หมู่บ้านภูมิปัญญาสมุนไพรเจ้าเวหา บ้านหนองบ้าน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกสมุนไพร บ้านหนองบ้าน ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2563300,000|200,000|200,000|ใช้หมด2020410132261.pdf202010301415411.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3744]   วันที่รายงาน  [5/4/2563]

ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพร บ้านหนองป้าน ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
เป็นชุมชนที่มีการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านและหมอยาพื้นบ้าน มีสมาชิก 120 คน พืชสมุนไพรที่ปลูก สมุนไพรสด เช่น ขมิ้นชัน ว่านชักมดลูก หว่านมหาเมฆ ไพรเหลือง กระชายดำ เพชรสังฆาต ฟ้าทะลายโจร รากสามสิบ สมุนไพรแปรรูปเวชภัณฑ์สมุนไพร เช่น แคปซูล สมุนไพร ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร เพชฌฆาต ลูกประคบสมุนไพร ยาต้มสมุนไพร สมุนไพรผง ผงขมิ้นชัน ผงรางจืด ผงขิง ผงฟ้าทะลายโจร ผงว่านชักมดลูก ผงไพล ผงเพชรสังฆาต ผงทานาคา สมุนไพรอบแห้ง ขมิ้นชันอบแห้ง ไพลอบแห้ง ว่านชักมดลูกอบแห้ง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาสมุนไพร หมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน
2. เพื่อนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ปลูกสมุนไพร เพิ่มความหลากหลาย และสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
4. การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านแอพพลิเคชั่น สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านสมุนไพรครบวงจร

ผลผลิต (Output)
1. ข้อสนเทศ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาสมุนไพร หมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน อำเภอนาดูน
2. สมุนไพรได้รับมาตรฐาน GAP
3. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีศักยภาพในการแข่งขัน

ผลลัพท์ (Outcome)
1. ได้ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเกี่ยวกับหมอยาและสมุนไพรพื้นบ้าน
2. ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการ
3.ผลิตภัณฑ์จำหน่ายได้มากขึ้น

ผลกระทบ
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรรักษาโรค
2. ผู้บริโภคและผู้ผลิตมีความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์
3. สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น

รายงานความก้าวหน้าโครงการ
วันที่ 18 มีนาคม 2563 ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ธันยชนก ปะวะละ ได้เชิญท่านผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือ สำรวจข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านภูมิปัญญาสมุนไพร ชี้แจงการดำเนินงานโครงการ การประสานข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายอำเภอนาดูน เกษตรอำเภอนาดูน พัฒนาการอำเภอนาดูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู กำนันตำบลหนองคู ครูกศน. ตำบลหนองคู ผอ.รร.บ้านโพนทอง ผอ.รร.บ้านหนองป้าน ผอ.รร.บ้านร่วมใจ2 ผอ.รร.บ้านเหล่าจั่น ผอ.รร.บ้านหนองโนทับม้า ผอ.รร.บ้านหนองแต้น้อย ผอ.รพ.สต.บ้านเหล่าจั่น ผอ.รพ.สต.หนองแต้น้อย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมที่ 1 รวบรวม สังเคราะห์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาสมุนไพร หมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน คัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรในจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างดียิ่ง พร้อมทั้งได้เสนอให้จัดทำข้อมูลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาสมุนไพรให้กับนักเรียนในพื้นที่ทั้ง 7 โรงเรียนด้วย

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3883]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพร บ้านหนองป้าน ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
เป็นชุมชนที่มีการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านและหมอยาพื้นบ้าน มีสมาชิก 120 คน พืชสมุนไพรที่ปลูก สมุนไพรสด เช่น ขมิ้นชัน ว่านชักมดลูก หว่านมหาเมฆ ไพรเหลือง กระชายดำ เพชรสังฆาต ฟ้าทะลายโจร รากสามสิบ สมุนไพรแปรรูปเวชภัณฑ์สมุนไพร เช่น แคปซูล สมุนไพร ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร เพชฌฆาต ลูกประคบสมุนไพร ยาต้มสมุนไพร สมุนไพรผง ผงขมิ้นชัน ผงรางจืด ผงขิง ผงฟ้าทะลายโจร ผงว่านชักมดลูก ผงไพล ผงเพชรสังฆาต ผงทานาคา สมุนไพรอบแห้ง ขมิ้นชันอบแห้ง ไพลอบแห้ง ว่านชักมดลูกอบแห้ง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาสมุนไพร หมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน
2. เพื่อนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ปลูกสมุนไพร เพิ่มความหลากหลาย และสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
4.การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านแอพพลิเคชั่น สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านสมุนไพรครบวงจร
ผลผลิต (Output)
1. ข้อสนเทศ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาสมุนไพร หมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน อำเภอนาดูน
2. สมุนไพรได้รับมาตรฐาน GAP
3. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
ผลลัพท์ (Outcome)
1. ได้ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเกี่ยวกับหมอยาและสมุนไพรพื้นบ้าน
2. ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการ
3.ผลิตภัณฑ์จำหน่ายได้มากขึ้น
ผลกระทบ
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรรักษาโรค
2. ผู้บริโภคและผู้ผลิตมีความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์
3. สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ลงพื้นที่สำรวจแปลงปลูกสมุนไพร จำนวน 20 แปลง เพื่อศึกษาสภาพดินและน้ำของกลุ่มสมุนไพร โดยอาจารย์ธันยชนก ปะวะละ ผู้รับผิดชอบโครงการได้เชิญ ผศ.ดร.สำราญ พิมราช ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดคุณภาพดิน และ ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร ผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำ ทั้งนี้ได้ศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบการปลูก การบำรุงดิน การคัดเลือกพันธุ์สมุนไพร และระบบการให้น้ำ
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สัมภาษณ์หมอยาพื้นบ้าน ปราชญ์ชุมชน จำนวน 10 คน เพื่อศึกษาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาสมุนไพร หมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านหนองป้าน
ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ลงพื้นที่สำรวจศูนย์เรียนรู้สมุนไพร เพื่อเตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบน้ำต้นทุนต่ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน โดยระบบสามารถใช้น้ำจากประปา หรือ น้ำธรรมชาติจากแหล่งน้ำสาธารณะได้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาช่วงเวลาที่น้ำประปาไม่ไหล

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3926]   วันที่รายงาน  [26/9/2563]

ชื่อกิจกรรม : การประชุมจัดทำแผนการพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1
หมู่บ้านภูมิปัญญาสมุนไพรเจ้าเวหา บ้านหนองป้าน ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ผลการดำเนินงาน : วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยอาจารย์ธันยชนก ปะวะละ
จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ทีมวิทยากร เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ และแผนการดำเนินงาน รวมทั้งระดมความคิดเห็นในเรื่องแผนการพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1 ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็น ภูมิปัญญาสมุนไพร หมอยาพื้นบ้าน การตรวจสอบคุณภาพดิน ระบบการปลูก การสกัดสาระสำคัญทางยา และการคงสภาพ การแปรรูป การตลาดและการวางแผนธุรกิจ การวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ
ผลลัพท์ : แผนการดำเนินงานโครงการและรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงาน
 

ค่าใช้จ่าย : 1,300
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3927]   วันที่รายงาน  [26/9/2563]

ชื่อกิจกรรม : วางแผนการดำเนินงานในพื้นที่ กับชุมชนท้องถิ่นและสำนักงานจังหวัด
หมู่บ้านภูมิปัญญาสมุนไพรเจ้าเวหา บ้านหนองป้าน ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ผลการดำเนินงาน : วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ธันยชนก ปะวะละ ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการแก่พื้นที่บ้านหนองป้าน ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยเชิญ ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เปิดงาน และได้เชิญนายอำเภอนาดูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เกษตรอำเภอ พัฒนาการอำเภอนาดูน ผอ.รพ.สต. 3 โรงพยาบาล โรงเรียนในเขตพื้นที่ 4 โรงเรียน หมอยาพื้นบ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจุมชน ทั้งนี้ได้สอบถามปัญหาและความต้องการในการพัฒนาสมุนไพรของอำเภอนาดูน และการอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาหมอยาพื้นบ้าน โดย ผอ.รพ.สต.ได้แจ้งเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล ซึ่งมีนโยบายในการเพิ่มปริมาณการใช้ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ผอ.โรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียนได้ตอบรับการส่งเสริมให้นักเรียนเข้ามาศึกษาแหล่งเรียนภูมิปัญญาสมุนไพร และต้องการให้พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป
 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำที่แปลงปลูกสมุนไพร
*****รักษาระยะห่างทางสังคม
ตรวจวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากาก ล้างมือ

ผลลัพท์ : 1.เครือข่ายความร่วมมือ ปัญหาและความต้องการของชุมชน/หน่วยงานภาคีเครือข่าย แนวทางการประสานความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
2.สภาพจริงของแปลงปลูกสมุนไพรของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพร
 

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ลงพื้นที่สำรวจแปลงปลูกสมุนไพร จำนวน 20 แปลง เพื่อศึกษาสภาพดินและน้ำของกลุ่มสมุนไพร โดยอาจารย์ธันยชนก ปะวะละ ผู้รับผิดชอบโครงการได้เชิญ ผศ.ดร.สำราญ พิมราช ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดคุณภาพดิน และ ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร ผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำ ทั้งนี้ได้ศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบการปลูก การบำรุงดิน การคัดเลือกพันธุ์สมุนไพร และระบบการให้น้ำ

ค่าใช้จ่าย : 6,500
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3930]   วันที่รายงาน  [27/9/2563]

ชื่อกิจกรรม : รวบรวม สังเคราะห์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาสมุนไพร หมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน คัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพร
หมู่บ้านภูมิปัญญาสมุนไพรเจ้าเวหา บ้านหนองป้าน ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ผลการดำเนินงาน : กำลังดำเนินงาน
      การสังเคราะห์องค์ความรู้หมอยาพื้นบ้าน
 

ค่าใช้จ่าย : 45,800
จำนวนผู้รับบริการ : 14
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3931]   วันที่รายงาน  [27/9/2563]

ชื่อกิจกรรม : นำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
หมู่บ้านภูมิปัญญาสมุนไพรเจ้าเวหา บ้านหนองป้าน ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ผลการดำเนินงาน : วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ลงพื้นที่สำรวจศูนย์เรียนรู้สมุนไพร เพื่อเตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบน้ำต้นทุนต่ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน โดยระบบสามารถใช้น้ำจากประปา หรือ น้ำธรรมชาติจากแหล่งน้ำสาธารณะได้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาช่วงเวลาที่น้ำประปาไม่ไหล
 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4167]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรม : 1.คัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรในจังหวัดมหาสารคาม
ผลการดำเนินงาน : อบรมเชิงปฏิบัติการถอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GAP
จำนวน 50 คน
อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรบ้านหนองป้าน
ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
พืชสมุนไพรได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ว่านชักมดลูก ขมิ้นชัน ไพร หญ้ารีแพร์ เพรชสังฆาต ฟ้าทะลายโจร
คัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แชมพูสมุนไพร
แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน ลงพื้นที่สำรวจพืชสมุนไพรทั้งในชุมชนและป่าชุมชน
2.นำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความหลายหลายตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และส่งเสริมการเข้าสู่มาตรฐาน GAP และอินทรีย์ เกิดนวัตกรรมระบบน้ำอัตโนมัติ 3 ระบบ ระบบเปิดปิดเอง ระบบน้ำอัตโนมัติ และระบบน้ำอัจฉริยะ และปุ๋ยจุรินทร์ย์หน่อกล้วย
โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 25 คน

ค่าใช้จ่าย : 81,100
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=4168]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากสมุนไพรท้องถิ่นสู่มาตรฐาน อย. GAP และ OTOP
ผลการดำเนินงาน : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GAP จำนวน 120 แปลง โดยมีผู้ดำเนินการและส่งประเมินเข้าสู่มาตรฐาน จำนวน 70 แปลง
โดยการจัดอบรมแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 25 คน

ค่าใช้จ่าย : 57,700
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=4170]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรม : ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
ผลการดำเนินงาน : คณะกรรมการจาก อว. ได้เข้าประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
 

ค่าใช้จ่าย : 7,600
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2564300,000|186,400|186,400|ใช้หมด202134114391.pdf20211071149441.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4424]   วันที่รายงาน  [11/9/2564]

ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพร เพิ่มความหลากหลาย และสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
ผลการดำเนินงาน :
-สำรวจพฤติกรรมการผู้บริโภค
1. ศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของประชากรในเขตจังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของประชากรในเขตจังหวัดมหาสารคาม
ลงพื้นที่สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคที่เคยใช้สมุนไพรต้มบำรุงร่างกายเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์(ชาชงสมุนไพร, แชมพู, สครับ,ยาดมไม้หอม) จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression)

ผลการศึกษา พบว่า ประชากรในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่มีปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ สมุนไพร ไม่ต่างกัน ประชากรส่วนปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ระดับความสำคัญกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปัจจัยที่จะคำนึงถึงก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร วัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่อสัปดาห์ที่ต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต่างกัน และปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากแหล่งใด ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากแหล่งใด ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไม่ต่างกัน ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.31) รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านราคาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.28) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.87) และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.74) ตามลำดับ
นำผลการวิจัยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากสมุนไพรท้องถิ่นสู่มาตรฐาน
 

เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา ได้แก่ ยาต้มสมุนไพรสูตร บำรุงเพศชาย และสูตรบำรุงเพศหญิง สครับสูตรไพลสด และสูตรกาแฟ ยาหม่องและไม้หอม แชมพูสมุนไพร ฟ้าทำลายโจร

นำยาต้มสูตรโบราณวิเคราะห์ ในห้องปฏิบัติการ อาจารย์ ดร.พรพิษณุ ธรรมปัทม์

กำหนดสัดส่วน (ส่วนผสมของชาสมุนไพรต้องได้รับมาตรฐาน) ชาสมุนไพรสำหรับผู้หญิง

1. รีแพร์ 3 ขีด 9.375%
2. รากสามสิบ 5 ขีด 15.625%
3. ไพล 5 ขีด 15.625%
4. ว่านชักมดลูก 5 ขีด 15.625%
5. กำแพงเจ็ดชั้น 5 ขีด 18.625%
6. ฝางแดง 5 ขีด 15.625%
7. ชะเอม 3 ขีด 9.375%
8. หญ้าหวาน 1 ขีด 3.125%
 3,200 กรัม 100%

ชาสมุนไพรสำหรับผู้ชาย

1. กำแพงเจ็ดชั้น 5 ขีด 13.889%
2. พลังช้างสาร 5 ขีด 13.889%
3. ม้ากระทืบโรง 5 ขีด 13.889%
4. ฝางแดง 5 ขีด 13.889%
5. ชะเอม 5 ขีด 13.889%
6. หญ้าหวาน 1ขีด 2.778%
7. ไพล 5ขีด 13.889%
8. ว่านชักมดลูก 5ขีด 13.889%
                                      100%

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพร เพิ่มความหลากหลาย และสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย

ยาส้มสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ “ชลไพร”
บำรุงเพศชาย
สรรพคุณ : บำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย แก้อ่อนเพลีย เสริมกำลังชาย ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดี
เพื่อสุขภาพแข็งแรง ลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
ส่วนประกอบสำคัญ : สมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
พลังช้างสาร ม้ากระทืบโลง พลังเสือโคร่ง กำแพงเจ็ดชั้น
วิธีใช้ : ใช้ 1 ซองแช่ในน้ำร้อน 1 แก้ว


 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ “ชลไพร”
บำรุงเพศหญิง
สรรพคุณ : บำรุงเลือด ขับน้ำคาวปลา กระชับมดลูก บำรุงน้ำนม แก้อ่อนเพลีย
ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดี
เพื่อสุขภาพแข็งแรง ลดอาการปวดเมื่อย
ส่วนประกอบสำคัญ : สมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
ว่านชักมดลูก หญ้ารีแพร์ ฝางแดง

ผลิตชาชงสมุนไพรเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่
 

ค่าใช้จ่าย : 97,660
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4425]   วันที่รายงาน  [11/9/2564]

วิเคราะห์ต้นทุนและการวางแผนกำไร (ใส่เครื่องซีลถุงชา 2.5 กรัม)
 ผลิตได้ชา 3,200 กรัม (ต้นทุน 1,470 บาท) บรรจุถุงละ 2.5 กรัม
 3200/2.5 = 1280 ถุง / 6 ถุง/ซอง
 213 ถุง x 35 บาท = 7,455 บาท
 7455-1470 = 5,985 บาท
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสครับขัดผิว

ส่วนประกอบ
 ไพลแก่ 1 กิโลกรัม 30 บาท
 มะขามเปียก 0.5 กิโลกรัม 50 บาท
 เกลือ 100 กรัม 2 บาท
 สารส้ม 100กรัม 2 บาท
 พิมเสน 100กรัม 140 บาท
 การบูร 150 กรัม 79.5 บาท
น้ำต้มสุก 500 มิลลิลิตร 5 บาท
308.5 บาท

ขั้นตอนการทำ
 ปอกเปลือกไพลให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ โขลก(ตำ)ให้ละเอียด มะขามเปียกคั่นเอาแต่เนื้อ ใส่เกลือและสารส้ม คนให้ละลายเติมพิมเสนและการบูรลงไปคนให้เข้ากัน จากนั้นใส่ไพลแก่ที่โขลกแล้วลงไปคนให้เข้ากัน เพื่อให้เข้ากันดีขึ้นนำไปปั่นด้วยเครื่องปั่นเติมน้ำเล็กน้อย
 ขนาด 350 กรัม ราคา 130 บาท
 ขนาด 200 กรัม ราคา 80 บาท
  ต้นทุน 410 บาท ขายได้ 980 บาท กำไร 570 บาท (58.16 %)

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และโลโก้
 

อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาด แผนธุรกิจ Business Model Canvas โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
การพัฒนาแผนธุรกิจ Business Model Canvas โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
โดย ว่าที่ รต.ภาณุทัต สวัสดิ์ถาวร อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ
 

ปัญหา / อุปสรรค : งบประมาณได้รับจัดสรรในเดือน มิถุนายน ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าที่กำหนด
แนวทางการแก้ไข : ประสานงานกับชุมชน และดำเนินการในกิจกรรมที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณไปก่อน
 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4471]   วันที่รายงาน  [22/9/2564]

ชื่อกิจกรรม : เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านแอพพลิเคชั่น สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านสมุนไพรครบวงจร
ผลการดำเนินงาน :
         จำหน่ายหน้าสำนักงานกลุ่ม
 

ช่องทางการจัดจำหน่าย
 -ออนไลน์ line Facebook
 -โรงงานฟาร์มแคร์ มมส
 -โรงพยาบาลอภัยภูเบศ
-โรงพยาบาลจำปาศรี
-โรงพยาบาลสนามบางนา
ช่องทางการขายออนไลน์ (มีข้อจำกัดเรื่อง อย.)
เวปไซด์ http://www.otopfmsrmu.com
 

จำหน่ายผ่าน แอปพลิเคชั่น OTOP RMU
พัฒนาแผนธุรกิจ Business Model Canvas โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
 

ช่องทางการสื่อสารกับสมาชิกกลุ่มแปรรูปสมุนไพรเจ้าเวหา

จำหน่ายในงานนิทรรศการต่างๆ

ปัญหา / อุปสรรค : การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่านมาตรฐาน อย.
แนวทางการแก้ไข : แสวงหาแหล่งงบประมาณให้ชุมชนโดยการเสนอโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งชุมชนได้รับอนุมัติงบประมาณครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างได้แก่
1.ระบบน้ำสฟอมาคาลโซล่าเซลล์ 20 บ่อ
2. โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์
3.ห้ องผลิตยาติดแอร์ (มาตรฐาน อย.)
 

ค่าใช้จ่าย : 88,740
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง aui.thanyachanok@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates