หมู่บ้านทอไหม อ.เฉลิมพระเกียรติ์ จ.บุรีรัมย์

หมู่ถาวร หมู่ 1 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ์ จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2563300,000|200,000|200,000|ใช้หมด202052597171.pdf202010302224511.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3757]   วันที่รายงาน  [24/6/2563]

     พื้นที่ดำเนินงาน  หมู่บ้านผ้าทอไหม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

     ระยะเวลา         22  พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563

    งบประมาณที่ใช้   121540

   ผลการดำเนินงาน

            วันที่   27-30 พฤษภาคม 2563   ทำแผนการดำเนินงานโครงการและลงสำรวจพื้นที่

           วันที่10-15 มิถุนายน  2563   จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  หมู่บ้านผ้าทอไหม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

            วันที่   20-21 มิถุนายน  2563   ส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์   ถ่ายทอดเทคโนโลยี  การย้อมสีธรรมชาติ หมู่บ้านผ้าทอไหม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

   

     ปัญหา  สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โรค “โควิด-19”ได้แพร่กระจายในประเทศไทย จึงปฎิบัติงานไม่ได้เต็มความสามรถ

แนวทางการแก้ไขปัญหา:-

/online/cmo/fileuser/1528/files/หมู่บ้านผ้าทอไหม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 1-2563(3).doc

ค่าใช้จ่าย : 121,540
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3897]   วันที่รายงาน  [24/8/2563]

พื้นที่การดำเนินงาน :หมู่บ้านผ้าทอไหม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มเป้าหมาย:   หมู่บ้านผ้าทอไหมบ้านถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะเวลา :1 กรกฏาคม 2563 –  15 สิงหาคม 2563

ค่าใช้จ่าย:72,460  บาท

ผลการดำเนินงาน:

1.วันที่    9  -10 กรกฏาคม 2563      ถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีไหมจากวัสดุธรรมชาติ (สีมะพูด,สีครั่ง)   หมู่บ้านผ้าทอไหมบ้านถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

       2. วันที่    26 กรกฏาคม 2563    ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการ โครงการหมู่บ้านผ้าทอไหมบ้านถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

3. วันที่ 3 สิงหาคม 2563   รับการประเมินโครงการหมู่บ้านผ้าทอไหม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

จากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

    ปัญหา และอุปสรรค:-

แนวทางการแก้ไขปัญหา:-

 

https://drive.gohttps://drive.google.com/drive/folders/1V8cwGfXkf6GIc_9weIjXWAbrhDQlwkWiogle.com/drive/folders/1V8cwGfXkf6GIc_9weIjXWAbrhDQlwkWi

 

ค่าใช้จ่าย : 72,460
จำนวนผู้รับบริการ : 37
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3967]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

พื้นที่การดำเนินงาน :หมู่บ้านผ้าทอไหม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มเป้าหมาย:   หมู่บ้านผ้าทอไหมบ้านถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะเวลา :9 กันยายน 2563 – 30 กันยายน 2563

ค่าใช้จ่าย:6,000  บาท

    จำนวน 5 คน

ผลการดำเนินงาน:

1.วันที่    13 กันยายน   2563    ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการ โครงการหมู่บ้านผ้าทอไหมบ้านถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 2. วันที่  19  กันยายน  2563   ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการ โครงการหมู่บ้านผ้าทอไหมบ้านถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

    ปัญหา และอุปสรรค:-

แนวทางการแก้ไขปัญหา:-

 

/online/cmo/fileuser/1528/files/3-2563 หมู่บ้านผ้าทอไหม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์(1).pdf

ค่าใช้จ่าย : 6,000
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2564300,000|148,000|148,000|ใช้หมด2021311340201.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4450]   วันที่รายงาน  [16/9/2564]
  1. วันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 รับมอบเส้นไหม และอุปกรณ์ ต่างๆ เกี่ยวกับการทอผ้าไหม ให้กลุ่มทอผ้าไหมบ้านถาวร ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
  2. วันที่ 5 -6 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่ อบรมการย้อมผ้าไหม สีธรรมชาติ ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมบ้านถาวร ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
  3. วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564นำผ้าไหมที่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านถาวร ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ส่งตรวจ มผช.
  4. วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่ดูการทอผ้าไหม เพื่อส่งตรวจส่วนที่ไม่ผ่านการรับรอง

/online/cmo/fileuser/1528/files/รายงาน หมู่บ้าน ไตรมาส 4.pdf

/online/cmo/fileuser/1528/files/ผลผ้า1.pdf

/online/cmo/fileuser/1528/files/ผลผ้า2.pdf

ค่าใช้จ่าย : 148,000
จำนวนผู้รับบริการ : 102
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง boompeak@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates