(หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านป่าแสด

บ้านป่าแสด ม. 4 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายต้นแบบ

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553200,000|200,000|7,749|192,25120132141634171.pdf2014361623161.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=106]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
ค่าใช้จ่าย : 7,749
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20109301650591.pdf
2554317,800|206,400||206,40020132141635131.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555530,700|350,000|210,026|139,974201251694921.pdf20131311526151.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=325]   วันที่รายงาน  [23/7/2555]
1.อบรมเทคโนโลยี (ลูกข่าย)เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วิทยากร นายสมเภา อาจวิชัย ในวันที่ 5 เม.ย. 55 จำนวนผู้เข้าอบรม 90 คน ณ ศูนยถ่ายทอดประจำตำบลบ้านเป้า
2.อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การเพาะเห็ด และการผลิตพันธุ์ข้าวเหลือง 11 โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิช วันที่ 14 ก.พ. 55 ผู้อบรม 8 คน ณ มทร.อีสาน เขตกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
- การตรวจสอบดิน (วิทยากรนายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล), การทำเชื้อเห็ด (วิทยากรนายธนภักษ์ อินยอด), การทำบล็อกประสาน (วิทยากรนายวุฒินัย กกกำแหง) และการผลิตก๊าวชีวภาพ (วิทยากรรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์) วันที่ 25 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 12 คน ณ วว.
- การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (วิทยากรนายวารินทร์ ศรีถัด ,นายชวลิต หาญดี) วันที่ 26 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 4 คน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
ค่าใช้จ่าย : 143,969
จำนวนผู้รับบริการ : 114
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=433]   วันที่รายงาน  [19/4/2559]

อบรมเทคโนโลยี การฝึกปฏิบัติการสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ โดยรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ วันที่ 20-Aug-55 จำนวน 4 คน
|การเลี้ยงไก่ไข่ โดยนายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ วันที่ 11-14-ก.ย.-55 จำนวน 4 คน
|การเลี้ยงปลานิล โดยนายเจษฎากรณ์ สายตา วันที่ 11-14-ก.ย.-55 จำนวน 4 คน
|การเลี้ยงปลาสลิด โดยนายจรัญ งาสวรรค์ วันที่ 11-14-ก.ย.-55 จำนวน 4 คน
|การปลูกมะม่วง โดยนายสุวิทย์ คุณาวุฒิ วันที่ 12-Sep-55 จำนวน 4 คน
|การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิชและผศ.สุจิตรา สราวิช วันที่ 19-22 ก.ย.55 จำนวน 5 คน
|การแปรรูปเห็ด โดยนางวรรณดี มหรรณพกุล วันที่ 21-Sep-55 จำนวน 2 คน
 

ค่าใช้จ่าย : 66,057
จำนวนผู้รับบริการ : 131
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง suriya@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates