หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามวิถีพอเพียงบ้านบนลาน

บ้านบนลาน ม.7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 5 พื้นที่

  • กลุ่มเกษตรกรบ้านแหลมโตนด ม.2 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง มี59 คน
  • กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านควนพนางตุง ม.3 ต.พนางตุง อ.ควนขนุนจ.พัทลุง มีผู้เข้าร่วมอบรม36 คน
  • กลุ่มเกษตรกร อ.ศรีบรรพต
  • กลุ่มเกษตรกร อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
  • กลุ่มเกษตรกร อ.เมือง จ.พัทลุง

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553200,000|200,000|14,202|185,7982013214163601.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=108]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
ค่าใช้จ่าย : 14,202
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20109301655211.pdf
2554265,200|226,800||226,80020132141636501.pdf201237155421.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555530,700|350,000|242,269|107,7312012516949381.pdf20131311526531.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=326]   วันที่รายงาน  [23/7/2555]
1.อบรมเทคโนโลยี (ลูกข่าย)เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วิทยากร นายจำนง อรุณรัตน์ ในวันที่ 28 มี.ค. 55 จำนวนผู้เข้าอบรม 62 คน ณ กลุ่มเกษตรกร อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
2.อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การเพาะเห็ด และการผลิตพันธุ์ข้าวเหลือง 11 โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิช วันที่ 14 ก.พ. 55 ผู้อบรม 6 คน ณ มทร.อีสาน เขตกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
- การตรวจสอบดิน (วิทยากรนายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล), การทำเชื้อเห็ด (วิทยากรนายธนภักษ์ อินยอด), การทำบล็อกประสาน (วิทยากรนายวุฒินัย กกกำแหง) และการผลิตก๊าวชีวภาพ (วิทยากรรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์) วันที่ 25 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 12 คน ณ วว.
- การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (วิทยากรนายวารินทร์ ศรีถัด ,นายชวลิต หาญดี) วันที่ 26 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 4 คน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
ค่าใช้จ่าย : 141,996
จำนวนผู้รับบริการ : 84
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=445]   วันที่รายงาน  [16/10/2555]
1.อบรมลูกข่าย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยนายจำนง อรุณรัตน์ วันที่ 9 ส.ค.55 จำนวน 100 คน
2.อบรมเทคโนโลยีการเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิชและผศ.สุจิตรา สราวิช วันที่ 19-22 ก.ย.55 จำนวน 11 คน|การแปรรูปเห็ดโดยอ.วรรณดี มหรรณพกุล วันที่ 21-Sep-55 จำนวน 6 คน
ค่าใช้จ่าย : 100,273
จำนวนผู้รับบริการ : 59
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556386,600|320,000|314,755|5,24520131251151381.pdf20131219161181.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=590]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181441181.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=809]   วันที่รายงาน  [4/10/2556]
อบรมเพิ่มศักยภาพ
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช/30-พ.ค.-56

อบรมเทคโนโลยี
-การเพาะเห็ด/กลุ่มเกษตรกร ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง /18-19 มิ.ย. 56
-การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว/กลุ่มเกษตรกร ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง/25-มิ.ย.-56

อบรมลูกข่าย
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/กลุ่มเกษตรกร ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 27-มิ.ย.-56
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ลุ่มเกษตรกร ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง /11-ก.ค.-56
ค่าใช้จ่าย : 314,755
จำนวนผู้รับบริการ : 225
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง suriya@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates