หมู่บ้านนวัตกรรมเห็ดอินทรีย์บ้านดอนสำโรง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนสำโรง หมู่ที่ 2 บ้านดอนสำโรง

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562350,000|250,000|250,000|ใช้หมด20192211119331.pdf2019103115141.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3179]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

1.คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนสำโรง ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ โดย อาจารย์เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล อาจารย์สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรมกับ ผศ.อนุสรณ์ สินสะอาด และนักศึกษาสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และได้รับเกียรติจาก นายพิษณุพล ช่างประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตำบลอู่ตะเภา เป็นประธานเปิด การอบรมในครั้งนี้ 17 มีนาคม 2562 มีชาวบ้านและหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน
2.คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ลงพื้นที่พบ นางณภัสญาณ์ ช่างประดับประธานกลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านนวัตกรรมเห็ดอินทรีย์บ้านดอนสำโรง อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท โดย ผศ.อนุสรณ์ สินสะอาดอาจารย์สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ผศ.ปฐมพงค์ จิโน อ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาทำโรงเรือนเพาะเห็ดให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 กุมภาพันธ์ 2562
ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 150,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3180]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไ2.คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ลงพื้นที่พบ นางณภัสญาณ์ ช่างประดับประธานกลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านนวัตกรรมเห็ดอินทรีย์บ้านดอนสำโรง อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท โดย ผศ.อนุสรณ์ สินสะอาดอาจารย์สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ผศ.ปฐมพงค์ จิโน อ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาทำโรงเรือนเพาะเห็ดให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 กุมภาพันธ์ 2562หร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 1
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3352]   วันที่รายงาน  [3/7/2562]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

 

    

คลินิกทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ลงพื้นที่พบ นางณภัสญาณ์ ช่างประดับประธานกลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านนวัตกรรมเห็ดอินทรีย์บ้านดอนสำโรง อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ดย ผศ.อนุสรณ์ สินสะอาดอาจารย์สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม อาจารย์จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อพัฒและปรับปรุงโรงงาน เพื่อขอมาตรฐาน อย.และ GMP และกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นมาตรฐาน วันที่ 25 พฤษภาคม  2562

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค : การปรับปรุงโรงงานที่ล่าช้าและงบประมาณในการปรับปรุงโรงงานไม่มี
แนวทางแก้ไข : ต้องหางบประมาณปรับปรุงโรงงาน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3464]   วันที่รายงาน  [24/9/2562]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

6.ลงพื้นที่พบ นางณภัสญาณ์ ช่างประดับประธานกลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านนวัตกรรมเห็ดอินทรีย์บ้านดอนสำโรง อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท โดย ผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์ ผศ.อนุสรณ์ สินสะอาด ผศ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดอบรมการพัฒและปรับปรุงโรงงาน เพื่อขอมาตรฐาน Primary GMP

7.การเปลี่ยนแปลงหลังการจัดอบรมการพัฒนาและปรับปรุงโรงงาน เพื่อขอมาตรฐาน

Primary GMP

8.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านดอนสำโรง ตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท อบรมระยะสั้นการทำก้อนเชื้อเห็ด โดยอาจารย์ชูชาติ สุขเกษม อาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท

วันที่  5-10 สิงหาคม 2562

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง anu_bird@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates