หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มเกษตรอินทรีย์

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562300,000|230,000|230,000|ใช้หมด20192211113541.pdf201910301122411.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3146]   วันที่รายงาน  [3/4/2562]

21 ธันวาคม 2562

ลงพื้นที่พบกลุ่มชุมชน เพื่อปรึกษาหารือ  ทำความเข้าใจร่วมกัน ตามวัตถุประสงค์  รวมถึงร่วมกันเสนอแนะ และร่วมวางแผนการดำเนินงานและปฏิบัตการ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3187]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

21 ธันวาคม
ลงพื้นที่พบกลุ่มชุมชนไร่ทหารสานประชา หมู่ที่ 5 บ้านท่าเดืื่อน้อย  ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี เพื่อปรึกษาหารือ ทำความเข้าใจร่วมกัน ตามวัตถุประสงค์ รวมถึงร่วมกันเสนอแนะ และร่วมวางแผนการดำเนินงานและปฏิบัติงาน โครงการหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3188]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

4 มกราคม 2562

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มย่อย เพื่อปรึกษาหารือ  ร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน เสนอแนะแนวทาง   ระดมแนวความคิด ในการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

29 มกราคม 2562

จัดประชุมคณะกรรมการ  เพื่อร่วมกันวางแผนงาน  สเต็ปและขั้นตอนการดำเนินโครงการ   เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

30-31 มกราคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลวัฒน์   เกิดศิริ   ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , อาจารย์กัณญพัตส   บุญล่ำ รองผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี และ นางสาววริศรา ลิขิตลือชา เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี ร่วมประุชมเชิงปฏิบัติการ 
การทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน.สู่ภูมิภาค  กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2562  ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562  จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3189]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

วันที่ 4 และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 

ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในด้านต่างๆ ทั้งสถานที่ และข้อมูลต่าง ที่จะนำเสนอต่อชุมชนรวมทั้งร่วมกันวางแผนงาน   ในการจัดพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3190]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

วันที่ 13 กกุมภาพันธ์  2562

          ทีมงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  นำทีมโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลวัฒน์  เกิดศิริ และคณะ
ได้จัดพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นทางการ   ณ ชุมชนหมู่ที่ 5  บ้านท่าเดื่อน้อย  ตำบลนิคมสร้างตนเอง  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความราบรื่น   โดยทางทีมงานได้กล่าวขอบคุณกลุ่มชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ทางทีมงานได้ชี้แนะแนวทางให้กลุ่มชุมชนได้เข้าใจถึงหลักการทำเกษตรอินทรีย์อย่างถูกวิธี    การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  การเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต รวมถึงการยกระดับผลผลิตและการขยายตลาดการขายผลผลิตให้เพิ่มมากขึ้น   และได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันกับกลุ่มชุมชน  รวมทั้งได้เปิดโอกาส
ให้ชาวบ้านได้ซักถามและร่วมเสนอความคิดเห็นร่วมกัน

          หลังจากนั้นได้ร่วมลงพื้นที่ เยี่ยมชม โรงอบขมิ้น  โดยทางทีมงานได้อธิบายและชี้แนะแนวทาง ในการตากขมิ้น  การอบขมิ้นเพิ่มเติม  รวมถึงการนำขมิ้นไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า   จากนั้นทางทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจแปลงเกษตรอินทรีย์
ณ ไร่ทหารสานประชา   เพื่อสำรวจพื้นที่การทำเกษตร รวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆโดยคร่าวๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประชุม
ทีมงานและร่วมกันวางแผนงานในขั้นตอนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3191]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

วันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2562

ทีมงานคลินิกเทคโนโลยี จัดประชุมย่อย เพื่อเตรียมความพร้อม และวางแผนงาน  ที่จะลงสำรวจพื้นที่ สำรวจแปลงเกษตร เพื่อเก็บข้อมูลและรายละเอียดของแปลงเกษตรแต่ละแปลง   สภาพแวดล้อมต่างๆ พื้นที่โดยรอบทั้งหมด  ณ ไร่ทหารสานประชา

 

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3192]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

วันที่ 5  มีนาคม 2562

ทีมงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลวัฒน์  เกิดศิริ และคณะ  

ได้ร่วมลงสำรวจพื้นที่แปลงเกษตร  ณ  ไร่ทหารสานประชา  หมู่ที่ 5  บ้านท่าเดื่อน้อย  ตำบลนิคมสร้างตนเอง  อำเภอเมืืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี   เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆของแปลงเกษตร  ขนาดของแปลง   พืชที่ปลูกภายในแปลงปัจจุบัน  และพืชที่ปลูกรอบๆแปลง โรคพืชที่พบ  ทางน้ำเข้าแปลง และสภาพแวดล้อมโดยรวม  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์แปลงแต่ละแปลง   เพื่อดำเนินการกำหนดแนวทางในการปลูกพืช  ดำเนินการในส่วนสภาพแวดล้อมและอื่นๆ ให้สอดคล้องและเข้าหลักเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFORM Accredited    และได้ทำความเข้าใจร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ถึงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFORM Accredited  ว่ามีหลักการและความมุ่งหมายในการผลิตและการแปรรูปเกษตรอินทรีย์ อย่างไรบ้าง  และได้เปิดโอกาสให้เกษตรกร ได้ร่วมเสนอแนะความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3193]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

วันที่  13  และ 25  มีนาคม 2562

ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ  และร่วมกำหนดแปลงที่เข้าร่วมเกษตรอินทรีย์ ตามแปลนที่ได้จากการลงสำรวจพื้นที่จริง 
รวมทั้งร่วมกันวางแผนการดำเนินงานต่อไป

 

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=3203]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

วันที่  2  เมษายน 2562

ทีมงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  นำทีมโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลวัฒน์  เกิดศิริ และคณะ
ร่วมกับกลุ่มชาวบ้านเกษตรกร  ณ  ไร่ทหารสานประชา  ชุมชนหมู่ที่  5  บ้านท่าเดื่อน้อย  ตำบลนิคมสร้างตนเอง  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี   ร่วมพูดคุยปรึกษาหารือ และลงพื้นที่จริง  เพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมเพิ่มเติม และดำเนินการไถยกร่องถนน   และวัดความยาวพื้นที่เพื่อวางแผนการปลูกพืชแนวกันลม

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=3214]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 1,402
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=3215]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 9,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=3216]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 19,598
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=3217]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 402
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=3393]   วันที่รายงาน  [5/7/2562]

29 เมษายน 2562
ศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจร การสร้างเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

7 พฤษภาคม 2562
ลงพื้นที่พบกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เพื่อหารือร่วมกันในการกำหนดแปลงและเตรียมพื้นที่ให้พร้อม
ในการปลูกพืชชนิดต่างๆตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ชุมชนหมู่ที่ ๕
บ้านท่าเดื่อน้อย ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

17 พฤษภาคม 2562
จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์


30 พฤษภาคม 2562
เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ วทน.สู่ภูมิภาค (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. กรุงเทพมหานคร 

5 มิถุนายน 2562
ลงพื้นที่พบกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มทหารไร่ทหารสานประชา เพื่อร่วมหารือและวางแผนการดำเนินโครงการ หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ชุมชน
หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเดื่อน้อย ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ลงพื้นที่พบกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เพื่อร่วมปลูกพืชแนวกันลม และจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ไร่ทหารสานประชา ชุมชนหมู่ที่ ๕ บ้านท่าเดื่อ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

26 มิถุนายน 2562
ลงพื้นที่พบกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งร่วมวางแผนการเพาะปลูกพืชและการดำนา ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ไร่ทหารสานประชา ชุมชนหมู่ที่ ๕ บ้านท่าเดื่อน้อย ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

5-6 กรกฎาคม 2562
เข้าร่วมงาน “Technomart ๒๐๑๙ ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค” และร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการบริการให้คำปรึกษาและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ ห้องจูปิเตอร์ ๗ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ค่าใช้จ่าย : 118,720
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 15 [IG=3570]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

10 กรกฎาคม 2562 ติดตามกลุ่มเกษตรกรในการเพาะปลูกลงพันธ์ข้าวไรซ์เบอรี่ และขมิ้นชันรวมทั้งการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 1000 ต้น โดยการทำและหารือกลุ่มเกษตรกร การปลูกต้นทองอุไรบนขอบคันกั้นดิน 
ที่ยกระดับเป็นแนวกั้นน้ำและเป็นแนวขอบกั้นรอบแปลงเพาะปลูก โดยปลูกเป็นแนวระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ 2 เมตร ปลูกเป็นแนวยาวตลอดทางเดินในเขตพื้นที่แปลงที่ได้จัดสรรตามรูปแปลนล่าสุด ปัญหาและอุปสรรคของการเจริญเติบโตของพืช คือ ประสบปัญหาของน้ำ เนื่องจากการปลูกพืชดังกล่าวต้องการน้ำหล่อเลี้ยงตลอดเวลา ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงหลายเดือน ทำให้พืชบางส่วน โดยเฉพาะต้นข้าว เริ่มแห้งตายและโตช้ากว่าปกติ จึงแนะนำให้กลุ่มขอกำลังสนับสนุนสนุนจากหน่วยงานทหารนำรถบรรทุกน้ำจัดพ่นเป็นระยะๆ เพื่อช่วยชะลอการแห้งตายของพืช 
20 กรกฎาคม 2562 ติดตามการปลูกพืชสวนครัว ประเภท มะเขือพวง มะเขือเทศ กล้วย และฝรั่งพันธ์กิมจู เพื่อปลูกเป็นพืชผสมผสาน แทรกระหว่างพื้นที่แปลงเพาะปลูกของพืชหลัก ของกลุ่มเกษตรกร
10 สิงหาคม 2562 ติดตามและประเมินหารือ เกี่ยวกับการบันทึกและการเก็บข้อมูลของผลผลิต รวมทั้งการเฝ้าระวังแมลงศัตรูพืชต่างๆ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์หมักและการบำรุงรักษา การกำจัดวัชพืชระหว่างแปลง เพื่อให้พืชเจริญเติบโตตามวงจรได้เต็มที่
24 สิงหาคม 2562 ติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นของพืชเกษตรอินทรีย์ การบูรณาการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคต่างๆ เพื่อทำเป็นแหล่งเรียนรู้ การสร้างประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการร่วมจัดกิจกรรม ออกแสดงงานต่างๆ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ให้ความสำคัญของกลุ่มเกษตรกร “บ้านไร่ทหารสานประชา” มาเป็นพิเศษ เนื่องจากกลุ่มมีความเข้มแข็งและมีขีดความสามารถ ในการแปรรูปสินค้าจากผลผลิตทางการเกษตร ผลิตเป็นสินค้าต่างๆออกจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรกลุ่มนี้
ได้เป็นอย่างดี
8 กันยายน 2562 ติดตามการร่วมดำเนินการแผนงานในการพัฒนาต่อยอดทุกกระบวนการ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมและแผนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรในระยะถัดไป เพื่อทำการรองรับเทคโนโลยีต่างๆ จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมุ่งสู่ผลผลิตเกษตรอินทรีย์โดยสมบูรณ์ มีมาตรฐานรองรับและได้รับการยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคอย่างกว้างขวางต่อปี รวมทั้งการเข้าร่วมเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์พันธ์พืชเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาสูง เช่น ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ข้าวหอม ไรซ์เบอร์รี่ และพืชอื่นๆที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่องทุกปี
 

ค่าใช้จ่าย : 80,878
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง supawat.l@tru.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates