หมู่บ้านนวัตกรรม อมลองโมเดล การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการตลาด Online ยกระดับศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2563680,000|200,000|200,000|ใช้หมด20204231018391.pdf202010301629551.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4102]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “รูปแบบผลิตภัณฑ์และการตลาด Online ยกระดับศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” ในวันที่ 10, 16, 17, 23, และ 24 กรกฏาคม 2563

  

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการตลาดออนไลน์หมู่บ้านนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์อมลองโมเดล”ในวันที่ 18,19 และ 24 สิงหาคม 2563

 

  

ค่าใช้จ่าย : 200,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง sutkhet_skt@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates