หมู่บ้านแม่พันธุ์ควายนม

44 หมู่ 9 อ.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2563450,000|200,000|200,000|ใช้หมด2020410938431.pdf20209301149561.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3716]   วันที่รายงาน  [2/4/2563]

ไตรมาสที่ 1
1. ลงพื้นที่สำรวจสมาชิกผู้เลี้ยงควาย และสำรวจความต้องการของเกษตรกร
1.1 คณะทำงานประสานพื้นที โดยติดต่อกับผู้นำชุมชน คือ นายก อบต.กุดรัง และเลขา ผู้ประสานงาน
เกิดผลผลิต คือ ได้ความร่วมมือจากผู้นำชุมชน
1.2 คณะทำงานได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชน อบต.กุดรัง สำรวจความต้องการในการเข้าร่วมโครงการ
เกิดผลผลิต คือ ได้รายชื่อเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

ไตรมาสที่ 2
2. จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการ จัดกลุ่มผู้นำต้นแบบ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
2.1 คณะทำงานวางแผนจัดการเตรียมข้อมูลพื้นฐาน การจัดการฟาร์มด้านอาหารและสุขภาพ
เกิดผลผลิต คือ ได้แผนการจัดการเตรียมข้อมูลพื้นฐาน การจัดการฟาร์มด้านอาหารและสุขภาพ
2.2 คณะทำงานเตรียมการนัดหมายกับชุมชนอบต.กุดรัง เพื่อเก็บข้อมูลเตรียมข้อมูลพื้นฐาน การจัดการฟาร์มด้านอาหารและสุขภาพ ของแม่พันธุ์ควายนม
เกิดผลผลิต คือ ได้ช่วงเวลานัดหมาย และตารางการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน การจัดการฟาร์มด้านอาหารและสุขภาพ ของแม่พันธุ์ควายนม
แผนที่จะทำในไตรมาสต่อไปคือ
ไตรมาสที่ 3
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมเทียมการจัดการฟาร์ม ด้านอาหารและสุขภาพโดยการจัดอบรมและการสาธิตการผสมเทียมแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายsci plan
 

ค่าใช้จ่าย : 6,000
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3833]   วันที่รายงาน  [4/7/2563]

ไตรมาสที่ 3

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม ด้านอาหารและสุขภาพ และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมเทียมให้เกษตรกร โดยการจัดอบรมและการสาธิตการผสมเทียมแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย 

Input        การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มด้านอาหารและสุขภาพ   การผสมเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ

Process    ติดต่อขอความร่วมมือ กับนายก อบต.กุดรัง   มีการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างผู้นำกลุ่มผู้เลี้ยงควายนมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ   การถ่าย เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มด้านอาหารและสุขภาพ   การผสมเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยการให้ความรู้และสาธิต หลังจากนั้นมีการกำกับติดตาม ประเมินผล 

แบ่งช่วงการทำงาน โดย ตรวจสุขภาพ เหนี่ยวนำ การผสมเทียม และการตรวจท้อง ดำเนินการ 9 ครั้ง เพื่อให้ได้ครบทุกกระบวนการ

Out put     ระบบการจัดการฟาร์มด้านอาหารและสุขภาพ   ได้แม่พันธุ์ควายที่เหนี่ยวนำและผสมเทียม 64 ตัว

Outcome   ต้นแบบในการจัดการฟาร์มด้านอาหารและสุขภาพ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี    แม่พันธุ์ควายได้รับการผสมและปรับปรุงสายพันธุ์

Impact      เป็นการอนุรักษ์ควายไทย   ลดรายจ่าย และ เพิ่มรายได้   (จากการลดเวลาท้องว่างของแม่พันธุ์  จากการผสมเทียมที่มีประสิทธิภาพ)  ผลผลิตได้ราคาดี

ค่าใช้จ่าย : 170,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4210]   วันที่รายงาน  [31/10/2563]
ลงตรวจท้องกระบือ และ ประชุม สรุปงานกับชุมชนค่ะ
 
(กระบือตั้งท้อง 66 ตัว
มูลค่า 66 * 50,000 บาท. มูลค่า 3,300,000 บาท)
ค่าใช้จ่าย : 24,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2564300,000|200,000|200,000|ใช้หมด2021341030511.pdf2021122914431.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4362]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

รายงานความก้าวหน้า  ไตรมาส 3

 

  รายชื่อเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด พร้อมรายละเอียดเทคโนโลยี

 

ปีที่

รายชื่อเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด

รายละเอียดเทคโนโลยี

1

1.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม

การจัดการฟาร์ม ด้านอาหารและสุขภาพ 

2.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมเทียม

การผสมเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ

2

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มด้านการรีดน้ำนม

กระบวนการรีดนม  กระบวนการขนส่ง การตรวจสอบคุณภาพน้ำนม

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมกระบือ(น้ำนมควาย)

ต้นแบบการแปรรูปน้ำนมกระบือ

น้ำนมพร้อมดื่ม   การผลิตโยเกิร์ต

โลชั่นน้ำนม แชมพู และครีมนวดผม

3

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมกระบือ(น้ำนมควาย)ในรูปแบบที่หลากหลาย

การผลิตในรูปแบบที่หลากหลาย

การส่งเสริมการตลาด  การสร้างแบรนสินค้า

การยกระดับ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรอง

 

 

 

วัตถุประสงค์

 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มเพื่อการรีดนมกระบือและการแปรรูปน้ำนม  (ปีที่ 2)

ปีที่ 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มเพื่อการรีดนมกระบือ

ดำเนินการ ต่อเนื่องเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มด้านอาหารและสุขภาพ   และการผสมเทียม

เนื่องจาก ต้อง ให้มีแม่พันธุ์ ที่ต้องท้อง อย่างต่อเนื่อง  ลดการท้องว่าง  เพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกร

โดย อ.นสพ.ดร.ธนพล หนองบัว  และคณะ

 ปัจจัยนำเข้า (Input)  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มด้านอาหารและสุขภาพ   การผสมเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ  กระนวนการ (Process)   ติดต่อขอความร่วมมือ กับนายก อบต.กุดรัง   มีการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างผู้นำกลุ่มผู้เลี้ยงควายนมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ   การถ่าย เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มด้านอาหารและสุขภาพ   การผสมเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยการให้ความรู้และสาธิต หลังจากนั้นมีการกำกับติดตาม ประเมินผล    แบ่งช่วงการทำงาน โดย ตรวจสุขภาพ เหนี่ยวนำ การผสมเทียม และการตรวจท้อง  เพื่อให้ได้ครบทุกกระบวนการ

ผลผลิต (Out put)     ระบบการจัดการฟาร์มด้านอาหารและสุขภาพ   ได้แม่พันธุ์ควายที่ตั้งท้อง

ผลลัพธ์ (Outcome)  ต้นแบบในการจัดการฟาร์มด้านอาหารและสุขภาพ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี    แม่พันธุ์ควายได้รับการผสมและปรับปรุงสายพันธุ์

ผลกระทบ (Impact )     เป็นการอนุรักษ์ควายไทย   ลดรายจ่าย และ เพิ่มรายได้        (จากการลดเวลาท้องว่างของแม่พันธุ์  จากการผสมเทียมที่มีประสิทธิภาพ)  ผลผลิตได้ราคาดี   โอกาสในการต่อยอดผลิตภัณฑ์

 

งบประมาณ ที่ ใช้ 60,000  บาท

 

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มเพื่อการรีดนมกระบือและการแปรรูปน้ำนม 

การฝึกอบรมการรีดนม  ซึ่งมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะใช้ กระบวนการที่จะดำเนินการในพื้นที่ คือ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มเพื่อการรีดนมกระบือและการแปรรูปน้ำนม  โดยมีกระบวนการ ดังนี้

  1. ต้นแบบการจัดการฟาร์มเพื่อการรีดนม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

ผศ.ดร.จิระพร ชะโน และคณะ นำเกษตรกร ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการจัดการฟาร์มรีดนม  โดยนำเกษตรกร แกนนำ  จำนวน 10 คน ศึกษาดูงานที่    สอนศิริ ฟาร์ม 2  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ดูวิธีการเลี้ยง การแยกคอก แม่พันธุ์ที่ให้นม และลูก     

          เกิดผลผลิตและผลลัพธ์  คือ  เกษตรกร ได้องค์ความรู้ ในการ จัดการฟาร์ม การดูแลแม่พันธุ์ที่กำลังให้นม

  1. กระบวนการรีดนม

เกษตรกร ได้ ฝึกฝน ปฏิบัติ การรีดน้ำนมควาย โดย การรีดด้วยมือ    และรีดด้วยเครื่องรีด

การทำความสะอาด เต้านม ก่อนการรีดนม

วิธีการวางมือ นิ้วและการรีด

การเก็บรักษาน้ำนม ใน ตู้เก็บความเย็น

  1. กิจกรรมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์

มีการแปรรูป เบื้องต้น ทำ พลาสเจอร์ไรส์

วางแผนจัดประชุม การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564

ณ  อบต. กุดรัง  อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

โดย ผศ.ดร.อรอนงค์ ภูสีฤทธิ์    และคณะ

 

  1. การตรวจคุณภาพของนมแปรรูป

   ผศ.ดร.จิระพร ชะโน และรศ.ดร.ลือชัย บุตคุป   ได้ส่งนมสด ทดลอง แปร รูป เป็นนมผง ที่  Lab กลาง             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อดูความคุ้มค่า และ คุณภาพของนม  (อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ดำเนินการ )

 

 

ผลผลิต คือ ผลที่ได้จากการทำกิจกรรมภายในโครงการ

เช่น จำนวนเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย  จำนวนผลิตภัณฑ์ 4 ชนิด คือ นมพร้อมดื่มพาสเจอไรท์  โยเกริ์ต  คุกกี้   บัตเตอร์เค้ก

จำนวนเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด 2 เรื่อง

เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มเพื่อรีดนมกระบือ และเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนม

ผลผลิต คือ   ผู้รับบริการ มีแนวทางในการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ของการเลี้ยงกระบือแม่พันธุ์   อีกทั้งเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ ที่มีคุณภาพ 

ผลลัพธ์คือ  ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

 

งบประมาณที่ใช้ไป  ในไตรมาส ที่ 3        140,000  บาท

 

ค่าใช้จ่าย : 140,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4472]   วันที่รายงาน  [22/9/2564]

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มด้านการรีดนม

2) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมควาย

สรุปผล

1) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดการฟาร์มด้านการรีดนมเกษตรกรนำความรู้ไปปรับใช้จริงในการปรับปรุงฟาร์มให้มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงกระบือ เกิดต้นแบบ และแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เกษตรกรมีทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงกระบือ สามารถมองเห็นโอกาส และรายได้ ที่เกิดขึ้น  อีกทั้งปัจจุบัน วิถีรักถิ่น รักบ้านเกิด อยู่อย่างพอเพียงได้รับการยอมรับมากขึ้น

2) เกษตรกรและเยาวชน ได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมควาย    ภาพรวมของการเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 โดยเฉพาะ เยาวชน ยอมรับในผลิตภัณฑ์ กล้าที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์จากน้ำนม กระบือ การแปรรูปผลิณภัณฑ์ ที่ตอบสนองความต้องการและเป็นที่ยอมรับ ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทาย  ในโครงการนี้  สิ่งสำคัญคือ การสร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  ยอมรับนวัตกรรมใหม่

บรรลุเป้าหมาย

1) เกิดต้นแบบในการจัดการฟาร์มด้านการรีดนม   จำนวน  1  ต้นแบบในชุมชน

2) ผู้ร่วมโครงการได้รับความรู้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนม            คิดเป็น ร้อยละ 84.60

3) ผู้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการ                    คิดเป็น ร้อยละ 82.40

 

 

โอกาสในการพัฒนา

          ผลการศึกษาเผยให้เห็นถึงศักยภาพของนมควายในการส่งเสริมสุขภาพ  δ-Valerobetaine (δVB) ซึ่ง มีสารต้านอนุมูลอิสระและศักยภาพต้านการอักเสบ δVB ในการต่อต้านความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันและการอักเสบระดับต่ำที่เกี่ยวข้องกับเบาหวาน ผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากนมควาย น่าจะเป็นทางเลือกของผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ ได้ หรือ เหมาะกับ ผู้ที่ต้องการพลังงาน เช่น นักกีฬา ผู้รักสุขภาพ

สามารถจำแนกเป็น  1) กลุ่มป้องกันการเกิดโรค  2) กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ  3 ) กลุ่มรักษาเยียวยา  4) กลุ่มฟื้นฟูสุขภาพ      ดังนั้น จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาต่อยอด ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากน้ำนมควาย

 

ข้อเสนอแนะ

  1. เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของขุมชน
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ควรมีแผนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกระบือให้มากขึ้น
  3. ส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเฉพาะ โรงเรียน ในชุมชน ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ และปฏิบัติจากแหล่งเรียนรู้ได้จริง ตามหลักการ Lerning by doing  และเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้
ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2565250,000|171,280||171,2802022371336341.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง jiraporn.j@msu.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates