หมู่บ้านสับปะรดอินทรีย์

หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2563300,000|250,000|250,000|ใช้หมด20204221218211.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3899]   วันที่รายงาน  [2/9/2563]

กิจกรรม จัดการความรู้การปลูกสับปะรดอินทรีย์ 

ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่สนใจจำนวน 10คน โดยมีการรวบรวมข้อมูลการปลูกสับปะรดสายพันธุ์ MD2 ตั้งแต่หน่อพันธุ์ การจัดการดิน การให้น้ำให้ปุ๋ย การดูแล การจำหน่าย และการแปรรูป เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ และถอดเป็นองค์ความรู้สู่แนวปฏิบัติการปลูกสับปะรดอินทรีย์ในแปลงศึกษาทดลอง 

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3900]   วันที่รายงาน  [2/9/2563]

กิจกรรม จัดการความรู้การขยาย/คัดแยกหน่อพันธุ์ปลอดโรค

ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลการขยายหน่อพันธุ์สับปะรด MD2 ของเกษตรกร ที่ปลูก MD2 ในพื้นที่ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี แล้วนำมาจัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งได้ข้อสรุปว่า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะทำให้ได้หน่อปริมาณมากและปลอดโรคก็จริงแต่ เกษตรกรไม่สามารถทำได้เองเนื่องจากการลงทุนสูงทางห้องปฏิบัติการ และต้องใช้เวลาอนุบาลหน่อพันธุ์ค่อนข้างนานกว่าต้นจะแข็งแรง ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ของการจัดการหน่อพันธุ์ปลอดโรคในพื้นที่คือ

การขยายโดยใช้จุก และใช้หน่อจากต้นที่สมบูรณ์ ไม่แสดงอาการเป็นโรค แล้วนำมาคัดแยกขนาดโดยการชั่งน้ำหนัก

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3997]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

กิจกรรม การวิเคราะห์ pH และ ธาตุอาหารในดิน ด้วยชุดทดสอบ

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการทดสอบธาตุอาหารในดิน และความเป็นกรดด่างของดิน เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้และชุดทดสอบที่จัดให้ไปใช้ประโยชน์ในการ จัดการดินในแปลงปลูกสับปะรดของเกษตรกร

ผลลัพธ์ :

- ได้ทราบความอุดมสมบูรณ์ของแปลงปลูกสับปะรดของตนเอง

- เป็นแนวทางในการวางแผนการให้ปุ๋ย/วัสดุบำรุงดิน

- จัดการปรับปรุงคุณภาพของดินได้ทันท่วงที

 

ผลกระทบ :

- ลดรายจ่ายค่าตรวจวิเคราะห์ดินในระดับห้องปฏิบัติการ

- ช่วยลดรายจ่ายจากการให้ปุ๋ยเกินความจำเป็น

- เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต /เพิ่มรายได้

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4002]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

กิจกรรม การประยุกต์พด.7 หรือจุลินทรีย์การค้ามาพัฒนาเป็นเอนไซม์ป้องกันโรคเหี่ยว

•เป็นการทำหัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพสูตรพัฒนาที่เพิ่มประสิทธิภาพโดยมี “เอนไซม์” ที่เกิดจากการหมักด้วยจุลินทรีย์ พด.7 หรือจุลินทรีย์การค้า ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านั้นจะถูกเหนี่ยวนำ/พัฒนาการเจริญเติบโตด้วยกากถั่วเหลืองชนิดปราศจากน้ำมัน
•เอนไซม์ดังกล่าวมีฤทธิ์ทางชีวภาพ สามารถนำไปใช้ไล่เพลี้ยในไร่สับปะรดทดแทนสารกำจัดศัตรูพืชได้ดีในระดับหนึ่ง ช่วยประหยัดต้นทุน ปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์ที่ได้จากการอบรม เกษตรกรนำไปขยายผลผลิตน้ำหมักและใช้งาน สามารถลดประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้สารเคมีได้ถึง 2,500 บาท/ไร่

 

 

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4013]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

กิจกรรม การจัดทำแปลงต้นแบบการปลูกสับปะรดอินทรียืพันธุ์ MD2

      ทำการถอดบทเรียนการปลูกสับปะรดแบบอินทรีย์ของสมาชิกในกลุ่ม แล้วนำมาถ่ายถอดให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยการทำแปลงต้นแบบด้านการจัดการการปลูกสับปะรดอินทรีย์พันธู์ MD2

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรูักับเกษตรกรในพื้นที่ที่ต้องการปลูกสับปะรดแบบอินทรีย์ โดยมีวิทยากรชุมชน คือ นายเดชไชยพัฒน์ เป็นผู้ที่จะให้ความรู้กับผู้ที่สนใจในการเยี่ยมชม

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4014]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

กิจกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ซอสสับปะรด

        จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปสับปะรด เป็นผลิตภัณฑ์ซอสสับปะรด โดยกิจกรรมนี้เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจ

นำผลผลิตสับปะรดที่ตกเกรด หรือช่วงที่ล้นตลาดมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม