หมู่บ้านผ้าทอมือจากลายบั้งไฟ ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ัว จ.ยโสธร

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2563450,000|250,000|250,000|ใช้หมด20204101031561.pdf202010301056501.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3689]   วันที่รายงาน  [29/3/2563]

การดำเนินการตามโครงการหมู่บ้านผ้าทอมือจากลายบั้งไฟ ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในไตรมาสที่ 2 นี้  ผุ้รับผิดชอบโครงการได้ลงพื้นที่กับชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจถึงความก้าวหน้าของโครงการ และการจัดสรรงบประมาณจากทางกระทรวง รวามถึงการบริหารงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อันเป็นการเน้นย้ำความเข้าใจกับชุมชนเป็นคำรบที่สอง ต่อเนื่องจากครั้งแรกที่เป็นการลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งทางชุมชนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดี และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือ  เมื่อตลาดหมอนขิดหันมาใช้ผ้าโรงงานในการผลิตหมอน แทนผ้าทอมือนี้ ทำให้ชาวบ้านผลิตผ้าทอมือเพียงเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ทำให้ผ้าที่ผลิตออกมาเป็นลวดลายธรรมดา  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชาวบ้านอาจขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแฟร์ชั่นสมัยนิยม รวามถึงการสร้างลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน  ดังนั้นการนำเทคโนโลยีการฟอกย้อมและการออกแบบลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตลาด จะเป้นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชนในการสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3846]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / ประสานงานและการเตรียมความพร้อมชุมชน งบประมาณที่ใช้ 165,350 บาท

ผู้วิจัยได้ติดตามลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยทำความเข้าใจกับชุมชุนเกี่ยวกับการผลิตผ้าทอมือด้วยสีธรรมชาติ จำนวน 5 ครั้ง เพื่อให้ชาวบ้านลดความเชื่อแบบเดิมที่ยังชอบความสะดวกสบายในการใช้สายเคมีฟอกย้อมจนเคยชิน ซึ่งจะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ผลิตเองด้วย ผลการลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชุมชน ปรากฏว่า ชุมชนมีความเข้าใจบางส่วน แต่ส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อแบบเดิมที่ยังเป็นผลิตเชิงพึ่งพึงอยู่ กล่าวคือ วัตถุดิบที่นำมาสู่กระบวนการทอผ้าชาวบ้านยังเชื่อว่าการไปซื้อด้ายสำเร็จ ด้ายย้อมสารเคมี นั้นสะดวกสบายและได้สีสันของด้ายที่หลากหลาย สีสดกว่าสีธรรมชาติ และที่สำคัญชาวบ้านสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไปมาก ต้นไม้ต่าง ๆก็ลดน้อยลง ประกอบกับพื้นฐานความเชื่อเดิมที่คิดว่าย้อมผ้าโบราณต้องเป็น ต้นคราม ครั่ง และมะเกลือเท่านั้น

กิจกรรมที่ 2 ทดลองฟอกย้อมสีธรรมชาติ และคัดเฉดสีของเส้นด้ายประกอบลาย งบประมาณที่ใช้ 15,950 บาท

หลังจากที่ผู้วิจัยได้จัดฝึกอบรมและพาชาวบ้านทดลองย้อมเส้นฝ้ายดิบด้วยพืชชนิดต่าง ๆ รวมถึงการใช้สารเร่งการติดสีชนิดต่าง ๆด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟอกย้อมเส้นฝ้ายด้วยสีธรรมชาติให้กับชาวบ้านกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่แล้วชาวบ้านทดลองฟอกย้อมแล้วเจอปัญหาการติดสีของเส้นฝ้าย ครั้งนี้เลยให้เทคนิคการเร่งปฏิกิริยาการติดสี เพื่อให้ได้เฉดสีที่สวยงาม และสีเข้มขึ้น

กิจกรรมที่ 3 ออกแบบลายผ้าด้วยเฟรมกระดาษที่มีขนาดเท่ากับฟืมทอผ้าแต่ละขนาด งบประมาณที่ใช้ 4,000 บาท

ผู้วิจัยได้ออกแบบลวดลาย โดยการพัฒนาลายผ้าทอมือนั้น มีที่มาลายมาจากลายบั้งไฟโบราณอีสาน และการคิดค้นลายขึ้นใหม่แต่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นลายอีสานอย่างครบถ้วน เช่น ลายกาบแก้วกลิ่นขจร ลายยาบ ลายกกาบแก้วบัวไข ลายกาบแก้กลิ่นขจร ลายกาบแก้วเครือคำ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาลวดลายของผ้าทอมือนี้จะกระทำผ่านการออกแบบบนกระดาษที่ตัดเป็นต้นแบบของลาย แล้วต่อลายจนครบผืนบนกระดาษสีให้เห็นรูปแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นก่อน เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการมัดหมี่ อันจะช่วยลดความเสียหายอันเกิดจากการนับลำหมี่ที่คลาดเคลื่อน ซึ่งจะทำให้ลายผิดเพี้ยนไม่สวยงามได้

กิจกรรมที่ 4 การมัดหมี่และเก็บขิดตามลวดลายที่ออกแบบไว้ งบประมาณที่ใช้ 1,100 บาท

    ขั้นตอนนี้เป็นการเริ่มตั้งแต่การเลือกขนาดฟืมทอผ้า ตามผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เช่นผ้าคลุมไหว ผ้าพันคือ ผ้าห่ม ซึ่งขนาดของฟืมก็จะไม่เท่ากัน จากนั้นก็เป็นการเตรียมเส้นยืน ด้วยค้นเส้นยืนด้วยหลักเฝีย การเตรียมเส้นพุ่งที่ได้จากการย้อมสีแล้ว จากนั้นก็กรอใส่หลอดเตรียมใส่กระสวย การสืบหูก การเก็บขิดสร้างตะกอขึ้นลายตามลวดลายที่ออกแบบไว้

กิจกรรมที่ 5 ทอผ้าตามแบบ งบประมาณที่ใช้ 8,400 บาท

    เป็นการทอผ้าตามแบบที่ขึ้นลายใส่ตะกอไว้แล้ว ตามรูปแบบผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ

อ.นุ

ลายยดอกพิกุลเถาเต็มผืน ชนิดสีธรรมชาติ เป็นผ้าฝ้ายย้อมด้วยกระบวนการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยฝีมือชาวบ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร  

 

จำนวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง)

    1 เทคโนโลยีการออกแบบลายผ้าด้วยเฟรมกระดาษ 

    2 เทคโนโลยีการสกัดสีจากพืชและวัตถุธรรมชาติแบบเข้มข้น 

    3 เทคโนโลยี การผสมสารช่วยย้อมเคมี (มอร์แดนท์) เข้มข้น

    4 เทคโนโลยีช่วยลดการตกสีของผ้าที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ 

    5 เทคโนโลยี การเตรียมเส้นใยธรรมชาติสำหรับการย้อมสี 

    6 เทคโนโลยี การมัดลายหมี่ และการเก็บขิดเพื่อขึ้นลาย

ค่าใช้จ่าย : 194,350
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3944]   วันที่รายงาน  [28/9/2563]

การดำเนินการตามโครงการหมู่บ้านผ้าทอมือจากลายบั้งไฟ ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในไตรมาสที่ 4 นี้ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้

1. ศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตผ้าทอมือที่จังหวัดสกลนคร  ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ผ้าย้อมครามในจังหวัดสกลนคร   ผ้าย้อมครามเป็นที่สนใจและต้องการมาก   แต่ผ้าย้อมครามคุณภาพดี ยังออกสู่ตลาดน้อย  ขณะที่ผ้าย้อมครามคุณภาพปานกลาง ออกสู่ตลาดจำนวนมาก ส่วนผ้าย้อมครามหรือสีครามคุณภาพดี สีจะเข้มหรือจาง ก็ต้องสีสดใส  สะอาด  ติดทน สีไม่ตก ซึ่งคุณภาพเหล่านี้เป็นผลมาจาก คุณภาพของวัตถุดิบและความรู้ความชำนาญ ของผู้ผลิต การเตรียมสีครามและย้อมสีครามมีเทคนิคพิเศษกว่าการย้อมสีธรรมชาติอื่น ๆ    ในขั้นตอนของการย้อมครามจะมีส่วนผสมอื่น ๆขั้นตอนการย้อมที่สืบทอดกันมาแต่อดีตเพื่อให้ได้ผ้าครามที่สีสวยและสีไม่ตก หลังจากนั้นก็นำเส้นฝ้ายลงย้อม จะได้เส้นฝ้ายสีฟ้าครามสวยงามสีไม่ตก หรือหากต้องการผ้าฝ้ายที่มีลวดลายต่าง ๆ จะต้องผ่านขั้นตอนของการมัดเพื่อให้ได้ลายที่ต้องการจะมีทั้งลายที่คิดขึ้นใหม่ ลายที่สืบทอดกันมา หรือลายที่ประยุคผสมผสานกัน เรียกขั้นตอนนี้ว่าการมัดหมี ซึ่งจะต้องใช้ความชำนาญอย่างมาก จึงจะได้ ผ้าย้อมคราม ที่สีสวยธรรมชาติ ดังภาพประกอบ

 

2.กิจกรรมรณรงค์การปลูกครามสำหรับการฟอกย้อม เพิ่มเติมจากที่ชุมชนมีอยู่เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากร  กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีการปลูกพืชให้สีเพื่อหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน

ค่าใช้จ่าย : 55,650
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2564520,000|219,500|130,000|89,500202134105431.pdf20219302044131.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4390]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

กิจกรรมอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อการสานต่อวัฒนธรรมผ้าทอมือ เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้กระบงนการฟอกย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย การเตรียมวัสถุดิบ คือ พืชที่ให้สี เช่น ใบหูกวาง ใบสบู่ ดำ เปลือกประดู่ เปลือกเพกา เปลือกนนทรี เป็นต้น

ในกิจกรรมอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อการสานต่อวัฒนธรรมผ้าทอมือ  นอกจากจะฝึกให้เยาวชนเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมวัสดุดิบที่เป็นพืชให้สีแล้ว  ในกิจกรรมนี้ยังสอนให้เยาวชนฝึกทำผ้ามัดย้อม โดยการเรียนรู้เทคนิคการมัดผ้าลวดลายต่างๆ  แล้วนำมาฟอกย้อมสีที่เตรียมไว้ ซึ่งมีวัตถุให้สีที่ต่างกันขึ้นอยู่กับพืชแต่ละชนิด รวมถึงการใช้สารเร่งการติดสีที่แตกต่างกันด้วย

 

 

ค่าใช้จ่าย : 120,000
จำนวนผู้รับบริการ : 60
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4577]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

กิจกรรมการเก็บขิดตามลวดลายที่ออกแบบไว้

          ขั้นตอนนี้เป็นการเริ่มตั้งแต่การเลือกขนาดฟืมทอผ้า ตามผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เช่นผ้าคลุมไหว ผ้าพันคือ ผ้าห่ม ซึ่งขนาดของฟืมก็จะไม่เท่ากัน  จากนั้นก็เป็นการเตรียมเส้นยืน ด้วยค้นเส้นยืนด้วยหลักเฝีย  การเตรียมเส้นพุ่งที่ได้จากการย้อมสีแล้ว จากนั้นก็กรอใส่หลอดเตรียมใส่กระสวย  การสืบหูก การเก็บขิดสร้างตะกอขึ้นลายตามลวดลายที่ออกแบบไว้ ดังภาพ

 

กิจกรรมการตลาดผ่านช่องทาง Facebook

 

          การตลาดผ่านช่องทาง Facebook  สามารถทำให้บุคคลทั่วไป นักธุรกิจ นักลงทุน ตลอดจนสื่อที่สนใจในธุรกิจของคุณ มีโอกาสเข้าถึงธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้น และกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นลูกค้าในอนาคตของเรา การสร้างการตลาดเพื่อธุรกิจ ทำได้ง่ายโดยการใส่ข้อมูลธุรกิจ หรือสินค้าที่ต้องการโฆษณาลงไปนอกจากนั้นก็จะทำให้เราเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของคุณได้ง่ายขึ้น เพราะเราสามารถที่จะใช่เพจของเรา ตอบกลับ รับส่งข้อความของเราได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามเรื่องของข้อมูลสินค้า หรือเพื่อการสั่งซื้อสินค้า และยังสามารถเลือกข้อจำกัดในการส่งข้อความต่างๆ ให้กับลูกเพจของเราได้ โดยการเลือกข้อจำกัดของคนที่จะได้รับข้อความไม่ไม่ว่าจะเป็นการเลือกช่วงอายุ เพศ ภูมิลำเนาของผู้รับ

กิจกรรมการตลาดผ่านช่องทาง Youtube

 

          การตลาดผ่านช่องทาง Youtube สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายเพราะในแต่ละวันคลิปวิดีโอถูกอัปโหลดไว้บน YouTube โดยมีเนื้อหาที่หลากหลาย ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงเนื้อหาตามความต้องการได้ง่ายเพียงแค่ใช้การ Search ใน YouTube ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับด้านความรู้ ความบันเทิง รวมถึงรายการที่เคยฉายอยู่บนทีวีทั่วไป ก็นำมาลงใน YouTube

จนในปัจจุบัน YouTube สร้างผลกระทบให้กับวงการโทรทัศน์ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้คนสามารถเข้าถึง YouTube ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำเป็นจะต้องดูผ่านโทรทัศน์อย่างเดียว ทำให้การใช้กลยุทธ์ทางการทำ Digital Marketing บน YouTube มักจะได้ผลลัพธ์ที่ดี

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง supatarayan@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates