หมู่บ้านมะเขือเทศอินทรีย์ครบวงจรด่านช้าง

หมู่ 6 บ้านห้วยหินดำ

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562350,000|294,000|262,400|31,6002019221116231.pdf201910151612171.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3228]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

ผลการดำเนินงาน  ติดต่อประสานงานผู้นำกลุ่มในโครงการฯ  คุณอิสรีย์ ฮอลล์ ไร่ภูฟ้าน้ำ 315 ม.4 ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เพื่อแจ้งผลการอนุมัติโครงการฯ ชี้เเจ้ง ทำความเข้าใจและเป้าหมายโครงการฯ เบื้องต้น และร่วมวางแผนเพื่อกำหนดการจัดกิจกรรม และเเนวทางการดำเนินงานตามโครงการ ฯ

ค่าใช้จ่าย : 5,700
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3229]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

ผลการดำเนินงาน  -  จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ดิน

ค่าใช้จ่าย : 7,500
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3230]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

ผลการดำเนินงาน  -  อยู่ระหว่างติดต่อวิทยากร

ค่าใช้จ่าย : 100
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3231]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

ผลการดำเนินงาน - จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำน้ำหมักตัวอย่างประกอบการอบรม 

ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3232]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

ผลการดำเนินงาน - อยู่ระหว่างติดต่อวิทยากร

ค่าใช้จ่าย : 100
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3233]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

ผลการดำเนินงาน - อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย : 100
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3379]   วันที่รายงาน  [5/7/2562]

กิจกรรมที่ 1: จัดทำแผน การประสานงาน และการสำรวจพื้นที่จัดเวทีสัมนาร่วมกับชุมชนเพื่อนำผลงานวิจัยมาใช้พัฒนาหมู่บ้าน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรม 26,900 บาท

ค่าใช้จ่าย : 26,900
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3380]   วันที่รายงาน  [5/7/2562]

กิจกรรมที่2 : การใช้แอบพลิเคชั่นในการตรวจดิน ได้มีลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมแล้ว โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 21360 บาท

ค่าใช้จ่าย : 21,360
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=3382]   วันที่รายงาน  [5/7/2562]

กิจกรรมที่3 : การใช้ระบบเซ็นเซอร์ในการรดน้ำพืชผักผ่านมือถือ มีการใช้จ่ายเพื่อการลงพื้นที่ตามแผนกำหนดการแล้ว โดยใช้งบประมาณ 15660 บาท

ค่าใช้จ่าย : 15,660
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=3383]   วันที่รายงาน  [5/7/2562]

กิจกรรมที่4 : การใช้เทคโนโลยีน้ำหมักชีวภาพ มีการใช้จ่ายเพื่อการลงพื้นที่ตามแผนกำหนดการแล้ว โดยใช้งบประมาณ 16620 บาท

ค่าใช้จ่าย : 16,620
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=3384]   วันที่รายงาน  [5/7/2562]

กิจกรรมที่5 : การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ พืชผัก ผลไม้ เพื่อเพิ่มมูลค่า มีการใช้จ่ายเพื่อการลงพื้นที่ตามแผนกำหนดการแล้ว โดยใช้งบประมาณ 15660 บาท

ค่าใช้จ่าย : 15,660
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=3385]   วันที่รายงาน  [5/7/2562]

กิจกรรมที่6 : สร้างจุดการเรียนรู้ มีการใช้จ่ายเพื่อการลงพื้นที่ตามแผนกำหนดการแล้ว โดยใช้งบประมาณ 50000 บาท

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=3604]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

ประชุมแนวทางการจัดอบรม ชี้แจ้งโครงการ ประสานงาน นัดวันเกษตรกรเพื่อจัดลำดับความต้องการและเนื้อหาเรื่องที่สนใจเพิ่มเติม ตกลงสถานที่จัดที่เหมาะสม

ค่าใช้จ่าย : 26,900
จำนวนผู้รับบริการ : 11
ปัญหาอุปสรรค : วิทยากร และ เกษตรกร ต่างก็ติดภาระกิจการเข้าร่วมอบรมและกิจกรรมของหน่วยงานรัฐที่เข้ามาสนับสนุนจากหน่วยงานจังหวัด ในเวลาที่นัดกันไว้
แนวทางแก้ไข : จัดอบรมเป็นกลุ่มเล็กที่บ้าน หรือ ผู้นำ หรือผู้เข้าร่วมอบรมหลักนำไปถ่ายทอดต่อ ใช้สื่อออนไลน์ในการส่งต่อข้อมูลความรู้ จัดสร้างกลุ่มไลน์ดึงเครือข่ายเกษตรกรเข้ามาเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารเนื้อหาการอบรมและความเคลื่อนไหวของโครงการฯ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=3605]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ฟาร์มสเตย์ภูฟ้าน้ำ ในการใช้ข้อมูลจากแอพพลิเคชั่นจากมือถือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนใจจะให้มีการจัดอบรม เรื่องการวางแผนการวางแผนการผลิตเพิ่มเติมในครั้งต่อไป รวมถึงร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาของกลุ่ม เรื่องการใช้เทคโนโลยีระบบน้ำหยดเพื่อเพิ่มผลการผลิตที่แม่นยำ  การวิเคราะห์ทางการตลาดและการผลิตให้สัมพันธ์กันตามความต้องการของตลาด ตามกลไกการตลาดและความเหมาะสมกับบริบทของสมาชิกในกลุ่มโครงการฯ พบว่าแอพพลิเคชันที่มีข้อมูลที่ไม่เฉพาะเจาะจงพอ ที่จะมีข้อมูลในระดับพื้นที่เพื่อการเกษตรจากหน้าดินที่ใช้ปลูก จึงมีข้อมูลไม่เฉพาะเพียงพอต่อการนำไปใช้ประโยชน์เฉพาะแปลง แต่เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ภาพรวมได้

ค่าใช้จ่าย : 13,200
จำนวนผู้รับบริการ : 39
ปัญหาอุปสรรค : แอปพลิเคชั่นยังไม่เหมาะสมกับสภาพผิวดินในพื้นที่เกษตรที่แตกต่างกัน
แนวทางแก้ไข : การประยุกต์ใช้ต้องพิจารณาความคุ้มค่าตามกรณีสภาพพื้นที่ สภาพของคุณภาพน้ำ สภาพภูมิอากาศ อื่นๆ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 15 [IG=3606]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

มีการอบรมโดยได้ประชาสัมพันธ์สมาชิกใหม่ๆเข้ามารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงานและเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ทางการเกษตร พบว่าเกษตรกรให้ความสนใจ เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนบสนุนโรงเรือนปลูกผักจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วจำนวน 30-40 และสนใจส้รางมีต้นแบบโรงเรือนร่วมกับใช้ระบบเซ็นเซอร์ แต่ต้นทุนการซื้อระบบเซ็นเซอร์จาก บริษัทราคามีราคาสูง และต้องใช้ควบคู่กับระบบน้ำหยด ทำให้ต้องพิจารณาปัจจัยเรื่องคุณภาพน้ำที่ใช้ทางการเกษตรเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่าย : 13,200
จำนวนผู้รับบริการ : 38
ปัญหาอุปสรรค : ต้นทุนชุดระบบเซ็นเซอร์มีราคาสูง
แนวทางแก้ไข : อาจปรับมาใช้ระบบเครื่องมือตรวจวัดค่าปัจจัยการปลูกอย่างง่ายแทนในเบื้องต้น และหาแนวทางการเสนอความต้องการของเกษตรกรจากผลการดำเนินงานของโครงการฯ ไปยังหน่วยงานสนับสนุนให้กับกลุ่มเกษตรกร เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 16 [IG=3607]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]
มีการอบรมโดยได้ประชาสัมพันธ์สมาชิกที่สนใจเข้ามารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงานและเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ทางการเกษตร พบว่าเกษตรกรให้ความสนใจอย่างมีต้นแบบโรงเรือนร่วมกับใช้ระบบเซ็นเซอร์ แต่ต้นทุนการก่อสร้างมีราคาสูง รวมถึงแปลงเกษตรกรมีระบบไฟฟ้าเข้าไม่ถึง จึงอาจจะต้องใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาร่วมด้วยซึ่งทำให้ต้นทุนิ่งมีราคาสูงขึ้น 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสูตรน้ำหมักที่ใช้ได้ประสิทธิภาพในแปลงสมาชิก และได้จัดประชุมกลุ่มเล็กตามสมาชิกที่ถนัดและสนใจ มีการดำเนินการเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายและลดต้นทุน และพัฒนาเมล็ดพันธุ์อินทรีย์
ค่าใช้จ่าย : 13,200
จำนวนผู้รับบริการ : 37
ปัญหาอุปสรรค : มีการอบรมโดยได้ประชาสัมพันธ์สมาชิกที่สนใจเข้ามารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงานและเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ทางการเกษตร พบว่าเกษตรกรให้ความสนใจอย่างมีต้นแบบโรงเรือนร่วมกับใช้ระบบเซ็นเซอร์ แต่ต้นทุนการก่อสร้างมีราคาสูง รวมถึงแปลงเกษตรกรมีระบบไฟฟ้าเข้าไม่ถึง จึงอาจจะต้องใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาร่วมด้วยซึ่งทำให้ต้นทุนิ่งมีราคาสูงขึ้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสูตรน้ำหมักที่ใช้ได้ประสิทธิภาพในแปลงสมาชิก และได้จัดประชุมกลุ่มเล็กตามสมาชิกที่ถนัดและสนใจ มีการดำเนินการเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายและลดต้นทุน และพัฒนาเมล็ดพันธุ์อินทรีย์
แนวทางแก้ไข : มีการอบรมโดยได้ประชาสัมพันธ์สมาชิกที่สนใจเข้ามารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงานและเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ทางการเกษตร พบว่าเกษตรกรให้ความสนใจอย่างมีต้นแบบโรงเรือนร่วมกับใช้ระบบเซ็นเซอร์ แต่ต้นทุนการก่อสร้างมีราคาสูง รวมถึงแปลงเกษตรกรมีระบบไฟฟ้าเข้าไม่ถึง จึงอาจจะต้องใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาร่วมด้วยซึ่งทำให้ต้นทุนิ่งมีราคาสูงขึ้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสูตรน้ำหมักที่ใช้ได้ประสิทธิภาพในแปลงสมาชิก และได้จัดประชุมกลุ่มเล็กตามสมาชิกที่ถนัดและสนใจ มีการดำเนินการเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายและลดต้นทุน และพัฒนาเมล็ดพันธุ์อินทรีย์
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 17 [IG=3608]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

ดำเนินการประชุมแนวทางการจัดอบรม ประสานงาน นัดวันเกษตรกร และได้จัดประชุมกลุ่มเล็กตามสมาชิกที่ถนัดและสนใจ พบว่ากลุ่มยังไม่มีการาวงแผนการผลิต และผลผลิตยังไม่มากพอที่จะนำมาผลิตแปรรูปเมื่อเปรียบเทียบ อุปสงและอุปทานของกลุ่มเกษตรกรเองและตลาดที่มีจึงตกลงกันว่า อุปสรรคน่าจะเกิดจากการเพิ่มผลผลิตก่อน และเริ่มมีการเก็บข้อมูลผลผลิตเพื่อการวางแผนการผลิตที่เป็นระบบเพิ่มมากขึ้นก่อนอันดับแรก

ค่าใช้จ่าย : 13,200
จำนวนผู้รับบริการ : 38
ปัญหาอุปสรรค : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และ เกษตรกร ต่างก็ติดภาระการเข้าร่วมอบรมและกิจกรรม ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน
แนวทางแก้ไข : จัดอบรมเป็นกลุ่มเล็กที่บ้าน หรือ ผู้นำเพื่อถ่ายทอดต่อ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 18 [IG=3609]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

การวางแผนการผลิตล่วงหน้าระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของ Clinictech.most.go.th และการสอนเข้าลองทำเบียนและใช้ระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อการวางแผนการผลิต การจดบันทึกกิจกรรมแปลง และการจัดการแปลงและพัฒนาคุณภาพผลผลิตที่แม่นยำขึ้นของสมาชิกและของกลุ่ม

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 38
ปัญหาอุปสรรค : ต้องมีการสื่อสารผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม เพื่อการวางแผนการผลิตและการตรวจเยี่ยมแปลงสมาชิกเพื่อวางแผนทางการตลาดและการผลิตให้สัมพันธ์กันตามความต้องการของตลาด ตามกลไกการตลาดและความเหมาะสมกับบริบทของสมาชิกในกลุ่มโครงการฯ
แนวทางแก้ไข : มีการมอบหมายให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่ของสมาชิกเป็นผู้บันทึกข้อมูลกิจกรรมแปลงของกลุ่ม เพื่อประสานงานดำเนินการด้านการตลาดหลายครั้งเพื่อการวางแผนการผลิตร่วมกัน
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง nongnuchts@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates