หมู่บ้านวนเกษตรพื้นที่สูงแม่คำหล้า

บ้านแม่คำหล้า หมู่ที่ 13

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2559300,000|300,000||300,00020192211427181.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2560250,000|250,000||250,00020192211430311.pdf2019221143101.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2561250,000|250,000||250,00020192211432581.pdf2019511627561.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง sawit.rmutl@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates