธันวาคม ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชน และเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ผู้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่ พบว่า เกษตรกรปลูกมะม่วงมหาชนกโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการผลิตมะม่วง แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการดิน ปุ๋ยและน้ำในระบบการผลิต ยังคงอาศัยน้ำจากฝนธรรมชาติ หากฤดูกาลผลิตที่ได้รับการกระทบแล้ง ก็ส่งผลทำให้ผลผลิตตกต่ำ นอกจากนี้ยังพบว่าขาดความรู้ด้านการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน และปุ๋ย ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมะม่วงมหาชนก
ผลผลิตและผลลัพธ์ คือ ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน และความต้องการในการรับรู้เทคโนโลยีการด้านการจัดการดิน ปุ๋ยและน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตมะม่วงมหาชนก
แผนที่จะทำในไตรมาสต่อไป คือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการดิน ปุ๋ยและน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตมะม่วงมหาชนก
2) ไตรมาส 2 มกราคม – มีนาคม ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน ลงพื้นที่ประชุมเกษตรกร เพื่อหากำหนดวันเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ำ เพื่อการวางแผนงานต่อไป และสำรวจเก็บข้อมูลผลผลิตที่เกิดขึ้นจากฤดูกาลผลิตที่แล้ว เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบก่อนการจัดการ
ผลผลิตและผลลัพธ์ คือ เกษตรกรร่วมกันวางแผนงาน และกำหนดการจัดอบรม 
แผนที่จะทำในไตรมาสต่อไป คือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการดิน ปุ๋ยและน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตมะม่วงมหาชนก
3) ไตรมาส 3 เมษายน – มิถุนายน ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการดิน ปุ๋ยและน้ำ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงเข้าร่วมจำนวน 30 คน เป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมดินเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปลูกมะม่วงมหาชนกในฤดูถัดไป และองค์ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายปุ๋ยอินทรีย์และปลดปล่อยธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการผลิตมะม่วงมหาชนก รวมถึงองค์ความรู้และความต้องการน้ำต่อฤดูกาลปลูกมะม่วงการติดตั้งระบบน้ำให้เพียงพอ
ผลผลิตและผลลัพธ์ คือ เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการจัดการดิน ปุ๋ยและน้ำ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ คือเกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติในการเตรียมดิน เตรียมปุ๋ยเพื่อการผลิตมะม่วงมหาชนกได้
แผนที่จะทำในไตรมาสต่อไป คือ ติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมหาชนก 
4) ไตรมาส 4 กรกฎาคม – กันยายน ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกร ตรวจสอบการเตรียมดิน การปรับปรุงบำรุงดินและธาตุอาหารที่มีในดินหลังการปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ยที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี และประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนและหลังร่วมโครงการ และความพึงพอใจต่อโครงการ
ผลผลิตและผลลัพธ์ คือ เกษตรกรมีการบำรุงรักษาและดูแลแปลงมะม่วงมหาชนกภายใต้เทคโนโลยีการจัดการดิน น้ำและปุ๋ยที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสามารถนำไปถ่ายทอดต่อชุมชนอื่นๆ ที่ปลูกมะม่วงมหาชนกได้
ปัญหา / อุปสรรค : แปลงมะม่วงมหาชนกของเกษตรผู้ร่วมโครงการ ยังอยู่ในระหว่างการให้ผลผลิต จึงยังไม่สามารถดำเนินการด้านการจัดการดิน ปุ๋ยและน้ำ ได้ตามแผนการที่กำหนดไว้
แนวทางการแก้ไข : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีจัดการดิน ปุ๋ยและน้ำ เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้น และหากแปลงมะม่วงมหาชนกของเกษตรกรรายใดสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวผลผลิต ก็สามารถดำเนินการตามแผนงานได้ทันที 

ค่าใช้จ่าย : 45,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3882]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

กิจกรรม : เทคโนโลยีการจัดการสวนมะม่วงและดูแลรักษาให้เหมาะสมต่อการผลิตมะม่วงมหาชนก
ผลการดำเนินงาน :
1) ไตรมาส 1 ตุลาคม – ธันวาคม ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน ลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมหาชนก จำนวน 30 ราย เพื่อได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชน และเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง พบว่า เกษตรกรปลูกมะม่วงมหาชนก ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการควบคุมโรคและแมลง การเก็บเกี่ยวผลผลิต การดูแลรักษาในช่วงการออกดอก ทำให้ผลผลิตมะม่วงมหาชนกได้คุณภาพตามมาตรฐานส่งออกตามที่ตลาดต้องการมีน้อย
ผลผลิตและผลลัพธ์ คือ ทราบข้อมูลพื้นฐานของชุมชน และความต้องการองค์ความรู้ด้านการควบคุมโรคและแมลง การเก็บเกี่ยวผลผลิต การดูแลรักษาในช่วงการออกดอก
แผนที่จะทำในไตรมาสต่อไป คือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมโรคและแมลง การเก็บเกี่ยวผลผลิต การดูแลรักษาในช่วงการออกดอก
2) ไตรมาส 2 มกราคม – มีนาคม ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน ลงพื้นที่ประชุมเกษตรกร เพื่อหากำหนดวันเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมโรคและแมลง การเก็บเกี่ยวผลผลิต
ผลผลิตและผลลัพธ์ คือ ทราบแผนการควบคุมโรคและแมลงที่เกิดขึ้นในแปลงมะม่วง และวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อรักษาคุณภาพ
แผนที่จะทำในไตรมาสต่อไป คือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลรักษาในช่วงการออกดอกเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตมะม่วงมหาชนก
3) ไตรมาส 3 เมษายน – มิถุนายน ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลรักษาในช่วงการออกดอกเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตมะม่วงมหาชนก เป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมทรงพุ่มมะม่วงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการออกดอกและทรงพุ่มในฤดูกาลถัดไป
ผลผลิตและผลลัพธ์ คือ เกษตรกรได้รับความรู้ด้านตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่ม
แผนที่จะทำในไตรมาสต่อไป คือ ติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมหาชนก

4) ไตรมาส 4 กรกฎาคม – กันยายน ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกร ตรวจสอบการตัดแต่งกิ่ง และการดูแลรักษาเพื่อให้มะม่วงมหาชนกมีการออกดอกอย่างสม่ำเสมอ และประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนและหลังร่วมโครงการ และความพึงพอใจต่อโครงการ
ผลผลิตและผลลัพธ์ คือ เกษตรกรมีความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสามารถนำไปถ่ายทอดต่อชุมชนอื่นๆ ที่ปลูกมะม่วงมหาชนกได้
ปัญหา / อุปสรรค : ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนล่าช้า
แนวทางการแก้ไข : เตรียมการเพื่อเฝ้าระวังในขั้นตอนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์


 

ค่าใช้จ่าย : 45,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4118]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรม : เทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงมหาชนก ที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคด้วยการทำ sensory test
ผลการดำเนินงาน : การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส คือ การตรวจวิเคราะห์ คุณภาพของอาหาร โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของผู้เข้ารับการทดสอบ ได้แก่ การมอง การฟัง การดม การชิม และการสัมผัส โดยการทำมะม่วงมหาชนกที่แปรรูปแล้วให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ จะสามารถทำให้ทราบว่าสินค้าที่จะนำไปจำหน่ายนั้น ส่วนมาก แบบใดที่มีความต้องการทางการตลาด เพื่อที่จะได้ปรับปรุงคุณภาพของมะม่วงมหาชนก โดยผลการทดสอบได้ใช้กลุ่มตัวอย่างจากใช้บุคคลทั่วไปและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปัญหา / อุปสรรค : เนื่องจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ต้องใช้คนจำนวนมาก และสถานการณ์ปัจจุบัน ยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทำให้เกิดการดำเนินการล่าช้า
 

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4120]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรม : ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
ผลการดำเนินงาน : ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินผล หลังจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเริ่มตรวจสอบตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่กิจกรรมการจัดการน้ำทางการเกษตร ในการปลูกมะม่วงมหาชนกและการให้ปุ๋ย, กิจกรรมการจัดการสวนมะม่วง เทคโนโลยีการจัดการสวนมะม่วง และดูแลรักษา, การตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่มมะม่วงมหาชนก ฯลฯ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เตรียมพื้นที่วางแผน และจัดทำเป็นรูปเล่มสรุปรายงานผล
ปัญหา / อุปสรรค : เนื่องจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ต้องใช้คนจำนวนมาก และสถานการณ์ปัจจุบัน ยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทำให้เกิดการดำเนินการล่าช้า
 

ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง phakamas.ra@rmu.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates