หมู่บ้านมะนาวสบลี

บ้านสบลี หมู่ที่ 6

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2560233,900|233,900||233,9002019221114191.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2561300,000|300,000||300,0002019221118451.pdf2019221119461.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2562300,000|245,000|222,000|23,00020192211115371.pdf2019111956421.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3113]   วันที่รายงาน  [31/3/2562]

การประชุมวางแผน ประชาคม และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการมะนาวสบลีกับกิจกรรมการมีส่วนร่วม บวร.(บ้าน/วัด/โรงเรียน) ของชุมชนบ้านสบลี 23 มีนาคม 2562

ค่าใช้จ่าย : 41,500
จำนวนผู้รับบริการ : 12
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3316]   วันที่รายงาน  [1/7/2562]

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตพืชผสมผสานเพื่อการบูรณาการท่องเที่ยววิถี บวร. บ้านสบลี จำนวน 10 คน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 33,500
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3534]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

1.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการ วทน. กับการเรียนรู้เกษตรปลอดภัย บวร.สบลี 11-12 กรกฎาคม 2562 12 70000

-กิจกรรมการสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตร “ลิงจั๊กๆสบลี” แบบมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกของกลุ่มและโรงเรียนบ้านสบลีโดยทำการวิเคราะห์และวางแผนการเตรียมพื้นที่ผลิตพืชปลอดภัยของกลุ่มโดยใช้พื้นที่โรงเรียนสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ทำการปลูกมะนาวและพืชผสมผสานในพื้นที่ มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติดูแลรักษา มีการกำหนดรายละเอียดข้อตกลงในการดำเนินงานและแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มและโรงเรียนร่วมกัน

2.การวิเคราะห์ SWOT กิจกรรมการตลาด 9 สิงหาคม 2562 15 15000

-มีการดำเนินงานการพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์สำหรับการสร้างมูลค่าทางการตลาด เช่น น้ำมะนาวสบลี ชุดผักแกงแค ชุดยำไข่น้ำแร่ ข้าวกล้องงอกสายน้ำแร่ เป็นต้น มีการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม-มีการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรปลอดภัย (GAP) รวมกับกรมวิชาการเกษตร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ห้างฉัตร)

3.การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ วทน. 23-25 กันยายน 2562 10 20000

    มีการขยายผลความรู้โดยวิทยากรชุมชนได้ ถ่ายทอดความรู้ภาคทฤษฎีและเทคนิคการปฏิบัติการสำหรับเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนบ้านสบลีและสมาชิกของชุมชน เช่น การจัดทำระบบการให้น้ำแก่พืชแบบประหยัด การผลิตเชื้อชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช เช่น เชื้อราไตรโคเดอมา และเมตาไรเซียมโดยให้มีการขยายผลไปทดลองทำและใช้ในครัวเรือน

-การจัดทำฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชน

มีการออกแบบแผนผังเส้นทางการท่องเที่ยวและวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมแนวทางการท่องเที่ยววิถีชุมชนในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวในฤดูหนาว

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 95,000
จำนวนผู้รับบริการ : 37
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3535]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

ศึกษาดูงานทางด้านเกษตรผสมผสาน และการใช้เทคโนโลยี ไร่ช่างเอก 29 กันยายน 2562 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 12,000
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3536]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

1.การติดตาม ประเมินผลและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานร่วมกับชุมชน11-12 กรกฎาคม 2562

2.สรุปบทเรียน/คืนความรู้สู่ชุมชน ติดตาม สรุปประเมินผล จัดทำรายงาน  30 กันยายน 2562 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3537]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

การออกร้านร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง13-19 กรกฎาคม 2562 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง c_sunti@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates