หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มไร่นาสวนผสม)

บ้านหนองบัว ม. 16 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายต้นแบบ

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553200,000|200,000|7,749|192,25120132141632211.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=105]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
ค่าใช้จ่าย : 7,749
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20109301650171.pdf
2554|191,400||191,40020132141633321.pdf2012381442271.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555530,700|350,000|156,769|193,23120125151126161.pdf20131311525321.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=434]   วันที่รายงาน  [16/10/2555]
1.อบรมลูกข่าย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยนายถาวร สีกาลัง วันที่ 4-5 Jul 55 จำนวน 60 คน
2.อบรมเทคโนโลยีการฝึกปฏิบัติการสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ โดยรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ วันที่ 20-Aug-55 จำนวน 10 คน
ค่าใช้จ่าย : 156,769
จำนวนผู้รับบริการ : 70
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง suriya@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates