หมู่บ้านศาสตร์พระราชาเกษตรอินทรีย์ชุมชนตะเคียนเตี้ย

หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562300,000|200,000|191,500|8,500201922111041.pdf20191025123051.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3225]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

คณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลและประสานคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และผักออกแกนิกส์เพื่อวางแผนให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือน และประสานผู้นำหมู่บ้านเพื่อเตรียมลงพื้นที่

ค่าใช้จ่าย : 4,500
จำนวนผู้รับบริการ : 2
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3337]   วันที่รายงาน  [2/7/2562]

โครงการหมู่บ้านศาสตร์พระราชาเกษตรอินทรีย์ชุมชนตะเคียนเตี้ย
(Value Chain Community Incubator : VCCI 1)

ความต้องการของชาวบ้าน ชุมชน การทำเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก มีการใช้สารเคมีทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ดินมีสภาพเสื่อมโทรม ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงนำเอาองค์ความรู้ที่มีมาบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร มีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาวิถีชีวิตชุมชน  ลดการเกิดขยะชุมชน และสร้างอาชีพให้ชุมชน

พื้นที่ดำเนินการ ลานวัฒนธรรมบ้านร้อยเสา
หมู่ 3 บ้านหนองพลับ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ลงพื้นที่เข้าพบแกนนำกลุ่ม และชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 2 และหมู่ 3 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อวางแผนและเตรียมพื้นที่สำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการนำไปใช้ สอนและปฏิบัติการทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อส่งผลไปสู่การผลิตอาหารปลอดภัย ลดการใช้เคมี เกิดการบูรณาการ เกิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร รวมถึงการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนเพื่อพัฒนาชาวบ้านให้เป็นวิทยายากรชุมชน และร่วมเป้นสมาชิก อสวท.

ค่าใช้จ่าย : 37,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3412]   วันที่รายงาน  [22/8/2562]

ลงพื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยวันที่ 22 พ.ค. 62 หารือร่วมกับสมาชิกในหมู่บ้าน เพื่อหาความต้องการเทคโนโลยี
และจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์  ประทุมชาติ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา และทีมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ย หารือร่วมกับสมาชิกในหมู่บ้าน เพื่อหาความต้องการเทคโนโลยี และจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ โดยวางแผนการดำเนินโครงการปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยความต้องการของชุมชนคือ ต้องการองค์ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาเกษตรปลอดภัยและการนำไปใช้ในพืช ทั้งพืชผักสวนครัว และมะพร้าว พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชนตะเคียนเตี้ยในปีถัดไป
 

ค่าใช้จ่าย : 18,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3413]   วันที่รายงาน  [22/8/2562]

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์  ประทุมชาติ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา และทีมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ย หารือร่วมกับสมาชิกในหมู่บ้าน เพื่อหาความต้องการเทคโนโลยี และจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ โดยวางแผนการดำเนินโครงการปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยความต้องการของชุมชนคือ ต้องการองค์ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาเกษตรปลอดภัยและการนำไปใช้ในพืช ทั้งพืชผักสวนครัว และมะพร้าว พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชนตะเคียนเตี้ยในปีถัดไป

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 8000
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3414]   วันที่รายงาน  [22/8/2562]

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานวิทยากรจำนวน2 ท่าน คือ

1. คุณประทุม  สะไรรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรธรรมชาติ หมอดินอาสา และสมาชิก อสวท.

2. ดร.จุมพฏ  กาญจนกำธร ที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเอ็มเคเนทเวิร์ค จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และการสร้างแรงบัลดาลใจ
เพื่อขอข้อมูลการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการนำไปใช้ในพืช การสร้างแรงบัลกาลใจ และเสริมแนวคิดด้านการตลาดให้แก่ชุมชนอีกทั้งวางแผนจัดหาวัตถุดิบประกอบกิจกรรมร่วมกับทีมวิทยากร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3415]   วันที่รายงาน  [22/8/2562]

วันที่ 19 -20 กรกฎาคม  2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์  ประทุมชาติ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา และทีมเจ้าหน้าที่ นำวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมไปเตรียมไว้ภายในสวนมะพร้าวที่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชน และนัดหมาย เวลา สถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้กับสมาชิกในชุมชน 
 

ค่าใช้จ่าย : 115,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3416]   วันที่รายงาน  [22/8/2562]

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 
ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และการนำไปใช้เพาะปลูกผักอินทรีย์ ให้แก่สมาชิกชุมชนตะเคียนเตี้ย  เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ การนำไปใช้ในพืชทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ณ สวนมะพร้าวบริเวณพื้นที่ ชุมชนตะเคียนเตี้ย อีกทั้งมีการแนะนำการใช้จุลินทรีย์จาวปลวกและสอนการผลิต จุลินทรีย์จากจาวปลวก และการสร้างแรงบัลดาลใจในการทำเกษตรอินทรีย์ พร้อมแนะนำช่องทางการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 ราย (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาจากกลุ่มชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตะเคียนเตี้ย และกลุ่มสตรีพัฒนาชุมชนตะเคียนเตี้ย)

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3417]   วันที่รายงาน  [22/8/2562]

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
วิทยากรลงพื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ย เพื่อติดตามหลังการถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการนำไปใช้ในพืช และร่วมกับสมาชิกหมู่บ้านเพื่อพลิกกลับกองปุ๋ย แนะนำการสังเกตเชื้อจุลินทรีย์ อุณหภูมิที่เหมาะสม 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=3418]   วันที่รายงาน  [22/8/2562]

วันที่ 7 สิงหาคม 2562

วิทยากรลงพื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ย เพื่อติดตามหลังการถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการนำไปใช้ในพืช และร่วมกับสมาชิกหมู่บ้านเพื่อพลิกกลับกองปุ๋ย แนะนำการสังเกตเชื้อจุลินทรีย์ อุณหภูมิที่เหมาะสมและเก็บข้อมูลพัฒนาการของกองปุ๋ย

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=3419]   วันที่รายงาน  [22/8/2562]

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์  ประทุมชาติ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา และทีมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ย เพื่อติดตามหลังการถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการนำไปใช้ในพืช และร่วมกับสมาชิกหมู่บ้านเพื่อพลิกกลับกองปุ๋ย แนะนำการสังเกตเชื้อจุลินทรีย์ อุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บข้อมูลพัฒนาการของกองปุ๋ย ให้แก่สมาชิกชุมชน

ค่าใช้จ่าย : 7,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2562300,000|200,000||200,000
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง tloubibuu@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates