หมู่บ้านการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน

หมู่ที่ 6 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562700,000|350,000|350,000|ใช้หมด201911131522471.pdf20191115109121.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3395]   วันที่รายงาน  [5/7/2562]

1.ศึกษาพื้นที่ กิจกรรมที่ 1การศึกษาสภาพพื้นที่ตรวจคุณภาพดิน น้ำ เพื่อใช้ในการเพาะปลูกโดยมีสมาชิกในชุมชนร่วมให้ข้อมูลและลงสำรวจโดยมีผู้นำชุมชนลุงทัศน์ ช้างเยาว์ และสมาชิกในชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูล เบื้องต้นเน้นจุดเด่นของพื้นที่

1.พื้นที่บ้านเจ๊ติ๋ม

เป็นพื้นที่ทำมีการทำสวนดอกไม้ เลี้ยงปลาในร่องน้ำ ที่สามารถล่องเรือชมบรรยากาศธรรมชาติได้ เจ้าของบ้านสามารถทำไอศกรีมถั่วดำทานเองได้ ดังนั้นจึงมีการแนะนำในการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เสริมจากที่เคยทำและมีการทำน้ำส้มคั้นสดทานเอง

2.บ้านนวดจับเส้นมีพื้นที่ในการทำสวนสมุนไพร จากพืชสมุนไพรที่ปลูกเองในบ้าน เช่น พิลังกาสา-          ทำยาสมุนไพรแคปซูล สกัดยานวดสมุนไพรแบบน้ำ *** มีบรรจุภัณฑ์รองรับนวดจับเส้o

3.เอ็ม.ที.เกษตรแปรรูป (สวนแม่ตุ๊ก) สวนพืชผักสวนครัวปลอดสารเคมี ผลิตภัณฑ์ส้มตำอบกรอบ ทุเรียนอบกรอบ

กล้วยทดกรอบ ปลาร้า ** ปลาร้า เป็นสินค้าส่งออกนอกประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน,เกาหลี มา 10 ปี โครงการใหม่ โครงการปูนา สมาร์ทฟาร์ม เป็นการเลี้ยงปูนาระบบปิด 800 ตร.ม./300 กก. เป็นแบบคอนโด+แผงโซลาเซลล์ รายงานผลผ่านระบบแอนดรอย ใช้เวลาในการศึกษา ปรับเปลี่ยน ประมาณ 3-4 เดือน

ปัญหาที่พบในพื้นี่ ต.หนองเสือ

          สารเคมี           ยาฆ่าหญ้า            ยาฆ่าแมลง  Paraquat      DDT  Glyphosate          -  parathion

ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้น้ำจากชลประทาน ไม่ใช้น้ำบาดาล เนื่องจากประสบปัญหาน้ำปนเปื้อนหินปูน

ดิน  ดินเปรี้ยว ปนเปื้อนกำมะถัน

2. วิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆในดินและน้ำ

ชุมชนนี้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ทำนา ทำสวนผลไม้ ปลูกผัก ได้ตลอดปีซึ่งมีกล้วยหอมทองเป็นผลิตหลักในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน จากนั้นผลผลิตกล้วยหอมทองที่ได้สมาชิกชุมชนได้รวมกลุ่มและนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและมีการส่งขายตามท้องตลาดทั่วไป  

สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเกษตรอินทรีย์ ที่เน้นการปฏิบัติจริงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนและผู้ที่สนใจ  จากข้อมูลเบื้องต้น ในการวิเคราะห์น้ำและเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 จุด  ครบคลุมชุมชนหมู่ 6 นพรัตน์  ดังนี้

จุดเก็บตัวอย่างที่ 1บริเวณพื้นที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์  ซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่มีการเพาะปลูกพืชใดๆ ในบริเวณนี้ เป็นน้ำและดินที่ไม่มีการปรับปรุงเพื่อการเกษตรถือว่าเป็นน้ำและดินที่ดังเดิมของชุมชนหมู่ 6 นพรัตน์  K 1. พิกัด GPS  14.2024321, 100.8690901

ตารางที่ 1การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

 

พารามิเตอร์

จุด A

จุด B

จุด C

%CV

LSD

มาตรฐาน

DO (mg/L)

7.06 +0.12A

6.87+0.10B

7.05 +0.10B

0.14

**

4.00

T (C)

32.9 +0.06B

32.60 +0.12A

33.20 +0.12A

0.30

**

ตามธรรมชาติ

pH

4.97 +0.02A

5.11 +0.02B

5.59 +0.02B

0.13

**

5-9

EC (µS/cm)

827.00 +0.58A

828.00+0.58A

828.00 +0.56A

0.17

ns

ยังไม่กำหนด

ความขุ่น (NTU)

4.48 +0.35A

4.47 +0.06B

4.30 +0.06B

1.37

ns

ยังไม่กำหนด

หมายเหตุ :  %CV  คือ สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน

                LSD  คือ วิธีเปรียบเทียบแต่ละตำรับทดลอง

                ns    คือ ไม่แตกต่างทางสถิติ

                **     คือ มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น99 %

                การกำหนดประเภทแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน (2) การเกษตร

จุดเก็บตัวอย่างที่ 2บริเวณพื้นที่ของสวนแม่ตุ๊ก ซึ่งทำเกษตรอินทรีย์ควบคู่กับการทำโรงงานผลิต   น้ำปลาล้า ส้มต่ำแห้ง หน่อไม้ดองฯ  ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิดเป็นเวลา 4 ปี  ที่ทำการปรับปรุงดิบให้เหมาะสมกับการปลูกพืชในบริเวณนี้  สำหรับน้ำและดินถือว่ามีการปรับปรุงเพื่อเหมาะสมกับการเกษตร   K 2. พิกัด GPS  14.2172304, 100.8683616

ตารางที่ 2การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

พารามิเตอร์

จุด A

จุด B

จุด C

%CV

LSD

มาตรฐาน

DO (mg/L)

3.20 +0.05C

5.70 +0.05B

6.02 +0.10A

0.89

**

4.00

T (C)

32.5 +0.06B

32.60 +0.12A

33.30 +0.12A

0.41

**

ตามธรรมชาติ

pH

6.83 +0.07A

6.71 +0.02A

6.78 +0.02A

0.20

**

5-9

EC (µS/cm)

516.00 +0.54A

364.00+0.38B

328.00 +0.58B

0.08

ns

ยังไม่กำหนด

 

หมายเหตุ :  %CV  คือ สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน

                LSD  คือ วิธีเปรียบเทียบแต่ละตำรับทดลอง

                ns    คือ ไม่แตกต่างทางสถิติ

                **     คือ มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น99 %

ประเภทแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน (2) การเกษตร

จุดเก็บตัวอย่างที่ 3บริเวณพื้นที่ของสวนมะเดื่อ ซึ่งทำเกษตรอินทรีย์เป็นบริเวณที่มีการเพาะปลูกมะเดื่อเป็นเวลา 3-4 ปี  ที่ทำการปรับปรุงดิบให้เหมาะสมกับการปลูกพืชในบริเวณนี้  สำหรับน้ำและดินถือว่ามีการปรับปรุงเพื่อเหมาะสมกับการเกษตร  K 3. พิกัด GPS  14.2123182, 100.8690650

ตารางที่ 3การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

พารามิเตอร์

จุด A

จุด B

%CV

LSD

มาตรฐาน

DO (mg/L)

5.06 +0.10A

6.44 +0.10A

0.32

**

4.00

T (C)

35.5 +0.06B

35.20 +0.12A

0.82

ns

ตามธรรมชาติ

pH

7.03 +0.02A

7.11 +0.02A

0.65

ns

5-9

EC (µS/cm)

583.00 +1.15A

548.00+1.73A

0.26

**

ยังไม่กำหนด

 

หมายเหตุ :  %CV  คือ สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน

                LSD  คือ วิธีเปรียบเทียบแต่ละตำรับทดลอง

                ns    คือ ไม่แตกต่างทางสถิติ

                **     คือ มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น99 %

ประเภทแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน (2) การเกษตร

จุดเก็บตัวอย่างที่ 4 บริเวณพื้นที่ของสวนลุงทัศ  ช้างเยาว์  ซึ่งทำเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดเป็นเวลา 30 ปี (เกษตรดังเดิมของท้องถิ่น)  ที่ทำการปรับปรุงดิบให้เหมาะสมกับการปลูกพืชในบริเวณนี้  สำหรับน้ำและดินถือว่ามีการปรับปรุงเพื่อเหมาะสมกับการเกษตร   K 4. พิกัด GPS  14.2045542, 100.8764833

ตารางที่ 4การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

พารามิเตอร์

จุด A

จุด B

จุด C

%CV

LSD

มาตรฐาน

DO (mg/L)

5.34 +0.13A

6.01 +0.10A

4.06 +0.10C

1.8

**

4.00

T (C)

33.6 +0.11B

32.47 +0.12A

32.17 +0.06A

1.78

**

ตามธรรมชาติ

pH

6.87 +0.9A

6.45 +0.03A

6.93 +0.17A

1.64

Ns

5-9

EC (µS/cm)

582.00 +1.08A

576.00+0.58A

570.00 +1.06A

0.14

**

ยังไม่กำหนด

ความขุ่น (NTU)

55.63 +0.21A

52.63 +0.12B

50.40 +0.89B

0.01

**

ยังไม่กำหนด

 

หมายเหตุ :  %CV  คือ สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน

                LSD  คือ วิธีเปรียบเทียบแต่ละตำรับทดลอง

                ns    คือ ไม่แตกต่างทางสถิติ

                **     คือ มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น99 %

ประเภทแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน (2) การเกษตร

จุดเก็บตัวอย่างที่ 5บริเวณคลองน้ำ (คลอง 12)  สำหรับน้ำในแหล่งนี้เป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชผักของชุมชนหมู่ 6 นพรัตน์   K 5. พิกัด GPS  14.202432, 100.86906901

 

ตารางที่ 5การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

พารามิเตอร์

จุด A

จุด B

จุด C

%CV

LSD

มาตรฐาน

DO (mg/L)

6.06 +0.10A

6.01 +0.10A

6.06 +0.10A

0.04

**

4.00

T (C)

32.8 +0.06B

32.20 +0.12A

32.10 +0.12A

0.26

**

ตามธรรมชาติ

pH

7.33 +0.02A

7.31 +0.02A

7.31 +0.02A

0.20

Ns

5-9

EC (µS/cm)

334.00 +0.58A

328.00+0.58A

328.00 +0.56A

0.04

**

ยังไม่กำหนด

ความขุ่น (NTU)

19.3 +0.35A

19.47 +0.06B

19.30 +0.06B

0.84

**

ยังไม่กำหนด

 

หมายเหตุ :  %CV  คือ สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน

                LSD  คือ วิธีเปรียบเทียบแต่ละตำรับทดลอง

                ns    คือ ไม่แตกต่างทางสถิติ

      **     คือ มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น99 %

          ประเภทแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน (2) การเกษตร

รวบรวมผลการวิเคราะห์ดิน น้ำ และดำเนินการวิเคราะห์ดิน น้ำทางชีวภาพต่อไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงคุณภาพ ดินและน้ำต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3429]   วันที่รายงาน  [2/2/2563]

การเก็บตัวอย่างดิน

 

          เก็บตัวอย่างที่หน้าดิน เนื่องจากมีอินทรียวัตถุและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดิน เช่น โครงสร้างของดิน ความร่วนซุยและจุลินทรีย์ในดิน

การศึกษาคุณสมบัติทางจุลชีววิทยาของดิน

จุดเก็บตัวอย่างที่ 1บริเวณพื้นที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์ 
K 1. พิกัด GPS  14.2024321, 100.8690901 สีดินค่อนข้างคล้ำ ลักษณะร่วนเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เนื่องจากมีอินทรียวัตถุมาก

 

พารามิเตอร์

จุด A

จุด B

จุด C

จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด (CFU/g)

1.1X105

1.4X105

1.3X105

ลักษณะทางกายภาพดิน

สีดินค่อนข้างคล้ำ ลักษณะร่วน

สีดินน้ำตาลเข้ม ลักษณะร่วน

สีดินน้ำตาลเข้ม ลักษณะร่วน

 


จุดเก็บตัวอย่างที่ 2บริเวณพื้นที่ของสวนแม่ตุ๊ก ซึ่งทำเกษตรอินทรีย์ควบคู่กับการทำโรงงานผลิต   น้ำปลาร้า ส้มตำแห้ง หน่อไม้ดองฯ  ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิดเป็นเวลา 4 ปี  ที่ทำการปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชในบริเวณนี้  สำหรับน้ำและดินถือว่ามีการปรับปรุงเพื่อเหมาะสมกับการเกษตร   K 2. พิกัด GPS  14.2172304, 100.8683616 สีดินค่อนข้างคล้ำ ลักษณะกึ่งเหนียวติดกันเป็นก้อนเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เนื่องจากมีอินทรียวัตถุมาก

พารามิเตอร์

จุด A

จุด B

จุด C

จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด (CFU/g)

1.2 X104

1.9X104

1.8X104

ลักษณะดิน

สีดินค่อนข้างคล้ำ ลักษณะกึ่งเหนียว

สีดินค่อนข้างคล้ำ ลักษณะกึ่งเหนียว

สีดินค่อนข้างคล้ำ ลักษณะกึ่งเหนียว

 

 

 

 

 


จุดเก็บตัวอย่างที่ 3บริเวณพื้นที่ของสวนมะเดื่อ ซึ่งทำเกษตรอินทรีย์เป็นบริเวณที่มีการเพาะปลูกมะเดื่อเป็นเวลา 3-4 ปี  ที่ทำการปรับปรุงดิบให้เหมาะสมกับการปลูกพืชในบริเวณนี้  สำหรับน้ำและดินถือว่ามีการปรับปรุงเพื่อเหมาะสมกับการเกษตร  K 3. พิกัด GPS  14.2123182, 100.8690650 สีดินค่อนข้างคล้ำ ลักษณะกึ่งเหนียวเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เนื่องจากมีอินทรียวัตถุมาก

พารามิเตอร์

จุด A

จุด B

จุด C

จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด (CFU/g)

1.5X105

1.6X105

1.4X105

ลักษณะดิน

สีดินค่อนข้างคล้ำ ลักษณะกึ่งเหนียว

สีดินค่อนข้างคล้ำ ลักษณะกึ่งเหนียว

สีดินค่อนข้างคล้ำ ลักษณะกึ่งเหนียว

 


จุดเก็บตัวอย่างที่ 4 บริเวณพื้นที่ของสวนลุงทัศ  ช้างเยาว์  ซึ่งทำเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดเป็นเวลา 30 ปี (เกษตรดังเดิมของท้องถิ่น)  ที่ทำการปรับปรุงดิบให้เหมาะสมกับการปลูกพืชในบริเวณนี้  สำหรับน้ำและดินถือว่ามีการปรับปรุงเพื่อเหมาะสมกับการเกษตร   K 4. พิกัด GPS  14.2045542, 100.8764833 สีดินค่อนข้างคล้ำ ลักษณะเหนียว

พารามิเตอร์

จุด A

จุด B

จุด C

จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด (CFU/g)

2.2X105

2.9X105

2.5X105

ลักษณะดิน

สีดินค่อนข้างคล้ำ ลักษณะเหนียว

สีดินค่อนข้างคล้ำ ลักษณะเหนียว

สีดินค่อนข้างคล้ำ ลักษณะเหนียว


จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของตัวอย่างดินพบว่าส่วนใหญ่เป็น กลุ่มดินร่วน คือ เนื้อดินประกอบไปด้วยอนุภาคทราย ทรายแป้งและดินเหนียว เนื้อ ดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือ เมื่อกำดินในแน่นในฝ่ามือแล้วคลายออก ดินจะจับตัวเป็นก้อนไม่แตกออกจากกัน ดินร่วน มีการระบายน้ำและถ่ายเทอากาศดีและมักมีความอุดมสมบูรณ์ดีจึงเหมาะแก่การปลูกพืช นอกจากนั้นยังพบดินในกลุ่มกลุ่มดินเหนียว คือ เอดินประกอบด้วยอนุภาคดินเหนียว เป็นดินเนื้อละเอียด เมื่อ แห้งจะเกาะตัวเป็นก้อนแข็ง สามารถปั้นเป็นก้อนหรือคลึงเป็นเส้นยาวได้เมื่อปียก ลักษณะเหนียวดินมือ มีทั้งระบาย น้ำและอากาศดีและไม่ดีสามารถอุ้มน้ำ ดูดซับและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้ดี จากผลดังกล่าวส่วนใหญ่จึงเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เนื่องจากมีการคลุกเคล้าอินทรียวัตถุมาก

                จากผลการตรวจปริมาณจุลินทรีย์ในดินพบว่ามีจำนวนจุลินทรีย์ต่อดิน 1 กรัมไม่สูงมากคือ
104-105 CFU/g ซึ่งดินทั่วไปอาจพบ 106-108 CFU/g (นงลักษณ์ และปรีชา, 2544) ดังนั้นดินจากแหล่งตัวอย่างจึงควรมีการปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยคอก น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ลงไปในดินเพื่อช่วยเพิ่มการย่อยสลายอินทรียวัตถุ ตรึงไนโตรเจน และ ปลดปล่อยฟอสเฟตจากดิน

 

                ดังนั้นในขั้นต่อไปจึงดำเนินการการปรับปรุงคุณสมบัติทางชีวภาพในดินด้วยวิธีการทางชีวภาพและศึกษาแนวทางในการพัฒนาการปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3430]   วันที่รายงาน  [11/9/2562]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 80,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3643]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

การปรับปรุงคุณภาพดินด้วยวิธีทางชีวภาพและแนวทางในการพัฒนาการปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์

 

 จากผลการวิจัยคุณสมบัติด้านกายภาพละชีวภาพพบว่าพื้นที่มีลักษณะของการดินเปรี้ยว น้ำมีค่าความเป็นกรดด่าง ผู้วิจัยและสมาชิกชุมชนร่วมกันหารือผลิตใช้วัสดุเหลือใช้ในไร่นามาใช้ประโยชน์ทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพเพื่อในการปรับปรุงบำรุงดิน วางแผนในการหาแนวทางพัฒนาการปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์โดยมีรูปแบบของเกษตรอินทรีย์จากบ้านแม่ตุ๊กในชุมชนเพื่อปรับและหาแนวทางปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ และถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนในเรื่องการใช้วิถีเกษตรอินทรีย์ในการเกษตร

 
 

ผู้วิจัยและสมาชิกชุมชนร่วมกันหารือผลิตใช้วัสดุเหลือใช้ในไร่นามาใช้ประโยชน์ทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือน เพื่อในการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้บ้านต้นแบบคือบ้านลุงทัศน์
ช้างเยาว์ในการเป็นบ้านต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์ จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าค่าวามเป็นกรดด่าง ของน้ำและดินในบริเวณสวนบ้านลุงทัศน์มีลักษณะดินเปรี้ยว น้ำมีค่าความเป็นกรด แม้สามารถปลูกพืชได้ แต่ผลผลิตยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นจึงวางแผนในการปรับสภาพน้ำและดินให้สามารถทำการเกษตรได้ดีขึ้น โดยเน้นที่การทำเกษตรอินทรีย์

ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาการปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ บ้านลุงทัศน์  ช้างเยาว์

การปรับสภาพดินเปรี้ยว น้ำเป็นกรด สามารถใช้ปุ๋ยมูลไก่ และดินมาร์ค รวมทั้งใช้น้ำหมักชีวภาพในสูตรที่ใช้วัตถุดิบมีค่าด่างนอกจากนั้นชุมชนยังมีความสนใจในการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนในการเพาะปลูก ซึ่งเป็นการใช้วัสดุจากท้องถิ่น ที่เหลือมาเป็นวัสดุในการเลี้ยง ดังนั้นจึงมีการวางแผนในการศึกษาแนวทางในการพัฒนากาปลูกแบบเกษตรอินทรีย์

ค่าใช้จ่าย : 80,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3645]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

ถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์

โดยให้ความรู้ด้านส่เสริมการเกษตรโดยมีการทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน (ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร) 

 

 

แนวทางการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์

โดยเน้นที่พืชที่ปลูกมากในชุมชนคือกล้วยหอม และปลูกพืชสวนครัวที่มีอายุการปลูกสั้น เพื่อสามารถเก็บผลผลิตขายได้ในช่วงของการรอผลผลิตกล้วยหอม โดยมีการวางแนวทางเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างวิธีเดิมและวิธีที่ปลูกด้วยการปรับปรุงดิน น้ำด้วยเกษตรอินทรีย์

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : สภาพอาหกาศเปลี้ยนแปลง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการปลูกและได้ผลผลิตตามเวลา
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง phanwipa@vru.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates