หมู่บ้านต้นแบบสร้างมูลค่าผักตบชวา (การสร้างมูลค่าผักตบชวาในท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี)

หมู่ที่ 8 บ้านท้ายลาด

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562765,000|250,000|250,000|ใช้หมด20192211110351.pdf201910301126161.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3142]   วันที่รายงาน  [3/4/2562]

ระบุก.ค. 61-มี.ค.62 :

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3143]   วันที่รายงาน  [3/4/2562]

สำรวจพื้นที่เพื่อการศึกษาและวิจัยเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3144]   วันที่รายงาน  [3/4/2562]

21 ธันวาคม 

สำรวจพื้นที่พร้อมพบปะกลุ่มชุมชน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3149]   วันที่รายงาน  [3/4/2562]

กรกฎาคม61-มีนาคม62

กิจกรรม

สำรวจพื้นที่เพื่อการศึกษา วิจัยเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน

ผลการดำเนินการ

ได้ข้อมูลในการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามความต้องการ และความสนใจของชุมชน

ค่าใช้จ่าย : 3,135
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3150]   วันที่รายงาน  [3/4/2562]

พื้นที่ดำเนินการ
1. หมู่ที่ 8 บ้านท้ายลาด ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
2. หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งเทโพ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
3. หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระดี่ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
4. หมู่ 3 ตำบลบางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
   

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3153]   วันที่รายงาน  [3/4/2562]

 ก.ค. 61-มี.ค.62
กิจกรรม
สำรวจพื้นที่เพื่อการศึกษาและวิจัยเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ผลการดำเนินการ
ได้ข้อมูลในการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามความต้องการและความสนใจของชุมชน

พื้นที่ดำเนินการ
1. หมู่ที่ 8 บ้านท้ายลาด ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
2. หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งเทโพ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
3. หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระดี่ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
4. หมู่ 3 ตำบลบางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

15 ก.ค.61
กิจกรรม
การลงพื้นที่ทำความคุ้นเคยและเก็บข้อมูลความต้องการเบื้องต้นในการเข้าร่วมโครงการฯ ณ หมู่ 16 ตำบลบางลี่ และ หมู่ 3 ตำบลบางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
ผลการดำเนินการ
ผู้นำชุมชนและชาวบ้านเห็นความสำคัญและสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านต้นแบบสร้างมูลค่าผักตบชวา


21 ก.ค.61
กิจกรรม
การลงพื้นที่ทำความคุ้นเคยและเก็บข้อมูลความต้องการเบื้องต้นในการเข้าร่วมโครงการฯ ณ หมู่ 4 และ 8 ตำบลบางลี่
อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
ผลการดำเนินการ
ผู้นำชุมชนและชาวบ้านเห็นความสำคัญและสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านต้นแบบสร้างมูลค่าผักตบชวา


6 ธ.ค. 61
กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านต้นแบบสร้างมูลค่าผักตบชวา
ผลการดำเินการ
การปรับกิจกรรมและงบประมาณของโครงการตามคำแนะนำของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสม และแนวทางการลงพื้นที่เพื่อพบกับผู้นำชุมชนของหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ


4 ก.พ. 62
กิจกรรม
สำรวจพื้นที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน บริเวณตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในระยะที่ 1
ผลการดำเนินการ
พื้นที่แต่ละพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการมีทรัพยากรที่สามารถนำมาบูรณาการกับกิจกรรมของโครงการที่ตั้งไว้ ดังนี้
หมู่ 4 ตำบลบางลี่ มีพื้นฐานทางการจักสานด้วยพลาสติก จึงได้รับพิจารณาเป็นต้นแบบการจักสานผักตบชวา
หมู่ 8 มีพื้นที่และมีการเลี้ยงเป็ด และวัวทำให้สามารถใช้มูลเป็ดและวัว มาเป็น ส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา
หมู่ 16 มีพื้นฐานในการปลูกเห็ดฟาง จึงได้รับพิจารณาเป็นต้นแบบในการเพาะเห็ดฟางโดยใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุผสมในการเพาะเห็ด


15 ก.พ.62
กิจกรรม
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี
ผลการดำเนินการ
ได้แนวทางในการดำเนินกิจกรรมในการลงพื้นที่และรับทราบข้อมูลเอกสารที่ต้องเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมและรายงานผลต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28 ก.พ. 62
กิจกรรม
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าต่อมหาวิทยาลัยและกระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมกับผู้จัดการคลินิคเทคโนโลยี
การประชุมผู้ร่วมรับผิดชอบในโครงการเพื่อวางแนวทางการลงเก็บข้อมูล ศึกษาความพร้อมและความต้องการในการอบรม ตลอดจนข้อจำกัดกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน
ผลการดำเนินการ
กำหนดวันลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลด้านความต้องการในการอบรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่ต้องการร่วมโครงการ


 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3154]   วันที่รายงาน  [3/4/2562]

ช่วงเวลา ในการดำเนินการ

มี.ค.62
กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมพื้นที่การกระจายตัวของผักตบชวา
ผลการดำเนินการ
ชุมชนมีความตระหนักและสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและสร้างมูลค่าให้กับผักตบชวาในท้องถิ่น

พื้นที่ดำเนินการ
1. หมู่ที่ 8 บ้านท้ายลาด ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
2. หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งเทโพ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
3. หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระดี่ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
4. หมู่ 3 ตำบลบางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี


วันที่ 3 และ 5 มี.ค.62
กิจกรรม
ลงชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลความต้องการด้านการอบรมและรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและชาวบ้าน
ผลการดำเนินการ
ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการมีความสนใจในการที่มหาวิทยาลัยสนใจและใส่ใจในการช่วยแก้ปัญหาชุมชน ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และอยากให้มีการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการสร้างรายได้จากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน ด้านอุปสรรคพบว่าชาวบ้านมีปัญหาด้านกำลังคนในการดำเนินกิจกรรม และยังไม่มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการ และเสนอให้โครงการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาในด้านอื่น เช่นการแปรรูปเป็นอาหารสัตว์เพื่อช่วยลดต้นทุนในการซื้ออาหารสัตว์
โดยมีการร่วมกันกำหนดการอบรมในหัวข้อการควบคุมปริมาณผักตบชวาในวันที่ 29 มี.ค.62

วันที่ 9-10 มี.ค. 62
กิจกรรม
ลงชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างศูนย์การเรียนรู้ โดยการสำรวจพื้นที่จริง เตรียมออกแบบวางโครงสร้างและและสถานที่ในการจัดกิจกรรมฯ
ผลการดำเนินการ
มีการออกแบบการบริหารจัดการพื้นที่ในการดำเนินงานเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ บ้านท้ายลาด ณ พื้นที่ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ บ้านท้ายลาด หมู่ที่ 8 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมาก


วันที่ 16-17 มี.ค. 62
กิจกรรม
ลงชุมชนเพื่อตรวจสอบความพร้อม และความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมการสร้างศูนย์การเรียนรู้ การร่วมรับฟังข้อเสนอความคิดเห็นในการเตรียมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมพื้นที่การกระจายตัวของผักตบชวา ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีความสนใจในกิจกรรมเข้าร่วมโครงการในวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรมฯ
ผลการดำเนินการ
การรับฟังความคิดเห็น อุปสรรค ปัญหา หรือข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นก่อนการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมพื้นที่การกระจายตัวของผักตบชวา หน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมนำเสนอแนวทางต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์จากกิจกรรมโครงการ หรือพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ในอนาคต


วันที่ 22 มี.ค.62
กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการย่อยที่ 1 การควบคุมพื้นที่การกระจายตัวของผักตบชวา
ผลการดำเนินการ
แบ่งขอบข่ายงานความรับผิดชอบ นัดหมายเพื่อจัดเตรียมสถานที่ กำหนดการ กิจกรรมของงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

วันที่ 28 มี.ค. 62
กิจกรรม
การลงพื้นที่เตรียมความพร้อมของงานในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมพื้นที่การกระจายตัวของผักตบชวา
ผลการดำเนินการ
มีความพร้อมทางด้านสถานที่เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนงานที่กำหนด

วันที่ 29 มี.ค. 62
กิจกรรม
การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมพื้นที่การกระจายตัวของผักตบชวา
ผลการดำเนินการ
หน่วยงานและบุคลากร รวมถึงผู้นำชุมชน สมาชิกชุมชน มีความตระหนัก มีความรู้และทักษะในการควบคุมพื้นที่การกระจายตัวของผักตบชวาและมีความรู้เรื่องการสร้างมูลค่าผักตบชวาในท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

 

ค่าใช้จ่าย : 29,200
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3157]   วันที่รายงาน  [3/4/2562]

ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม

การลงพื้นที่สำรวจชุมชนเพื่อศึกษาความต้องการ(ช่วงเดือนกรกฎาคม 2561)

พื้นที่ที่ทำการสำรวจ

1. หมู่ที่ 8 บ้านท้ายลาด ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี               

2. หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งเทโพ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

              3. หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระดี่ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

              4. หมู่ 3 ตำบลบางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

 

\

 

 

 

 

-การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ (ธ.ค.61, ก.พ.62และ มี.ค.62)

-ธ.ค. 61 ประชุมการปรับกิจกรรมและงบประมาณของโครงการตามคำแนะนำของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสม และแนวทางการลงพื้นที่เพื่อพบกับผู้นำชุมชนของหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ

 

 

-ก.พ. 62 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี และประชุมรายงานความก้าวหน้าต่อมหาวิทยาลัยและกระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมกับผู้จัดการคลินิคเทคโนโลยี

 

 

มี.ค.62ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการย่อยที่ 1 การควบคุมพื้นที่การกระจายตัวของผักตบชวา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดำเนินกิจกรรม โครงการเชิงปฏิบัติการการควบคุมพื้นที่การกระจายตัวของผักตบชวา
(มี.ค.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=3386]   วันที่รายงาน  [5/7/2562]

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมูลค่าผักตบชวาในท้องถิ่น
ประกอบด้วย
-ปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา
(ช่วงเดือนพ.ค. 62)
-วัสดุในการเพาะพันธ์เห็ดจากผักตบชวา ( ช่วงเดือน มิ.ย.62)
- ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา (ช่วงเดือน ก.ค.62)

ผลการดำเนินการ
ได้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าผักตบชวาในท้องถิ่น

ผู้นำชุมชนและชาวบ้านเห็นความสำคัญและสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านต้นแบบสร้างมูลค่าผักตบชวา
(ปุ๋ยหมักธรรมชาติ)
 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 173,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=3387]   วันที่รายงาน  [5/7/2562]

การติดตามผลการสร้างมูลค่าที่เกิดขึ้นจากผักตบชวา 

ผลการดำเนินการ

-สร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชุมชน
-ชุมชนมีแนวโน้มสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
-ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากผักตบชวา
-สร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

25 พ.ค. 62
ติดตามผลการสร้างมูลค่าที่เกิดขึ้นจากผักตบชวา (ปุ๋ยหมักธรรมชาติ)
ผลการดำเนินการ
ตรวจติดตามผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการทำปุ๋ยหมักธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=3388]   วันที่รายงาน  [5/7/2562]

การลงพื้นที่ติดตามเก็บข้อมูล และเริ่มพัฒนาหลักสูตรการสร้างมูลค่าผักตบชวา

10 มิ.ย. 62
ติดตามผลการสร้างมูลค่าที่เกิดขึ้นจากผักตบชวา (ปุ๋ยหมักธรรมชาติ)
ติดตามเก็บข้อมูล และเริ่มพัฒนาหลักสูตรการสร้างมูลค่าผักตบชวา

ผลการดำเนินการ
การสร้างความร่วมมือและเริ่มการนำไปให้ชุมชน และโรงเรียนทดลองใช้ และวางแผนการจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชน โรงเรียน
ศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อดี ข้อจำกัดที่พบในการดำเนินกิจกรรมปุ๋ยหมักธรรมชาติจากผักตบชวา20-21 มิ.ย. 62
จัดทำโครงการวัสดุเพาะเห็ดจากผักตบชวา
(เห็ดมิลกี้ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และเห็ดฟางที่ชุมชนมีพื้นฐานอยู่แล้ว) 

ผลการดำเนินการ
ผู้นำชุมชนและชาวบ้านเห็นความสำคัญและสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านต้นแบบสร้างมูลค่าผักตบชวา
(วัสดุเพาะเห็ดจากผักตบชวา)

29 มิ.ย.62
ติดตามผลการสร้างมูลค่าที่เกิดขึ้นจากผักตบชวา (วัสดุเพาะเห็ดจากผักตบชวา)
ติดตามเก็บข้อมูล และเริ่มพัฒนาหลักสูตรการสร้างมูลค่าผักตบชวา

ผลการดำเนินการ
ตรวจติดตามผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ด
ศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อดี ข้อจำกัดที่พบในการดำเนินกิจกรรมปุ๋ยหมักธรรมชาติจากผักตบชวา

5-7 ก.ค. 62
จัดทำโครงการสร้างมูลค่าที่เกิดขึ้นจากผักตบชวา (วัสดุในการจักสาน)
ผลการดำเนินการ
อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=3572]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

5-7 ก.ค. 62
จัดทำโครงการสร้างมูลค่าที่เกิดขึ้นจากผักตบชวา (วัสดุในการจักสาน)
ผลการดำเนินการ
ผู้นำชุมชนและชาวบ้านให้ความสนใจและตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม ฝึกทักษะการขึ้นลายของการจักสานแบบต่างๆ และเรียนรู้รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และทดลองปฏิบัติ

27-28 ก.ค. 62
จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแผนการตลาดจากผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
ผลการดำเนินการ
ชาวบ้านเข้าใจความสำคัญของการวางแผนการตลาด โดยสินค้าที่ผลิตขึ้นต้องมีคุณภาพ และให้ความสำคัญกับต้นทุนการผลิต และมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้า โดยแต่ละชุมชนร่วมคิดตราสินค้า และวางแผนพัฒนาสินค้าตนเองให้มีคุณภาพ

17 ส.ค. 62
ติดตามผลการสร้างมูลค่าที่เกิดขึ้นจากผักตบชวา (วัสดุในการจักสาน)
ติดตามเก็บข้อมูล และเริ่มพัฒนาหลักสูตรการสร้างมูลค่าผักตบชวา
ผลการดำเนินการ
ตรวจติดตามผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุในการจักสาน
ศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อดี ข้อจำกัดที่พบในการดำเนินกิจกรรมปุ๋ยหมักธรรมชาติจากผักตบชวา


18 ส.ค. 62
ติดตามผลการสร้างมูลค่าที่เกิดขึ้นจากผักตบชวา (วัสดุเพาะเห็ดจากผักตบชวา)
ผลการดำเนินการ
ตรวจติดตามผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการใช้ผักตบชวาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ด
พบว่าชุมชนมีความต้องการในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลาย

ค่าใช้จ่าย : 34,665
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=3576]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

7 ก.ย. 62
ติดตามผลการสร้างมูลค่าที่เกิดขึ้นจากผักตบชวา (ปุ๋ยหมักธรรมชาติ)
ติดตามเก็บข้อมูล และเริ่มพัฒนาหลักสูตรการสร้างมูลค่าผักตบชวา
ผลการดำเนินการ
อยู่ในระหว่างการเตรียมปุ๋ยในเพื่อส่งนำไปศึกษาปริมาณธาตุอาหารที่อยู่ในปุ๋ย และเริ่มเตรียมการศึกษาคัดเลือกทดลองปลูกผักโดยใช้ปุ๋ยที่ผลิตขึ้นจากชุมชน

 

 

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2563350,000|293,400|293,400|ใช้หมด20204221213431.pdf202010301123271.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3731]   วันที่รายงาน  [3/4/2563]

3 เมษายน 2563

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยคลินิกเทคโนโลยี มรภ.เทพสตรี ได้ดำเนินการยืนยันแบบตอบรับการสนับสนุนงบประมาณไปแล้ว ขณะนี้รอการอนุมัติการโอนเงินโครงการดังกล่าวฯ
จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3877]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

ผลการดำเนินงาน

-อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินงาน   (โดยอยู่ระหว่าง การประกาศใช้  พรก.ฉุกเฉิน  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัส  โควิด 19)


    ***โดยจะเริ่มดำเนินโครงการ ในวันที่  12 กรกฎาคม 2563  ต่อไป***
    

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4147]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 4 ก.ค.63
กิจกรรม อบรมหลักสูตรการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา
สถานที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 13 คน
ผลการดำเนินงาน

ความพึงพอใจ ร้อยละ 92.14

ค่าใช้จ่าย 30,000 บาท
 

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 13
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4148]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 12 ก.ค. 2563
กิจกรรม อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องสับผักตบชวา และเทคโนโลยีการควบคุมการให้น้ำและโรงเห็ดอัจฉริยะ
สถานที่ หมู่ที่ 8 และ 16 ตำบลบางลี่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน
ผลการดำเนินงาน ความพึงพอใจ ร้อยละ 95.06
 

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4149]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 8 ส.ค.63
กิจกรรม ประชุมแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องจักสาน
สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 13 คน
ผลการดำเนินงาน ความพึงพอใจ 92.82
ค่าใช้จ่าย 48,800 บาท

 

ค่าใช้จ่าย : 48,800
จำนวนผู้รับบริการ : 13
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4150]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 29-30 ส.ค.63
กิจกรรม หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดจากผักตบชวา
สถานที่ หมู่ที่ 16 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 39 คน
ผลการดำเนินงาน ความพึงพอใจ 93.56
ค่าใช้จ่าย  30,000 บาท

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 39
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4151]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 4-6 ก.ย.63
กิจกรรม หลักสูตรอบรมการสร้างแบรน และช่องทางการจัดจำหน่าย พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
สถานที่ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายบางระจัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน
ผลการดำเนินงาน ความพึงพอใจ 95.44
ค่าใช้จ่าย 144,600 บาท

 

ค่าใช้จ่าย : 144,600
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=4152]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 27-28 ก.ย. 63

กิจกรรม ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงาน
สถานที่ พื้นที่ตำบลบางลี่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน
ผลการดำเนินงาน เพิ่มรายได้รวม 10,500 บาท/เดือน
ค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

 

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=4153]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

ไฟล์  Excel  โครงการแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หมู่บ้านต้นแบบสร้างมูลค่าผักตบชวา  การสร้างมูลค่าผักตบชวาในท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

/online/cmo/fileuser/1487/files/ok TCS 1228.xls

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2564300,000|195,000|195,000|ใช้หมด2021531359431.pdf202112312155421.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4370]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

 วันที่2 - 4  มิถุนายน 2564

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรชุมชนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการสร้างมูลค่าผักตบชวาแบบมืออาชีพ  
สถานที่........กศน.ตำบลบางลี่ หมู่ที่ ๔ , ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘,  บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๖ ตำบลบางลี่.........
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม........45 คน...........................................................................................................
ผลการดำเนินงาน

ความพึงพอใจ ร้อยละ 94.62

ปัญหา/อุปสรรค

สถานการณ์โควิท 2019 จำเป็นต้องรักษาระยะห่าง และผู้เข้าร่วมโครงการบางคนไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ และมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง
แนวทางการแก้ไข

ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม รักษาระยะห่าง และขยายเวลาเพื่อรอเวลาสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ
ค่าใช้จ่าย.....60,000 บาท.....................................................
 

กศน.ตำบลบางลี่ หมู่ที่ ๔

 

ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘

 

บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๖ ตำบลบางลี่

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 45
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4602]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

****เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (Covid-19)  ในพื้นที่ดำเนินโครงการ  ยังคงมีความรุนแรงและมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง  /และกิจกรรมของโครงการเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จึงมีการปรับแผนการดำเนินงาน  โดยขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการออกไปเป็นระยะเวลา 3  เดือน  (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)  ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564    

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4708]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

วันที่ 14 พ.ย.64

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้แก่โรงเรียนให้เกิดโรงเรียนตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียงจากการสร้างมูลค่าผักตบชวา
สถานที่ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน
ผลการดำเนินงาน
ความพึงพอใจ ร้อยละ 92.27
ปัญหา/อุปสรรค
สถานการณ์โควิท 2019 จำเป็นต้องรักษาระยะห่าง และผู้เข้าร่วมโครงการบางคนไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ และมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง
แนวทางการแก้ไข
ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม รักษาระยะห่าง และขยายเวลาเพื่อรอเวลาสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ
ค่าใช้จ่าย 35,000 บาท

 

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4709]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

วันที่ 18-19 ธ.ค. 2564
กิจกรรม อบรมการสร้างครูวิทยากรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในโรงเรียนในชุมชนหรือโรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน
สถานที่ บ้านท้ายลาดหมู่ที่ 8 ตำบลบางลี่ และ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน
ผลการดำเนินงาน ความพึงพอใจ ร้อยละ 94.29
ปัญหา/อุปสรรค
สถานการณ์โควิท 2019 จำเป็นต้องรักษาระยะห่าง และผู้เข้าร่วมโครงการบางคนไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ และมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง
แนวทางการแก้ไข
ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม รักษาระยะห่าง และขยายเวลาเพื่อรอเวลาสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ
ค่าใช้จ่าย 50,000 บาท

 

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4710]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

วันที่ 26 ธ.ค.2564
กิจกรรม การสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียงหรือชุมชนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เพื่อนำไปสู่แหล่งการเรียนรู้ชุมชน
สถานที่ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน
ผลการดำเนินงาน ความพึงพอใจ 95.33
ปัญหา/อุปสรรค
สถานการณ์โควิท 2019 จำเป็นต้องรักษาระยะห่าง และผู้เข้าร่วมโครงการบางคนไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ และมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง
แนวทางการแก้ไข
ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม รักษาระยะห่าง
ค่าใช้จ่าย 50,000 บาท
 

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4715]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

ไฟล์ Excel หมู่บ้านต้นแบบสร้างมูลค่าผักตบชวา (การสร้างมูลค่าผักตบชวาในท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี)

 

/online/cmo/fileuser/1487/files/okSCI.xls

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง toonthong@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates