หมู่บ้านต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ ชุมชนบ้านม่วงหมู่ จังหวัดสิงห์บุรี

หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงหมู่

หน่วยงานรับผิดชอบ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562300,000|261,000|261,000|ใช้หมด2019221133581.pdf201910281044181.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3185]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำความเข้าใจโครงการฯกับชุมชน  โดยจัดเวทีประชุม  ณ  อบต.ม่วงหมู่  อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี  มีนายเอกชัย  ยุทธชัยวรกุล  เป็นผู้ดำเนินงานประชุมกับเกษตรกรในชุมชนตำบลม่วงหมู่  ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ  ให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้ทราบและสอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูล

ค่าใช้จ่าย : 4,650
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3186]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

จัดกิจกรรมการใช้ระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์  ณ  อบต.ม่วงหมู่  อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี  วันที่  27  มีนาคม  2562  โดยนายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ  เป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูล  

ค่าใช้จ่าย : 9,500
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3494]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

หมู่บ้านต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ ชุมชนม่วงหมู่ ได้รับการประสานงานจาก ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน ให้รู้จักกับนายสมชัย สกุลธีระ เจ้าของกิจการ B&P ซึ่งสนใจรับผลผลิตพืชอินทรีย์ โดยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงความต้องการผลผลิตที่บริษัทต้องการ โดยกลุ่มได้ส่งตัวแทนพูดคุย จำนวน 6 คน ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ อบต.ม่วงหมู่

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3495]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

จัดอบรมเรื่องการรับรองมาตรฐานเกษตร อินทรีย์ PGS ของจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนางชินภา ดวงศรี เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสิงห์บุรีเป็นผู้ให้ข้อมูล และขั้นตอนการรับรองมาตรฐานออแกนิคไทยแลนด์ โดยมี น.ส.ศมิษฐา แม้นเหมือน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีเป็นผู้ให้ข้อมูล เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน และมีผู้แจ้งความประสงค์สมัครเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน จำนวน 3 คน

1.นางวรรณวิภา เอี่ยมสำอาง
 2.นายชำนาญ พุ่มรุ่งเรือง
 3.นายชูชีพ สมุทรดนตรี
 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3496]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

หมู่บ้านต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ ชุมชนม่วงหมู่ เข้าร่วมการอบรมการเพาะเห็ดมิ้วกี้ ของผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี โดยมีนางพยงค์ แสนกมล เป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูล เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3497]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

หมู่บ้านต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ ชุมชนม่วงหมู่ จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานโรงเรือนคัดกรองแสง ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี โดยมีนายปิยะทัศน์ ทัศนิยม เป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูล เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ค่าใช้จ่าย : 26,780
จำนวนผู้รับบริการ : 26780
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3498]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

ดร.อภิชาติ  ใจอารีย์  อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน  จัดกิจกรรมพาเกษตรกรกลุ่มหมู่บ้านต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์  ชุมชนม่วงหมู่  ไปศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์เรียนรู้ไร่เขาบัวทอง  อ.หมวกเหล็ก  จ.สระบุรี

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3499]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

จัดกิจกรรมการปลูกผักในโรงเรือนให้กับเกษตรกรกลุ่มหมู่บ้านต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์  ชุมชนม่วงหมู่  ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี  ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน  35  คน

ค่าใช้จ่าย : 20,500
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=3511]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

นายอนุรักษ์ เรืองรอบ มาถ่ายทอดข้อมูลการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS ให้กับกลุ่มหมู่บ้านต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ชุมชนม่วงหมู่ และเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

ค่าใช้จ่าย : 22,600
จำนวนผู้รับบริการ : 100
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=3512]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

พาเกษตรกรกลุ่มหมู่บ้านต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ชุมชนม่วงหมู่  ไปศึกษาดูงานเรื่องการเพาะขยายไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงและการหมักปุ๋ยแบบเติมอากาศ  ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

ค่าใช้จ่าย : 9,500
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=3563]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

จัดอบรมเรื่องการผลิตสารชีวภาพสำหรับป้องกันกำจัดแมลง  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการทำฮอร์โมนสำหรับบำรุงพืช

ค่าใช้จ่าย : 29,700
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=3564]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

พาเกษตรกรกลุ่มหมู่บ้านต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ชุมชนม่วงหมู่  ไปศึกษาดูงานเรื่องโรงเรือนคัดกรองแสง  ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง อ.สำโรง จ.อุบล

ค่าใช้จ่าย : 38,670
จำนวนผู้รับบริการ : 19
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=3610]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

อบรมเรื่องการวางแผนงานฟาร์ม  วางแผนการผลิตทางการเกษตร  ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

ค่าใช้จ่าย : 16,800
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=3611]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดอบรม

ค่าใช้จ่าย : 63,675
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 15 [IG=3612]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

ซื้อวัสดุสำนักงาน

ค่าใช้จ่าย : 18,625
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง eakchai2502@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates