หมู่บ้านนวัตกรรมผ้าไหมไทย

บ้านแฝก หมู่ 3 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562300,000|206,000|206,000|ใช้หมด201922195131.pdf2019111135971.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3238]   วันที่รายงาน  [19/6/2562]

เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การย้อมสีไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ตามโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ บ้านแฝก-โนนสำราญ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา นำโดยให้ นายยุทธนา ตอสกุล นางสาวพิชญานิน ปลื้มสุด นางอมรรัตน์ สมิตินทุ นางณัฐนพิน ศรีราชเลา นางสมรอนงค์ กวางเมตตาธรรม นายชัยยุทธ ปิยวรนนท์ นางสาวฐานิฏฐ์กานต์ ทวนไธสง นายวินัฐ จิตรเกาะ นายขจรเดช เวียงสงค์ นางสาวเพ็ญพร มีเงินลาด นางสาวรจนา เชื้อโคกกรวด นายจตุรงค์ เชื่อนไธสง และนางสาววรรณา จันทร์สิงห์ บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ออกให้บริการดังกล่าว
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ต่อด้วยการบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสีย้อมไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติและบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลอกกาวไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติก่อนนำมาย้อมสี และฝึกปฏิบัติการลอกกาวไหม จากวิทยากร โดย นายนุวัฒน์ พรหมจันทึก และคณะ วิทยากรจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ช่วงเช้า เป็นการเปิดกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก นายบุญทัน อะโน กำนันตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ต่อด้วยการฝึกปฏิบัติ การผลิตสีย้อมไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติ จากใบยูคาลิปตัส สด-แห้ง ครั่ง แก่นฝาง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 การฝึกปฏิบัติการผลิตสีย้อมไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติ จากแก่นเข เปลือก ต้นถ่อน เปลือกประโหด (มะพูด) และจากเปลือกมะพร้าว ซึ่งมีตัวแทนกลุ่มชุมชนเข้ารับฟังและให้ความร่วมมือเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเน้นให้ชุมชนได้ลงมือปฏิบัติจริง
การดำเนินโครงการดังกล่าว เกิดจากกการสำรวจพบว่า กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านแฝก-โนนสำราญ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ชุมชนประกอบอาชีพทอผ้าไหม มีความต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทั้งในเรื่องคุณภาพ ราคา และเป็นความต้องการของตลาด และชุมชนมีความโดดเด่นด้านผ้าไหม อาทิ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าไหมหางกระรอก ผ้าไหมลูกแก้ว ผ้าโสร่ง ผ้าพันคอ เส้นไหม และ เสื้อผ้าสำเร็จรูป และสมาชิกในกลุ่มชุมชนมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ พร้อมทั้งอยากได้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าไปพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแปลกใหม่ และทันสมัยเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เล็งเห็นปัญหาและความต้องการของชุมชน จึงได้นำเอาองค์ความรู้เกิดจากการวิจัยและพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชน โดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนและท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อการบริการวิชาการและบูรณาการองค์ความรู้รวมถึง บูรณาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่น เพื่อรับใช้สังคม จึงมีแผนถ่ายทอดถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน ดังกล่าว
การจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อดำเนินงานโครงการ และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทีมวิทยากรจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯนครราชสีมา คณะดำเนินงานทำงาน ตลอดจน หมู่บ้านนวัตกรรมผ้าไหมไทย บ้านแฝก-โนนสำราญ ตำบล สามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้เสียสละเวลา มาร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบัติการที่เป็นประโยชน์ แก่ท่านในครั้งนี้
ผลที่ได้รับจากการไปราชการในครั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็น หน่วยงานที่มุ่งให้การบริการวิชาการแก่ชุมชน มีความยินดีที่จะให้ความรู้ และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนและในชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป
ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 120,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3571]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 งานคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงพื้นที่เพื่อรับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2562 หมู่บ้านนวัตกรรมผ้าไหมไทย บ้านแฝก-โนนสำราญ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะจากสำนักส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ ภายใต้การดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2562 จากนี้ยังได้มีการให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางคลินิกเทคโนโลยีและทางกลุ่มชุมชนเพื่อนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขและดำเนินโครงการได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์
ผลที่ได้รับจากการไปราชการในครั้งนี้ ทำให้คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทราบแนวทางในการดำเนินโครงการที่ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการทำงานในพื้นที่อื่นๆต่อไป คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอขอบคุณกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านแฝก ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือในการรับตรวจติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ คลินิกเทคโนโลยีซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งให้การบริการชุมชน มีความยินดีที่จะให้ความรู้ และยินดีที่จะให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น และให้การสนับสนุนชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตเส้นไหม ตามโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หมู่บ้านนวัตกรรมผ้าไหมไทยบ้านแฝก ตำบลสามเมือง อำเภอ สีดา จังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายยุทธนา ตอสกุล นายจตุรงค์ เชือนไธสง และนางสาววรรณา จันทร์สิงห์ บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ออกให้บริการดังกล่าว
กิจกรรมกรรมช่วงเช้าประกอบด้วยการบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การสาวเส้นไหม การคัดเลือก รังไหม การต้มรังไหมอย่างถูกวิธี เทคนิคการสาวเส้นไหมและการควบคุมคุณภาพเส้นไหมให้ได้มาตรฐานและกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติการสาวไหม จากวิทยากร โดย นายนุวัฒน์ พรมจันทึก วิทยากรจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครราชสีมา
การจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำเนินงานโครงการ และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทีมวิทยากรจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯนครราชสีมา คณะดำเนินงานทำงาน ตลอดจน หมู่บ้านนวัตกรรมผ้าไหมไทยบ้านแฝก ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้เสียสละเวลา มาร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบัติการที่เป็นประโยชน์ แก่ท่านในครั้งนี้
ผลที่ได้รับจากการไปราชการในครั้งนี้ คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็น หน่วยงานที่มุ่งให้การบริการวิชาการแก่ชุมชน มีความยินดีที่จะให้ความรู้ และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนและในชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

วันที่ 26 กันยายน 2562 ลงพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมผ้าไหม ตามโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กลุ่มนวัตกรรมผ้าไหมไทยบ้านแฝก ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดย นายยุทธนา ตอสกุล นางสาวพิชญานิน ปลื้มสุด และนางสาววรรณา จันทร์สิงห์ บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่ชุมชนปฏิบัติงานทั้งที่สำเร็จ หรือล้มเหลวจากการปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่ ศึกษาเรียนรู้ต่อไป โดยเน้นการพูดคุย สัมภาษณ์ เล่าเรื่อง จับประเด็น และวิธีการปฏิบัติ พร้อมให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์และข้อมูลในการสรุปผลต่อไป
 

ค่าใช้จ่าย : 86,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates