หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพพุน้ำร้อน กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

บ้านโปุงปูเฟือง หมู่ที่ 1 ต. แม่สรวย อ. แม่สรวย จ. เชียงราย

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2563360,000|230,000|230,000|ใช้หมด20204221320401.pdf20201081450501.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3726]   วันที่รายงาน  [3/4/2563]

วันที่รายงาน 3/4/2563
ผลการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย กองการวิจัยและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง คลินิกเทคโนโลยี
ได้ดำเนินการยืนยันแบบตอบรับการสนับสนุนงบประมาณไปแล้ว ขณะนี้รอการอนุมัติการโอนเงินโครงการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3752]   วันที่รายงาน  [27/4/2563]

วันที่รายงาน 27/4/2563

    เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้ทีมนักวิจัยไม่สามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินการได้
จึงมีความประสงค์ขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้สอดคล้องกับช่วงสถานการณ์ดังกล่าว
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
--------------------------------
แผนกิจกรรมโครงการ (เดิม)

มีกิจกรรมหลักทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่ชุมชน อาทิ ธรณีนิเวศ ธรณีวิทยา
อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยา อุตุอุทกวิทยา เพื่อการใช้ประโยชน์ พุน้ำร้อนโป่งปูเฟืองอย่างมีประสิทธิภาพ
(วางแผนดำเนินการไว้ในเดือน เมษายน-มิถุนายน 2563) งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ 76,666 บาท
2. การอบรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และธรณีวิทยาแก่ชุมชน
เพื่อส่งเสริมการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพพุน้ำร้อนโป่งปูเฟือง
(วางแผนดำเนินการไว้ในเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2563) งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ 76,667 บาท
3. การถ่ายทอดแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพพุน้ำร้อนโป่งปูเฟือง
และเส้นทางรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงแก่ชุมชน
(วางแผนดำเนินการไว้ในเดือน มิถุนายน-กันยายน 2563) งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ 76,667 บาท

--------------------------------
แผนกิจกรรมโครงการ (ใหม่)

มีกิจกรรมหลักทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้
1. การจัดทำสื่อและเอกสารสำหรับการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์
การสื่อความหมายธรรมชาติและแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว
(วางแผนดำเนินการไว้ในเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2563)
2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่ชุมชน อาทิ ธรณีนิเวศ ธรณีวิทยา
อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยา อุตุอุทกวิทยา เพื่อการใช้ประโยชน์ พุน้ำร้อนโป่งปูเฟืองอย่างมีประสิทธิภาพ
(วางแผนดำเนินการไว้ในเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2563) งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ 76,666 บาท
3. การอบรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และธรณีวิทยาแก่ชุมชน
เพื่อส่งเสริมการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพพุน้ำร้อนโป่งปูเฟือง
(วางแผนดำเนินการไว้ในเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2563) งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ 76,667 บาท
4. การถ่ายทอดแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพพุน้ำร้อนโป่งปูเฟือง
และเส้นทางรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงแก่ชุมชน
(วางแผนดำเนินการไว้ในเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563) งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ 76,667 บาท
--------------------------------

/online/cmo/fileuser/1501/files/Timeline%20Covid-19.pdf

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3809]   วันที่รายงาน  [4/7/2563]

วันที่รายงาน 4/7/2563
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นั้น ทำให้นักวิจัย
ไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินการโครงการตามแผนเดิมที่วางไว้ได้
--------------------------------
สถานที่ : บ้านโป่งปูเฟือง หมู่ที่ 1 ต. แม่สรวย อ. แม่สรวย จ. เชียงราย
พิกัดทางภูมิศาสตร์ UTM ค่าละติจูด 560,587.189 ค่าลองติจูด 2180,310.804

ผลการดำเนินงาน
----------------------------
อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
เนื่องจาก ระหว่างเดือน เม.ย. – มิ.ย. พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19
ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้
โดยทางโครงการได้ดำเนินการจัดทำสื่อ คู่มือและเอกสารสำหรับการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์
การสื่อความหมายธรรมชาติและแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมในช่วงไตรมาสที่ 4
ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย. พ.ศ. 2563 จะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและประสานงานเบื้องต้นสำหรับกิจกรรมการอบรม
และถ่ายทอดความรู้ โดยทีมนักวิจัยได้กำหนดแผนการดำเนินงานไว้ดังนี้
1. เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่ชุมชน อาทิ ธรณีนิเวศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา
อุทกธรณีวิทยา อุตุอุทกวิทยา เพื่อการใช้ประโยชน์พุน้ำร้อน
2. เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นการอบรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และธรณีวิทยาแก่ชุมชน
เพื่อส่งเสริมการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพพุน้ำร้อน และ เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เป็น
การถ่ายทอดแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพพุน้ำร้อนและเส้นทางรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงแก่ชุมชน
/online/cmo/fileuser/1501/files/รายงานความก้าวหน้าไตรมาสที่ 3(1).pdf

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4177]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่รายงาน 30/9/2563

โครงการ : “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา”
สถานที่ : บ้านโป่งปูเฟือง หมู่ที่ 1 ต. แม่สรวย อ. แม่สรวย จ. เชียงราย
พิกัดทางภูมิศาสตร์ : UTM ค่าละติจูด 560,587.189 ค่าลองติจูด 2180,310.804

แผนการดำเนินงานโครงการ แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 : การจัดทำสื่อและเอกสารสำหรับการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสื่อความหมายธรรมชาติและแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมได้ระหว่างเดือน เม.ย. – มิ.ย. พ.ศ. 2563 จึงได้ดำเนินการจัดทำสื่อ
คู่มือและเอกสารสำหรับการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสื่อความหมายธรรมชาติและแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและการลงพื้นที่เบื้องต้นเพื่อเยี่ยมเยียนและประสานงานเบื้องต้น
สำหรับกิจกรรมการอบรมและถ่ายทอดความรู้ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมในช่วงไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย. พ.ศ. 2563

กิจกรรมที่ 2 : การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่ชุมชน อาทิ ธรณีนิเวศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยา
อุตุอุทกวิทยาเพื่อการใช้ประโยชน์พุน้ำร้อนโป่งปูเฟืองอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการระหว่างวันที่ 27- 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ บ้านโป่งปูเฟือง หมู่ที่ 1 ต. แม่สรวย อ. แม่สรวย จ. เชียงราย เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ ทางวิทยาศาสตร์แก่ชุมชน
อาทิ ธรณีนิเวศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยา อุตุอุทกวิทยา แก่ผู้นำชุมชน ชุมชนโดยรอบพุน้ำร้อนโป่งปูเฟืองและผู้ใช้ประโยชน์จากพุน้ำร้อน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในคุณภาพ
และศักยภาพของพุน้ำร้อนและการใช้ประโยชน์พุน้ำร้อนโป่งปูเฟืองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร. กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร
และมี ผศ.ดร.ตติยา เทพพิทักษ์ และ นายจิรเมศ เคี้ยงสมบูรณ์ เป็นวิทยากรกระบวนการ

กิจกรรมที่ 3 : การอบรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และธรณีวิทยาแก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพพุน้ำร้อน
ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการระหว่างวันที่ 25- 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง หมู่ที่ 1 ต. แม่สรวย อ. แม่สรวย จ. เชียงราย เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ด้านการสื่อความหมายธรรมชาติ
แก่นักเรียน อาจารย์โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟืองและผู้นำชุมชน ในการสื่อความหมายธรรมชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และธรณีวิทยา เพื่อส่งเสริมการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพพุน้ำร้อนโป่งปูเฟือง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน
เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ อาจารย์และผู้นำชุมชน มีความเข้าใจพื้นฐานด้าน ธรณีนิเวศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยา อุตุอุทกวิทยา เพื่อให้สามารถสื่อความหมายธรรมชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และธรณีวิทยาพุน้ำร้อนโป่งปูเฟืองได้
โดยมี รศ. ดร. มนตรี บุญเสนอ และ ดร. กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร และ ผศ. ดร. ตติยา เทพพิทักษ์ เป็นวิทยากรกระบวนการ

กิจกรรมที่ 4 : การถ่ายทอดแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพพุน้ำร้อนและเส้นทางรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงแก่ชุมชน
ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการระหว่างวันที่ 11- 12 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ บ้านโป่งปูเฟือง หมู่ที่ 1 ต. แม่สรวย อ. แม่สรวย จ. เชียงราย และลำน้ำแม่สรวย เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการนำเที่ยวท้องถิ่น
ด้านการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพพุน้ำร้อนและเส้นทางรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงแก่ชุมชนรวมถึงการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมล่องแพเปียกในลำน้ำแม่สรวยจากบริเวณเขื่อนแม่สรวยจนถึงพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านสันกลาง
เพื่อเชื่อมโยงแหล่งพุน้ำร้อนโป่งปูเฟือง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน และสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมล่องแพเปียกในลำน้ำแม่สรวยร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) หรือ พอช. โดยมี ผศ. ดร. อรวรรณ บุญพัฒน์
และ อ. ภูวนาท ศรีทอง สังกัดสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เป็นวิทยากร

---------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปผลการดำเนินงาน 

1. หมู่บ้าน/ชุมชน นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 1 หมู่บ้าน
2. เทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด จำนวน 5 เรื่อง
3. เกิดนักสื่อความหมายธรรมชาติจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ยุวมัคคุเทศก์) จำนวน 30 คน
4. ได้ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและบริการ จากการพัฒนา/ ต่อยอด 1 ผลิตภัณฑ์
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยล 90

  

ค่าใช้จ่าย : 230,000
จำนวนผู้รับบริการ : 135
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2564300,000|182,000||182,000
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง supakity@nu.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates