หมู่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติจากป่าชุมชนบ้านหนองโนใต้

"หมู่บ้านหนองโนใต้ ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 1.บ้านโสกม่วง หมู่ 5 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 2.บ้านหนองโนพัฒนา หมู่ 6 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 3.บ้านโนนสะอาด หมู่ 8 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม"

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562300,000|253,520|253,520|ใช้หมด2019221107461.pdf20191111410151.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3178]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

พื้นที่ดำเนินการ : โรงละครหมอลำหุ่นเพื่อชุมชน โฮมทองศรี อุปถัมป์ บ้านหนองโนใต้ ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ที่มา เนื่องจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการตั้งงบประมาณ และกำหนดการทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินโครงการ จึงได้จัดการประชุม ร่วมกับกลุ่มชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมของโครงการที่ต้องดำเนินงานใน พ.ศ. 2562 นี้ และร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มชุมชน พร้อมทั้งให้กลุ่มชุมชนตั้งคณะทำงาน เพื่อสร้างบทบาทหน้าที่ ในการรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้การดำเนินโครงการ สำเร็จลุล่วงและให้กลุ่มชุมชนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ ให้มากที่สุด
วัตถุประสงค์
     1. เพื่อชี้แจงรายละเอียดและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในโครงการ แก่กลุ่มชุมชน
     2. เพื่อตั้งคณะทำงานในโครงการ โดยเลือกจากสมาชิกกลุ่ม ที่เข้าร่วมโครงการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ได้คณะทำงานและแผนการปฏิบัติงานตลอดทั้งโครงการ ที่มาจากการแสดงความคิดเห็น ของกลุ่มชุมชน
ประโยชน์ที่คาว่าจะได้รับ
   1. กลุ่มชุมชนเข้าใจในรายละเอียดกิจกรรมของโครงการ และสามารถร่วมมือกันปฏิบัติงานได้ตลอดทั้งโครงการ
   2. กลุ่มชุมชน ตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลรับผิดชอบตามกิจกรรมในโครงการ
การดำเนินงาน
ผู้ดำเนินโครงการ ดำเนินงานในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
1. กล่าวเปิดโครงการและชี้แจงรายละเอียดโครงการ โดย รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผอ.สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. เริ่มกิจกรรมการประชุมเสวนาร่วมกับชุมชน เพื่อจัดทำแผนกิจกรรมในโครงการ ควบคุมการเสวนาโดย วิทยากร ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
3. เริ่มกิจกรรมการประชุมเสวนาร่วมกับชุมชน เพื่อจัดตั้งคณะทำงาน รับผิดชอบกิจกรรมจากสมาชิกกลุ่ม ที่เข้าร่วมโครงการ ควบคุมการเสวนาโดย วิทยากร ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
4. สรุป กิจกรรมการเสวนาร่วมกับชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ผลการดำเนินงาน
1. กลุ่มชุมชนมีความเข้าใจ ถึงที่มา วัตถุประสงค์ และรายละเอียดโครงการ
2. กลุ่มชุมชนปรับแผนการ ดำเนินกิจกรรม ตามฤดูกาลที่เหมาะสม
3. กลุ่มชุมชนตั้งคณะทำงานเพื่อ สร้างบทบาท หน้าที่ ในแต่ละกิจกรรม เพื่อควบคุมการทำงานในแต่ละกิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
 

ค่าใช้จ่าย : 15,360
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 1. ผู้เข้าร่วมอบรม ส่วนใหญ่มีอายุที่มาก ทำให้ ไม่สามารถ ทำบางขั้นตอนได้สะดวก 2. สภาพอากาศขณะจัดกิจกรรม มีผลต่อการดำเนินงาน จึงต้องปรับ วันเวลา ตามความเหมาะสม
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3358]   วันที่รายงาน  [3/7/2562]

วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562 ณ โรงละครหมอลำหุ่นเพื่อชุมชน โฮมทองศรี อุปถัมป์ บ้านหนองโนใต้ ต.นาดูน อ.นาดูน
จ.มหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2562

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมการปลูกฝ้าย และพืชให้สี สำหรับเส้นฝ้าย วิทยาการโดย คุณตาสม อัปมะโต ได้บรรยาย และสาธิต พร้อมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ฝึกปฏิบัติ การผลิตปุ๋ยบำรุงดิน เพื่อเตรียมดิน และรักษาดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยการทำก้อนจุลินทรีย์ดินระเบิด และน้ำหมักชีวภาพ โดยการผสม วัตถุดิบ ที่ได้จากท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะนำไปใช้ในกิจกรรมของโครงการแล้วนั้น ยังสามารถ นำไปใช้กับ พืชพรรณเกษตรของตนได้อีกทางหนึ่งด้วย และยังได้สูตรยากำจัดศัตรูพืชที่ทำจากใบขี้เหล็ก เพิ่มเติม จากการสอบถามวิทยากร เพราะคาดการว่าหลังการนำ ปุ๋ยจุลินทรีย์ไปใช้ จะได้ผลดี จึงคาดการว่าจะกำจัดศัตรูพืชอย่างไร โดยไม่ใช้ยาเคมี
ผลผลิต ได้สูตรบำรุงดิน 2 สูตร และสูตรกำจักศัตรูพืช 1 สูตร ที่สามารถหาวัตถุดิบได้ในท้องถิ่น
ผลลัพธ์ ชุมชนนำความรู้ที่รับดังกล่าว ไปทดลองใช้กับ พืชสวน พืชไร่ ของตนเอง เพื่อต่อยอดให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

ค่าใช้จ่าย : 47,380
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : พื้นที่เป้าหมาย เป็นพื้นที่ ดอน ทำให้มีปัญหาขาดแคลนน้ำ สามารถทำการเกษตรได้เฉพาะ ฤดูฝน เพียงปีละครั้ง นอกนั้น จะมีการใช้น้ำจากสระที่ขุดเอง เพื่อบริหารจัดการพืชสวน ขนาดเล็กเพื่อ ไว้ใช้ บริโภค ในครัวเรือน
แนวทางแก้ไข : มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับวิทยากร แนะนำให้ปลูกพืชหลากหลายชนิดขึ้น ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพิ่มช่องทางการหารรายได้จาก ผลิตผลทางการเกษตรที่หลากหลายขึ้น และสามารถ เก็บเกี่ยวได้ สลับกันไปตลอดทั้งปี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3359]   วันที่รายงาน  [3/7/2562]

วันที่ 2 มิถุนายน 2562
ผลการดำเนินงาน
ดำเนินกิจกรรม การผลิตเส้นใยฝ้าย ตามความต้องการของตลาด วิทยาการโดย อ.สรัญญาภักดีสุวรรณ เนื่องจากสมาชิกในกลุ่ม บางส่วนมีทักษะ ด้านการผลิตเส้นใยฝ้ายด้วยมือ อยู่แล้ว วิทยากร จึงบรรยาย ถึงทิศทางความต้องการของตลาดว่า มีความต้องการเส้นใยที่แตกต่างกันอย่างไร ตามแต่กลุ่มเป้าหมาย เพราะการผลิตเส้นใยได้หลากหลาย จะสามารถเสริมจุดแข็ง ให้กลุ่มมีจุดเด่น ที่หลากหลายในการผลิตเส้นใย ให้เป็นที่ต้องการของตลาด กิจกรรม นอกจากวิทยากร จะสาธิตให้ดู วิธีการเข็นฝ้ายด้วยมือแล้ว ยังให้สมาชิกในกลุ่มที่มีทักษะแล้ว ได้ลองถ่ายทอดทักษะ ดังกล่าวแก่สมาชิกคนอื่นๆ ด้วย เพื่อเป็นการส่งต่อ องค์ความรู้ให้สืบต่อไป
ผลผลิต ได้สมาชิกในกลุ่มที่สามารถ ถ่ายทอดทักษะ การเข็นฝ้ายด้วยมือ ให้มีขนาดที่แตกต่างกัน ตามความต้องการของตลาด
ผลลัพธ์ สมาชิกในกลุ่ม ได้เรียนรู้ ทักษะการเข็นฝ้ายด้วยมือ และสมาชิกบางคน มีความต้องการที่จะร่วมในกลุ่มผลิตเส้นฝ้าย เพราะมีความเข้าใจมากขึ้นว่า สามารถ จำหน่ายได้ตั้งแต่เป็นเส้นฝ้ายได้เลย มีความต้องการของตลาดรองรับ ไม่ต้องรอ ทอเสร็จ เป็นผืนๆ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : พื้นที่เป้าหมาย เคยปลูกฝ้าย แต่ขาดการต่อเนื่องมาระยะ ยาวนาน ทำให้ไม่มีความมั่นใจในการผลิต ว่าจะสามารถ จำหน่าย และเพิ่มรายได้ ให้ครัวเรือนได้อย่างไร
แนวทางแก้ไข : ผู้ดำเนินโครงการ และวิทยากร นำเสนอตัวอย่าง ความต้องการของตลาด และแนะนำให้ผู้บริโภค มาสนับสนุนเส้นฝ้ายของชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ ชุมชนผลิตเส้นฝ้าย ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และเป็นที่ต้องการ ของตลาด
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3506]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

ผลการดำเนินงาน :
คณะผู้ดำเนินโครงการ, วิทยากร,สมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมโครการ
What
1. วิทยากร บรรยายสร้างความเข้าใจใน การใช้ป่าชุมชน การดูแลป่าชุมชน และชนิดของพรรณไม้ที่สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบสกัดสีย้อมผ้า เพื่อใช้ในโครงการ
2. วิทยากร นำตัวอย่าง พรรณไม้ ตัวอย่างเส้นฝ้าย ผ้าฝ้าย ที่ได้จากการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจถึง คุณลักษณะของสีธรรมชาติ เมื่อใช้ย้อมกับผ้าฝ้าย
3. วิทยากร นำสำรวจป่าชุมชน เพื่อแสวงหาพรรณไม้ที่สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการย้อมสีธรรมชาติ
4. วิทยากร สาธิตและฝึกปฏิบัติให้แก่ชุมชน ถึงวิธีการเอาวัตถุดิบมาใช้ และการรักษาต้นไม้ หลังการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
Where
สถานที่ทำการ กลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติหนองโนรุ่งเรือง หมู่บ้านหนองโนใต้ ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม, ป่าชุมชน บ.หนองโนใต้
When
วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2562 วางแผนการนำเอาวัตถุดิบจากป่าชุมชน เพื่อรวบรวมและนำไปใช้ในกิจกรรมการย้อมสีธรรมชาติ ในเดือน สิงหาคม 2562
Why
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับป่าชุมชนที่เป็นจุดแข็งของชุมชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อตกลงของชุมชน
2. เพื่อสร้างความเข้าใจในการดูแลรักษา ทำนุบำรุงป่าชุมชน ให้สามารถเป็นทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนได้อย่างยั่งยืน
3. เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนด้านการใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับย้อมสีธรรมชาติ
How
1. อ้างอิงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ป่าชุมชนอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างความมั่นใจ ต่อชุมชนในด้าน การปฏิบัติให้ถูกกฎหมาย
2. นำตัวอย่างวัตถุดิบ และตัวอย่างผ้าที่ย้อมสีธรรมชาติแล้ว ให้ชุมชนดูเป็นตัวอย่างเพื่อสร้างการรับรู้ ให้ง่ายต่อการสำรวจป่าชุมชนเพื่อหาวัตถุดิบ ต่อไป
3. นำชุมชนสำรวจ ป่าชุมชนด้วยตัวเอง เพื่อระบุพรรณไม้ ให้สี วิธีการนำวัตถุดิบไปใช้ วิธีการดูแลรักษาต้นไม้หลักการใช้ประโยชน์ เพื่อให้คงความยั่งยืน ในป่าชุมชน
ผลผลิต
1. ได้รายชื่อพรรณไม้ ที่สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการย้อมสีธรรมชาติ จำนวน 12 ชนิดจากทั้งหมดกว่า 27 ชนิด ในป่าชุมชน
2. ได้เส้นทางการหาวัตถุดิบเพื่อนำมาย้อมสีธรรมชาติ
ผลลัพท์
1. ได้วิธีการนำวัตถุดิบมาใช้และวิธีการดูแลรักษาป่าชุมชนให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป
2. ได้แผนการจัดหาวัตถุดิบ ตามฤดูกาล

ค่าใช้จ่าย : 26,960
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : 1.ความกว้างของพื้นที่ป่าชุมชนมากว่า 500 ไร่ ทำให้ไม่สามารถ สำรวจได้ทั้งหมดภายในเวลาที่จำกัด 2.ความแม่นยำในการกำหนดเส้นทางเพื่อเข้าไปหาวัตถุดิบ ยังไม่มากพอ ถ้าคนที่เข้าไปไม่ชำนาญเส้นทางอาจทำให้หลงได้
แนวทางแก้ไข : 1.แบ่งเวลาและเพิ่มผู้รับผิดชอบเพื่อ ทยอยสำรวจพื้นที่ให้มากขึ้น 2.ต้องใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีในการกำหนดจุดแสดงวัตถุดิบ ที่ทันสมัยและแม่นยำขึ้น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3507]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

กิจกรรมเปิดบ้าน กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ บ้านหนองโนรุ่งเรือง
ผลการดำเนินงาน
คณะผู้ดำเนินโครงการ, วิทยากร,สมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมโครการ
What
กิจกรรมเปิดบ้าน ได้จัดกิจกรรมขึ้น 2 ครั้ง โดยจัดกิจกรรมขึ้น ณ ที่ตั้งกลุ่ม และออกไปให้ความรู้ นอกที่ตั้งกลุ่ม ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้
ณ ที่ตั้งกลุ่ม
1. กลุ่มผู้ประกอบการโอทอป จากพื้นที่อื่น ใน จ.มหาสารคาม เข้ามาเยี่ยมชมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับชุมชน
2. กลุ่มจัดฐานการเรียนรู้ขึ้น เป็น 3 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1.การผลิตเส้นฝ้าย 2.การย้อมสีเส้นฝ้าย 3.การทอเส้นฝ้าย
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติหนองโนรุ่งเรือง นำอุปกรณ์การผลิตเส้นฝ้าย และการย้อมสีธรรมชาติ มาทำการสาธิต และฝึกปฏิบัติให้กับผู้สนใจภายนอก โดยแบ่งเป็น 2 ฐานการเรียนรู้
2. แต่ละฐานมีสมาชิกของกลุ่มฯ เป็นผู้สาธิตและสอนการปฏิบัติในฐานเรียนรู้ แก่บุคคลภายนอกที่เข้ามาเรียนรู้ ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติหนองโนรุ่งเรือง
Where
สถานที่ทำการ กลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติหนองโนรุ่งเรือง หมู่บ้านหนองโนใต้ ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
When
เดือน กันยายน 2562 ใช้เวลารวมกัน 2 วัน
Why
1. เพื่อให้สมาชิกได้ฝึกปฏิบัติ การเป็นวิทยากร ให้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ ผู้อื่นได้
2. เพื่อขยายเครือข่าย หมู่บ้านวิทยาศาสตร์เพิ่มพื้นที่การใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ ได้มากขึ้น
How
1. ฝึกปฏิบัติให้ สมาชิกจากผู้รับการถ่ายทอด ให้เป็นวิทยากรตัวคูณ ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่ผู้อื่นได้
2. ประชาสัมพันธ์แก่บุคคลทั่วไป ผู้สนใจเข้าร่วม ฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน
ผลผลิต
1. ได้วิทยากรตัวคูณ ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ การผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ แก่ผู้อื่นได้
2. ได้เครือข่าย ที่สนใจในองค์ความรู้ดังกล่าว เพิ่มขึ้น
ผลลัพท์
1. ได้กระบวนการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้สนใจ ที่จะเข้ามาเรียนรู้ร่วมกับกลุ่ม

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 28,500
จำนวนผู้รับบริการ : 100
ปัญหาอุปสรรค : สมาชิกในกลุ่มที่ต้องการฝึกเพื่อเป็นวิทยากร มีจำนวนน้อย เพราะไม่มั่นใจ ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้
แนวทางแก้ไข : จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ขึ้นในที่ตั้งกลุ่ม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสมาชิกจะได้หมุนเวียน และฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3508]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

ผลการดำเนินงาน :
คณะผู้ดำเนินโครงการ, วิทยากร,สมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมโครการ
What
1. วิทยากร สาธิตและร่วมปฏิบัติกับชุมชน ในการเตรียมวัตถุดิบจากธรรมชาติ โดย เลือกสาธิตจากวัตถุดิบให้สี ชนิดใบ, เปลือกลำต้น และแก่นลำต้น
2. วิทยากร แนะนำการสกัดสีด้วยความร้อน โดยมีเคล็ดลับคือการ ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับชนิดของวัตถุดิบ จะทำให้เราสามารถสกัดสีที่ได้สีจริงจากวัตถุดิบ ลดความผิดเพี้ยนของสีได้มากขึ้น
3. วิทยากร สาธิตและร่วมปฏิบัติกับชุมชนในกระบวนการเตรียมเส้นฝ้ายให้เหมาะสมกับการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อให้เส้นฝ้ายที่ได้หลังการย้อม มีการดูดซับสีที่ดี และยังมีความเหนียวและนุ่มฟูของเส้นใย ตามคุณลักษณะของเส้นฝ้าย
4. วิทยากร สาธิตและร่วมปฏิบัติกับชุมชนในกระบวนการ ชุบสารช่วยติดสี (mordant) จากธรรมชาติ เพื่อความคงทนของสีให้คงทนต่อการซักล้าง เมื่อนำไปใช้งาน
5. วิทยากร สาธิตและร่วมปฏิบัติกับชุมชนในกระบวนการย้อมเย็น ด้วย คราม เพื่อแสดงให้เห็นถึง วิธีการย้อมด้วยวัตถุดิบที่ต่างกัน ก็จะต้องใช้กระบวนการที่แตกต่างกัน
Where
สถานที่ทำการ กลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติหนองโนรุ่งเรือง หมู่บ้านหนองโนใต้ ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม, ป่าชุมชน บ.หนองโนใต้
When
8-11 มิถุนายน 2562 วางแผนการย้อมเส้นฝ้าย เพื่อเตรียมวัตถุดิบสำหรับ กิจกรรมการทอ ต่อไปในเดือน สิงหาคม 2562
Why
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมเส้นฝ้ายให้พร้อม และมีความเหมาะสมกับการย้อมสีธรรมชาติ
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสกัดสีจากวัตถุดิบธรรมชาติ ให้พร้อมสำหรับการย้อมเส้นฝ้ายให้มีสีสันสวยงาม และสีมีความคงทนต่อการซักล้าง
How
1. กระบวนการเตรียมฝ้าย (ฆ่าฝ้าย) เป็นวิธีการทำให้ด้ายมีความเหนียว มีความทนทานเพิ่มขึ้น เพิ่มคุณภาพให้เส้นฝ้าย จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญ ต้องทำก่อนการย้อมสี
2. สมาชิกในกลุ่ม บางคน มีประสบการณ์การย้อมสีธรรมชาติมาแล้ว แต่ยังขาดวิธีการทำให้ได้คุณภาพ และได้มาตรฐาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีธรรมชาติ ครั้งนี้ คือ การกำหนดอุณหภูมิในการสกัดสี ชุบสารช่วยติดสี (mordant) จากธรรมชาติ เพื่อความคงทนของสีให้คงทนต่อการซักล้าง การได้แก้ปัญหาให้ชุมชนสามารถ ย้อมสีธรรมชาติได้สีสันที่สวยงาม และคงทนมากขึ้น
3. การย้อมเย็นด้วยคราม เป็นวิธีสกัดสี จากวัตถุดิบธรรมชาติ บางชนิดที่ไม่สามารถ สกัดสีด้วยความร้อน การสาธิตครั้งนี้ เพียงต้องการถ่ายทอดการย้อมสีแก่ชุมชน ให้ครบวิธีการ จึงยังไม่เน้นรายละเอียด เพราะครามยังไม่มีในพื้นที่ แต่เพื่อให้ชุมชนสามารถ นำไปคิดต่อยอดในการพัฒนา ต่อไป
ผลผลิต
1. ได้เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ จากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น ใบ เปลือกลำต้น แก่นลำต้น ที่มีคุณภาพพร้อมสำหรับการทอ ในขั้นตอนต่อไป
ผลลัพท์
1. ได้วิธีการสกัดสีจากวัตถุดิบธรรมชาติด้วยวิธีการควบคุมอุณหภูมิ และช่างตวงปริมาณของวัตถุดิบ
2. ได้วิธีการสกัดสีจากวัตถุดิบธรรมชาติด้วยวิธีการหมัก จนได้สีที่นำมาย้อมเรียกวิธีการย้อมเย็น
3. ได้ฟื้นฟูวิธีการ ฆ่าฝ้ายที่เคยมีการถ่ายทอดกันภายในชุมชน แต่ปัจจุบันภูมิปัญญานี้ ไม่มีแล้ว
ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 40,480
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : 1.กลุ่มมีทัศนคติ ต่อสีธรรมชาติ ว่าไม่สวยงาม สีสันไม่สดใส เพราะขาดทักษะการย้อมที่ถูกต้อง 2. ภูมิปัญญาการ ฆ่าฝ้าย ได้หายไปจากชุมชน เป็นอีก ปัญหาหนึ่ง ที่ทำให้การย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ ไม่ได้คุณภาพ ไม่เป็นที่สนใจ ของคนในชุมชน
แนวทางแก้ไข : 1.ถ่ายทอดวิธีการย้อมสีธรรมชาติ และการชุบสารช่วยติดสี (mordant) จากธรรมชาติ พัฒนาเส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ให้มีคุณภาพมากขึ้น 2. ถ่ายทอดกระบวนการ ฆ่าฝ้าย เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาดังกล่าวแก่ชุมชนในพื้นที่
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3509]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

ชื่อกิจกรรม : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการการปลูกฝ้ายและเข็นฝ้ายด้วยมือ
ผลการดำเนินงาน :
คณะผู้ดำเนินโครงการ, วิทยากร,สมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมโครการ
What
1. วิทยากร สาธิตและร่วมปฏิบัติกับชุมชน ในการเตรียมดินสำหรับการปลูกฝ้าย และสาธิตการเตรียมปุ๋ยและน้ำหมักกำจัดศัตรูพืช โดยไม่ใช้สารเคมี
2. วิทยากร บรรยายและนำตัวอย่างของเส้นฝ้าย ที่ได้จากกระบวนการจากโรงงาน และทำด้วยมือจาก กลุ่มอื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึง ความแตกต่างของเส้นฝ้ายชนิดต่าง ที่มีขนาดแตกต่างกัน และสอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยที่ต่างกัน
3. วิทยากร สาธิตและร่วมปฏิบัติกับชุมชนในกระบวนการผลิตเส้นฝ้ายโดยเริ่ม ตั้งแต่ การอิ้วฝ้าย, การดีดฝ้าย, ล้อฝ้าย, เข็นฝ้าย, เปียฝ้าย, และกวักฝ้าย ให้พร้อมสำหรับขั้นตอนการย้อมสี ต่อไป
Where
สถานที่ทำการ กลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติหนองโนรุ่งเรือง หมู่บ้านหนองโนใต้ ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม, ป่าชุมชน บ.หนองโนใต้
When
วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 วางแผนการผลิตเส้นฝ้ายให้ได้จำนวน มากพอที่จะนำมาใช้ในกิจกรรมการย้อมสีธรรมชาติ ในสัปดาห์ต่อมา
Why
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมดินสำหรับเพาะปลูกฝ้าย การบำรุงดินและใส่ปุ๋ยต้นฝ้าย ให้เจริญงอกงาม โดยไม่พึ่งสารเคมี
2. เพื่อสร้างความเข้าใจในการผลิตเส้นฝ้ายทั้งขบวนการเริ่มตั้งแต่การเก็บดอกฝ้าย ไปจนถึงขั้นตอนการเปลี่ยนเป็นเส้นฝ้าย
How
1. เนื่องจากชุมชน เคยปลูกฝ้ายมาแล้ว แต่เว้นช่วงเวลานานมาก ประมาณ 20 กว่าปี และมีปัญหาเรื่อง การดูแลต้นฝ้ายให้ได้คุณภาพ จึงให้วิทยากรที่มีประสบการณ์ เน้นให้ความรู้เรื่อง การใช้ปุ๋ยบำรุง และการกำจัดศัตรูพืช โดยไม่ใช้สารเคมี
2. นำตัวอย่างเส้นฝ้าย ที่มีความหลากหลาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความต้องการของตลาดที่ มีความต้องการที่แตกต่างกันไป หากชุมชนสามารถ ผลิตเส้นฝ้ายได้ หลากหลาย ก็จะสามารถขายผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย
3. ด้วยการผลิตเส้นฝ้าย มีหลายขั้นตอน จึงทำให้สมาชิกสามารถ เลือกขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ที่เหมาะสมกับ ศักยภาพของตนเองได้ โดยให้แนวทางให้แบ่งหน้าที่การผลิตให้เป็นสัดส่วน
ผลผลิต
1. ได้เริ่มการปลูกฝ้ายในชุมชน เพื่อจะนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นฝ้ายได้เอง ในอนาคต
2. ได้เส้นฝ้ายเข็นมือ ที่ผลิตโดยชุมชนเตรียมพร้อมที่จะ นำมาเข้าสู่กระบวนการผลิตขั้นต่อไป
ผลลัพท์
1. ได้วิธีการปลูกฝ้าย และดูแลรักษาที่เหมาะสมมากขึ้น กว่าเมื่อ 20 ก่อน
2. สมาชิกได้มีส่วนร่วม ในกระบวนการผลิตเส้นฝ้าย มากขึ้น เพราะมีหลายขั้นตอน บางขั้นตอน สมาชิกที่ไม่มีประสบการณ์ ก็สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ยากนัก

ค่าใช้จ่าย : 40,400
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : 1.กลุ่มยังไม่มีปุยฝ้าย เนื่องจากพื้นที่ไม่ได้มีการปลูกฝ้ายมานานแล้ว 2.พื้นที่ ส้วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอน มีความขาดแคลนน้ำ แม้มีพื้นที่เพาะปลูกมาก แต่ก็ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ ทั้งหมด
แนวทางแก้ไข : 1.ตั้งเป้าหมายให้ชุมชน ฟื้นฟูการปลูกฝ้าย เพื่อจะนำปุยฝ้ายที่ปลูกเอง มาเป็นวัตถุดิบของกลุ่ม โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อจากกลุ่มอื่น เป็นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้กลุ่มและสมาชิก 2. ให้สมาชิกกลุ่ม มีส่วนร่วมในการปลูกฝ้าย แม้มีพื้นที่ ที่เหมาะสมน้อย แต่ถ้าสมาชิกทั้ง 50 คน แบ่งกันปลูกคนละจำนวนไม่มาก ในพื้นที่ที่เหมาะสม แล้วนำมารวมกัน ก็จะสามารถ รวบรวมปุยฝ้ายให้พอเพียงต่อการผลิตเส้นฝ้ายต่อไป
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3510]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

ผลการดำเนินงาน :
คณะผู้ดำเนินโครงการ, วิทยากร,สมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมโครการ
What
1. วิทยากร สาธิตและร่วมปฏิบัติกับชุมชน ในกระบวนการเรียนรู้ความต้องการของตลาด การสร้าง mood board กลุ่มเป้าหมาย, ชุดสีที่ใช้ในการออกแบบ, ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ที่มีในท้องตลาด
2. วิทยากรนำตัวอย่าง ผ้าฝ้ายทอมือ ที่มีการสร้างลวดลายจากวิธีที่แตกต่างกัน จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันและสามารถนำไปแปรรูป ในลักษณะที่แตกต่างกัน เพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้ ในการผลิตผผ้าทอ ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3. วิทยากรให้ชุมชน จับคู่สีเพื่อทดลองทอเป็นลวดลายขั้น ตามคู่สี ที่ได้วิเคราะห์จากกิจกรรม การสร้าง moodboard
4. สมาชิกกลุ่มแบ่งปันเส้นฝ้ายเพื่อนำไปทอตามความเข้าใจใน moodboard ที่ร่วมกันสร้างขึ้น
5. วิทยากรติดตามการทอผ้าฝ้าย โดยการนัดชุมชน ส่งงาน และนำเสนองานของตัวเอง แก่วิทยากร และสมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการ ได้สังเกตความเข้าใจในการของสมาชิกที่มีต่อ ลวดลายที่ได้ออกแบบ ด้วยตัวเอง
Where
สถานที่ทำการ กลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติหนองโนรุ่งเรือง หมู่บ้านหนองโนใต้ ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
When
เดือน สิงหาคม 2562 โดยใช้เวลารวมกันทั้งสิ้น 7 วัน โดยวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับวันที่ให้บุคคลภายนอกเข้าชมการทำงานของกลุ่ม ในเดือน กันยายน 2562
Why
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความต้องการของตลาด ให้แก่ชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนสามารถออกแบบ และผลิตผ้าฝ้ายทอมือ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด
How
1. กระบวนการศึกษากลุ่มเป้าหมาย ศึกษาตลาดเพื่อลดความเสี่ยง ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาแล้วจะขายไม่ได้ หรือขายได้น้อย สร้างความมั่นใจแก่ชุมชน ในระหว่างกระบวนการผลิต จะทำให้ผลิตผลงานออกมามีคุณภาพ มีความตั้งใจ และมีความปราณีตเกิดขึ้นในผลงาน
2. ศึกษา moodboard ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ในการออกแบบ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับผ้าทอ ให้มีความน่าสนใจ และแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในท้องตลาด

ผลผลิต
1. ได้ผ้าฝ้ายทอมือ ย้อมสีธรรมชาติ ที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ และแตกต่างจากผ้าทอที่มีอยู่แล้ว ในท้องตลาด

ผลลัพท์
1. ได้กระบวนการออกแบบ ลวดลายผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ จากการสร้าง moodboard สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และการหาแรงบันดาลใจ ในการออกแบบลวดลายใหม่

ค่าใช้จ่าย : 54,440
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : 1.สมาชิกในกลุ่ม ไม่มีประสบการณ์ในการขาย ทำให้ไม่สามารถคำนึงถึง ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จึงผลิตสินค้า ได้เพียงรูปแบบเดิมๆ ขาดการพัฒนา 2.แม้จะมีทักษะในการทอผ้าที่ดี แต่สมาชิกไม่มีประสบการณ์ในการออกแบบเลย จึงทำได้เพียง ผลิตผ้าทอลวดลายดั้งเดิม ไม่มีลวดลายอื่น ให้เลือก
แนวทางแก้ไข : ถ่ายทอดกระบวนการสร้าง moodboard เพื่อสร้างความมั่นใจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates