หมู่บ้านผักเชียงดาอินทรีย์ วิถีฮักน้ำจาง

บ้านนากว้าวกิ่ว

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562300,000|270,000|270,000|ใช้หมด20192211130591.pdf2019111955531.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3119]   วันที่รายงาน  [1/4/2562]

จัดเวทีชี้แจงโครงการ ระหว่างชุมชน หมู่บ้าน ภาคีเครือข่าย การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พืชพื้นถิ่น กระบวนทัศน์และกระบวนการกลุ่ม ณ กลุ่มฮักน้ำจาง บ้านนากว้าว หมู่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 24 - 25  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ให้กับกลุ่มเกษตรกรฮักน้ำจางและครือข่าย  

ค่าใช้จ่าย : 27,100
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3120]   วันที่รายงาน  [1/4/2562]

1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแผนธุรกิจชุมชน Business  Canvas Model  และการคิดต้นทุนสินค้า ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ในวันที่ 28  มีนาคม พ.ศ. 2562 ให้กับกลุ่มเกษตรกรฮักน้ำจาง  

2. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักเชียงดา  ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง และ  ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ณ กลุ่มฮักน้ำจาง บ้านนากว้าว หมู่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  

 

ค่าใช้จ่าย : 63,395
จำนวนผู้รับบริการ : 44
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3121]   วันที่รายงาน  [1/4/2562]

จัดกิจกรรมกาดเขียว Green market ณ กลุ่มฮักน้ำจาง บ้านนากว้าว หมู่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 10 มีนาคม 2562 และ 24 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมชมงานในแต่ละครั้งประมาณ 50 คน

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3321]   วันที่รายงาน  [1/7/2562]

1. การเพิ่มมูลค่าผักเชียงดาโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารว่างเสริมผักเชียงดา:ขนมปังกรอบผสมผักเชียงดา (แครกเกอร์) โดยภาคบรรยาย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบผสมผักเชียงดา (แครกเกอร์) ฝึกปฏิบัติ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบผสมผักเชียงดา (แครกเกอร์)/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบผสมผักเชียงดา (แครกเกอร์)/การบรรจุภัณฑ์ขนมปังกรอบผสมผักเชียงดา (แครกเกอร์)/ทบทวนการฝึกปฏิบัติ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอด ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ในวันที่ 21  มิถุนายน พ.ศ. 2562 ให้กับกลุ่มเกษตรกรฮักน้ำจาง  โดยมีผู้เข้ารับอบรม 19 คน

2. การขอรับรองมาตรฐานแปลงปลูกผักเชียงดา: การปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย โดย ภาคบรรยาย: กระบวนการผลิตผักเชียงดาเพื่อรับการรับรองแปลงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคฝึกปฏิบัติ: ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนตรวจรับรอง/แบบคำขอรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์/หลักเกณฑ์การประเมินแปลงผลิตผักเชียงดา/ทบทวนการฝึกปฏิบัติ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ณ  บ้านนากว้าว หมู่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้ารับอบรม 74 คน

3. การปลูกสายพันธุ์ที่มีสารจิมเนมิคสูงเพื่อผลิตเชิงพานิชย์: การขยายพันธุ์ การปลูก และการปฏิบัติดูแลรักษาผักเชียงดา โดยภาคบรรยาย: การขยายพันธุ์ผักเชียงดา/การปลูกและการวางผังปลูกผักเชียงดา/การดูแลรักษาผักเชียงดา ฝึกปฏิบัติ: ฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์ผักเชียงดา/ฝึกปฏิบัติการการคัดเลือกและการจำแนกพันธุ์ผักเชียงดา/ฝึกปฏิบัติการคัดเลือกต้นกล้า การปลูก และการดูแลรักษา/ทบทวนการฝึกปฏิบัติ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอด  ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ณ  บ้านนากว้าว หมู่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้ารับอบรม 74 คน

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 100,300
จำนวนผู้รับบริการ : 167
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3322]   วันที่รายงาน  [1/7/2562]

จัดกิจกรรมกาดเขียว Green market ณ กลุ่มฮักน้ำจาง บ้านนากว้าว หมู่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 14 และ 28 เมษายน 12 และ 26 พฤษภาคม 9 และ 23 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมงานครั้งละ 50 คน

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 300
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3491]   วันที่รายงาน  [28/9/2562]

1.กิจกรรมในงาน Technomart 2019 “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค” จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  ตามบันทึกข้อความที่ อว 0204.3/ว651  ลว 13 มิ.ย. 2562 โดยเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานฯ ตั้งแต่วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มผักเชียงดา Gymnema Drink

2.ศึกษาดูงานจากเครือข่ายในด้านการผลิตและการแปรรูปผลผลิตเกษตร  กลุ่มแม่ทาออร์แกนิก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้อบแห้งบ้านแคว 70/1 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่เกษตรกร จำนวน 40 คน พร้อมอาจารย์ จำนวน 10 คน ในวันจันทร์ที่  2  กันยายน  2562 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 22,500
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3492]   วันที่รายงาน  [28/9/2562]

ลงพื้นที่ ให้คำปรึกษาในการเตรียมพื้นที่และเอกสารเพื่อขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม Participatory Guarantee Systems (PGS) สำหรับแปลงผลิตที่ไม่สามารถขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์(organic Thailand) ได้ เกษตรกร จำนวน 40 คน พร้อมอาจารย์ จำนวน 2 คน ในวันที่  8  กันยายน  2562

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 3,085
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3493]   วันที่รายงาน  [28/9/2562]

รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เกษตรกร จำนวน 56 คน พร้อมอาจารย์ จำนวน 10 คน ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 13,620
จำนวนผู้รับบริการ : 56
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2563300,000|257,000|257,000|ใช้หมด20204221448181.pdf202010301553161.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3722]   วันที่รายงาน  [2/4/2563]

ขออนุมัติแผนงานโครงการ  ประสานผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน  กำหนด แต่งตั้งบุคลากร และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งติดต่อประสานงานชุมชน หมู่บ้าน ภาคีเครือข่าย (ออนไลน์) กับกลุ่มฮักน้ำจาง บ้านนากว้าว หมู่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 20 มีนาคม  พ.ศ. 2563 โดยมีแกนนำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3840]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

1. ชื่อกิจกรรมตามแผน:ทบทวนและปรับปรุงแผนและจัดเวทีชี้แจงโครงการ

    ผลการดำเนินงาน: จัดเวทีชี้แจงโครงการและการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พืชพื้นถิ่น กระบวนทัศน์และกระบวนการกลุ่ม

          จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ บรรยาย: การจัดการกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนทัศน์การผลิตและการอนุรักษ์ผักเชียงดาอินทรีย์ฝึกปฏิบัติ: การเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนและการจัดการกลุ่มผลิต และการจัดการองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายของชุมชนการนำเสนอและปรับปรุงแผนต่าง ๆณ ลานกิจกรรมกลุ่มฮักน้ำจาง บ้านนากว้าวกิ่ว  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง ในวันที่  9  มิถุนายน พ.ศ. 2563 ให้กับกลุ่มเกษตรกรฮักน้ำจาง  โดยมีผู้เข้ารับอบรม 64 คน 2563  ผู้เข้ารับอบรมมีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ให้บริการ และความพร้อมของสถานที่ อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรมคิดเป็นร้อยละ 90.00, 90.00และ 90.31 ตามลำดับ ด้านข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ผู้เข้าอบรมให้คะแนนด้านความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ความเข้าใจเนื้อหาที่วิทยากรสอน การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรที่ทำให้เข้าใจและได้รับความรู้เพิ่มขึ้น และความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย พบว่าผู้เข้ารับการอบรม พึงพอใจร้อยละ 90.31, 93.44, 93.44, 90.31, 93.44และ 89.69ตามลำดับ โดยภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมให้คะแนนความพึงพอใจการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 91.22

ค่าใช้จ่าย : 18,500
จำนวนผู้รับบริการ : 64
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3841]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

2. ชื่อกิจกรรมตามแผน:การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ

ผลการดำเนินงาน:  การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ: การการปลูกเชียงดาที่มีสารจิมเนมิคสูงเพื่อผลิตเชิงพานิชย์

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ: บรรยาย: อุปกรณ์และเทคนิคการขยายพันธุ์ผักเชียงดา และการคัดเลือกพันธุ์และกิ่งพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ผักเชียงดา ฝึกปฏิบัติ: การคัดเลือกพันธุ์และกิ่งพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ผักเชียงดาและสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร อ.เมือง จ.ลำปาง และ ลานกิจกรรมกลุ่มฮักน้ำจาง บ้านนากว้าวกิ่ว  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง ในวันที่  27  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ให้กับกลุ่มเกษตรกรฮักน้ำจาง  โดยมีผู้เข้ารับอบรม 21 คน 2563  ผู้เข้ารับอบรมมีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ให้บริการ และความพร้อมของสถานที่ อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรมคิดเป็นร้อยละ 97.14, 98.10 และ 99.05 ตามลำดับ ด้านข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ผู้เข้าอบรมให้คะแนนด้านความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ความเข้าใจเนื้อหาที่วิทยากรสอน การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรที่ทำให้เข้าใจและได้รับความรู้เพิ่มขึ้น และความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย พบว่าผู้เข้ารับการอบรม พึงพอใจร้อยละ 98.10, 98.10, 96.19, 99.05, 99.05และ 96.19ตามลำดับ โดยภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมให้คะแนนความพึงพอใจการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 97.88

ค่าใช้จ่าย : 111,320
จำนวนผู้รับบริการ : 21
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3842]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

3. ชื่อกิจกรรมตามแผน:การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ

ผลการดำเนินงาน:  การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ: แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่ม การทำบัญชีอาชีพ ต้นทุนและความคุ้มค่า

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ: บรรยาย: การวิเคราะห์แผนธุรกิจกลุ่มฮักน้ำจางกลยุทธ์ทางการตลาด (Offensive Marketing Strategic) การบริหารจัดการกลุ่มให้เกิดความยั่งยืนการประเมินความคุ้มค่าทางการบัญชีของผลิตภัณฑ์กลุ่มฮักน้ำจาง ฝึกปฏิบัติ: การจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด (Offensive Marketing Strategic)และการบริหารจัดการกลุ่มฮักน้ำจางณ ลานกิจกรรมกลุ่มฮักน้ำจาง บ้านนากว้าวกิ่ว  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง ในวันที่  18  มิถุนายน พ.ศ. 2563 ให้กับกลุ่มเกษตรกรฮักน้ำจาง  โดยมีผู้เข้ารับอบรม 43 คน 2562  ผู้เข้ารับอบรมมีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ให้บริการ และความพร้อมของสถานที่ อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรมคิดเป็นร้อยละ 88.84, 91.16 และ 90.70 ตามลำดับ ด้านข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ผู้เข้าอบรมให้คะแนนด้านความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ความเข้าใจเนื้อหาที่วิทยากรสอน การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรที่ทำให้เข้าใจและได้รับความรู้เพิ่มขึ้น และความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย พบว่าผู้เข้ารับการอบรม พึงพอใจร้อยละ 90.23, 91.16, 90.23, 91.63, 91.63และ 92.09ตามลำดับ โดยภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมให้คะแนนความพึงพอใจการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 90.85

ค่าใช้จ่าย : 19,210
จำนวนผู้รับบริการ : 43
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3844]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

4. ชื่อกิจกรรมตามแผน:การประชาสัมพันธ์ บ่มเพาะ ให้คำปรึกษา

ผลการดำเนินงาน:  การประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ Hobby Marketในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ณ ลานกิจกรรมกลุ่มฮักน้ำจาง บ้านนากว้าวกิ่ว  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง ในวันที่  18  มิถุนายน พ.ศ. 2563 ให้กับกลุ่มเกษตรกรฮักน้ำจาง

ค่าใช้จ่าย : 7,230
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4083]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

1. ชื่อกิจกรรมตามแผน:การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ

ผลการดำเนินงาน:  การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ: การขอรับรองมาตรฐานแปลงปลูกผักเชียงดาเกษตรอินทรีย์

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ฝึกปฏิบัติกระบวนการผลิตผักเชียงดาเพื่อรับการรับรองแปลงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รายละเอียดขั้นตอนตรวจรับรอง การกรอกแบบคำขอรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ หลักเกณฑ์การประเมินแปลงผลิตผักเชียงดา 

รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 11 คน ได้แก่นางจันทร์สม   โพธิพันธุ์  นายแก้วมา   เทียมวัง  นางบุญเทียน   สายวงศ์เปี้ย  นางใหม   วงศ์ใจจา  นางจันทร์ติ๊บ   ขันหน่อริน  นางบัวจันทร์   อินทะนะ  นางสวย   วงศ์จินา  นางพรรณิกา   วงศ์กุณา  นางสุเซนต์   บุญชุม นางทองดี   สายวงศ์เปี้ย  และ นางเม็ด   สายวงศ์เปี้ย

รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand ระยะปรับเปลี่ยน ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 5 คน ได้แก่  นาย ศรีบุตร รามจักร  นาย มีชัย สายต๊ะวัง  นาง มัณฑนา ใจมั่น นาง สมมิตร สายวงค์เปี้ย  และนาย ศักดิ์พล ปิงขอด

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 64
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4086]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

2. ชื่อกิจกรรมตามแผน:การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ

ผลการดำเนินงาน:  การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ: การเตรียมสถานที่ผลิตและการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักเชียงดา (อย./GMP) และบรรจุภัณฑ์/การเพิ่มมูลค่าผลผลิต/แปรรูป

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ฝึกปฏิบัติการเตรียมสถานที่ผลิตและการขอรับรองมาตรฐาน การเตรียมตัวอย่างเพื่อส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทดสอบจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ เครื่องดื่มผักเชียงดาในภาชนะที่ปิดสนิท   และ  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผักเชียงดา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

          ได้รับการรับรองเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ในนาม สถานที่ผลิตชื่อ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักน้ำจาง เลขที่ 7/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

          ได้รับ อ.ย. ผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดา เครื่องดื่มผักเชียงดาในภาชนะที่ปิดสนิท แบรนด์ฮักน้ำจาง

          พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาอบแห้งจำนวน 4 ชนิด ผักคืนรูป เครื่องดื่มผักเชียงดา จำนวน 3 สูตร สุขี สุโข และสุขัง

 

ค่าใช้จ่าย : 54,405
จำนวนผู้รับบริการ : 18
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=4087]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

3. ชื่อกิจกรรมตามแผน:การประชาสัมพันธ์ บ่มเพาะ ให้คำปรึกษา

ผลการดำเนินงาน:  การประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประกวดในกิจกรรมThailand Research Expo 2020Award ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ส่วนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ เรื่อง นวัตกรรมจากผักเชียงดาราชินีผักล้านนาจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)  ในระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ค่าใช้จ่าย : 6,560
จำนวนผู้รับบริการ : 2
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=4089]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

4. ชื่อกิจกรรมตามแผน:ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงาน

ผลการดำเนินงาน:  รับการตรวจติดตามและประเมินผล

รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยลงพื้นที่รับการตรวจติดตามและประเมินผล ณ ลานกิจกรรมกลุ่มฮักน้ำจาง บ้านนากว้าวกิ่ว  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ให้กับกลุ่มเกษตรกรฮักน้ำจาง 

ค่าใช้จ่าย : 9,775
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=4202]   วันที่รายงาน  [28/10/2563]

ข้อมูลใบามัคร แบบประเมิน แบบติดตามผล การนำไปใช้ประโยชน์

เอกสารแนบ...

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2564300,000|220,000|148,825|71,175202151194311.pdf2022111232571.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4350]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

1. ชื่อกิจกรรมตามแผน:ทบทวนและปรับปรุงแผนและจัดเวทีชี้แจงโครงการ

    ผลการดำเนินงาน: จัดเวทีชี้แจงโครงการและการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พืชพื้นถิ่น กระบวนทัศน์และกระบวนการกลุ่ม

          จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ บรรยาย: ชี้แจงโครงการพื้นฐานชุมชนและการยกระดับนวัตกรรมจากผักเชียงดาผลการรับประทานผักเชียงดาต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์การผลิตอาหารพืชพื้นถิ่นและผลต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน การประยุกต์ใช้สมุนไพร (กระชายขาว) ร่วมกับผักเชียงดาในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (สรรพคุณและการแปรรูป)  การประยุกต์ใช้สมุนไพร (กระชายขาว) ร่วมกับผักเชียงดาในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อต้านโควิด 19)  การสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย ฝึกปฏิบัติ: การเชื่อมโยงเครือข่ายและสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอด ณ ลานกิจกรรมกลุ่มฮักน้ำจาง บ้านนากว้าวกิ่ว  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง ในวันที่  8  มิถุนายน พ.ศ. 2564ให้กับกลุ่มเกษตรกรฮักน้ำจาง และเครือข่าย โดยมีผู้เข้ารับอบรม 81คน  ผู้เข้ารับอบรมมีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ให้บริการ และความพร้อมของสถานที่ อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรมคิดเป็นร้อยละ 98.52, 98.27และ 98.52ตามลำดับ ด้านข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ผู้เข้าอบรมให้คะแนนด้านความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ความเข้าใจเนื้อหาที่วิทยากรสอน การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรที่ทำให้เข้าใจและได้รับความรู้เพิ่มขึ้น และความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย พบว่าผู้เข้ารับการอบรม พึงพอใจร้อยละ 93.58, 95.80, 96.30, 96.30, 98.02และ 99.01ตามลำดับ โดยภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมให้คะแนนความพึงพอใจการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 97.15

8-6-2564 (1)

ค่าใช้จ่าย : 21,910
จำนวนผู้รับบริการ : 81
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4354]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

2. ชื่อกิจกรรมตามแผน:การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ

ผลการดำเนินงาน:  การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ: มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แปลงปลูกผักเชียงดา

          จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ: บรรยาย: ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยและของโลกและการใช้เครื่องหมายรับรองภูมินิเวศเกษตร (Agroscape) ภายใต้หลักการเกษตรอินทรีย์การใช้จุลินทรีย์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ฝึกปฏิบัติ: การเตรียมและการใช้จุลินทรีย์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ภูมินิเวศเกษตร (ลงพื้นที่แปลง) การออกแบบภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรภายใต้หลักการขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์ ลานกิจกรรมกลุ่มฮักน้ำจาง บ้านนากว้าวกิ่ว  อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ในวันที่  9  มิถุนายน พ.ศ. 2564ให้กับกลุ่มเกษตรกรฮักน้ำจาง  และเครือข่าย โดยมีผู้เข้ารับอบรม 89คน 2564  ผู้เข้ารับอบรมมีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ให้บริการ และความพร้อมของสถานที่ อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรมคิดเป็นร้อยละ 99.55, 99.55และ 99.55 ตามลำดับ ด้านข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ผู้เข้าอบรมให้คะแนนด้านความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ความเข้าใจเนื้อหาที่วิทยากรสอน การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรที่ทำให้เข้าใจและได้รับความรู้เพิ่มขึ้น และความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย พบว่าผู้เข้ารับการอบรม พึงพอใจร้อยละ 93.48, 96.82, 98.65, 97.53, 96.85และ 99.33ตามลำดับ โดยภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมให้คะแนนความพึงพอใจการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 97.92

ค่าใช้จ่าย : 42,310
จำนวนผู้รับบริการ : 89
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4355]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

2.ชื่อกิจกรรมตามแผน:การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ

ผลการดำเนินงาน:  การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ: การปลูกสายพันธุ์ที่มีสารจิมเนมิคสูงเพื่อผลิตเชิงพานิชย์

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ: บรรยาย: การคัดเลือกพันธุ์และเทคนิคการขยายพันธุ์ผักเชียงดา เทคโนโลยีการผลิตผักเชียงดาสายพันธุ์ที่มีสารจิมเนมิคสูง ฝึกปฏิบัติ: การคัดเลือกพันธุ์และกิ่งพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ผักเชียงดาวิธีการปลูกผักเชียงดาสายพันธุ์ที่มีสารจิมเนมิคสูงทบทวนการฝึกปฏิบัติและสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดณ ณ ลานกิจกรรมกลุ่มฮักน้ำจาง บ้านนากว้าวกิ่ว  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง ในวันที่  10  มิถุนายน พ.ศ. 2564ให้กับกลุ่มเกษตรกรฮักน้ำจาง  โดยมีผู้เข้ารับอบรม 85คน 2564  ผู้เข้ารับอบรมมีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ให้บริการ และความพร้อมของสถานที่ อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรมคิดเป็นร้อยละ 99.76, 96.94และ 93.41ตามลำดับ ด้านข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ผู้เข้าอบรมให้คะแนนด้านความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ความเข้าใจเนื้อหาที่วิทยากรสอน การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรที่ทำให้เข้าใจและได้รับความรู้เพิ่มขึ้น และความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย พบว่าผู้เข้ารับการอบรม พึงพอใจร้อยละ 97.88, 96.94, 94.82, 91.53, 92.00และ 96.94ตามลำดับ โดยภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมให้คะแนนความพึงพอใจการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 95.58

ค่าใช้จ่าย : 42,310
จำนวนผู้รับบริการ : 85
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4356]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

3. ชื่อกิจกรรมตามแผน:การประชาสัมพันธ์(กาดเขียว)/ การบ่มเพาะ/ให้คำปรึกษา ด้าน วทน. การศึกษาดูงาน

ผลการดำเนินงาน:  การบ่มเพาะ/ให้คำปรึกษา ด้าน วทน.

ให้คำปรึกษาทางออนไลน์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 8
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4719]   วันที่รายงาน  [1/1/2565]

ผลการดำเนินงาน: การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตผักเชียงดาและแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่ม
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ:

บรรยาย: แนวคิดการผลิตขนมเสริมผักเชียงดา ผัก และสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้าสู่การจำหน่าย และแข็งขันได้ในตลาดที่แท้จริงหลักการการทำสื่อประชาสัมพันธ์และการโฆษณาขายสินค้าเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์

ฝึกปฏิบัติ: การผลิตขนมเสริมผักเชียงดา ผัก และสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ ณ ลานกิจกรรมกลุ่มฮักน้ำจาง บ้านนากว้าวกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ให้กับกลุ่มเกษตรกรฮักน้ำจาง โดยมีผู้เข้ารับอบรม 51 คน ผู้เข้ารับอบรมมีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ให้บริการ และความพร้อมของสถานที่ อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรมคิดเป็นร้อยละ 98.04 97.25 และ 95.69 ตามลำดับ ด้านข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ผู้เข้าอบรมให้คะแนนด้านความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ความเข้าใจเนื้อหาที่วิทยากรสอน การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรที่ทำให้เข้าใจและได้รับความรู้เพิ่มขึ้น และความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย พบว่าผู้เข้ารับการอบรม พึงพอใจร้อยละ 96.86, 95.69, 94.51, 91.76, 94.51 และ 98.04 ตามลำดับ

โดยภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมให้คะแนนความพึงพอใจการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 95.82
 

ค่าใช้จ่าย : 37,695
จำนวนผู้รับบริการ : 51
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4720]   วันที่รายงาน  [1/1/2565]

จัดเวทีสรุปโครงการ และจัดงานประชาสัมพันธ์ฮักน้ำจาง Festival จัดงานประชาสัมพันธ์ฮักน้ำจาง ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ณ ลานกิจกรรมกลุ่มฮักน้ำจาง บ้านนากว้าวกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

ค่าใช้จ่าย : 4,600
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4721]   วันที่รายงาน  [1/1/2565]

รายงานตัวชี้วัดโครงการ ปี 2564
ผู้รับบริการ ตัวเลข 99
ติดตามผล ตัวเลข 99
นำไปใช้ประโยชน์ ตัวเลข 99
ร้อยละความพึงพอใจ ตัวเลข 96.62
มูลค่าทางเศรษฐกิจ ตัวเลข (จากการติดตามผล มูลค่าบาท/เดือน) 206,500 บาท
ผลผลิตที่ได้ตามตัวชี้วัดของโครงการ อธิบาย
1. จำนวนผู้รับบริการ 99 ราย (จำนวนไม่สะสม) ได้ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวน 4 ครั้ง รวมผู้เข้าอบรมจำนวน 306 ราย
2. จำนวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด จำนวน 6 เทคโนโลยี
2.1 การสร้างกระบวนทัศน์ให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์พืชพื้นถิ่นและการใช้ประโยชน์
2.1 วิธีการปลูกผักเชียงดามาตรฐานเกษตรอินทรีย์และกระบวนการขอรับรองมาตรฐาน
2.3 การปลูกและขยายพันธุ์ผักเชียงดาสายพันธุ์ที่มีสารจิมเนมิคสูงเพื่อผลิตเชิงพานิชย์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 2.4 การแปรรูปผลผลิตผักเชียงดาและการการขอรับรองมาตรฐาน
2.5 แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่ม 2.6 หลักสูตรการถอดความรู้ในเรื่องการปลูกและการแปรรูปผักเชียงดา
3. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 7 ผลิตภัณฑ์
3.1 เกิดกลุ่มขยายพันธุ์ผักเชียงดา มีสมาชิกจำนวน 10 คน ทำการผลิตต้นกล้าเพื่อจำหน่าย 3,000 ต้น
3.2 แปลงปลูกผักเชียงดาและผักพื้นบ้าน มีเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 80 ราย
3.3 ได้รับการรับรองเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ในนาม สถานที่ผลิตชื่อ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักน้ำจาง เลขที่ 7/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ใบสำคัญเลขที่ 52201563 และได้รับการอนุญาต ผลิต ชื่อผลิตภัณฑ์ ผักเชียงดาอบแห้ง ตรา ฮักน้ำจาง (Dried Gymnema Hug Namjang Brand) เลขสารบบ 52-2-01563-6-0001
3.4 ผักเชียงดาสด ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป ผักเชียงดาอบแห้ง จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผักเชียงดาอบแห้ง เครื่องดื่มผักเชียงดา 4 สูตร ได้แก่ เครื่องดื่มผักเชียงดา 100% สูตรสุขี สุโข สุขัง และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (แคปซูล) ภายใต้แบรนด์ฮักน้ำจาง
3.5 เพจสำหรับการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้า Facebook กลุ่มเกษตร “ฮักน้ำจาง” Facebook Huggreen
3.6 กิจการเพื่อสังคม social enetrprise (SE) ในนามวิสาหกิจกลุ่มฮักกรีน (HUGGREEN)
3.7 ได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนดีเด่น


4. จำนวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดในข้อ 2.
จำนวน 7 คน คือ นาย ศรีบุตร รามจักร เรื่องการปลูกและขยายพันธุ์ผักเชียงดา นาง พรรณิภา วงค์กุนา นาง อุษา พรมดำ นาง ศิริน ธรรมวันตา นาง ประภา พรมดำ เรื่องการแปรรูปผักเชียงดา นาง มาลัย เที่ยงเต็ม นางสาวพิกุล อินทะนะ เรื่องการทำชาเชียงดา
5. จำนวนแปลง/พืชที่เข้าสู่การรับรองมาตรฐานระบบอินทรีย์ PGS/Organic Thailand/IFOAM
5.1 เกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand จำนวน 16 คน ได้แก่ นางจันทร์สม โพธิพันธุ์ นายแก้วมา เทียมวัง นางบุญเทียน สายวงศ์เปี้ย นางใหม วงศ์ใจจา นางจันทร์ติ๊บ ขันหน่อริน นางบัวจันทร์ อินทะนะ นางสวย วงศ์จินา นางพรรณิกา วงศ์กุณา นางสุเซนต์ บุญชุม นางทองดี สายวงศ์เปี้ย และ นางเม็ด สายวงศ์เปี้ย นาย ศรีบุตร รามจักร นายมีชัย สายต๊ะวัง นางมัณฑนา ใจมั่น นางสมมิตร สายวงค์เปี้ย และ นายศักดิ์พล ปิง
5.2 เกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์อื่น เช่น มอน. และ PGS จำนวน 80 คน
6. ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรอินทรีย์ของชุมชนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของชุมชน
1) นายศรีบุตร รามจักร ฐานเรียนรู้เรื่องปุ๋ยหมัก น้ำหมักอินทรีย์ และการปลูกผักเชียงดา.
2) นายแก้วมา เทียมวัง ฐานเรียนรู้พลังงานทดแทนและการจัดการเรื่องน้ำ
3) นายบุญส่วย วงฟู ฐานเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพสมุนไพรไล่แมลง
4) นางยุพิน วงศ์บุญมา ฐานการเรียนรู้เรื่องการออมทรัพย์
5) นางมาลัย เที่ยงเต็ม ฐานการเรียนรู้การกลั่นและแปรรูปสมุนไพร
6) นายมีชัย สายตะวัง ฐานเรียนรู้การปลูกพืชผักผลไม้อินทรีย์
7) นายศักดิ์พล ปิงขอด ฐานการเรียนรู้เรื่องการจัดการด้านการตลาด
8) นางธิดารัตน์ สุริยา ฐานการเรียนรู้เรื่องการจัดการด้านการตลาด
9) นางจันทร์ สมโพธิพันธ์ ฐานการเรียนรู้เรื่องปุ๋ยหมัก
10) นางพัชณิตา สุริวงศ์ใย ฐานการเรียนรู้การเพาะเมล็ดพันธุ์และกล้าพันธุ์ผักพื้นบ้าน
11) นางพัน สายจันทร์ การเรียนรู้เรื่องตลาดสีเขียว
12) นายชัน สายวงเปี้ย ฐานการเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงโคกระบือ
13) นางศิริน ธรรรมวันตา ฐานเรียนการเรียนรู้เรื่องการแปรรูปผักเชียงดา
14) นางสาวพิกุล อินทะนะ ฐานการเรียนรู้การจัดการเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
15) นางดาวัลย์ สายจันทร์ ฐานการเรียนรู้การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
16) นางบัวจันทร์ อินทนะ ฐานการเรียนรู้เรื่องอาหารพื้นบ้านปลอดภัย

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง parinyawadee@rmutl.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates