หมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท

บ้านหัวแท หมู่ 8 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2563150,000|150,000|150,000|ใช้หมด20204221428421.pdf20209281754141.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3698]   วันที่รายงาน  [30/3/2563]

รายงานไตรมาส2
1.อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูล และชีแจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานให้สมาชิกกลุ่มทราบ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3781]   วันที่รายงาน  [2/7/2563]

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส3

1.วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ให้คำปรึกษา การเตรียมโรงเรือนการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาว และวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยง บ้านหัวแท ม.8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีเกษตรกรมาขอรับคำปรึกษาจำนวน 15 คน ทีมวิทยากรได้ลงพื้นที่ตรวจกับกลุ่มสมาชิกในแต่ละคน เพื่อให้คำแนะนำ เตรียมความพร้อมได้ถูกต้อง ที่จะรับสายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาวไปเลี้ยง มีการโรยปูนขาวและยาฆ่าเชื้อเพื่อปรับสภาพพื้นคอก

2.วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ทำการมอบสายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว ให้กับสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ บ้านหัวแท ม.8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยรอบที่1 มอบให้จำนวน 7 คน ที่มีการตรวจคอกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฯ ปศุสัตว์อำเภอเมือง พิษณุโลก และผู้นำชุมชนร่วมกันมอบสายพันธุ์ไก่ให้กับสมาชิก

3.วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ฝึกอบรม หลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการคัดสายพันธุ์ การวางแผนปรับปรุงพันธุ์ และการจัดการโรคระบาดและสุขาภิบาล ณ อาคารเกษตรปลอดภัย ห้อง 16306 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีเกษตรกรมาเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 15 คน

4.วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ให้คำปรึกษา การอนุบาลลูกไก่และให้อาหารที่เหมาะสม บ้านหัวแท ม.8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีเกษตรกรมาขอรับคำปรึกษาจำนวน 15 คน ทีมวิทยากรได้ลงพื้นที่ตรวจกับกลุ่มสมาชิกในแต่ละคน เพื่อให้คำแนะนำ สำหรับความพร้อมในการจัดการลูกไก่ในช่วงอนุบาลและให้อาหารที่เหมาะสม เพราะสายพันธุ์ไก่ที่ให้สมาชิกไปนั้น เป็นไก่สาวพร้อมไข่ ที่ให้สมาชิกได้ผลผลิต คือลูกไก่ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการอนุบาลลูกไก่

ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 16
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3940]   วันที่รายงาน  [28/9/2563]

 1. วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมเทียมไก่สวยงาม ณ บ้านหัวแท ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วิทยากร  ดร.อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ 

ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน

นายดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี

นางสาวธัญรัตน์ จารี

         

เทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายทอด

                   - การเตรียมวัสดุอุปกรณ์

                   - การเตรียมพ่อแม่พันธุ์

                   - การการรีดน้ำเชื้อไก่พ่อพันธุ์และการเจือจาง

                   - การผสมเทียมไก่พื้นเมือง

                   - การบำรุงพ่อแม่พันธุ์

             ผลจากการดำเนินงาน กลุ่มเกษตรกรมีความสนใจอย่างมาก เพราะสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงสายพันธุ์ได้ และสามารถทำให้ไก่พื้นเมืองมีสุขภาพดีขึ้น โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ได้นำไปปฏิบัติหลังจากการฝึกอบรมทันที โดยพืชดังกล่าวกลุ่มสมาชิกได้ปลูกในพื้นที่บ้านที่อาศัยอยู่แล้ว ทำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำพันธุ์แท้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

2. วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ฝึกอบรมการฟักไข่ และการตลาดซื้อขายไก่สวยงาม ณ บ้านคลองตาล ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และ ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

วิทยากร       ผศ.ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน

                   นายดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี   

เทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายทอด

                   - อบรมด้านการฟักไข่

                   - อบรมด้านการตลาดซื้อขาย

                   - การจัดการฟาร์ม

                   - การขนส่งสินค้า

                   - การทำตลาดออนไลน์

              ผลจากการดำเนินงาน กลุ่มเกษตรกรมีความเข้าใจในฟักไข่เป็นอย่างดี ทำให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น โดยมีขั้นตอนในการจัดการโรคระบาดตั้งแต่ไก่เล็ก จนถึงไก่ส่งตลาดได้อย่างถูกต้อง ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีช่องทางการจำหน่ายเกิดขึ้นในกลุ่มสมาชิก

 

3. วันที่15กันยายน2563 ติตามผลการดำเนินงานกลุ่มสมาชิกเลี้ยงไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า5พระองค์บ้านหัวแท ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และขึ้นทะเบียนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่สวยงามเหลืองหางขาว สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วิทยากร          ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน

                      ดร.ยรรยง เฉลิมแสน

       นายดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี

       นางสาวธัญรัตน์ จารี

กิจกรรมที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มสมาชิก

                   - การตรวจเยี่ยมโรงเรือน

                   - การตรวจเยี่ยมพ่อแม่พันธุ์ไก่เหลืองหางขาว

                   - การตรวจเยี่ยมการป้องกันโรคระบาด

                    - ขึ้นทะเบียนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่สวยงามเหลืองหางขาว สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

          ผลจากการดำเนินงาน กลุ่มสมาชิกไก่เหลืองหางขาวมีความสนใจในการดำเนินงาน เพื่อเป็นการขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสมาชิกได้มีโอกาสเลี้ยงไก่สวยงามเพื่อสร้างอาชีพในครัวเรือนต่อไปกับกลุ่มอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสามัคคีในชุมชนได้ และสามารถสร้างเป็นอาชีพที่มั่นคงได้

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2564200,000|195,000|195,000|ใช้หมด2021511942241.pdf202112301520421.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4237]   วันที่รายงาน  [3/4/2564]

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมอบรมโครงการหมู่บ้านไก่เหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์  บ้านหัวแท ณ บ้านหัวแท หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก          มีผู้เข้าร่วม จำนวน 16 คน โดยแจ้งให้ทางสมาชิกกลุ่มทราบว่า โครงการหมู่บ้านไก่เหลืองหางขาวพระเจ้า  5 พระองค์บ้านหัวแท ปีที่2 คณะกรรมการกำลังพิจารณาอยู่ จึงให้สมาชิกภายในกลุ่มแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ซึ่งได้มาดังนี้ 1.นายสมชาย เสือดำ (ประธาน)  2.นายทองยอด กลีบบัว (รองประธาน)  3.นายณัชพล มุ่นเชย (เลขาธิการ)  4.นางพะยอม พิมพ์โต (เหรัญญิก)    5.นายอ้น ชั่งคง (ประชาสัมพันธ์) โดยมีการตั้งชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มถิ่นกำเนิดไก่เหลืองหางขาวบ้านหัวแท” กำหนดการประชุมทุกวันที่ 15 ของเดือน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป (แต่อาจมีการเลื่อนวันหากติดภารกิจอื่น) ตั้งกฎระเบียบของกลุ่มไว้ว่า 1.สมาชิกใหม่ที่จะเข้ากลุ่มต้องเสียค่าสมัคร 500 บาท 2.กรณีที่สมาชิกลาออกจะไม่มีสิทธิเรียกร้องจากทางกลุ่ม 3.มีการเก็บเงินระดมทุนเดือนละ 50 บาท 4.กรณีที่สมาชิกกลุ่มไม่มาเข้าร่วมประชุมประจำเดือนแล้วไม่แจ้งให้ทางกลุ่มทราบต้องโดนปรับเงิน 20 บาท จะจัดทำเสื้อทีมเป็นสีน้ำเงิน เวลาออกงานตามบูธต่างๆ จะให้ไปครั้งละ 4 คน

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรมอบรมโครงการหมู่บ้านไก่เหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ ที่ทำการกลุ่มหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก          มีผู้เข้าร่วม จำนวน 15คน โดยแจ้งให้ทางสมาชิกทราบเรื่องการป้องกันโรคระบาดของไก่เหลืองหางขาว เนื่องจากเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ถามความสมัครใจของสมาชิกในกลุ่มว่าสะดวกจัดกิจกรรมบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นตัวแทนในการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวเมื่อไหร่ ให้เตรียมการวางแผนไว้ล่วงหน้า และคุยกันเรื่องการเปิดบัญชีกลุ่ม โดยให้เหรัญญิกและสมาชิกรวม 3 คน เป็นคนเปิดบัญชีของกลุ่ม ในการเบิกเงินจะต้องมีคนเซ็น 2 ใน 3 คนเท่านั้น ตั้งชื่อบัญชีกลุ่มว่า “กลุ่มถิ่นกำเนิดไก่เหลืองหางขาวบ้านหัวแท” ตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมด 16 คน เรื่อง        กฎระเบียบและข้อบังคับของกลุ่ม ขอให้สมาชิกทุกท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มอย่างเคร่งครัด

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 จัดกิจกรรมอบรมโครงการหมู่บ้านไก่เหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์  บ้านหัวแท ณ บ้านหัวแท หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก       มีผู้เข้าร่วม จำนวน 12คน โดยแจ้งให้ทราบเรื่องงบประมาณของโครงการฯ ประมาณปลายเดือนจะได้รู้ผลว่าโครงการจะผ่านการพิจารณาให้ดำเนินงานไหม เตือนสมาชิกกลุ่มให้ป้องกันและระวังเรื่องโรคของไก่ด้วย ให้ดูแลอย่างใกล้ชิด ทางที่ดีแนะนำให้โรยปูนขาวไว้รอบคอกไก่ แล้วอย่าพึ่งแยกแม่ไก่กับลูกไก่ออกจากกัน ก่อนจบการประชุมทางประธานได้เสนอให้ทำป้ายไวนิลของกลุ่ม เพื่อเอาไว้ติดเวลาจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรมอบรมโครงการหมู่บ้านไก่เหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์  บ้านหัวแท ณ บ้านหัวแท หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก          มีผู้เข้าร่วม จำนวน 14 คน ได้นำแบบเสื้อทีมมาให้เลือกแบบและสี เสียงส่วนใหญ่ขอเป็นจากสีน้ำเงินมาเป็นสีชมพูเข้ม และบอกกับทางกลุ่มว่าจะให้กลุ่มนี้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ในการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาว ใครที่มีความชำนาญในเรื่องใดจะให้เป็นวิทยากร โดยทางเราจะนัดมาเรียนรู้เพิ่มเติมก่อน ไก่ของสมาชิกท่านใดพร้อมขายแล้วให้แจ้งมาที่เรา ทางเราจะไปตรวจแล้วนำไปขายให้

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จัดกิจกรรมอบรมโครงการหมู่บ้านไก่เหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ ที่ทำการกลุ่มหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก      มีผู้เข้าร่วม จำนวน 13คน ทางกลุ่มเริ่มสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรแล้วจึงได้นัดวันบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวัน พฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564 และกิจกรรมประกวดไก่จะให้ทางบ้านหัวแท รู้จักการดูแลและการแต่งไก่ ก่อนลงแข่งขัน โดยทางโครงการฯ จะเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้มาสอนวิธีการเตรียมไก่ก่อนลงแข่งให้แก่สมาชิกในกลุ่ม ได้มีการนัดวันที่จะจัดกิจกรรมประกวดไก่ไว้ วัน เสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ก่อนปิดการประชุมเหรัญญิก ได้สรุปยอดเงินทั้งหมดให้สมาชิกทุกท่านรับทราบ

 

วันที่ 16 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมอบรมโครงการหมู่บ้านไก่เหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ บ้านหัวแท หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก            มีผู้เข้าร่วม จำนวน     22คน เรื่องการบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร เลื่อนไปเป็นวันที่ 1 เมษายน 2564 บอกรายละเอียดแก่สมาชิกว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง ชี้แจงว่าเงินในการดำเนินโครงการฯจะได้สิ้นเดือนนี้ ให้สมาชิกเตรียมความพร้อมไว้ กิจกรรมประกวดไก่จะมีการอบรมก่อน 2 อาทิตย์ กติกาตามสนามแข่งทั่วไป มีสมาชิกมาสมัครเข้ากลุ่มเพิ่มอีก 4 คน ตามกฎระเบียบของกลุ่ม คือเสียค่าสมัคร 500 บาท และให้ทางกลุ่มตัดสินใจกันเอง

 

วันที่ 1เมษายน 2564 จัดกิจกรรมบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร โครงการหมู่บ้านไก่เหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วม จำนวน 22คน สมาชิกในกลุ่ม ผู้นำชุมชน นายกอบต. ร่วมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 ทำให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุลวงไปได้ด้วยดี หลังจากนั้นได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดในไก่ และการประกวดไก่สวยงามเหลืองหางขาวเพื่อที่สมาชิกจะได้มีการเตรียมไก่ไว้เข้าร่วมแข่งขันกัน

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4284]   วันที่รายงาน  [29/6/2564]

1. วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ประชุมประจำเดือน โครงการหมู่บ้านไก่เหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ ที่ทำการกลุ่มหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน โดยแจ้งให้ทางสมาชิกทราบเรื่องเสื้อกลุ่มว่าได้มีการดำเนินการติดต่อร้านให้แล้วสรุปเป็นเสื้อสีฟ้า มีโลโก้ไก่เหลืองหางขาวตรงอกข้างซ้าย ราคาตัวละ 350 บาท มีการแบ่งกลุ่มสมาชิกออกเป็นโซนตามบ้านที่อยู่กลุ่มเดียวเพื่อง่ายต่อการเก็บข้อมูลและดูแลอย่างใกล้ชิด และได้ชี้แจงการจัดหาพันธุ์ไก่มาให้สมาชิกในกลุ่ม แต่จะขอตรวจคอก ตรวจความพร้อมของสมาชิกก่อนแจกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ให้ 

2. วันที่ 23 มิถุนายน 2564 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตอาหารไก่ของชุมชนด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่นโครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนผู้รับบริการ  20 คน โดยวิทยากร  ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน เทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายทอด การจัดหา และแปรรูปวัตถุดิบอาหารจากพืชในท้องถิ่น การคำนวณสูตร หัวอาหารไก่ การทำหัวอาหารอาหารไก่ของชุมชนโดยสมาชิกได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดหา และแปรรูปวัตถุดิบอาหารจากพืชในท้องถิ่นมาเป็นอาหารไก่ การคำนวณสูตรหัวอาหารไก่ และการทำหัวอาหารอาหารไก่ของชุมชน เพื่อลดรายจ่ายในการซื้อหัวอาหารแบบสำเร็จรูป สูตรหัวอาหารที่ได้สอนไปนั้นสามารถนำไปผสมกับปลายข้าว หรือรำได้ด้วย เพื่อประหยัดหัวอาหารไก่   

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4468]   วันที่รายงาน  [22/9/2564]

1. วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2564 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปไก่ตกเกรด (ไก่อบสมุนไพร) โครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนผู้รับบริการ 20 คน โดยวิทยากร นางสาวณวรรณพร จิรารัตน์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายทอด การแปรรูปไก่ตกเกรด (ไก่อบสมุนไพร) ผลการดำเนินงาน เกษตรกรได้นำไก่ที่ตกเกรด ไก่ไม่สวย มาแปรรูปเป็นไก่อบโอ่งสมุนไพร โดยจะใช้สมุนไพรที่มีในท้องถิ่นเป็นหลักในการหมัก การหมักไก่จะหมักทิ้งไว้ข้ามคืนเพื่อให้สมุนไพรและเครื่องปรุงต่างๆเข้ากับเนื้อไก่ จากนั้นก็นำไปอบในโอ่ง โอ่งที่ใช้อบเป็นโอ่งมังกร เจาะที่ก้นเพื่อใส่เตาไฟ ทำเป็นตะแกงลวดสำหรับวางโอ่ง สูงจากพื้นดินประมาณ 50 ซม. ส่วนไฟที่ใช้อบไก่จะต้องใช้ไฟไม่แรง ให้ไฟพอดีใช้เวลาอบไก่ประมาณ 20 นาที

 

2. วันที่ 4 สิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมมอบพันธุ์ไก่และอุปกรณ์การเลี้ยงให้แก่สมาชิกโครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนผู้รับบริการ 19 คน มอบโดย ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน เกษตรกรได้รับพ่อ-แม่พันธุ์ไก่ อุปกรณ์การเลี้ยง วัคซีนและยารักษาโรคต่างๆ เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนต่อไป

 

3. วันที่ 14 สิงหาคม 2564 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างวิทยากรกลุ่ม การขยายเครือข่ายและการสอนวิธีการใช้ตู้ฟักไข่ โครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนผู้รับบริการ 20 คน โดยวิทยากร นางสาวณวรรณพร จิรารัตน์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายทอด การสร้างวิทยากรกลุ่ม และการขยายเครือข่าย การสอนวิธีการใช้ตู้ฟักไข่ และเทคโนโลยีการส่องไข่ ผลการดำเนินงาน เกษตรกรได้รู้เกี่ยวกับการส่องไข่ (candling) เข้าฟักระยะ 7 วัน และระยะ 18 วัน เพื่อที่จะนำไข่ที่ไม่มีเชื้อหรือไข่ที่เชื้อตาย ออกจากการฟัก การส่องไข่เมื่อนำเข้า ฟัก 18 วัน เป็นการส่องไข่ก่อนนำลงตู้เกิด (Hatcher) หลังจากอยู่ในตู้เกิด 3 วัน (วันที่ 21) ลูกไก่ก็เจาะ เปลือกไข่ออกมาได้ เก็บไว้ในตู้เกิด 1 วัน จากนั้นในวันที่ 22 นำลูกไก่ออกจากตู้เกิด ชั่งน้ำหนักตัว และนำไปเลี้ยงได้ตามปกติ

 

4. วันที่ 6 กันยายน 2564 จัดกิจกรรม ให้ข้อมูลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการแบบออนไลน์ โครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมรับการตรวจประเมินโครงการฯได้แก่ 1. ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน 2. นางสาวณวรรณพร จิรารัตน์ 3. ดร.ยรรยง เฉลิมแสน 4. นายดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี และ5. นางสาวชฎาพร ประทุมมา มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ในปีที่ 2 ทางคณะกรรมการได้ถามคำถามแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ และชาวบ้านที่เป็นสมาชิกกลุ่มของโครงการ จากนั้นได้มีการเก็บประเด็นคำถามที่ไม่สามารถส่งข้อมูลให้ดูได้ ณ ตอนนั้น มาทำรายงานชี้แจงการดำเนินงานอื่นๆ แล้วส่งไปให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลในส่วนของภาคเหนือภายหลัง

ค่าใช้จ่าย : 33,700
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4638]   วันที่รายงาน  [24/12/2564]

1. วันที่ 9พฤศจิกายน 2564 จัดกิจกรรมการสอนวิธีการใช้ตู้ฟักไข่ และการฟักไข่ โครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

จำนวนผู้เข้าร่วม         :  20 คน

วิทยากร                    :   นางสาวณวรรณพร จิรารัตน์

เทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายทอด :  - การสอนวิธีการใช้ตู้ฟักไข่

ผลการดำเนินงาน        :   สมาชิกในกลุ่มได้รับความรู้และให้ความสนใจเป็นอย่างมาก มีการนำไข่ไก่ของตนเองส่งมาให้ทางมหาวิทยาลัยทดลองฟักให้เป็นจำนวนมาก เมื่อรับไข่มาแล้วทางเราก็นำมาทำความสะอาด และทำเครื่องหมาย แล้วทำการนำไข่ใส่ตู้ฟัก เมื่อครบ 7 วัน ตัวอ่อนในไข่จะเริ่มมีการเจริญเติบโต เราจะทำการเช็คโดยใช้ไฟฉาย LED ส่องไฟดูเชื้อ เมื่อส่องไฟดูเชื้อแล้ว พบว่าไม่มีเชื้อจะนำไข่ฟองนั้นออก ส่วนไข่ที่มีเชื้อก็ฟักไข่ต่อไป พอถึงช่วง 19-21 วัน เราจะนำไข่มาวางเรียงกันในพื้นตู้ และลูกไก่จะค่อยๆทะยอยเจาะเปลือกกันออกมา เมื่อลูกไก่แข็งแรงจึงนัดให้สมาชิกที่เป็นเจ้าของมารับลูกไก่เพื่อไปเลี้ยงต่อไป

 

2.วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ชี้แจงการเตรียมความพร้อมของไก่เหลืองหางขาวในการเข้าประกวด โครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

จำนวนผู้เข้าร่วม         :  16 คน

วิทยากร                    :   นายดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี

เทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายทอด :  - การเตรียมความพร้อมของไก่ในการเข้าประกวด

ผลการดำเนินงาน        :   สมาชิกทุกคนได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของไก่เหลืองหางขาวที่จะส่งเข้าประกวดว่าควรปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องและเข้าเกณฑ์การประกวด และได้รู้ถึงการแบ่งประเภทไก่เหลืองหางขาวที่จะส่งเข้าประกวดว่าแบ่งอย่างไร และนำถ้วยรางวัลมาให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกส่งไก่เหลืองหางขาวเข้าประกวด

3. วันที่ 18 ธันวาคม 2564 จัดกิจกรรม การประกวดไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มสมาชิก และเป็นช่องทางในการเพิ่มมูลค่าในไก่เหลืองหางขาว โครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

จำนวนผู้รับบริการ        :  50 คน

วิทยากร                    :   คุณศุภกิจ จันทะเสน

เทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายทอด : - การตัดสินไก่เหลืองหางขาว

                                               - การพัฒนาสายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาวในการประกวด และช่องทางการเพิ่มมูลค่า

ผลการดำเนินงาน        :   ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องของ การตัดสินไก่เหลืองหางขาว ชาวบ้านได้รู้และเข้าใจว่าต้องดูไก่แบบไหน และดูที่ส่วนไหนบ้างเวลาส่งไก่เข้าประกวดในเวทีอื่นๆ และการพัฒนาสายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาวในการประกวดและช่องทางการเพิ่มมูลค่า วิทยากรได้แนะนำวิธีการพัฒนาสายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว และชี้แนวทางการตลาดให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

ค่าใช้จ่าย : 101,300
จำนวนผู้รับบริการ : 60
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง nokgapood@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates