หมู่บ้านเชิงดอยใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

บ้านเชิงดอย ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2563295,000|200,000|200,000|ใช้หมด20204221414231.pdf202010301246101.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3775]   วันที่รายงาน  [1/7/2563]

           ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่มีการระบาดอย่างหนักส่งผลให้รัฐบาลใช้มาตรการจำกัดการเดินทาง เพื่อควบคุมการระบาดภายในประเทศ โดยมีมาตรการชะลอหรือเลื่อนการจัดฝึกอบรม สัมมนา ประชุมหรือจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งชะลอการอนุมัติหรืออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเดินทางไปศึกษาดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยทั้งภายในประเทศ ภายนอกประเทศและในเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ โดยคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเพื่อลดความแออัดและป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องด้วยสถานะการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นจึงทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านเชิงดอย ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ปฎิเสธการเข้าพื้นที่ เเละจะเริ่มให้คณะทำงานเข้าพื้นที่ตั้งเเต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

           โดยก่อนหน้า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ได้มีการประชุมพร้อมกับตัวแทนชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวหมู่บ้านเชิงดอย ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเชิงดอย ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาโครงการขอความช่วยเหลือทางวิชาการหรือเทคโนโลยี เรื่องการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้กับกลุ่มชุมชนบ้านเชิงดอย โดยกลุ่มท่องเที่ยวหมู่บ้านเชิงดอยต้องการที่จะให้เข้าไปช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีแหล่งเรียนรู้เดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เศรษฐกิจพอเพียง เเละเเหล่งเรียนรู้อื่นๆอีกมากกมาย 

_____________________________________________________________________________________________________________________

การประสานงานและบริหารจัดการเครือข่าย

          - ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินโครงการ จากหมู่บ้านปางมะขามป้อม ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เปลี่ยนเป็น หมู่บ้านเชิงดอย ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 24
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3971]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

          กิจกรรมที่ 1 วันเสาร์ที่ 25– วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563เวทีชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมทบทวนองค์ความรู้เดิม วิเคราะห์ปัญหาความต้องการ กำหนดเป้าหมาย รวมถึงการวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชน และปัจจัยเกื้อหนุน และจัดทำแผนพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยว อย่างมีส่วนร่วม (งบประมาณ 16,644บาท)

          กิจกรรมที่ 2 วันเสาร์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน อย่างมีส่วนร่วม โดยใช้เทคโนโลยีช่วยเก็บรวบรวมอย่างเป็นหมวดหมู่(งบประมาณ 35,844บาท)

          กิจกรรมที่ 3 วันเสาร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563ติดตามผลการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน อย่างมีส่วนร่วม โดยใช้เทคโนโลยีช่วยเก็บรวบรวมอย่างเป็นหมวดหมู่(งบประมาณ11,844บาท)

          กิจกรรมที่ 4 วันเสาร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563ศึกษาและสำรวจศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และวางแผนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม(งบประมาณ 35,844บาท)

          กิจกรรมที่ 5วันเสาร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม (งบประมาณ 35,844บาท)

          กิจกรรมที่ 6 วันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563ติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว อย่างมีส่วนร่วม(งบประมาณ 19,044บาท)

          กิจกรรมที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 ประชุมสรุปผล ประเมินผลการดำเนินโครงการ และวางแผนการทำงานปีต่อไป(งบประมาณ 3,794บาท)

          - ดำเนินการเบิกงบประมาณจำนวน 40,000 บาทเพื่อจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการหมู่บ้านเชิงดอยใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

          - ดำเนินการเบิกงบประมาณจำนวน 1,142  บาทเพื่อเป็นค่าวัสดุในการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการหมู่บ้านเชิงดอยใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ค่าใช้จ่าย : 200,000
จำนวนผู้รับบริการ : 161
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4188]   วันที่รายงาน  [22/10/2563]

ไฟล์โครงการหมู่บ้านเชิงดอยใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน EXCEL

ผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 25 คน

ภาพรวมความพึงพอใจของกลุ่ม 89.44%

ผู้เข้ารับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 25 คน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2564300,000|150,000|150,000|ใช้หมด202151194171.pdf20211030146531.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4312]   วันที่รายงาน  [4/7/2564]

รายงานความก้าวหน้า โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านเชิงดอยใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปีที่ 2 บ้านเชิงดอย ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมที่ 1 เวทีเสวนาทบทวนแผนพัฒนาชุมชน ด้านการท่องเที่ยว และแผนกิจกรรมจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเพิ่มเติม ภายใต้โครงการ หมู่บ้านเชิงดอยใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ปีที่ 2 (ผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน)

   

   

กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยการทบทวนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ปีที่ 1 ที่ผ่านมา วิเคราะห์ พัฒนาศักยภาพการผลิต ของผู้ประกอบการในชุมชนและค้นหาแนวทางในการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว (ผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน)

 

กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน อย่างมีส่วนร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน อย่างมีส่วนร่วม (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน)

-  ทบทวนวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่ม

- ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่ม

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบันทึกเอกสารต่างๆที่จำเป็นสำหรับกลุ่มเช่น บันทึกการประชุม บันทึกรายรับ - รายจ่าย

ค่าใช้จ่าย : 35,032
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4466]   วันที่รายงาน  [21/9/2564]

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการให้บริการการท่องเที่ยว ด้านที่พักโฮมสเตย์ อาหารท้องถิ่น ด้านยานพาหนะนำเที่ยว ด้านการนำเที่ยว นักสื่อความหมายและยุวชนนำเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม (20,244 บาท)
- ตรวจเยี่ยมบ้าน ดูสภาพพื้นที่และแนะนำการจัดบ้านสำหรับให้บริการที่พักโฮมสเตย์
- อบรมยุวชนนำเที่ยว เรียนรู้พืชพรรณในป่าชุมชนและการนำมาใช้ประโยชน์
- ค้นหาเมนูอาหารท้องถิ่นที่เป็นเมนูเด่น มีตลอดปี และคุณประโยชน์ของวัตถุดิบในแต่ละเมนู
- ฝึกปฏิบัติการทำอาหารท้องถิ่นพร้อมฝึกการถ่ายทอดข้อมูลคุณประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยว
 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวและการคิดต้นทุนและราคา อย่างมีส่วนร่วม (20,244 บาท)
- การออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยว โดยใช้โปรแกรม word และการจัดวางรูปภาพ
- การใช้โปรแกรม Excel คิดต้นทุนและราคา โปรแกรมท่องเที่ยว
 

ฝึกปฏิบัติการเพื่อทดสอบการให้บริการการท่องเที่ยว และระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน Pilot Tour (21,444 บาท)
- กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเพื่อทดสอบการให้บริการการท่องเที่ยว และระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน Pilot Tour โดยใช้โปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน

ติดตามผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และศักยภาพการให้บริการการท่องเที่ยว อย่างมีส่วนร่วม (7,394 บาท)
- การติดตามผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และศักยภาพการให้บริการการท่องเที่ยว ความถูกต้องในการบันทึกเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่ม
 

ประชุมสรุป ประเมินผลการดำเนินโครงการ และวางแผนการทำงานปีต่อไป (3,794 บาท)
- ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการปีที่ 2 ที่ผ่านมา
- สรุปแผนการทำงานต่อเนื่องในปีที่ 3
 

จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ (40,000 บาท) การต่อยอดงานพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการนำงานผ้า eco print มาต่อยอดการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
- หมวก
- เสื้อ
- กระโปรง
- หมอน
- กระเป๋า
และ วัสดุสำนักงาน (1,848 บาท)

ค่าใช้จ่าย : 114,968
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ninn@rmutl.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates