หมู่บ้านไก่พื้นเมืองปลอดภัย-บ้านหล่ายห้วย

บ้านหล่ายห้วย หมู่ที่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2563290,000|220,000|220,000|ใช้หมด20204221342521.pdf20212394561.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3697]   วันที่รายงาน  [30/3/2563]

1. รวบรวมรายชื่อพ่อค้าไก่พื้นเมืองมีชีวิตที่ชำแหละไก่ขายที่ตลาดสดในอำเภอสอง 

2. ประสานงานกับแกนนำผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในชุมชนบ้านหล่ายห้วย เพื่อวางแผนการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง และการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย : 500
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3889]   วันที่รายงาน  [31/7/2563]

ผลการดำเนินการหาเครือข่ายผู้ผลิตและ ตลาดไก่พื้นเมืองมีชีิวิตในจังหวัดแพร่และใกล้เคียงจากผู้ประกอบการธุรกิจไก่พื้นเมือง มีดังนี้

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

1. คุณวิเชียร 084 740 7931 บ้านวังหลวง ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

          1. เป็นฟาร์มเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองกับบ้านสวนแพรฟาร์ม จังหวัดเชียงใหม่ รับลูกไก่ประดู่หางดำ และลูกผสม มาเลี้ยงประมาณ 500 ตัวต่อรุ่น บางส่วนแบ่งขายเป็นลูกไก่อายุ 2-4 สัปดาห์

          2. เลี้ยงไก่สามสายแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย จนได้น้ำหนัก 1.2 กิโลกรัม

          3. ทำการขนส่งไก่มีชีวิตไปส่งที่เชียงใหม่ด้วยตัวเอง ได้ราคาไก่มีชีวิตกิโลกรัมละ 75 บาท

          4. ได้เสนอขอให้คุณวิเชียรเป็นเอเย่นต์รับลูกไก่มาขายให้กับเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ และรับซื้อกลับไปขายให้กับบ้านสวนแพรฟาร์ม แต่ติดขัดเรื่องเวลา จึงไม่รับข้อเสนอ

2. คุณแอ๋ม 086 032 4070 ผู้จัดการฟาร์มเพชรล้านนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

          1. เป็นฟาร์มเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่

          2. เลี้ยงไก่ประดู่หางดำและไก่เหลืองหางขาว เพื่อจำหน่ายลูกไก่แรกเกิด รวมทั้งไก่มีชีวิตส่งตลาด

          3. สอบถามถึงเครือข่ายตลาดไก่มีชีวิตในเขตอำเภอแจ้ห่ม แต่ไม่มีที่แนะนำ เนื่องจากความต้องการมีน้อย เพราะสถานการณ์โควิด

หาช่องทางการตลาดไก่พื้นเมืองมีชีวิตจากคุณวิเชียร

ค่าใช้จ่าย : 900
จำนวนผู้รับบริการ : 4
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3890]   วันที่รายงาน  [31/7/2563]

ผลการดำเนินการหาเครือข่ายผู้ผลิตและตลาดไก่พื้นเมืองมีชีวิตในจังหวัดแพร่และใกล้เคียงจากผู้ประกอบการธุรกิจไก่พื้นเมือง (ต่อ)

16 มิถุนายน 2563

3. นายซิมโอน ปัญญา 081 796 3702 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เจ้าของบ้านสวนแพรฟาร์ม และเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่

1. ขอเข้าร่วมเป็นเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง โดยคุณซิมโอนขอนำเข้าที่ประชุมของเครือข่าย

2. ได้รับการตอบกลับว่า ในช่วงนี้ยังไม่มีการเพิ่มกำลังการผลิต เพราะความต้องการของตลาดยังคงมีเท่าเดิม  

 

28 มิถุนายน 2563

4. คุณพิชญาภา ศรีดอนไชย 085 648 9401 ผู้นำกลุ่มผู้เลี้ยงหมูดำเหมยซานอินทรีย์ ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

1. หลังจากลงพื้นที่ในโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์แปรรูป ได้รับข้อมูลจากหัวหน้ากลุุ่มผู้เลี้ยงหมูดำอินทรีย์ อ.เทิง จ.เชียงราย ว่ามีพ่อค้าตระเวนรับซื้อไก่พื้นเมืองในชุมชนอย่างต่อเนื่อง แต่มีไก่ไม่เพียงพอต่อกาารจำหน่าย จึงขอติดต่อกับพ่อค้า

2. ผู้นำกลุ่มได้ขอเบอร์โทรศัพท์ไปให้กับพ่อค้าไก่ประสานงานกลับมาหา แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมา

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

5. คุณวีภัทร สายโปธิ 088 593 5570 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำลำพูน-เชียงใหม่ ต.มะเขือแจ้ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ได้ผลการหารือดังนี้

1. รับไก่เข้าเชือดจากการส่งเสริมเลี้ยงไก่ชี และไก่ลูกผสมสามสายเลือดในท้องที่อำเภอบ้านธิและใกล้เคียง เฉลี่ยวันละ 1,000 ตัว

2. การทำตลาดไก่พื้นเมืองมีความผันผวน ความต้องการบริโภคขึ้นอยู่กับฤดูกาล และจำนวนไก่ที่หาได้ ซึ่งในอำเภอบ้านธิ ไม่มีฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองโดยเฉพาะ

3. การส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความต้องการบริโภคสูง จึงมีฟาร์มเครือข่ายเลี้ยงไก่พื้นเมืองจำนวนมาก

4. ราคาขายไก่พื้นเมืองไม่แตกต่างจากไก่สามสาย และไก่ชี เนื่องจากผู้บริโภคไม่ให้ความใส่ใจในการแยกแยะไก่พื้นเมืองออกจากไก่กลุ่มดังกล่าว

 

15 กรกฎาคม 2563

6. นายวิจิตร พนาเจริญเดช 085 030 1535 ผู้ประกอบการค้าขายไก่ไข่รุ่นให้กับเกษตรกรรายย่อยในเขตภาคเหนือ

ได้รับการแนะนำผู้ประกอบกิจการค้าขายไก่พื้นเมืองและไก่สามสายจำนวน 2 คน จึงได้โทรไปติดต่อสอบถามช่องทางการตลาด ได้ผลดังนี้

 

16 กรกฎาคม 2563

7. นายจอม (089 954 9593) พ่อค้าไก่พื้นเมือง ค้าขายไก่กับพ่อค้าชาวลาว บริวเณชายแดนจังหวัดเชียงรายและน่าน

1. ในช่วงก่อนการเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 สามารถรับซื้อได้วันละไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัว แต่ต้องเป็นไก่พื้นเมืองที่มีลักษณะสีขนที่หลากหลาย ซึ่งเลี้ยงและขยายพันธุ์เองในสภาพเกษตรกร ไม่นิยมรับซื้อไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงเป็นชุดๆ เช่น ไก่ประดู่หางดำ ไก่เหลืองหางขาว หรือไก่ชี

2. ในภาวะปัจจุบัน มีการป้องกันการเดินทางเข้าออกนอกประเทศของพ่อค้าชาวลาวทำให้ไม่สามารถเข้ามาซื้อไก่เพื่อส่งกลับไปขายที่ประเทศลาวได้ จึงไม่มีการรับซื้อ-ขายไก่พื้นเมืองในช่วงนี้  หากภาวการณ์ระบาดของโรคคลี่คลาย คาดว่าจะสามารถกลับรับซื้อไก่พื้นเมืองในปริมาณมากๆ ได้อีกครั้ง

 

8. คุณวัน0871744398 ผู้ประกอบการส่งเสริมการเลี้ยงไก่สามสาย และโรงเชือดไก่

1. สามารถให้โควต้าไก่ลูกผสมแก่เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการได้ในรูปแบบจ้างเลี้ยง ตัวละ 5 บาท

2. ข้อกำหนดของการเป็นเครือข่ายไก่สามสาย จะต้องควบคุมคุณภาพของไก่ก่อนจับเข้าโรงเชือดให้ได้ตามที่ตกลงกันไว้ 3 อย่าง คือ จำนวน น้ำหนัก และขนาด

3. ให้ข้อแนะนำในการสร้างกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองหรือสามสายระยะเริ่มต้น ต้องให้เกษตรกรเป็นผู้ออกทุนเลี้ยงเอง จะได้ให้ความสำคัญ และเอาใจใส่กับการเลี้ยงมากกว่าการลงทุนให้ก่อน

ค่าใช้จ่าย : 1,000
จำนวนผู้รับบริการ : 6
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3891]   วันที่รายงาน  [31/7/2563]

ผลการดำเนินการหาเครือข่ายผู้ผลิตและตลาดไก่พื้นเมืองมีชีวิตในจังหวัดแพร่และใกล้เคียงจากผู้ประกอบการธุรกิจไก่พื้นเมือง (ต่อ)

17 กรกฎาคม 2563

9. คุณมานพ  065 732 3580 ผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำรายย่อยในอ.ร้องกวาง จ.แพร่

   1. เลี้ยงไก่รุ่นละ 50-200 ตัวตามความต้องการของตลาด เพื่อส่งไก่มีชีวิตให้กับแม่ค้าไก่ในชุมชน จำนวน 3 ราย

   2. สอบถามช่องทางการตลาดไก่พื้นเมือง แต่ได้รับคำตอบว่า แม่ค้ามีโควต้ารับซื้อไก่พื้นเมืองเต็มแล้ว

พูดคุยกับคุณมานพ

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

10. ลุงพล 097 7530233 ต.วังหงษ์ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ พ่อค้าไก่พื้นเมือง

 1. รับซื้อไก่พื้นเมืองมาชำแหละส่งตลาดชุมชนในตำบลวังหงษ์ โดยการตะเวนซื้อไก่จากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลวังหงษ์เท่านั้น น้ำหนักตัวประมาณ1.2-1.4 กิโลกรัมๆ ละ 80 บาท

   2. กำลังการรับซื้อไก่พื้นเมือง วันละ 5-6 ตัว นำมาฆ่า และชำแหละ จำหน่ายในราคาตัวละ 120-150 บาท (ตามขนาดไก่)

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

11. นางปราจีน ปีอาทิตย์ 089 809 8514 แม่ค้าไก่สดในตลาดสดอำเภอหนองม่วงไข่

   1. จำหน่ายไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมสามสายเลือด โดยรับไก่ลูกผสมที่ฆ่าและถอนขนแล้ว มาชำแหละแยกเครื่องในเอง แล้วนำมาจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 120 บาท

   2. รับซื้อไก่พื้นเมืองจากชาวบ้านมาฆ่าและชำแหละเอง และไม่รับซื้อไก่ประดู่หางดำ เนื่องจากมีปัญหาในการกำจัดขนบัว (ขนที่ยังเจริญไม่เต็มที่ ขนส่วนใหญ่มีสีดำ งอกออกมาผิวหนังเพียงเล็กน้อย ทำให้เสียเวลาในการกำจัดขน) จำหน่ายในราคาตัวละ 100-180 บาท โดยมียอดการจำหน่ายไก่ทั้ง 2 ชนิดวันละ 5-15 ตัว

พูดคุยกับนางปราจีน

12. นางแสงหล้า รูปทอง 084 615 7262 แม่ค้าไก่สดในตลาดสดอำเภอหนองม่วงไข่

   1. รับซื้อและจำหน่ายเฉพาะไก่พื้นเมืองเท่านั้น มียอดการจำหน่ายประมาณวันละ 15-20 ตัว ในราคา 120-180 บาท แล้วแต่ขนาดของไก่

   2. รับซื้อไก่พื้นเมืองทุกชนิด รวมถึงไก่ประดู่หางดำด้วย มียอดขายไก่สดวันละไม่ต่ำกว่า 15 ตัว สามารถรับซื้อไก่ได้สัปดาห์ละ 30-50 ตัว

พูดคุยกับคุณแสงหล้า

13. นางแคว เวียงอินทร์ 099 945 5386 ตลาดสดบ้านอ้อย ต.บ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จงแพร่

   1. มียอดขายไก่พื้นเมืองวันละ 10 ตัว รับซื้อไก่พื้นเมืองจากชาวบ้านที่เป็นลูกค้าประจำ โดยเมื่อไก่มีขนาดที่พอเหมาะ จะโทรให้ไปรับซื้อที่บ้าน

   2. ไม่รับซื้อไก่ประดู่หางดำ เนื่องจากมีการเจริญเติบโตที่เร็วกว่าไก่พื้นเมืองทั่วไป ลักษณะและรสชาติของเนื้อที่คล้ายกับไก่สามสาย ผู้บริโภคจึงเหมารวมว่าเป็นไก่สามสาย ราคาขายจึงต่ำกว่าไก่พื้นเมืองทั่วไป

พูดคุยกับคุณแคว

14. นางทองศรี วิกาหะ 089 635 7262 ตลาดสดบ้านอ้อย ต.บ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จ.แพร่

   1. จำหน่ายไก่ลูกผสมและไก่พื้นเมืองชำแหละแล้ว โดยรับซื้อจากชาวบ้านขาประจำเท่านั้น

พูโคุยกับคุณทองศรี

ค่าใช้จ่าย : 800
จำนวนผู้รับบริการ : 8
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4117]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

ผลการดำเนินการหาเครือข่ายผู้ผลิตและ ตลาดไก่พื้นเมืองมีชีวิตในจังหวัดแพร่และใกล้เคียงจากผู้ประกอบการธุรกิจไก่พื้นเมือง (ต่อ)

22 กรกฎาคม 2563

15. นางแสงทอน  090 321 7705 แม่ค้าไก่ในอำเภอร้องกวาง

   1. มีเครือข่ายแม่ค้าไก่พื้นเมืองหลายคน สามารถรับซื้อไก่พื้นเมืองได้สัปดาห์ละ 70-100 ตัว

สรุปผลการดำเนินหาเครือข่ายผู้รับซื้อไก่พื้นเมือง

    หลังจากได้สำรวจตลาดไก่พื้นเมืองมีชีวิตทั้งในอำเภอร้องกวาง และหนองม่วงไข่ พบว่า สามารถสร้างเครือข่ายผู้รับซื้อไก่พื้นเมืองได้จำนวน 2 ราย คือ นางแสงทอน อำเภอร้องกวาง สามารถรับซื้อได้ 70-100 ตัวต่อสัปดาห์และนางแสงหล้า รูปทอง สามารถรับซื้อได้ 30-50 ตัวต่อสัปดาห์ จึงนำยอดรับซื้อขั้นต่ำ 100 ตัว เป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนการผลิตไก่พื้นเมืองที่บ้านหล่ายห้วยต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 400
จำนวนผู้รับบริการ : 3
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4121]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

การชี้แจงรายละเอียดโครงการ 

   วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เข้าพบแกนนำกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านหล่ายห้วย เพื่อชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ไก่พื้นเมือง-บ้านหล่ายห้วย และกำหนดวันชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ กับสมาชิกกลุ่มในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

  

ค่าใช้จ่าย : 600
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4122]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

การชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้ที่สนใจ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

เวลา 9.00 น. ได้เริ่มต้นชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้กับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ไก่พื้นเมืองปลอดภัย จำนวน 42 คน โดยกล่าวถึงที่มาของการจัดจั้งเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานตลอด 3 ปี แนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายในแต่ละปี และทิศทางการตลาดไก่พื้นเมืองมีชีวิตที่เป็นแผนงานตั้งต้นในการดำเนินงานต่อไป พร้อมกับกำหนดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการผลิตไก่เป็นรายสัปดาห์ การจัดการพื้นที่ฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี-ฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย และการเลี้ยงไก่ขุนอย่างมืออาชีพภายในเดือนสิงหาคม 2563

ค่าใช้จ่าย : 4,000
จำนวนผู้รับบริการ : 45
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=4124]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้าน                    

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ไก่พื้นเมืองปลอดภัย-บ้านหล่ายห้วยกับคณะกรรมการประเมินโครงการฯจากสำนักงานปลัดกระทราวการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศูนย์ประสานงาน สป.อว.ภาค 1 ภาคเหนือตอนบน นำโดย อาจารย์วิชัย ภูริปัญญวานิช ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย น.ส.เดือนเพ็ญ อาจไธสง นายปรเมษธ์ สีเขียวแก่ น.ส.อลิตา ไชยมงคล น.ส.วรัญตรี คำฟั่น และนายกิตติชัย เอกตะ โดยผู้ดำเนินงานโครงการฯ ได้นัดหมายประธานกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองและสมาชิกกลุ่มจำนวน 10คน เพื่อเข้าร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เป็นต้น

ผู้ดำเนินโครงการนำเสนอผลการดำเนินงานคณะกรรมการสอบถามข้อมูลของโครงการจากสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงไก่

ค่าใช้จ่าย : 2,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=4128]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 13 สิงหาคม 2563  ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมืองในรูปแบบที่เหมาะสมกับเกษตรกร โดยใช้ข้อมูลจากรายงานผลการวิจัยจากโครงการการสร้างคุณค่าของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สู่การรับรู้ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเพื่อการค้าของชุมชน ตำบลแม่ทรายอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และการพัฒนาระบบมาของการมาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางดำในจังหวัดแพร่ เป็นต้นแบบของการจัดการฟาร์มและการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพ

ค่าใช้จ่าย : 33,600
จำนวนผู้รับบริการ : 60
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=4130]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 19 สิงหาคม 2563  ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ในหัวข้อการสุขาภิบาลฟาร์มและการจัดการสุขภาพไก่ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 50 คน โดยให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างมาตรการป้องกันโรคภายในฟาร์ม การทำวัคซีนป้องกันโรค การดูแลสุขภาพไก่พื้นเมือง ตลอดจนการวินิจฉัยอาการป่วยของไก่ และการรักษาโรคไก่

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 60
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=4132]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยง หัวข้อ—GAP ฟาร์มไก่พื้นเมืองปลอดภัย                                   

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ได้จัดอบรมการทำทำฟาร์มไก่ให้ได้มาตรฐานตามกรมปศุสัตว์ในหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้และให้ความสำคัญกับมาตรฐานการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบปลอดภัย  ซึ่งบรรยายโดย สัตวแพทย์หญิงประวีณ์นุต สุนะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ โดยผู้เข้ารับการอบรมได้ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ จะสามารถยื่นขอรับการประเมินและขึ้นทะเบียนฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อยได้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถขายผลผลิตจากไก่พื้นเมืองให้กับตลาดระดับกลาง-สูงต่อไปในอนาคตได้

ค่าใช้จ่าย : 24,700
จำนวนผู้รับบริการ : 55
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=4134]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 3 กันยายน 2563 ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงและการจัดการฝูงไก่พ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกไก่ให้มีจำนวนลูกต่อแม่ต่อปีสูงที่สุด การถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีตู้ฟักไข่เพื่อเพิ่มผลผลิตลูกไก่ หลักการสร้างตู้ฟักไข่อย่างง่าย

ค่าใช้จ่าย : 29,670
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=4135]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 7 กันยายน 2563 ได้นัดหมายแกนนำกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองมาประชุมร่วมกัน เพื่อจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง โดยได้เลือกประธาน และคณะกรรมการดำเนินงานของกลุ่ม พร้อมกับร่างข้อกำหนดและวิธีการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจฯ วางแผนการผลิตและสร้างปฏิทินการผลิตไก่พื้นเมืองส่งตลาดตามความพร้อมของสมาชิกแต่ละราย พร้อมกับกำหนดวันในการไปศึกษาการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองทุ่งช้าง จังหวัดน่านไว้ ในช่วงวันที่ 15-17 ตุลาคม 2563

ค่าใช้จ่าย : 7,100
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=4137]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 7 กันยายน 2563 ได้เชิญวิทยากร นายสมชาย สมบัติวรรณทนา ปศุสัตว์อำเภอสอง มาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรวมตัวสร้างกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ โดยเน้นไปถึงความสำคัญ ประโยชน์ที่จะได้รับ และการสนับสนุนจากภาครัฐในการประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ระเบียบ ขั้นตอนและวิธีการขึ้นทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ค่าใช้จ่าย : 9,200
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 15 [IG=4138]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 17 กันยายน 2563 ได้เชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 กำนัน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุนมาให้คำแนะนำและแนวทางการสนับสนุนกลุ่มอาชีพของประชาชนในตำบลบ้านหนุน

ค่าใช้จ่าย : 3,500
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 16 [IG=4140]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

การศึกษาดูงาน

จากการกำหนดวันสำหรับการไปศึกษาดูงานการดำเนินกิจการการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำทุ่งช้าง ผู้ดำเนินโครงการได้ติดต่อและประสานงานขอเข้าเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มได้นวันที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยมีสมาชิกต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จำนวน 20 คน

ค่าใช้จ่าย : 17,200
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 17 [IG=4142]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

ในระหว่างการดำเนินโครงการและหลังจากเสร็จสิ้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง จะมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการปรับปรุงฟาร์มและพื้นที่เลี้ยง การให้คำแนะนำและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเลี้ยงไก่กับเกษตรกรรายคนเป็นระยะๆ

ค่าใช้จ่าย : 36,630
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 18 [IG=4144]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

คณะผู้ดำเนินโครงการจะติดตามประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างอาชีพให้กับตนเอง โดยใช้วิธีการพูดคุย ซักถาม และการสังเกตเป็นระยะ

ค่าใช้จ่าย : 13,200
จำนวนผู้รับบริการ : 22
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง worasin@mju.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates