หมู่บ้านผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

หมู่ 2 ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2563300,000|220,000|220,000|ใช้หมด2020422134381.pdf202010241650591.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3696]   วันที่รายงาน  [30/3/2563]

- ประสานงานผู้นำกลุ่มทอผ้าไตลื้อตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อขอข้อมูลรายได้ของสมาชิกกลุ่ม และวางแผนการดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 2
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3702]   วันที่รายงาน  [30/3/2563]

ประสานงานผู้นำกลุ่มทอผ้าไตลื้อ ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) ขอข้อมูลรายได้ในปัจจุบันของสมาชิกภายในกลุ่ม

2) ร่วมวางแผนการดำเนินโครงการ

3) หารือการสำรวจพืชให้สีประจำถิ่น เพื่อเตรียมการย้อมสีธรรมชาติ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 2
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3786]   วันที่รายงาน  [2/7/2563]

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3

- จัดเวทีเสวนาร่วมกับผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มทอผ้าไตลื้อ ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในประเด็นการดำเนินโครงการและผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ และร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินโครงการ จำนวน 1 เวที

เสวนาร่วมกับผู้นำและสมชิกกลุ่มทอผ้าไตลื้อบ้านถิ่น     หารือแนวทางการดำเนินโครงการ     รับฟังปัญหาและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา     ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

- ดำเนินการสำรวจพืชให้สีในพื้นที่ตำบลบ้านถิ่น เพื่อพัฒนาสีย้อมธรรมชาติ จำนวน 1 ครั้ง

ผลการสำรวจพืชให้สีในตำบลบ้านถิ่น

- ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมฝ้ายจากสีธรรมชาติในท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง

แนะนำโครงการและแนวทางดำเนินกิจกรรม      

แผนดำเนินการในไตรมาส 4

1. ดำเนินกิจกรรมการย้อมฝ้ายจากสีธรรมชาติจากพืชให้สีในท้องถิ่น จำนวน 2 กิจกรรม

 

2. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอและการพัฒนาลายผ้า จำนวน 1 ครั้ง

 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการบริหารจัดการกลุ่มและการบัญชีต้นทุน จำนวน 1 ครั้ง

ค่าใช้จ่าย : 3,500
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4019]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

1.กิจกรรมการการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมฝ้ายจากสีธรรมชาติในท้องถิ่น ณ แดดจัดน้ำแล้งออร์แกนิคส์ จังหวัดน่าน จำนวน 2วัน

     

2. กิจกรรมการย้อมฝ้ายจากสีธรรมชาติในพื้นที่ตำบลบ้านถิ่นจากใบเพกา   จำนวน 5 วัน

        

 3. กิจกรรมการเตรียมฝ้ายย้อมธรรมชาติสำหรับการทอผ้า จำนวน 1อาทิตย์
 
          
 

4. กิจกรรมทอผ้าจากฝ้ายย้อมสีธรรมชาติในท้องถิ่น จำนวน 2 อาทิตย์

        

5. กิจกรรมศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการทอและการพัฒนาลายผ้า  ณ กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านเชตวัน ศูนย์เรียนรู้ผ้าจกเมืองลอง และพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ จำนวน 1วัน

          

6. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการบริหารจัดการกลุ่มและการบัญชีต้นทุน จำนวน 2วัน

 
          
 
7. กิจกรรมการตรวจประเมินโครงการจากคณะทำงานผู้ตรวจประเมินโครงการ
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าใช้จ่าย : 216,500
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2564300,000|224,540|224,540|ใช้หมด202151194071.pdf202110302255491.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4220]   วันที่รายงาน  [1/4/2564]

1.วันที่ 26 กุมภาพันธ์ และ 13 มีนาคม 2564 หารือเรื่องแผนการดำเนินโครงการในปีที่ 2 ร่วมกับกลุ่มทอผ้าไตลื้อบ้านถิ่น รวมถึงการเตรียมผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติสำหรับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าตามเป้าหมายโครงการในปีที่ 2

2. วันที่ 15-30 มีนาคม 2564 ให้คำปรึกษาและร่วมกับกลุ่มในการย้อมฝ้ายจากสีธรรมชาติใบหูกวางและประดู่ เพื่อเตรียมผ้าทอสีธรรมชาติสำหรับแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

3.วันที่ 13 มีนาคม 2564 ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการทอผ้าลายไทลื้อเพื่อใช้ในการตกแต่งผ้าทอมือสีธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่า

รายงานผลโดย อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม

ค่าใช้จ่าย : 2,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4489]   วันที่รายงาน  [24/9/2564]

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ติดตามการทอผ้าลวดลายไตลื้อเพื่อใช้ในการเพิ่มมูลค่าผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติของกลุ่ม

ค่าใช้จ่าย : 1,200
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4490]   วันที่รายงาน  [24/9/2564]

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3

วันที่ 16มิถุนายน 2564เข้าหารือนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการผลิต เนื่องจากการวิเคราะห์ปัญหาในการจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าร่วมกับกลุ่มทอผ้าไตลื้อบ้านถิ่น พบว่ากลุ่มมีปัญหาในเรื่องแรงงานผู้สูงอายุ ทำให้การย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ รวมถึงการทอผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ มีความล่าช้าและมีต้นทุนการผลิตที่สูง ซึ่งจะส่งผลถึงต้นทุนของผลิตภัณฑ์และการผลิตให้ทันกับความต้องการของตลาดในอนาคต ซึ่งผลจากการหารือได้ข้อสรุปดังนี้

     1. ขยายเครือข่ายความร่วมมือในด้านการย้อมฝ้ายจากสีธรรมชาติและการทอผ้าไปสู่หมู่บ้านอื่นในตำบลบ้านถิ่น

     2. กลุ่มทอผ้าไตลื้อบ้านถิ่นจะดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการย้อมสีธรรมชาติ และการทอให้กับเครือข่ายโดยเทศบาลจะสนับสนุนงบประมาณการสร้างสัมมาชีพในชุมชน และมหาวิทยาลัยฯจะสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาในเรื่องเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ถ่ายทอด

    

    

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 7
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4491]   วันที่รายงาน  [24/9/2564]

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จัดเวทีเสวนาการสร้างเครือข่ายการผลิตผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ชุมชนไทลื้อบ้านถิ่น  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผ้าทอมือไตลื้อย้อมสีธรรมชาติ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เพื่อเป็นการกระจายการผลิต สร้างอาชีพ และสร้างรายได้สู่ชุมชนอื่นในตำบลบ้านถิ่น และสามารถแก้ปัญหาด้านการผลิตให้กับกลุ่มผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่น

 

ค่าใช้จ่าย : 22,500
จำนวนผู้รับบริการ : 60
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4492]   วันที่รายงาน  [24/9/2564]

วันที่ 10-11 กรกฎาคม2564 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด โดยเชิญอาจารย์ศักดิ์จิระ เวียงเก่า (อาจารย์ช้าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและแปรรูปผ้าทอของจังหวัดแพร่ และอาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร อาจารย์ด้านการตลาดซึ่งมีประสบการณ์ด้านการตลาดผ้าทอมือ

ค่าใช้จ่าย : 37,500
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4493]   วันที่รายงาน  [24/9/2564]

วันที่ 28 กรกฎาคม-30 สิงหาคม 2564 ติดตามและให้คำปรึกษาในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติไทลื้อบ้านถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4494]   วันที่รายงาน  [24/9/2564]

วันที่ 8-9 กันยายน 2564 ประสานงานและเตรียมการเข้ารับการตรวจติดตามและตรวจรายงานความก้าวหน้าโครงการผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)  โดยติดต่อประสานงานและจัดเตรียมการนำเสนอร่วมกับกลุ่มทอผ้าไตลื้อบ้านถิ่น โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่และระบบอินเตอร์เนทจากเทศบาลตำบลบ้านถิ่น

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=4495]   วันที่รายงาน  [24/9/2564]

วันที่ 18 กันยายน 2564 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการคิดต้นทุน และการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการบันทึกบัญชีเพื่อการคิดต้นทุน การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อการแข่งขันทางการตลาด ให้แก่สมาชิกกลุ่มผ้าทอมือไตลื้อและผู้ที่สนใจ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดถิ่นใน

ค่าใช้จ่าย : 24,500
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=4498]   วันที่รายงาน  [24/9/2564]

วันที่ 20-21 กันยายน 2564 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาช่องทางการตลาด บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในเรื่องการพัฒนาช่องทางการตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ให้แก่สมาชิกกลุ่มผ้าทอมือไตลื้อและผู้ที่สนใจ

       

ค่าใช้จ่าย : 56,740
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=4505]   วันที่รายงาน  [27/9/2564]

วันที่ 25-26 กันยายน 2564  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการถ่ายทอดเทคนิคการพูด การเล่าเรื่อง และการเป็นวิทยากรท้องถิ่น เพื่อสร้างวิทยากรท้องถิ่นในเรื่อง การใช้สีย้อมธรรมชาติและวิถีการทอผ้าของชุมชนไทลื้อบ้านถิ่นให้แก่สมาชิกกลุ่มผ้าทอมือไตลื้อ  ซึ่งทำให้ได้วิทยากรท้องถิ่นจำนวน 3 ท่านได้แก่ 1) นางศราพร พิริยะชนานุสรณ์ (การย้อมสีธรรมชาติ) 2) นางสุทธิรักษ์  ถิ่นทิพย์ (การย้อมสีธรรมชาติ/บัญชีต้นทุน) และ 3) นางสำเนียง ถิ่นสุข (การทอลวดลายไทลื้อ)

ค่าใช้จ่าย : 41,030
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=4506]   วันที่รายงาน  [27/9/2564]

การเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อติดตาม ประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ และเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ รวมถึงค่าสาธารณูปโภคในการติดต่อประสานงาน

ค่าใช้จ่าย : 9,070
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง wboontham@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates